Åtgärder för en hållbar migrationspolitik

Interpellationsdebatt 30 januari 2020

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 1 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Maria Malmer Stenergard har frågat statsministern om regeringens migrationspolitik är hållbar och vilka åtgärder som i annat fall vidtas för att den ska bli det. Interpellationen har överlämnats till mig.

Redan under förra mandatperioden vidtog regeringen en lång rad åtgärder i syfte att upprätthålla en välordnad, human, rättssäker och långsiktigt hållbar migrationspolitik.

För att minska antalet asylsökande till Sverige efter hösten 2015 genomfördes en tillfällig skärpning av det svenska regelverket inom ramen för EU-rätten och internationella konventioner. Betydligt färre personer söker i dag asyl i Sverige jämfört med 2015. Sveriges andel av det totala antalet asylsökande i EU har också minskat på ett betydande sätt. Vi ser dock fortfarande en ojämn fördelning av asylsökande mellan EU:s medlemsstater. Regeringen verkar därför för att i EU få på plats en ordning som säkerställer en jämnare fördelning. Fler medlemsstater behöver ta ett större ansvar för människor på flykt. Rätten att söka asyl ska också värnas.

Utöver detta har ett antal åtgärder vidtagits i syfte att få till stånd ett mer effektivt återvändande. Bland annat har fler förvarsplatser inrättats, Polismyndigheten har fått fler verktyg att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut och mer medel har avsatts för myndigheternas arbete med återvändandet. Sammantaget har ungefär 80 000 personer återvänt sedan 2014.

Lagändringar som möjliggör åldersbedömningar tidigare i asylprocessen har genomförts. Den 31 oktober förra året beslutade regeringen också om fortsatt gränskontroll vid inre gräns i ytterligare sex månader.

Det viktigaste för integrationen är möjligheten att försörja sig genom eget arbete. Regeringen har genomfört nödvändiga reformer för att korta tiden till arbete. Det handlar om strukturellt genomgripande reformer såsom den bosättningslag som är ett verktyg för att styra mottagandet av nyanlända och ett nytt regelverk för etableringen av nyanlända som innebär tydligare krav på individen. Det handlar också om åtgärder som innebär bättre etableringsinsatser och stärkta vägar till jobb.

En nyligen publicerad studie från OECD visar att Sverige lyckas bättre än många andra länder med att få nyanlända kvinnor i arbete. Tiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden minskar och pekar mot en betydligt kortare etableringstid än tidigare. Sysselsättningen för både utrikes och inrikes födda har ökat kraftigt under senare år. Antalet utrikes födda som arbetar är över 1 miljon. Det innebär att nästan var femte som arbetar i Sverige är född utomlands.

Mycket har redan gjorts, och reformarbetet fortsätter även under denna mandatperiod.

Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, den så kallade tillfälliga lagen, har förlängts med två år, och en parlamentarisk kommitté har tillsatts för att ta ställning till utformningen av den framtida migrationspolitiken. Utredningen kommer att ge riksdagens partier möjlighet att bidra till en migrationspolitik som har ett brett parlamentariskt stöd och som ska vara hållbar över tid.


Anf. 2 Maria Malmer Stenergard (M)

Fru talman! Tack, ministern, för svaret!

Den 9 oktober förra året sa statsminister Stefan Löfven till Sydsvenskan att vi behöver ha färre asylsökande och att vi måste ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Knappt sex veckor senare sa samma statsminister i en intervju i DN: "Nu har vi en hållbar migrationspolitik." På de knappt sex veckorna hade absolut ingenting, inte ett kommatecken, ändrats i svensk migrationslagstiftning. Därför måste man fråga sig: Vad menar egentligen statsministern? Vilken är regeringens politik? Och vem står upp för den?

Efter statsminister Stefan Löfvens uttalande om att Sverige behöver färre asylsökande blev det liksom lite dålig stämning i regeringen eftersom vice statsminister Isabella Lövin och Miljöpartiet inte riktigt höll med. Efter något dygn bytte statsministern alltså hatt och sa att han hade uttalat sig som partiordförande för Socialdemokraterna och inte som statsminister.

Fru talman! Den här historien tycks upprepa sig. För bara en vecka sedan sa statsministern till DN: "Vi ska visa att antalet asylsökande blir färre - rejält många färre för att vi ska klara integrationen." Jag tycker att det är ett mycket klokt uttalande. Om vi ska ha en verklig chans att klara integrationen måste vi ha en stram invandring under lång tid framöver.

