Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg

Debatt om förslag 9 juni 2020

Protokoll från debatten

Anföranden: 8

Anf. 7 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Riksdagen visar verkligen att vi jobbar på i ett rasande tempo i detta coronans tidevarv.

Fru talman! Jag tycker verkligen att man gör klokt i att vara försiktig med att dra tvärsäkra och långtgående slutsatser när man är mitt uppe i en kris. Vissa saker är dock alldeles uppenbara när det gäller den svenska hanteringen av den pågående coronapandemin, som att regeringen misslyckats med att få igång storskalig testning liksom att hälso- och sjukvårdens beredskap varit otillräcklig. När nästa kris kommer behöver vi som land stå bättre rustade.

Det allra största misslyckandet i Sverige är självfallet att vi allvarligt brustit i att skydda våra äldre trots att det varit och är en av de viktigaste delarna i den svenska coronastrategin. Nio av tio som dött i covid-19 i Sverige har varit 70 år eller äldre, och över 40 procent av de avlidna har bott på äldreboenden, på särskilda boenden.

Ansvaret för detta misslyckande är naturligtvis delat. Regeringen bär till exempel ansvaret för att man först den 30 mars fattade beslut om att införa besöksförbud på våra äldreboenden. Vi i denna kammare har ansvar för att den lagstiftning som styr äldreomsorgen är både tydlig och ändamålsenlig samtidigt som våra 290 kommuner tillsammans med sina utförare bär det huvudsakliga ansvaret för verksamheten som bedrivs.

Fru talman! Varför inleder jag mitt anförande med att prata om coronakrisen? Varför pratar jag om de alldeles för många dödsfallen inom äldreomsorgen, när denna debatt ska handla om Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg? Jo, därför att jag är övertygad om att de många dödsfallen inom äldreomsorgen till del beror på brister i verksamheterna, brister som förhoppningsvis kan upptäckas vid tillsyn eller som ännu hellre redan hade upptäckts och avhjälpts.

Bristerna och problemen inom äldreomsorgen som blottats av coronakrisen och som nu debatteras intensivt understryker vikten av god tillsyn. Kvalitetsbrister inom vården och omsorgen handlar ytterst om liv och död. Det är därför det är så viktigt att vi har en fungerande tillsyn av vården och omsorgen. Det var därför IVO grundades, och det är därför IVO behöver ges bättre förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag.

IVO:s uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

IVO inrättades av den dåvarande alliansregeringen 2013 i syfte att skapa en starkare och mer kraftfull tillsyn. Genom bildandet av en fristående inspektionsmyndighet skapade man bättre förutsättningar för detta.

Riksrevisionen menar dock att IVO inte helt och fullt har levt upp till sin roll som tillsynsmyndighet. Det, fru talman, är bekymmersamt och något som vi skyndsamt måste försöka åtgärda.

En viktig förklaring som Riksrevisionen lyfter fram till att IVO har problem att axla sin roll är att regeringen inte gett IVO vare sig stabila eller långsiktiga förutsättningar. Riksrevisionen riktar alltså allvarlig kritik mot regeringen. Än mer allvarligt tycker jag att det är att regeringen inte ordentligt tar till sig av kritiken.

Riksrevisionen konstaterar bland annat att IVO:s anslag i tämligen stor omfattning bestått av tillfälliga medel som delats ut ett år i taget. Regeringens svar på denna kritik är att "i de fall där tillfälliga medel har tilldelats bedömer regeringen att det har varit motiverat".

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksrevisionens rapport om Inspek-tionen för vård och omsorg

Argumentationen liknar diskussionerna jag ibland har hemma med min fyraåring. Jag frågar min son varför, och hans korta svar blir ofta "Därför". Min sons argumentation är i de fallen inte särskilt övertygande, och det är sannerligen inte heller regeringens.

Jag och Moderaterna instämmer i Riksrevisionens uppfattning. IVO måste kunna planera för en stabil och långsiktig verksamhet och personalförsörjning. Stabil och långsiktig personalförsörjning är nämligen en förutsättning för att myndigheten ska kunna rekrytera och behålla den personal som krävs för tillsynsverksamheten.

Fru talman! IVO är en oerhört viktig myndighet med en tredelad vision: att ha koll, att skapa lärande samt att göra vården och omsorgen bättre och säkrare. Det är regeringens ansvar att säkerställa att IVO har förutsättningar att förverkliga sin vision.

Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen, som handlar om att regeringen bör följa Riksrevisionens rekommendationer fullt ut.


Anf. 8 Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationen i betänkandet.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är en viktig tillsynsmyndighet. Ett exempel på dess uppgifter är att se över verksamheter som rör socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och hälso- och sjukvårdslagen. IVO:s arbete är i allra högsta grad viktigt just i dag, när behovet är stort av att göra tillsyn av verksamheter i coronaepidemins spår. IVO behövs för att stärka patientsäkerheten och för att upptäcka missförhållanden.

I slutet av maj presenterade IVO resultatet av den senaste tillsynen, och man konstaterade då att man sedan mitten av mars har fått in omkring 3 000 "tecken på risk" inom vård och omsorg. Ungefär 40 procent bedömdes vara av allvarlig karaktär. IVO meddelade också att andelen allvarliga brister ökar och att flest indikationer på brist gäller Stockholmsområdet.

I Riksrevisionens rapport Inspektionen för vård och omsorg - en tillsynsverksamhet med förhinder flaggar man dock för att även IVO i sin roll som tillsynsmyndighet har brister. Det finns problem i it-miljön, det saknas effektivitet inom vissa områden med mera.

Fru talman! Vi sverigedemokrater tycker att det är bra att regeringen stöttar IVO med att förbättra flera av delarna. Det är viktigt att IVO får de resurser och förutsättningar som krävs. Regeringen måste inse detta och ta ansvar för att det finns stabila ekonomiska ramar för myndigheten och förutsättningar för att arbeta upp en fullgod kapacitet på bästa sätt när det gäller struktur och personal.

Sverigedemokraterna anser också att det behövs kraftfullare åtgärder för rutinmässig tillsyn av alla äldreboenden i Sverige. Vi kan i dessa tider se att det på många ställen finns stora brister inom äldreomsorgen, och överdödligheten under pandemin ligger på 30 procent i Sverige och 100 procent i Stockholm. Statsrådet Bolund hävdade förra veckan här i kammaren att detta var felaktiga siffror, och jag önskar att regeringen för en gångs skull hade rätt i det de säger.

Men tyvärr, alla medborgare, har vi en regering som har låtit detta ske. Vi måste ta krafttag för att skydda de äldre och få ordning på äldreomsorgen i Sverige. IVO är en viktig del i detta arbete.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksrevisionens rapport om Inspek-tionen för vård och omsorg

Vi sverigedemokrater värnar om Sveriges befolknings bästa och vill göra allt som står i vår makt för att under denna kris skapa trygghet, inte minst för dem som är särskilt sårbara, och rädda så många liv som möjligt. Kriser får inte påverka hur vi tar hand om de grupper i samhället som är i störst behov av hjälp.

Regeringen måste stå på en trygg och stadig grund och klara av att skydda sina medborgare. Detta är en del av samhällskontraktet. Om så grundläggande saker inte fungerar kan jag försäkra, fru talman, att Sveriges medborgare varken tycker att det är häftigt eller roligt att betala skatt.

I början av pandemin stod jag här i kammaren och hoppades och bad att vår nation inte skulle drabbas så hårt. Tyvärr misslyckades regeringen med att skydda våra äldre, och våra medborgare blev de som drabbades hårdast av alla Nordens nationer. Ja, vi blev faktiskt det femte hårdast drabbade landet i världen. Det står helt klart att Sverige inte alls stod rustat för att kunna hantera en kris av detta slag, och tusentals är de som har fått plikta med sina liv för regeringens tillkortakommande.

Fru talman! Vi ser fram emot att ta del av IVO:s kommande arbete i krisens spår.


Anf. 9 Pia Steensland (KD)

Fru talman! Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är en synnerligen viktig myndighet som inrättades på Kristdemokraternas initiativ under alliansregeringen. En välfungerande och fristående tillsyn av all verksamhet som rör socialtjänstlagen, LSS och hälso- och sjukvårdslagen behövs för att stärka patientsäkerheten och förtroendet för sektorn. Myndigheten ska också säkerställa goda möjligheter för enskilda att klaga och anmäla befarade missförhållanden. Vikten av en stark tillsynsmyndighet är tydlig, inte minst under pågående coronapandemi.

