Civilanställda inom polisen

Interpellationsdebatt 20 november 2014

Interpellation 2014/15:105 Civilanställda inom polisen

av Krister Hammarbergh (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I oktober 2012 begärde riksdagen genom ett tillkännagivande (rskr. 2012/13:28) att regeringen skulle återkomma till riksdagen med en redovisning av de åtgärder som vidtas för att öka antalet civilanställda inom polisen. Ställningstagandet gjordes med anledning av två motioner från Socialdemokraterna, motionerna 2011/12:Ju19 och 2012/13:Ju373, båda undertecknade av Morgan Johansson (S).

Bakom tillkännagivandet stod Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Allianspartierna reserverade sig eftersom vi menade att frågan om antalet civilanställda inom polisen borde hanteras inom ramen för den ordinarie budgetprocessen, att frågan ytterst borde avgöras av Rikspolisstyrelsen samt att beslutet var olämpligt med hänsyn till den kommande förändringen av polisorganisationen.

I propositionen 2013/14:232, som lades fram av den tidigare regeringen, finns förslag om att polisen i ökad omfattning ska kunna använda civilanställd personal för uppgifter som i dag endast får utföras av polismän. Det skulle förbättra polisens förutsättningar att kunna använda sina resurser mer effektivt.

Nyligen presenterade regeringen sin budgetproposition. I denna behandlar den nya regeringen det tillkännagivande som de själva drivit igenom. Där uttalar regeringen att den anser att det är Polismyndigheten som bör avgöra hur många civilanställda som ska finnas inom organisationen. Vidare kan man konstatera att anslaget för polisen inte utökats nämnvärt. Polisens förutsättningar att utöka antalet civilanställda torde därmed vara högst begränsade. 

Jag vill därför fråga statsrådet Anders Ygeman (S):

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka antalet civilanställda inom polisen?