Deltidspoliser

Interpellationsdebatt 16 december 2016

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 83 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Herr talman! Krister Hammarbergh har frågat mig hur jag ser på möjligheten att införa ett system med deltidspoliser, enligt det förslag Moderaterna har lagt fram för att stärka polisens förmåga särskilt på landsbygden och i glesbygden. Krister Hammarbergh har även frågat om jag och därigenom regeringen avser att ta några initiativ för att utreda förutsättningarna för att införa ett system med deltidspoliser i Sverige.

Regeringen ska ge polisen förutsättningar att på bästa sätt genomföra sitt uppdrag. En viktig åtgärd är att möjliggöra en utökning av den personella resursen. Regeringen har därför i budgetpropositionen för 2017 föreslagit att Polismyndigheten tillförs drygt 2 miljarder kronor under perioden 2017-2020.

I Statskontorets första delrapport om ombildningen konstateras att Polismyndighetens operativa förmåga på nationell nivå har stärkts. Resurserna kan nu användas mer flexibelt, och möjligheterna till samordning har förbättrats. En annan utgångspunkt i reformen är en polis närmare medborgarna. Arbetet med att förstärka den lokala verksamheten pågår, framför allt i särskilt utsatta områden.

Kommunal räddningstjänst, organiserad med deltidsanställda brandmän, är av stor betydelse för att säkerställa att det finns räddningsresurser som snabbt ska kunna bistå vid olyckor i hela landet. Det finns dock flera utmaningar inom det systemet, och frågan är föremål för en översyn.

Jag är inte främmande för att vidta åtgärder som gynnar en bra polisverksamhet. Statskontorets pågående utvärdering av ombildningen ger oss värdefull information om dess förlopp och vad som kan behöva ändras. Det är viktigt att ombildningen och analysarbetet ges tid innan det beslutas om några nya stora förändringar. Under tiden ska fokus ligga på att fortsätta verka för en stark och ändamålsenlig polisverksamhet inom ramen för pågående reform.


Anf. 84 Krister Hammarbergh (M)

Herr talman! Det är på väg att bli en tradition att jag och inrikesministern har en interpellationsdebatt samma dag som kammaren har avslutat höstens verksamhet.

Herr talman! Att svensk polis har stora problem är ingen större överdrift. Både jag och inrikesministern har tidigare konstaterat att alldeles för många brott, även våldsbrott, avskrivs, trots att de är utredningsbara. Poliser säger upp sig, vilket är en ganska ny situation. Det beror delvis på en sned lönesits. Och platser på Polishögskolan tillsätts inte - inte på grund av för få sökande, utan på grund av brister som inte kan kopplas till omorganisationen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Därtill ser det ut som att vi under kommande år kommer att ha en kraftigt underfinansierad polis. Det handlar inte om några 2 miljarder den här mandatperioden, som nämndes i interpellationssvaret. Det handlar om mindre än 1 miljard. Och det ser ut som att polisen nästa år löper stor risk att faktiskt börja gå på kredit, vilket är allvarligt. Under tiden ägnar sig regeringen mest åt se-på-politik.

Nu ska vi dock diskutera deltidspoliser. Det är ett begrepp som vi föreslog under motionsperioden. Det handlar inte om att man ska jobba hel- eller deltid i sin ordinarie anställning, utan vi har helt enkelt tagit inspiration från deltidsräddningstjänsten.

Det handlar alltså inte om dagens röra inom den ordinarie polisen. Det handlar inte om att försöka lösa situationen med omorganisationen; den måste snart slutföras så att ordinarie polis kan arbeta. Det handlar mer om ett bekymmer som vi kommer att ha ändå, även med en väl fungerande polis. Vi har låg bemanning på landsbygden och i glesbygden. Det är långa anspänningstider. Och det är ett problem, särskilt vid prio 1-larmen och sommartid. Det här är inte lätt att lösa.

Vi har också problem med att vi vid särskilda händelser inte kan få loss extra resurser. Tidigare hade vi ett system med beredskapspolis i Sverige. Den användes få gånger. Det berodde på hur den var organiserad. Den var organiserad som ett krigsförband, och det var svårt att få tag i personerna när de väl behövdes. Vi vill därför titta på en modell och en möjlighet - utan att låsa oss vid om den ska genomföras eller inte. Det krävs en ganska ordentlig genomsyn. Men med ett sneglande på hur deltidsräddningstjänsten fungerar kan man kanske få loss extra resurser när det behövs.