Vi ska i dag debattera en rapport från Riksrevisionen med titeln Inspektionen för vård och omsorg - en tillsynsverksamhet med förhinder. Den visar dessvärre att IVO inte fullt ut lever upp till sin roll som tillsynsmyndighet.

Det är viktigt att ha i åtanke att IVO fortfarande är en ung myndighet, och det tar givetvis tid innan en myndighet finner de rätta formerna för verksamheten och de rekommendationer som ges. Med detta sagt tar vi kristdemokrater Riksrevisionens bedömningar på fullaste allvar. Vi beklagar att regeringen i sin aktuella skrivelse väljer att inte vidta åtgärder för att följa samtliga rekommendationer från Riksrevisionen.

Som enda parti skrev vi kristdemokrater därför en följdmotion i detta ärende. Det är glädjande att föregående talare och deras partier stöder den motionen. Jag skulle därför också vilja yrka bifall till reservationen i betänkandet. Jag beklagar att inte samtliga partier gör det.

Fru talman! Riksrevisionen menar bland annat att effektiviseringen av tillsynsverksamheten har gått långsamt, att de skarpare sanktionsverktygen används i en begränsad omfattning och att det inte finns lättåtkomliga bedömningsstöd. Vidare anser man att det finns problem i it-miljön och när det gäller den interna effektiviteten och åtkomsten till bedömningsunderlag inför tillsynsbeslut samt att stödsystemen behöver utvecklas. Detta är allvarlig kritik, och det är positivt att regeringen i denna del hörsammar rekommendationerna och kommer att vidta åtgärder.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksrevisionens rapport om Inspek-tionen för vård och omsorg

Men regeringen borde även hörsamma Riksrevisionens iakttagelser om att det är svårt att följa resultaten av myndighetens arbete över tid. Riksrevisionen menar att det inte finns någon systematisk uppföljning av hur de som inspekteras tar till sig ändringarna och att det därför är svårt för myndigheten att redovisa vad som hänt efter tillsynsinsatserna. Då faller lite grann hela syftet.

Rekommendationen är därför att se till att IVO:s redovisning av tillsynsresultaten går att följa över tid. Regeringen menar i sitt svar att man kommer att följa myndighetens insatser på detta område. Men vi kristdemokrater menar att regeringen måste vidta åtgärder för att säkerställa att resultaten faktiskt går att följa över tid.

Vidare anser Riksrevisionen att IVO delvis saknat förutsättningar att bedriva tillsyn och att regeringens ekonomiska styrning varken varit konsekvent eller långsiktig. IVO har haft svårigheter att rekrytera och behålla personal, vilket kan förklaras med att myndighetens anslagsnivå har varierat över tid och att myndigheten samtidigt har bedrivit ett stort utvecklingsarbete.

Rekommendationen från Riksrevisionen är självklar: Regeringen bör ge stabila ekonomiska ramar för att IVO ska kunna planera för en hållbar och långsiktig kompetensförsörjning i syfte att fullgöra tillsynsuppdraget. Jag beklagar verkligen att regeringen inte hörsammar denna kritik.

Det är avgörande att de ekonomiska ramarna är tillräckliga och långsiktigt förutsägbara för att myndigheten ska ha goda förutsättningar att bedriva en strategisk, effektiv och enhetlig tillsyn. Detta är något vi kristdemokrater prioriterar i vår budget, fru talman. Myndigheten är fortfarande relativt ung och befinner sig i ett utvecklingsarbete. För att IVO ska kunna upprätthålla en god kompetensförsörjning och fullgöra sitt tillsynsuppdrag på ett tillfredsställande sätt bör regeringen vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skapa stabila ekonomiska ramar.

Avslutningsvis menar vi kristdemokrater att regeringen bör återkomma till riksdagen om ett år med en redovisning av vidtagna åtgärder för att i enlighet med Riksrevisionens rekommendationer ge IVO stabila och långsiktiga förutsättningar för att bedriva sitt arbete strategiskt, effektivt och på ett enhetligt sätt i hela landet. Sveriges välfärd måste fungera i hela landet.