På socialdemokraternas Twitterkonto höll de med. De twittrade om artikeln med statsminister Löfven. Men miljöpartisterna blev liksom arga igen. Och sex timmar senare ändrade sig Socialdemokraterna på Twitterkontot. Den gamla tweeten raderades, och de twittrade i stället om artikeln i DN med partiordförande Stefan Löfven.

Fru talman! Det kan verkligen inte vara lätt för väljarna att hänga med. Jag tycker i alla fall att det är näst intill omöjligt.

Man kan raljera över allt det här. Men det är en allvarlig fråga. Sverige har under lång tid haft en mycket stor invandring och väldigt lite integration. Det är en farlig kombination.

När vi nu går in arbetet med att ta fram en ny migrationslagstiftning tror jag att många med mig verkligen vill veta: Vad anser regeringen egentligen om migrationen? Ska Sverige ta emot färre asylsökande, eller ska vi ta emot fler? Är regeringens migrationspolitik hållbar? Om man inte anser det, vilka åtgärder är man då beredd att vidta för att den ska bli det?

Ministerns svar till mig i dag är egentligen väldigt tydligt. Regeringens uppfattning verkar vara att allting funkar fint. Det håller inte vi moderater med om. Runt om i Sverige har det vuxit fram ett brutalt utanförskap som innebär att människor far illa. Det leder till trångboddhet, kriminalitet och till att barn inte får tillräckliga kunskaper i skolan.

Vi har ett ansvar för det. För att kunna ta det ansvaret måste Sverige ha en mycket stram invandring under mycket lång tid. Vi moderater vill minska asylinvandringen till nordiska nivåer. Det innebär att vi vill minska den med 70 procent.

Det är vår ingång i Migrationsutredningen, som ska vara klar redan nu i sommar. Vilken är Socialdemokraternas ingång? Det är vi många som vill veta.


Anf. 3 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Det är intressant att höra Moderaterna tala om bristen på konsekvens, mot bakgrund av det som Moderaterna själva har genomfört och stått för under lång tid.

När vi tillträdde för fem år sedan ärvde vi Moderaternas migrationspolitik. Den baserades på, om Maria Malmer Stenergard minns det, uttalandet om att öppna våra hjärtan. Då hade vi EU:s mest generösa asylpolitik, och vi hade världens mest generösa regler för arbetskraftsinvandring. Vi hade inga regler eller system för medicinska åldersbedömningar. De hade nämligen havererat under Moderaterna, och man hade inte gjort någonting åt det. Det var Moderaternas politik, som regeringen ärvde. Den var uppenbart ohållbar.

Då sa vi socialdemokrater: "Vi ska fortsätta ta emot och ge skydd åt flyende människor. Men det måste ske på en nivå som vi klarar av." Det var därför vi var tvungna att strama åt kraftigt 2015 och 2016. Vi införde gränskontrollerna, vi införde den tillfälliga lagen och vi drev igenom id-kontroller. Men när den här kammaren beslutade om id-kontrollerna orkade Moderaterna inte ens rösta för dem. Partiet var så splittrat att man fick lägga ned sina röster. Miljöpartiet orkade ta ansvar och röstade för id-kontroller. Moderaterna gjorde det inte. Om vi inte hade gjort det hade vårt asylsystem totalt brutit samman.

Om vi talar om nivåer kan jag bara konstatera att sedan 2015 har antalet asylsökande minskat kraftigt. Antalet har totalt sett minskat med 87 procent. Antalet ensamkommande asylsökande ungdomar har minskat med 97 procent sedan 2015. Handläggningstiderna på Migrationsverket fortsätter att minska. År 2018 låg de på 16 månader. För 2019 kommer det att bli ungefär 9 månader, och det kommer att fortsätta att minska.

Det är inte bara så att antalet asylsökande minskade kraftigt i Sverige under den förra mandatperioden och under den tid då vi har haft ansvar för den, utan Sveriges andel av det totala antalet asylsökande i EU har dessutom minskat kraftigt. När Moderaterna styrde Sverige tog vi emot 12 procent av alla asylsökande som kom till EU. I dag är den siffran 3 procent. Detta ska jämföras med att vår andel av EU:s befolkning ligger på ungefär 2 procent. Vi ligger alltså nu ungefär där vi ska ligga - kanske något över men väsentligt mycket lägre än Moderaternas 12 procent. Vad vi sa då om att ha andrum och att vi måste fördela det hela mer jämnt har det precis också blivit.