Detta aktualiseras i en situation när vi har poliser som säger upp sig. Om man slutar som polis är man inte polis längre. Visst vore det önskvärt om man på något sätt, även om man söker sig till en ny karriär, kan ha ett ben kvar inom polisen och kan träda in vid särskilda händelser. Det gäller till exempel id-kontrollerna, men vi har också haft kravaller tidigare i år. Det finns anledning att titta på det system Försvarsmakten använder sig av när det gäller reservofficerare.

Vi ska inte heller underskatta möjligheten att äldre poliser, fortfarande med full förmåga och stor erfarenhet, kan träda in i tjänst, exempelvis då högen med utredningar är stor på olika håll.

Jag ska tacka för svaret. Det är inte jättetydligt. Det kanske blir tydligare i nästa inlägg hur inrikesministern ser på möjligheterna. Vi ska inte koppla det till dagens situation, utan det ska vara ett komplement till en stark svensk nationell polis. Det är vår utgångspunkt.


Anf. 85 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Herr talman! Jag vill börja med att bejaka att det kan bli en jultradition att jag och Krister Hammarbergh ses på sluttampen för att diskutera svensk polis. Det vore en god jultradition.

För att bemöta de påståenden Krister Hammarbergh gjorde inledningsvis vill jag säga att vi nu satsar mer resurser än någonsin på svensk polis och att vi har fler anställda inom svensk polis än vi någonsin tidigare haft. Så är det sagt.

Jag vill bejaka de perspektiv som Krister Hammarbergh lyfter fram i debatten. Jag tror att vi borde se ganska brett på hur andra yrkesgrupper skulle kunna bistå polisen, i glesbygd och i extrema situationer. Vissa arbetsuppgifter kanske till och med kan lyftas bort från polisen och utföras av andra blåljusdelar. Vi bör också titta på hur vi i större utsträckning kan tillgodogöra oss den polisutbildning som människor som har varit poliser har fått. Alla de tre perspektiven är intressanta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Skulle man exempelvis vid vissa händelser kunna använda lite bättre utbildade ordningsvakter? De står ändå under polismannens befäl i dag. Skulle man kunna använda räddningstjänstpersonal, som har bra geografisk spridning över landet, till en del andra saker? Man kanske kan använda dem i större omfattning vid trafikolyckor till exempel. De är oftast först på plats. Skulle man kunna ha större inslag av volontärer i polisen, antingen fullt utbildade - på det sättet som man har i Holland - eller med en lägre utbildningsnivå men på ett sådant sätt att de ändå skulle kunna fylla en roll vid speciella situationer?

Alla de perspektiven är värda att fundera vidare på. Jag deltar gärna i en sådan debatt och diskussion. Det är viktigt att vi i den diskussionen också har med oss representanter för de fackliga organisationerna inom polisen, så att vi kan utveckla yrket på ett sätt som polis och polisfacken kan känna stolthet över.

Målet är inte att ersätta någon polis i dag, utan att få ut mer resurser av dem som är utbildade till poliser och öka samhällets samlade slagkraft - inte minst i glesbygd. Den riskerar nämligen att urholkas av den utflyttning som skett tidigare. Men nu har glesbygden ändå haft en positiv befolkningsutveckling på många ställen i Sverige.

För framtiden tror jag dock att det är viktigt att använda varje skattekrona så effektivt som möjligt, för att få största möjliga slagkraft.


Anf. 86 Krister Hammarbergh (M)

Herr talman! Jag vill bara säga några ord om ekonomin. Jag är nämligen väldigt oroad över den. Det är en ramökning nästa år på 83 miljoner kronor. Samtidigt sa rikspolischefen för ett par dagar sedan att han ska göra av med 1 miljard mer. Då räcker inte ens de samlade anslagen som man inte har förbrukat tidigare. Men vi lämnar det därhän nu.

