Den kraftiga ökningen av traktorstölder

Interpellationsdebatt 29 juni 2022

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 48 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att vända utvecklingen gällande polisiära resurser på väg och rusta upp de vägkontroller som behövs för att stoppa den kriminella aktiviteten.

Regeringen har gjort historiskt stora satsningar för att förstärka brottsbekämpningen och bekämpa kriminella nätverk.

Polismyndighetens tillväxt fortsätter med full kraft. Polismyndighetens resurser har ökat och fortsätter att öka kommande år. Eftersom trafikarbetet till stor del bedrivs inom ramen för den yttre polisverksamheten är Polismyndighetens tillväxt i lokalpolisområdena viktig för att även öka resurserna till trafikområdet, som omfattar områdena trafiksäkerhetsarbete, trygghetsskapande arbete, brott på väg och yrkestrafik.

Det är upp till Polismyndigheten att fördela sina resurser internt, men regeringen följer frågan noggrant. I årsredovisningen för 2022 ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för fortsatt utveckling och förbättring av arbetet för ökad regelefterlevnad i trafiken och för att förebygga och bekämpa annan brottslighet på väg.

Tullverket har fått ökade befogenheter att ingripa mot brott som ligger utanför myndighetens ordinarie verksamhet, såsom utförsel av misstänkt stöldgods. Regeringen har också tillsatt en utredning som ska göra en samlad översyn av Tullverkets befogenheter inom kontrollverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten. Uppdraget ska i den delen redovisas senast den 2 september 2022.

Utredaren ska även analysera och ta ställning till om Tullverket bör få utökade möjligheter att göra kontroller av utförsel av varor samt analysera behovet av och möjligheterna att göra utförsel av stöldgods till ett brott enligt lagen om straff för smuggling. Uppdraget ska slutredovisas senast den 14 juli 2023.

För att komma åt de internationella brottsnätverken är internationellt samarbete av stor vikt, och inom Europol är kampen mot internationella stöldligor ett av tio prioriterade områden. Regeringen har även tillsatt en utredning om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden. Utredningen föreslår att Polismyndigheten ska ges särskilda befogenheter i gränsnära områden, exempelvis utökade möjligheter att bedriva kamerabevakning och göra ingripanden i brottsförebyggande syfte. Betänkandet är remitterat och bereds nu i Regeringskansliet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Utredningen om preventiva tvångsmedel har fått i uppdrag att bland annat ta ställning till om, och i så fall på vilket sätt, tillämpningsområdet för lagen om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet bör utvidgas. Den här delen av uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2023 och är en viktig pusselbit i den fortsatta brottsbekämpningen.

Sammantaget visar detta att regeringen arbetar på bred front för att förstärka kontrollerna av yrkestrafik och brottsbekämpningen längs vägarna samt att bekämpa kriminella nätverk.


Anf. 49 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Tack för svaret, statsrådet!

Det är några saker i svaret som jag vill utveckla ytterligare. Det står så här: "Regeringen har gjort historiskt stora satsningar för att förstärka brottsbekämpningen och bekämpa kriminella nätverk." Då måste man rimligen ställa sig frågan hur det kommer sig att den brottslighet som är vägburen ständigt ökar - för det är det vi pratar om. Man tar inte gärna en traktor under armen och springer över gränsen, utan man använder lastbilar för att kunna transportera ut stöldgodset.

Statsrådet säger: "Polismyndighetens tillväxt fortsätter med full kraft." Ja, men det visar sig inte bland mina gamla kollegor ute hos trafikpolisen. Där har man en motsatt utveckling. Där minskar antalet tjänstemän på vägen, och det är just på vägen vi behöver ha ut resurser för att bromsa den här utvecklingen. Vägen används som brottsplats.