Nu befinner vi oss i ett läge då Moderaterna har svängt tre fyra gånger på nästan alla punkter som man över huvud taget kan tänka sig. Men det är väl magstarkt när jag här blir anklagad för inkonsekvens trots att det var vi som tog tag i de regler som Moderaterna hade drivit fram. Vi har sett till att strama åt på sådant sätt att det nu går att klara av situationen.

Moderaterna har varit ute och varnat för att det kommer att komma många fler, men det där har vi faktiskt inte sett något av. Tvärtom anger de bedömningar som finns att det kommer att ligga kvar på ungefär samma nivåer. Om vi inför ett system med en lista av säkra länder kommer antalet asylsökande med all sannolikhet att fortsätta sjunka ytterligare.

När jag ändå har Maria Malmer Stenergard här i talarstolen skulle jag vilja ställa en fråga till henne. Jag såg i medierna häromdagen att Moderaterna inte längre tänker stå fast vid migrationsuppgörelsen från 2015 som avser kvotflyktingar. Vi kom då överens om att ta 5 000 kvotflyktingar - de mest utsatta i hela världen - till Sverige. Jag vill fråga henne om Moderaterna står fast vid uppgörelsen från 2015, eller sviker de även denna uppgörelse?


Anf. 4 Maria Malmer Stenergard (M)

Fru talman! Man kan sammanfatta migrationsministerns svar i fyra punkter:

Betydligt färre söker asyl jämfört med 2015.

Vi har ett effektivt återvändande, något han var inne på i sitt första inlägg.

Nyanlända etablerar sig snabbare på arbetsmarknaden, vilket han också var inne på i det första inlägget.

Allting är Moderaternas fel.

Låt oss ta detta punkt för punkt. Jag tror att få håller med om migrationsministerns analys.

För det första vad gäller volymerna: Det är väl för väl att vi inte ligger på 2015 års nivåer nu. Men vi ligger fortfarande högt i antal och i relation till andra länder. Vi kan heller inte bortse från att vi har haft väldigt höga nivåer under väldigt lång tid. 13 procent av Sveriges befolkning är född utanför Europa. En fjärdedel har utländsk bakgrund.

För det andra påstår ministern att vi har ett effektivt återvändande. Studier visar att hälften av dem som borde lämna landet gör det. Det betyder att hälften blir kvar. Det hade inte jag varit nöjd med. Utvisningarna har havererat. Polisen larmar om brist på förvarsplatser och kräver dubbelt så många för att kunna verkställa utvisningar. Regeringen är dock nöjd med status quo. Hur ska polis och migrationsverk då kunna göra sitt jobb?

Den tredje punkten handlade om integrationen. Arbetslösheten bland utrikes födda är omfattande. Den är ganska exakt fyra gånger så hög för utrikes födda som för inrikes födda. Att den efter en brinnande högkonjunktur är något lägre är knappast en framgångshistoria eller något att vara stolt över. Över 30 procent av dem som är utrikes födda saknar gymnasieutbildning, och vi vet att det tar väldigt lång tid för dem att komma i arbete om de någonsin gör det.

Punkt fyra var att allt är Moderaternas fel. Jag är den första att skriva under på att Sverige under decennier har haft en ogenomtänkt invandrings och integrationspolitik. Vi är många partier som bär ansvar för det. Jag tycker att det är jättebra att vi rodde i land 2015 års överenskommelse. I det sammanhanget kan det vara intressant att påpeka att det fortfarande finns delar i den som Socialdemokraterna inte har genomfört.

Det som skiljer oss åt är att vi i Moderaterna har lärt oss vår läxa. Vi har lagt om vår politik och står fast. Vi har gått in i Migrationsutredningen och exakt talat om vilka ingångsvärden vi har. Fortfarande har vi dock ingen aning om vad Socialdemokraterna tycker. Ena dagen tycker de att man ska minska antalet asylsökande och att vi har en ohållbar invandringspolitik. Nästa dag tycker man någonting helt annat, efter att man har fått skäll av Miljöpartiet. Hur ska vi och väljarna veta vad som gäller?

Vi har som sagt lärt oss av våra misstag. Migrationsministern hänvisar till allt som Socialdemokraterna gjorde 2015 tillsammans med oss andra. Det var nödvändigt. Men, fru talman, har de redan glömt allt? När man lyssnar till den samlade regeringen tycks det som om den är beredd att gå tillbaka till den punkt där vi befann oss innan. Det var en ryckig politik där man öppnar och stänger, beviljar amnestier och medger en gymnasielag. Det där är helt ohållbart.