Anf. 10 Dag Larsson (S)

Fru talman! Jag brukar ofta rikta kritik mot den förra regeringen - välförtjänt kritik, tycker jag. Jag tycker att både förre statsministern Reinfeldt och förre social- och sjukvårdsministern Göran Hägglund förtjänar kritik på mängder av punkter, men kanske inte på just en punkt: Man lät nämligen inrätta Inspektionen för vård och omsorg. Jag tycker att det var ett klokt och välavvägt beslut som har hjälpt till att utveckla svensk sjukvård. Jag ser att IVO gör seriösa inspektioner av både offentlig och privat verksamhet och bidrar till att utveckla välfärden i Sverige. De förtjänar beröm för detta.

Jag tycker också att det har blivit bättre sedan man klargjorde arbetsfördelningen mellan IVO och patientnämnderna. Detta har gjort arbetsbördan för Inspektionen för vård och omsorg mer rimlig.

Tidigare i denna debatt har flera ledamöter nämnt den pågående pandemin och covid-19-krisen. Jag hade inte tänkt göra det men känner mig ändå tvungen att lite grann nämna detta. Jag tror att man så här långt ska vara försiktig med att peka finger och tala om att den eller den har gjort fel. Denna kris pågår för närvarande för fullt och dödar människor på ett sätt som jag tror att vi alla tycker är fruktansvärt. Inga politiker har med berått mod låtit denna smitta spridas i Sverige. Hamnar vi i ett sådan språkbruk vulgariseras debatten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksrevisionens rapport om Inspek-tionen för vård och omsorg

Sedan finns det självklart skäl för IVO att inspektera hur vårdgivarna har hanterat krisen. Det finns självklart skäl för den kommission som så småningom ska tillsättas att granska hur olika nivåer i vårt samhälle har hanterat krisen.

Själv skulle jag vilja skicka med ett tips om en sak som man bör inspektera, nämligen hur det kan komma sig att det har dött 1 000 personer i Stockholms kommuns äldreomsorg. Det är fyra gånger fler än i hela Norge! Jag tror att man behöver fundera både på vad nationella makthavare har för ansvar och på hur den politiska ledningen i Stockholms kommun har hanterat äldreomsorgen. Detta är nog sagt om den pågående krisen, som jag tror att vi kommer att ha skäl att återkomma till.

Jag har som sagt en positiv syn på IVO. Tillsammans med ledamoten Sofia Nilsson och tidigare ledamoten Emma Henriksson sitter jag i IVO:s insynsråd, och jag följer verksamheten nära.

Jag tycker också att Riksrevisionens rekommendationer på många punkter är berättigade och riktiga. Man behöver arbeta hårt med att få fram ett enhetligt beslutssystem som fungerar likadant över hela landet, och man behöver definitivt förbättra IVO:s digitaliseringsresurser. Men jag ställer mig faktiskt frågande till kritiken mot den ekonomiska styrningen av verksamheten. De flesta tillskott som har getts till IVO är permanenta. Sedan har IVO ibland fått tillskott därför att man har haft tillfälliga uppdrag och annat.

Detta är en diskussion som ska föras fortlöpande och också hanteras i partiernas skilda budgetanslag. Partierna får i sina budgetförslag lägga fram andra förslag till budgetering för IVO om de vill det. Men jag tycker inte att Riksrevisionen har rätt på den här punkten. Av det skälet, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag.

(Applåder)


Anf. 11 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Jag blev nästan häpen när det kom ett beröm från ledamoten Dag Larsson till den forna alliansregeringen. Det var välkommet. Det är bra att vi är brett överens om att det är viktigt med en självständig, fristående myndighet för att bedriva tillsyn av vård och omsorg och att vi har en ambition att ytterligare utveckla inspektionsmyndigheten. Jag hoppas att Dag Larsson och kollegorna i insynsrådet bidrar till det på ett bra sätt.

Jag tror att det är viktigt att IVO får bättre förutsättningar ekonomiskt att bedriva sin verksamhet och att det blir en bättre långsiktighet och tydlighet i den ekonomiska styrningen. Men jag lämnar den diskussionen därhän och vill ta upp en annan fråga, som vi har hanterat i den här kammaren under flera års tid, nämligen vikten av att ställa samma krav på offentliga verksamheter som på privata.