Ministern gör också en tankevurpa i svaret. Han säger att Polismyndighetens tillväxt i lokalpolisområdena är viktig för att även "öka resurserna till trafikområdet, som omfattar områdena trafiksäkerhetsarbete, trygghetsskapande arbete, brott på väg och yrkestrafik". Det finns inte en chans att de som jobbar ute i lokalpolisområdena ska kunna göra kontrollerna av den yrkesmässiga trafiken. Det krävs betydligt mer kompetens än så. För att vara en duktig trafikpolis och jobba med den yrkesmässiga trafiken har man en utbildningssträcka på cirka fem år. Och då ska man också gå med en erfaren handledare som hjälper en.

Både polisledningen och regeringen lever i tron att varje polis kan gå ut och stoppa ett fordon. Det har man stöd för i lagstiftningen, i polislagen. Men det är när fordonet har blivit stoppat som jobbet börjar, och då måste man vara rustad för att klara det uppdraget.

Vi ser effekten av den här handfallna politiken. De kriminella gör som de vill. De åker in och hämtar det de behöver och åker ut igen, för det finns ingen ute på vägen som stoppar dem. Det är här tankevurpan finns.

Sedan kommer vi till nästa kommentar från statsrådet. "Det är upp till Polismyndigheten att fördela sina resurser internt, men regeringen följer frågan noggrant." Jag är inte det minsta intresserad av den formuleringen. Jag vill se resultat. Att regeringen följer frågan noggrant är ett standardsvar i varenda interpellationsdebatt vi har här. Den formuleringen är fullkomligt meningslös och inget värd.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Åstadkom någonting, få ut tjänstemän på vägen och ställ krav på Polismyndigheten! Statsrådet har möjlighet att tala om för Polismyndigheten vad man förväntar sig att den ska göra. Det går inte att samla en massa tjänstemän i lokalpolisområdena och tro att det kommer att lösa problemet. De är också viktiga - jag säger ingenting annat - men mer behövs för att klara den brottsutveckling som sker med hjälp av den tunga trafiken och som innebär att man i stort sett länsar företag på utrustning, hämtar diesel, stjäl traktorer för stora pengar och åker rakt över gränsen.

Sedan kommer nästa fråga, som jag kommer att utveckla i nästa anförande, för talartiden tar slut nu. Statsrådet kan fundera på det här: Behöver man ens utreda att det är ett brott att smuggla gods över gränsen? Det sas också i svaret.


Anf. 50 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Nu är vi inne i den statistikdiskussion igen som jag har haft så många gånger med Thomas Morell. Det verkar som att Thomas Morell inte bryr sig ett dugg om att läsa på om hur det faktiskt förhåller sig. Han kastar ur sig att stölderna ökar. Men han måste väl också ha tagit del av statistiken?

Jag tittar här på vad som gäller för anmälda brott rörande tillgrepp av annat motordrivet fortskaffningsmedel från 1990 fram till 2020. Annat motordrivet fortskaffningsmedel är alltså sådana fordon som traktorer och entreprenadmaskiner, alltså det som vi pratar om. Antalet anmälda sådana brott toppade 2008-2009 och låg på ungefär 2 500. Därefter har vi sett en nedgång och sedan en liten uppgång igen, men den sista siffran som vi har är från 2021, och den ligger på 1 690.

Var Thomas Morell får sina uppgifter från när han bara kastar ur sig att stölderna har ökat får han gärna redovisa. Pratar vi om traktorer och entreprenadmaskiner toppade antalet stölder som sagt 2008-2009. Sedan var antalet sådana anmälda brott nere på 1 690 under 2021.

Likadant är det när Thomas Morell säger att ingen gör något, ingen kontrollerar och ingen bryr sig och så vidare. Då går vi in i kontrollstatistiken och ser på hur polisen har jobbat när det gäller detta.

Antalet flygande inspektioner mot nyttofordon var 11 065 under 2018. År 2021 hade vi 14 794, alltså en ökning.

Antalet kontroller av kör- och vilotider var 14 533 under 2018. År 2021 hade vi 21 884 kontroller.

Cabotageärenden hade vi inte 2018, men det har vi haft 2020 och 2021, och där har det ökat med över 30 procent från 2020 till 2021.