Vi måste nu ha en långsiktig och stram migrationspolitik. Sedan 2017 har Moderaterna sträckt ut handen till Socialdemokraterna. Vi båda borde utgöra basen i en långsiktig politik som kan stå sig över val. Jag tror att det finns väldigt goda förutsättningar om Socialdemokraterna driver den politik som man säger att man vill driva, i stället för att driva Miljöpartiets invandringspolitik, som man har gjort hittills.

(Applåder)


Anf. 5 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! När det verkligen gällde var det Miljöpartiet som stod upp och som i denna kammare orkade rösta igenom åtstramningar av migrationspolitiken så att vi fick ned de ohållbara nivåer som vi ärvde av den gamla moderatregeringen. Detta orkade Miljöpartiet. Moderaterna orkade det inte - tvärtom. När vi behandlade id-kontrollerna tryckte Moderaterna på gul knapp och avstod. Om de hade fått som de velat hade vårt asylsystem brutit samman 2016. Vi hade aldrig klarat av den stora mängd människor som hade kunnat komma hit från Tyskland. Sådan ser historien ut.

Maria Malmer Stenergard säger att hon sträcker ut handen och att hon gärna vill komma överens med oss om migrationspolitiken. Nu förs ju en diskussion i den kommitté som på regeringens uppdrag hanterar migrationsfrågorna. Vi får se var den landar. Vi för gärna diskussioner med Moderaterna också. Men jag måste säga att förtroendet för Moderaternas förmåga att hålla några uppgörelser över huvud taget är inte starkt. Det börjar bli Moderaternas signum att så fort man tecknar en uppgörelse tar det inte lång stund innan de springer ifrån den.

Decemberöverenskommelsen är exempel nummer ett. Den skulle hålla i åtta år. Moderaterna pallade inte att stå upp för den ens i åtta månader. Energiuppgörelsen skulle ge fasta förutsättningar för energipolitiken framöver och skulle också hålla för lång tid. Moderaterna pallade inte att stå fast vid den heller. Vid gängsamtalen som vi hade i somras bröt Moderaterna upp innan förhandlingarna var slutförda. Trots att vi ville fortsätta förhandlingarna ville de inte komma överens och avbröt dem därför i förtid.

Nu kan jag läsa i medierna att de inte heller orkar stå upp för migrationsuppgörelsen från 2015 vad gäller kvotflyktingarna. Utan när Sverigedemokraterna svänger då svänger även Moderaterna. Det är som Fyrtornet och Släpvagnen. När de svänger följer Moderaterna automatiskt efter.

Jag diskuterar gärna detta med Moderaterna framöver, men jag måste ändå ställa mig frågan vad en uppgörelse med Moderaterna är värd nu för tiden. Det är som att skriva i vatten. Det man undertecknar ena dagen kan nästa dag vara totalt överspelat. De snurrar som en köksfläkt mellan olika positioner. Det är ett bekymmer för man måste kunna lita på att partier som går in i en uppgörelse också håller den. Om vi ska kunna komma överens om detta måste vi vara säkra på de orkar stå för det de säger. Då kan de inte svika uppgörelser efter hand.

Vad gäller de andra delarna har exempelvis volymerna kraftigt minskat till följd av de åtgärder som vi har vidtagit. Integrationen har kraftigt förbättrats. När Moderaterna styrde landet tog det i genomsnitt ungefär åtta år för en nyanländ att etablera sig på arbetsmarknaden. I dag ligger siffran på ungefär fem år. Integrationen i dag är alltså nästan dubbelt så snabb med vår politik än vad den var med deras.

Sedan vi tillträdde har över 80 000 före detta asylsökande lämnat Sverige. Det är 1 000 i månaden. Vi kan nu också göra återsändanden till länder dit vi tidigare inte kunde göra det. Till exempel finns numera tack vare sittande regering ett avtal med Afghanistan. Det är likadant med Marocko och ett antal andra länder, dit vi nu kan göra återsändanden på ett sätt som vi inte kunde tidigare. Vi kommer naturligtvis att fortsätta att förstärka de insatserna, men kom inte och påstå att vi inte har arbetat även med de frågorna!


Anf. 6 Maria Malmer Stenergard (M)

Fru talman! Jag hör ingen köksfläkt, men jag hör verkligen ljudet av krossat glas. Det kastas nämligen sten i det egna glashuset.

