Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i utanförskapsområden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 6 juni 2022

Interpellation: Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i utanförskapsområden

Interpellation 2015/16:382 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2015/16:382 Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i utanförskapsområden

av Beatrice Ask (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Situationen på Järvafältet (Tensta, Hjulsta, Rinkeby, Husby och Akalla) har under längre tid varit allvarlig sett ur ett rättspolitiskt perspektiv. De senaste månaderna har fyra personer mist livet genom dödligt våld. Samtidigt rapporterar lokala medier, exempelvis lokaltidningen Mitt i Tensta-Rinkeby, om öppen narkotikaförsäljning i Tensta, uppkomsten av parallellsamhällen, förekomsten av kriminella grupperingar med stort negativt inflytande över samhällsutvecklingen och en tilltagande oro över utvecklingen.

Stora insatser har gjorts för att minska kriminaliteten och öka tryggheten i och omkring Järvafältet. Trots dessa ansträngningar finns det grundläggande strukturer kvar som gör att brottsligheten upprätthålls på en alldeles för hög nivå. Resultatet blir ökad otrygghet för majoritetsbefolkningen i området. En lokal trygghetsundersökning i Spånga-Tensta visar exempelvis att andelen som känner sig otrygga i stadsdelen har ökat det senaste året.

Vi vet också att personer med utlandsfödda föräldrar i betydligt högre utsträckning än andra är utsatta för brott. Det gäller i princip alla brottskategorier: hot, misshandel, personrån, trakasserier, bedrägerier och stölder. Deras förtroende för rättsväsendet är också mindre än hos befolkningen i övrigt.

En hög polisiär närvaro över tid, med lokalt förankrade poliser som har stor lokal kännedom och som kontinuerligt arbetar i området, är det som behövs för att vända utvecklingen. Detta såklart i tillägg till de brottsförebyggande insatser som kommun och civilsamhälle gemensamt kan åstadkomma.

Under 2017 kommer polisen att flytta tillbaka till polishuset i Rinkeby. Det är bra, men det är allvarligt att södra Järva stått utan ett poliskontor sedan 2014. Sammantaget blir upp mot ett par hundra poliser stationerade i det nya polishuset. I princip är detta en sammanslagning av de polisiära resurser som tidigare fördelats mellan norra och södra Järva. Antalet helt nya poliser som tillförs det totala området är relativt få.

Det är viktigt att de poliser som verkar i ett område som Järvafältet i största möjliga mån ”fredas” från andra kommenderingar för att de ska kunna arbeta proaktivt, brottsförebyggande, förtroendeskapande och brottsuppklarande i lokalområdet. Många poliser berättar att de ofta kommenderas till andra insatser utanför Järvafältet. Detta påverkar naturligtvis deras lokala arbete.

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet hur han ser på brottsutvecklingen på Järvafältet och hur han vill arbeta för att öka förtroendet för polisen i området, minska det dödliga våldet och förbättra polisens resultat i den här typen av utanförskapsområden.