Jag ser positivt på att inrikesministern är positiv. Precis som han säger handlar det inte om att ersätta någonting som finns i dag. Vi ska använda de poliser vi har fullt ut. Vi ska också försöka få större effektivitet i den organisation som finns. Där är vi överens.

Det här handlar om när vi inte klarar av alla situationer och att vi ska se till att utveckla resurserna där vi har svårt att bemanna upp. Där har vi samma uppfattning.

Jag tycker också att man ska se om det är möjligt att utnyttja outbildade volontärer mer än tidigare. Jag tycker att det är viktigt att använda sig av hemvärnet i många situationer. Hemvärnet kan det lokala och hittar därför, och hemvärnet kan stötta upp i vissa situationer.

När det gäller beredskapspoliserna har vi betonat att det ska finnas en högre kompetensnivå hos dem som inte har någon utbildning alls. I vissa situationer är det kanske nödvändigt att använda sig av tvångsmedel, och då krävs det också en utbildning.

Jag hoppas också att man kan ha en bra diskussion, inte minst med de fackliga organisationerna. Det finns ibland en obefogad rädsla att ta in andra yrkeskategorier. Men vi behöver all kompetens som vi kan få inom polisen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Efter den positiva synen hos ministern på att man kan titta på det här är min fråga: Är ministern beredd att ta initiativ för att börja skriva direktiv till en utredning? Detta kolliderar ju inte med dagens omorganisation. Det är ett komplement till en stark svensk nationell polis, som vi båda vill se.

Det här kan inte göras slarvigt, utan det måste göras ordentligt. Men då måste vi också påbörja arbetet, annars kommer det här att ta åratal.

Min fråga är alltså: Kan vi få se direktiven under vårkanten?


Anf. 87 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Herr talman! Möjligtvis är det lite snabbt att gå härifrån till direktiv, men jag utesluter inte att vi kan göra det och i så fall i samarbete. Då är det viktigt att vi gör ett förarbete och en avgränsning. En del av dessa frågor kommer att finna sin plats i olika andra utredningar. Det pågår en större utredning om räddningstjänstpersonal i glesbygden, och där kommer blåljussamverkan att komma in.

Vi funderar på hur uppdraget för ordningsvakter och utbildning av ordningsvakter ser ut. Då kan det också vara rimligt att se över hur samverkan mellan ordningsvakter och polis fungerar. Exempel på arbetsuppgifter som skulle kunna göras av ordningsvakter, som i dag görs av polis, är ju transporter av berusade personer som redan har omhändertagits av ordningsvakt. De får avvisitera berusade personer, hålla kvar dem och belägga dem med handfängsel. Men ordningsvakterna får inte transportera dem till sjukvården eller häktet eller låta en annan ordningsvakt eller väktare ta över, även om det är möjligt med förmansprövning på häktet. Det skulle man kunna utvärdera.

Frågan om huruvida folk som har polisutbildning kan jobba deltid är löst. Det får de, men då gäller det att det finns tillräckligt många att tillgå. Det handlar i hög grad om hur den framtida polisutbildningen ska se ut, om vi har råd att ha en överdimensionerad utbildning. Det får vi ta upp i samtalen om den framtida polisutbildningen som vi diskuterade under den förra interpellationsdebatten.

Jag är inte heller främmande för att särskilt utreda några av dessa frågor. Dock kan jag inte garantera att vi kommer att kunna göra det under våren.


Anf. 88 Krister Hammarbergh (M)

Herr talman! Jag vill tacka ministern för svaret. Eftersom det är jul ska jag tolka det positivt. Jag önskar att inrikesministern och hans familj får en god och välförtjänt julvila. Hoppas att det inte blir alltför många utryckningar och att det inte är svensk polis som ställer till med detta.

Jag ser positivt på att man har börjat diskutera att minska andelen arbetsuppgifter för samhällets yttersta resurs, polisen. Jag beklagar den nedlagda utredning som skulle jobba med detta, men vi ser nu att regeringen har ändrat uppfattning.

När vi tittar på räddningstjänsten och ordningsvakter måste vi i samband med detta se över även ett system med deltidspoliser. Om man hastar i väg med andra frågor finns det en stor risk för att vi inte får en helhet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Jag tackar återigen för svaret, jag vill också önska presidiet god jul.


