Bristerna i det värmländska vägnätet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 april 2021

Interpellation: Bristerna i det värmländska vägnätet

Interpellation 2020/21:619 av Pål Jonson (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:619 Bristerna i det värmländska vägnätet

av Pål Jonson (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Som ett stort men relativt glest befolkat land är Sverige i behov av en stark infrastruktur i alla dess delar. Det finns dock allvarliga brister, inte minst för det svenska vägnätet. För några år sedan varnade Lena Erixon, som är generaldirektör för Trafikverket, att Sverige står inför en liknande situation som vi gjorde med järnvägsnätet för ett par årtionden sedan. Om det inte genomförs mycket stora satsningar på underhållet av vägnätet kommer situationen att bli helt ohållbar.

Kvaliteten på vägnätet varierar i olika delar av Sverige. Värmland är, som ett utpräglat landsbygdslän med en stor basindustri, starkt beroende av ett bra vägnät. För Värmland krävs det enligt Region Värmland cirka 120 miljoner per år för att upprätthålla dagens funktionalitet på det statliga vägnätet. Men de tillgängliga medlen ligger endast på cirka 60 miljoner per år, vilket leder till brister i funktionalitet och användbarhet av vägnätet. Detta är mycket oroande och slår hårt emot både näringslivets konkurrenskraft i länet och i förlängningen även trafiksäkerheten.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Delar ministern uppfattningen att det finns mycket allvarliga brister i det svenska vägnätet?
  2. Anser ministern, liksom Region Värmland, att satsningen på underhåll av vägnätet är kraftigt underfinansierad i förhållande till behoven och i så fall, har ministern för avsikt att föreslå en ökad finansiering till vägunderhållet​? 
  3. Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att komma till rätta med bristerna i det värmländska vägnätet?