Polisen och andra som ansvarar för de här kontrollerna gör dem, och antalet ökar. Thomas Morell kan alltså inte bara haspla ur sig att detta minskar och att ingen gör någonting, för tvärtom ökar kontrollerna. Och sett över tid går just de stölder som han pekar på faktiskt ned i antal.

Likadant är det för övrigt när det gäller dieselstölderna. År 2019 toppade antalet anmälda stölder ur större fordonstank, alltså när man tar från bland annat entreprenadmaskiner, på 3 991, och 2021 var man nere på 2 426.

Man måste nog även se, tycker jag, att de här insatserna som vi har gjort och riktat mot polisen dessutom har kommit i ett läge när vi har större resurser än någonsin till polisen. Vi fördubblar ju nästan polisens anslag från 2014 till 2024 från lite drygt 20 miljarder kronor till nästan 40 miljarder. Vi har nu fler poliser än någonsin tidigare i Sverige, och de har större resurser än någonsin tidigare. Det får faktiskt också betydelse för den här typen av verksamhet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag tycker att den är viktig, för det här är en del i arbetet mot de internationella stöldligor som står för kanske hälften av alla inbrott i Sverige och som utgår från Polen, Rumänien, Litauen och den typen av länder. Tullen, Kustbevakningen och polisen har redan sedan 2018 ett stående uppdrag att motverka den här typen av stöldligor.

Vi kommer att fortsätta att bygga ut polisverksamheten, prioritera de här internationella stöldligorna och se till att man kan bli ännu mer effektiv mot den än vad man har varit tidigare. Men det går inte att stå och säga att stölderna bara ökar och att polisen inte gör någonting, för det stämmer faktiskt inte.


Anf. 51 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Tack för svaret, statsrådet!

Det är imponerande att man kan skärma sig så totalt från verkligheten - inte undra på att regeringen inte får saker och ting gjorda!

Jag går på den fråga som jag tänkte ställa precis innan talartiden tog slut förut. Statsrådet sa att man utreder om man ska göra utförsel av stöldgods till ett brott enligt lagen om straff för smuggling. Behöver man ens utreda om det är ett brott att åka ut med stöldgods?

Det rullar ut stöldgods för över 2 miljarder om året. Det är bara att gå in på Larmtjänsts hemsida - det företag som statsrådet i vår förra debatt trodde säljer larm men som är försäkringsbranschens paraplyorganisation - där det finns mycket bra statistik. Det skulle inte skada om statsrådet läste på där på Larmtjänsts hemsida. De säljer för övrigt inte larm.

Sedan har vi det här med om det är någon ökning av antalet brott eller inte. Ja, det är fritt för tolkning. Under det första kvartalet 2022 har 20 traktorer blivit efterlysta. Det är en ökning med 150 procent. Antalet katalysatorstölder har ökat de senaste två åren med 10 000 procent.

Det har gått så långt att de fordonsägare som drabbas kan få vänta upp till ett halvår innan de kan få en ny katalysator monterad på sin bil. Men statsrådet säger att vi inte har någon ökning av brotten.

Statsrådet kommenterade dieselstölder förra veckan. De har ökat med 126 procent. Men enligt statsrådet hade det inte särskilt stor betydelse eftersom företagen tjänar så mycket pengar att de gott kan bli av med lite bränsle. Så löd kommentaren i radiointervjun. Man häpnar över en sådan inställning. Inte undra på att regeringen inte får något gjort när den inte ens vill förstå problemet!

Vi har ett gigantiskt problem ute på vägarna där de kriminella förser sig med det de behöver, enligt en gammal kommissarie på länskrim i Göteborg. De kommer med en inköpslista och hämtar vad de behöver och åker sedan ut över Öresundsbron. Efter klockan åtta är den vidöppen. Så är verkligheten.