Dag Larsson nämnde att IVO gör bra granskningar av såväl offentlig som privat verksamhet. Det gäller ju den ena delen av uppdraget, alltså tillsynsuppdraget. Men uppdraget om tillståndsprövningar gäller bara privat driven verksamhet. Där har en majoritet i riksdagen faktiskt gjort ett tillkännagivande, 2017 var det väl, om att det borde ställas motsvarande krav på offentliga verksamheter. Det har regeringen och regeringspartierna sagt nej till. Min enkla fråga är: Varför?


Anf. 12 Dag Larsson (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksrevisionens rapport om Inspek-tionen för vård och omsorg

Fru talman! Tack, ledamoten Johan Hultberg, för frågan!

Vi ska föra politiska debatter, och det är viktigt att vi framhäver de politiska skillnaderna mellan de politiska partierna, för demokratin tjänar på det, helt enkelt. Jag tror också att det politiska samtalet tjänar på att vi har en hyfsad debatt, att man inte angriper andra för sådant som de uppenbarligen inte tycker och att det är ett gott tonfall i den politiska debatten. I en hyfsad debatt ingår att även berömma politiska motståndare när de har kloka förslag eller att vara beredd att överväga kloka förslag från politiska motståndare.

Jag tycker gott att man kan överväga tillståndsgivning. Man bör kunna ta en sådan diskussion. Tidigare var bland andra den före detta riksdagsledamoten Ylva Johansson intresserad av det system som man har byggt upp i Danmark, där man ger tillstånd till både privata och offentliga utförare. Personligen tycker jag att det är ett spännande system som man borde kunna överväga i framtiden. Det är en debatt som jag gärna återkommer till.


Anf. 13 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Den lilla öppningen får jag naturligtvis välkomna. Jag hoppas att det är en uppfattning som kunde bli inte bara ledamoten Larssons utan också hans partis och regeringens. Det vore välkommet om vi kunde få till en ordning i Sverige där vi har fokus på just kvalitet och inte på driftsform. Det gäller vård och omsorg, skola och all offentligfinansierad verksamhet. Jag tror att det skulle vara viktigt att ställa motsvarande krav på offentligt drivna verksamheter som på privata.

Regeringen har avfärdat riksdagsmajoritetens vilja med att det är skillnad eftersom kommunerna enligt lagstiftningen har ansvar för till exempel socialtjänsten. Med det ansvaret följer på något magiskt sätt kompetens och kvalitet, tycks regeringen mena. Men jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror därför att det skulle vara viktigt att ställa samma krav på offentligt drivna verksamheter som på privata.

Vi ska inte jaga företag. Vi ska inte heller jaga offentligt drivna verksamheter. Men vi ska jaga dålig kvalitet, och då är det viktigt att tillsynsmyndigheten, i det här fallet IVO, får den möjligheten.


Anf. 14 Dag Larsson (S)

Riksrevisionens rapport om Inspek-tionen för vård och omsorg

Fru talman! Tack igen, ledamoten Hultberg! Jag tycker att detta är en diskussion som ska föras. Jag är beredd att föra den i mitt eget parti också. Jag tycker att vi ska titta på hur våra grannländer har gjort, inte minst Danmark, men jag tror inte att det bara handlar om kvalitetsbedömningar och att ta bort verksamheter som inte lever upp till godtagbar kvalitet, antingen de är privata eller offentliga. Jag tror att det också handlar om andra saker, exempelvis offentlig insyn i alla offentligt finansierade verksamheter. Medborgarna har också rätt att få reda på hur deras skattemedel används, oavsett om det handlar om privat eller offentligt driven verksamhet.

Jag tycker alltså att det är ett bredare fält som man borde fundera över när det handlar om den här typen av frågor.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 10 juni.)

Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång

Beslut

Skrivelse om Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg (SoU18)

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg. I den anser Riksrevisionen att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inte helt har levt upp till sin roll som tillsynsmyndighet. Därför rekommenderar Riksrevisionen flera åtgärder, bland annat att regeringen ger IVO stabila ekonomiska ramar så att myndigheten kan fullgöra sitt uppdrag på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Riksdagen liksom regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och instämmer delvis i den kritik som framförs, bland annat när det gäller att följa IVO:s arbete med att utarbeta mer enhetliga beslut. Däremot är bedömningen att regeringen har varit konsekvent i sin ekonomiska styrning.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut
Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.