När vi nu talar om att hålla avtal, hur gick det egentligen med utredningen om kompetensutvisningar? Varje vecka läser vi om människor som utvisas ur det här landet för små bagatellartade fel från arbetsgivarens sida. Man lovade att en utredning skulle vara tillsatt den sista december 2019. Vi var många som satt där på nyårsafton och väntade på att få skåla för de direktiven. Men de kom aldrig, så tala inte om att inte hålla avtal!

Det här drabbar strävsamma människor som svenskt näringsliv behöver. Ni och Miljöpartiet kan återigen inte komma överens utan tillåter återigen att det låser sig på det migrationspolitiska området. Jag tror att många som lyssnar till debatten tycker att detta är genuint tråkigt och blir genuint beklämda över att tonen är som den är.

Socialdemokraterna och Moderaterna måste kunna blicka tillbaka gemensamt och lära oss av våra misstag, men också blicka framåt och ta fram en gemensam stram och hållbar migrationspolitik som vi kan stå för. Om vi ska gå in i den typen av förhandlingar måste vi dock veta vad Socialdemokraterna vill. Tillsammans med Tobias Billström, som sitter med mig i utredningen, presenterade jag exakt vilka ingångsvärden Moderaterna hade innan utredningen drog igång. Vi är beredda att diskutera vad som helst för att vi ska kunna nå en stram och hållbar politik. Men vi har ingen aning om vad Socialdemokraterna vill, fru talman. Om ministern kunde använda det sista inlägget till att förklara det skulle jag vara innerligt tacksam.

Jag kan upplysa dem som tittar om att jag inte har möjlighet att svara på migrationsministerns nästa inlägg. Han har för vana att ibland komma med lite anklagelser i sitt avslutande inlägg. Ha gärna det i minnet!

(Applåder)


Anf. 7 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Om Maria Malmer Stenergard vill använda ett exempel där vi sviker ett löfte och nämner kompetensutvisningar är det ett fullständigt felaktigt exempel. Hon vet mycket väl att vi sitter och skriver på precis de direktiven. Orsaken till att vi inte har kunnat lägga fram dem ännu är att vi har varit tvungna att utöver kompetensutvisningarna även adressera en annan fråga, nämligen allt fusk och fiffel som sker i samband med arbetskraftsinvandringen och som har kommit in på svensk arbetsmarknad till följd av Moderaternas uppgörelsepolitik från 2009. Alla vet att arbetskraftsinvandring nu används på ett mycket systematiskt sätt bland annat av organiserade kriminella för att tjäna pengar. Det måste vi komma åt. Utöver att lösa frågan om kompetensutvisningar måste vi också lösa frågorna om fusk, fiffel och organiserad kriminalitet i det här sammanhanget. Vi kommer att be en utredare att se över hela paketet, inte bara kompetensutvisningar.

Den fråga jag ställde gällde hur vi kan lita på att Moderaterna verkligen håller sitt ord om vi ska göra en uppgörelse med Moderaterna. De lämnar nämligen alla andra uppgörelser. De lämnade decemberöverenskommelsen och energiuppgörelsen. Gängsamtalen vill de inte slutföra. Nu lämnar de också som sagt migrationsuppgörelsen och uppgörelsen om 5 000 kvotflyktingar. Kvotflyktingar hör till de allra mest sårbara och utsatta flyktinggrupperna. Inte ens dem orkar Moderaterna längre stå upp för, trots att vi kom överens om just det 2015.

Vi bedriver våra förhandlingar inom ramen för kommittén. Maria Malmer Stenergard vet precis vad det är vi står för. Vi står för en långsiktigt hållbar och brett förankrad migrationspolitik. Den kan inte avvika väsentligt från övriga EU-länder. Vi driver detta inom ramen för kommittén. Jag ser fram emot att få se kommitténs betänkande när det kommer fram. Jag är övertygad om att det kommer att landa på ett bra sätt.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2019/20:166 Åtgärder för en hållbar migrationspolitik

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Den 9 oktober 2019 sa statsminister Stefan Löfven till Sydsvenskan: Vi behöver ha färre asylsökande. Vi måste ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Knappt sex veckor senare, den 18 november 2019, sa statsminister Stefan Löfven i en intervju med DN att nu har vi en hållbar migrationspolitik.

På de knappt sex veckorna har ingenting ändrats i svensk migrationslagstiftning. De båda uttalandena är därför knappast förenliga.

Mot bakgrund av statsministerns oförenliga uttalanden vill jag fråga följande:

 

Är regeringens migrationspolitik hållbar, och vilka åtgärder vidtar ministern i annat fall för att den ska bli det?