I går kom en nyhet i medierna om att människor hade omkommit i en lastbil i USA. Är det en isolerad händelse med migranter där borta? Ingalunda. Vi hade precis samma situation i Europa för ett tag sedan. Då jobbade jag på trafikpolisen. Alla i yttre tjänst fick information av gränspolisen om hur de kriminella nätverken arbetar. Det är inte isolerat till Sverige och Europa, utan det här gäller över hela världen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Den centrala punkten för människohandeln fanns inte borta i Mexiko eller någon annan avlägsen plats på planeten. Den fanns på Wetterlinsgatan i Falköping. Där styrde man det här. Man använde vägen för att kunna transportera människor man smugglade, och den har regeringen lämnat helt fri.

Ni vidtar ju inte de åtgärder som är nödvändiga. Att ni satsar på polisen är jättebra, men tjänstemännen kommer inte ut på asfalten där de behövs.


Anf. 52 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Jamen, kontrollerna ökar. Påstår Thomas Morell något annat? Kontrollerna på väg ökar, och jag har precis dragit den statistiken. Det är ett tecken på att polisen faktiskt använder sig av de nya resurserna på ett sådant sätt att bevakningen av dessa frågor ökar. Kontrollerna ökar.

Sett över tid minskar dieselstölderna. Jag redogjorde nyss dessa siffror. Stöld från större fordonstankar, som vi talar om, hade en topp. Från 2019 till 2021 minskade stölderna från dessa maskiner. Om man ser på det lite bredare har dieselstölderna totalt sett också minskat.

Thomas Morell talar också om stöld av traktorer och entreprenadmaskiner och att 20 traktorer har efterlysts. Det kan mycket väl vara så att det just nu finns ett aktivt gäng som är specialiserat på detta. De kanske har varit aktiva under våren. Då gäller det för polisen att försöka komma åt det gänget. Det räcker med att ett begränsat antal individer är aktiva under en kort period för att begå väldigt många brott. Det gäller då att göra allt man kan för att fånga in dem.

Samma sak gäller andra stölder ur bilar. En liten grupp kan begå väldigt många brott. Sådant får man försöka komma åt.

Men stå inte och säg att polisen inte använder sina resurser eller att den inte bryr sig om det här, för det gör den. Antalet kontroller ökar.

Det är likadant med tullen. Vi utvidgade tullens befogenheter redan förra året i fråga om utförsel av gods. Nu ser vi också över regelverket för att kunna förstärka tullens befogenheter ytterligare. Detta ska man inte raljera över, utan det ska man vara beredd att ta till sig.

Det handlar om att täppa till luckor i lagstiftningen, och för att kunna göra det måste man först göra en utredning, annars kan riksdagen inte fatta beslut om nya lagar. Det måste finnas ett underlag som grund, och det vet Thomas Morell.

Det här är en av de frågor som vi ser över, men vi ser även över många andra frågor om tullens befogenheter. Då gäller förstås att tullen också har ökade resurser till sitt förfogande så att den klarar av att möta denna utmaning.

Resurserna till tullen har faktiskt ökat med 30 procent sedan 2017. Man har anställt 350 fler på tullen, och utvecklingen kommer att fortsätta under kommande år. Redan i år kommer ytterligare 175 miljoner kronor till tullen.

Vi bygger alltså ut samtliga brottsbekämpande myndigheter. Och jag påstår att de brottsbekämpande myndigheterna använder resurserna på ett bra sätt. Men det är förstås också innebörden när vi formulerar oss, det vill säga att vi följer frågan noga. Vi följer upp hur polisen och andra myndigheter jobbar. Jag kommer att fortsätta göra det och kommer också att se till att de brottsbekämpande myndigheterna - tullen och andra myndigheter - har de resurser som de behöver för att möta dessa brott.


Anf. 53 Thomas Morell (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Tack för svaret, statsrådet!

Vi är tillbaka i regeringens tankevurpa som går ut på att lokalpolisområdena ska sköta kontrollerna. Trafikpolisen var min arbetsplats under tolv år. Jag vet mycket väl hur det fungerar och hur man ska angripa problemet. Men grejen är att det inte finns folk där ute så att det räcker.