Anf. 89 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Herr talman! Inledningsvis vill jag säga att vi i stället för att utreda frågan vidare har renodlat huvudspåren i renodlingsutredningen, nämligen djurhållningen som ska flyttas till länsstyrelsen, så att polisen slipper att syssla med fårförsäljning, som jag läste att polisen gjorde häromveckan.

Vi lyfter handräckningstransporterna från andra myndigheter och kommuner till Kriminalvårdens transporttjänst. Jag ser framför mig att det finns ytterligare renodling att göra som i första hand inte behöver utredas, utan som framför allt handlar om att få en annan avlöpare för den verksamheten. Jag välkomnar alla konstruktiva bidrag från Moderaterna i den frågan.

Sedan vill jag avslutningsvis tacka Krister Hammarbergh för det här riksdagsåret. Jag välkomnar den här interpellationsdebatten och de konstruktiva förslag som Krister Hammarbergh har lagt fram för att ytterligare avlasta svensk polis från arbetsuppgifter som kanske bättre kan utföras av andra. Med dessa ord vill jag önska såväl Krister Hammarbergh som presidiet en riktigt god jul.

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellation 2016/17:136 Deltidspoliser

av Krister Hammarbergh (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

För Moderaterna är det självklart att Polismyndigheten ska fungera väl i hela Sverige. En bärande tanke bakom omorganisationen av polisen var att förbättra resultaten och att utöka den lokala polisbemanningen i hela landet. Målsättningen är viktig och är grunden för att kunna förbättra den svenska polisen. Målsättningen har dock långt ifrån nåtts, vilket bland annat Statskontorets utvärdering av polisreformen har visat.

Det lokala polisarbetet behöver stärkas, inte minst i de delar av landet där avstånden är stora och befolkningsunderlaget är litet samt i landets utanförskapsområden.

Svensk polis står inför stora utmaningar. De sjunkande utredningsresultaten är en tydlig indikator som visar att utvecklingen just nu går åt fel håll. Många medborgare upplever dessutom att de saknar en närvarande och synlig polis. Detta är särskilt påtagligt på lands- och glesbygd.

Det behövs en kombination av ökade resurser och mer effektiva sätt att använda befintliga ekonomiska och personella resurser. De åtgärder som regeringen har lagt fram för riksdagen är i det sammanhanget inte tillräckliga, utan mer behöver göras.

Jag har tidigare, i en skriftlig fråga, frågat statsrådet hur han ser på Moderaternas förslag om att undersöka möjligheten att införa ett system med deltidspolis för att avhjälpa polisens resursbrist. Statsrådets svar på frågan antyder att han väljer att tolka vårt förslag i en riktning som handlar om polisanställdas möjlighet att arbeta deltid. Detta är en felaktig tolkning av vårt förslag.

Stora delar av räddningstjänsten i landets kommuner, landsting och regioner bygger i dag på deltidsanställd personal, vilket fungerar väldigt väl. För att polisen bättre ska kunna anpassa sin verksamhet utifrån lokala behov och förutsättningar vill vi därför se över möjligheten att införa deltidspoliser. Detta ska vara fullt utbildade poliser som väljer att kombinera sin anställning inom polisen med ett annat yrke. Ett sådant system skulle inte bara kunna leda till en mer lokalt förankrad polis i hela landet utan också vara en stor tillgång vid särskilda händelser, som exempelvis Husbykravallerna eller vid den stora flyktingströmmen förra året. 

Deltidspoliser skulle även innebära en möjlighet att snabbt få tillgång till utbildad polis för att stödja den ordinarie verksamheten på ett välbehövligt sätt. Det vore också ett sätt att se till att lands- och glesbygd skulle kunna få tillgång till fler poliser.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag rikta följande frågor till statsrådet:

 

Hur ser statsrådet på möjligheten att införa ett system med deltidspoliser enligt det förslag Moderaterna har lagt fram för att stärka polisens förmåga särskilt på lands- och glesbygden?

Avser statsrådet och därigenom regeringen att ta några initiativ för att utreda förutsättningarna för att införa ett system med deltidspoliser i Sverige?