Arbetet mot vilseledande information på klimatområdet

Interpellationsdebatt 14 juni 2024
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 1

Anf. 43 Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

Fru talman! Jytte Guteland har frågat mig hur jag arbetar för att motverka vilseledande information om klimatet.

Det är konstaterat sedan många år att mänsklig påverkan har värmt upp atmosfären, hav och land och att klimatförändringarnas effekter är tydliga. Klimatets förändring diskuteras ofta som en framtidsfråga men mätningar och observationer visar att klimatet redan förändrats till följd av människans påverkan, och det råder inga tvivel om klimatförändringarnas existens.

Trots detta ser vi att klimatförnekare vill ifrågasätta och underminera tilltron till vetenskapen inom området.

För att förebygga och motverka spridning av vilseledande information och desinformation om klimat och klimatförändringar är det viktigt att det finns tillgänglig och korrekt information om detta.

Enligt artikel 12 i Parisavtalet ska parterna samarbeta i frågor om klimatrelaterad utbildning, medvetenhet och deltagande hos allmänheten samt tillgång till information om klimatfrågor. En viktig aktör för att tillgängliggöra korrekt information är IPCC, FN:s vetenskapliga klimatpanel. IPCC:s uppgift är att sammanställa det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar. Detta görs bland annat i form av rapporter med hjälp av underlag från tusentals forskare och experter världen över.

Regeringen ser genomförandet av artikel 12 som en nyckel för att uppnå Parisavtalet och klimatkonventionen som helhet genom att vara en brygga och förstärka andra områden och bidra till höjd ambition.

Här spelar utbildningsväsendet, forskningen och inte minst våra expertmyndigheter en avgörande roll. SMHI har i uppgift att sammanställa och förmedla information och kunskap om klimatförändringar, och Naturvårdsverket ska göra kunskaper om miljön och klimatet samt miljö- och klimatarbetet tillgängliga bland annat för allmänheten och andra berörda. Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Klimatpolitiska rådet driver även tillsammans visualiseringsverktyget Panorama. Det är ett verktyg där man enkelt kan se vad som görs, vad som behöver göras och hur utvecklingen går för att Sverige ska nå sitt klimatmål.

I tider av en ökad spridning av vilseledande information och desinformation är det angeläget att värna det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen. Samtidigt har vi alla ett ansvar att inte bidra till felaktig information och budskap som är direkt felaktiga om klimatet. Därför uppmanar jag alla att vara vaksamma mot ryktesspridning och desinformation. Det är viktigt att ta del av bekräftad information från myndigheter och att vara källkritisk innan man delar information på sociala medier.

Andre vice talmannen konstaterade att interpellanten inte var närvarande i kammaren och förklarade interpellationsdebatten avslutad.

Interpellation 2023/24:787 Arbetet mot vilseledande information på klimatområdet

av Jytte Guteland (S)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Samhällsprogrammet Kalla Fakta i TV4 har nyligen visat hur Sverigedemokraternas partikansli driver en trollfabrik med fejkade konton på sociala medieplattformar som försöker påverka opinionen i Sverige. Metoden påminner om de påverkanskampanjer i det dolda som vi också ser från makter som Ryssland, Iran och Kina liksom från extrema grupperingar på olika håll i Europa. 

Vi vet sedan tidigare att vetenskapliga rön, särskilt inom klimatområdet, är en särskild måltavla för denna typ av kampanjer. Klimatförnekarna försöker ständigt förvirra och underminera tilltron till ny kunskap för att påverka politiken på miljö- och klimatområdet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Hur arbetar statsrådet på sitt område för att motverka vilseledande information om klimatet?