Man kan inte skicka ut en nyutexaminerad polis att stoppa en lastbil och tro att denna polis ska kunna klara uppdraget att göra en kontroll. Då är man helt bortom hur saker och ting fungerar. Erfarna kontrolltjänstemän krävs för att göra jobbet och kunna se vad som finns ombord, vart föraren är på väg och var han har varit. För att kunna reda ut om det är stöldgods ombord eller om det är någon annan transport som inte följer regelverket är det inte lönt att ta ut en polis från ett lokalpolisområde att göra jobbet. Det funkar inte så. Ni måste förstå hur saker och ting är uppbyggda.

Häromdagen sa statsrådet i en radiointervju att var och en ska sköta sitt eget skydd. Ta exemplet med 24 ton koppar som försvann i Göteborg! Terminalen är klassad som skyddsobjekt. Området är inhägnat med elstaket och bevakas dygnet runt med hundar. Bara vid säkerhetskontrollen finns 13 övervakningskameror. Likväl lyckades någon gå in och hämta 24 ton koppar. Detta visar på vilken nivå dessa människor arbetar. Och att skicka ut en lokalpolis för att göra kontrollen - kom igen alltså! Ni måste förstå hur det här fungerar och vidta åtgärder. Ni måste peka ut för Polismyndigheten vad de är tvungna att göra.


Anf. 54 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Låt mig börja med att reda ut ett missförstånd. Vad jag har sagt är att var och en faktiskt har ett ansvar att vidta åtgärder för att minska risken att utsättas för brott. Det är inte svårare än att bankerna har gjort stora insatser för att förebygga risken för bankrån eller att bilbranschen har vidtagit stora åtgärder för att förebygga risken för bilstölder, vilket kan ses tydligt.

Det måste åligga oss alla att hjälpas åt, för alldeles oavsett hur många poliser vi utbildar kan polisen inte vara på plats överallt alltid. Det går inte. Vi måste försöka hjälpas åt här.

Det är polisen som bestämmer hur man ska fördela resurserna så effektivt som möjligt. Efter omorganiseringen 2015, då det blev en gemensam myndighet, fick man mycket bättre förutsättningar att följa de internationella stöldligor som vi talar om. Tidigare var det uppdelat i ett stort antal länsmyndigheter, och då utbytte man inte den information på det sätt som man behöver göra, till exempel när stöldligorna rör sig över landet. Nu har man en mycket bättre överblick och möjlighet att komma åt dem.

Detta kan man för övrigt även se i fängelserna. Vi binder nu gärningsmännen till deras brott och lagför och fäller dem i större utsträckning än tidigare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vi kommer som sagt att fortsätta bygga ut rättsväsendet - tullen, polisen, kriminalvården och domstolarna - för att kunna möta också den här sortens organiserade brottslighet. Det kan jag försäkra Thomas Morell.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2021/22:506 Den kraftiga ökningen av traktorstölder

av Thomas Morell (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Just nu sveper uppenbarligen en stöldvåg över bland annat Värmland. Enligt de uppgifter jag fått del av har stölder av gps-utrustning, skopor och hela ekipage av entreprenadmaskiner ökat markant.

Läser jag senaste statistiken från Larmtjänst framgår att 20 traktorer blivit efterlysta under första kvartalet i år, en ökning med 150 procent jämfört med samma period 2021. Av dessa är endast 9 traktorer åter. Ett annat vanligt förekommande brott är transportstölder, och i april månad ägde inte mindre än 87 transportstölder rum i Sverige.

Gemensamt för den här typen av brott är behovet av tunga fordon för att föra ut stöldgodset ur Sverige. Det är här kopplingen uppstår till den omfattande olagliga yrkesmässiga trafik som rullar på landets vägar. De kriminella nätverken är väl organiserade och opererar snabbt och effektivt.

Tyvärr har samhället inte följt med i den snabba utvecklingen, och de polisiära resurserna på väg har minskat dramatiskt de senaste åren.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:


  1. Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att vända utvecklingen?
  2. Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att rusta upp de vägkontroller som behövs för att stoppa den kriminella aktiviteten?