Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

Debatt om förslag 24 januari 2018

Protokoll från debatten

Anföranden: 10

Anf. 11 Elin Lundgren (S)

Fru talman! Den här debatten handlar om den del av renodlingen av polisens arbetsuppgifter som handlar om djur.

Den här förändringen kommer utifrån ett initiativ som togs 2014 av alliansregeringen, som då tillsatte en utredning. Poängen med den var att polisen skulle få mer tid att koncentrera sig på sina kärnuppgifter att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och bekämpa brott, något som vi förstås ser behovet av.

Det här är inte första gången man landar i slutsatsen att flytta just djuruppgifterna från polisen. Det var också uppe till diskussion och det fanns en diskussion om det i början av 2000-talet. Men det blev ingenting av det då, så det är bra att vi så att säga kommer till skott med det nu.

Jag ska säga något kort om annat som också har gjorts och görs för renodlingen av polisens arbetsuppgifter. Förutom det här förslaget är bland annat flytten av transporter av frihetsberövade till Kriminalvården beslutat om och igång, och ett arbete som handlar om omhändertagandet av berusade personer är också igång.

Jag ska översiktligt berätta lite om polisens ansvar för djurfrågorna i dag. Nuvarande ordning säger att Polismyndigheten ska transportera, veterinärundersöka, förvara, sälja, skänka och avliva djur. Polisen administrerar också kostnaderna för detta. Polisen bistår länsstyrelserna när de riskerar att mötas av problem i sin myndighetsutövning och beslutar om omedelbart verkställande av avlivning när det finns djur som lider.

Polisen har också uppgifter som har med katter och hundar att göra utifrån tillsynslagen, till exempel att bestämma om en hund ska ha koppel eller munkorg eller helt enkelt besluta om hundförbud. En uppgift för polisen är också att ta emot underrättelser om hundar som springer lösa i områden där det finns vilt och hantera det. Avlivning av förvildade katter i tätbebyggda områden är en annan uppgift, liksom att besluta om att avliva vilt som kan vara farliga för människor och att ordna upp situationer där vilda djur har skadats i trafiken.

Det är helt enkelt ganska många viktiga uppgifter som polisen utför. Jag nämnde inte alla utan tog bara några exempel.

Förslaget går inte ut på att flytta alla dessa uppgifter. En del uppgifter föreslår vi blir kvar hos polisen, men de allra flesta vill vi med det här förslaget flytta till länsstyrelserna. De uppgifter som vi föreslår blir kvar hos polisen är bland annat omedelbart omhändertagande av djur som lider. Sedan får länsstyrelsen prova om omhändertagandet ska fortsätta att gälla. Det finns starka djurskyddsskäl för att göra på det sättet. Polisen är i tjänst dygnet runt och kan naturligtvis ständigt i sitt arbete möta djur som helt enkelt inte kan vara kvar där de är.

Polisen ska också fortsättningsvis bistå med handräckning om det finns synnerliga skäl till detta. När man tror att länsstyrelsens myndighetsutövande skulle kunna bemötas illa ska naturligtvis polisens möjlighet att när det behövs använda tvång eller våld finnas kvar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

Också på jaktområdet och när det gäller lagen om ägofred och rennäringslagen föreslår vi att polisen ska behålla vissa av uppgifterna. Polisen ska även kunna besluta om att avliva ett djur omedelbart om det är svårt skadat eller sjukt.

Med dessa förändringar avlastas Polismyndigheten de uppgifter där kopplingen till polisens kärnuppgifter är svag eller helt saknas, vilket var målet med förslaget.

Lagstiftningen ska gälla från den 1 juni i år. Det finns en tanke om hur övergången ska gå till beskriven i förslaget. Det här får naturligtvis konsekvenser för budgeteringen, då kostnader och därmed pengar i budgeten förs över till länsstyrelserna.

Det finns en majoritet för förslaget i utskottet, och det tycker jag är bra.

Alliansen har lagt fram en följdmotion som inte har precis med den här frågan att göra, utan de vill att riksdagen en gång till ska uppdra åt regeringen att fortsätta arbetet med att se över hur polisens uppgifter kan renodlas än mer. Det har vi vänt oss emot eftersom uppdraget redan är givet och det arbetas med det inom Regeringskansliet, inte för att vi är oense i sak.

Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag till beslut och står bakom vår reservation, men jag kommer inte att yrka bifall till den.


Anf. 12 Adam Marttinen (SD)

Fru talman! Inledningsvis vill jag bara säga att Sverigedemokraterna står bakom arbetet med att renodla polisens arbete, så att fler arbetade timmar kan läggas på det som ger effekt med ingripande verksamhet och utredning av brott. Det är också anledningen till att vi står bakom ett tillkännagivande om ytterligare renodling av polisens verksamhet och att utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter ska få sätta fart i enlighet med det som tillkännagivandet beskriver. Men att utreda hur polisens verksamhet ska renodlas behöver inte betyda att man ställer sig bakom samtliga förslag som syftar till att leda i den riktningen.

När det kommer till djurpolisen är vi av en avvikande mening från betänkandet. Vi menar att polisens arbete med djur kan utvecklas i stället för att avvecklas. Det finns ett mervärde i att polisen hanterar djurfrågorna och har ett samlat grepp kring olika situationer där exempelvis brott kan ske i samband med djur.

Vi har under många år föreslagit att vi ska ha en nationell djurskyddspolis där djurens rättigheter och djurens väl får en status som med ett mer splittrat ansvar riskerar att gå förlorad.

Att motivera att polisens fokus ska ligga på exempelvis gängkriminalitet i stället för exempelvis djurplågeri kan för vissa låta som ett rimligt argument, och det är jag faktiskt beredd att hålla med om. Det är ett argument som finner sympati när polisens resurser tryter och man upplever att de mest allvarliga brotten inte klaras upp.

Det har aldrig varit Sverigedemokraternas önskan att minska polisens kapacitet. Det var Alliansen och den rödgröna regeringen som ansåg att vi inte behövde utbilda fler poliser i början av den här mandatperioden. Resultatet ser vi i samhället i dag.

Lösningen på poliskrisen är inte att riva ned fungerande verksamheter inom polisen, utan det är att kraftsatsa på polisen. Det har varit, är och kommer att vara Sverigedemokraternas främsta prioritet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

Med Sverigedemokraternas polis har vi inte bara råd att lägga resurser på den mest akuta brottsligheten i vårt land. Med Sverigedemokraternas polis har vi även råd att ge en status och ta ett samlat grepp kring djurfrågor genom en nationell djurskyddspolis. Därför vill jag yrka bifall till vår reservation som syftar till just detta.

(Applåder)

I detta anförande instämde Patrick Reslow (-).


Anf. 13 Krister Hammarbergh (M)

Fru talman! När det krisar till sig och ingen annan finns på plats, när det krisar till sig och ingen annan är utpekad att lösa uppgiften och ställa upp, då finns polisen där. Polisen är alltid samhällets yttersta resurs. Väldigt mycket arbetstid går åt till annat än brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete. När ingen annan är utpekad rycker polisen in.

Fru talman! Vi hade förra mandatperioden och den dessförinnan en regering som alltid var beredd att anslå resurser till polisen när polisen själv kunde använda sig av medlen. Det var rekordstora ökningar budgetmässigt. Det var rekordstora ökningar av antalet anställda poliser. Det var en rekordstor ökning av utbildningsplatserna på våra polisutbildningar.

Samtidigt hade vi en regering som inte var rädd för att ställa krav på att polisen måste leverera, ställa krav på effektivitet, inte minst vad gäller brottsuppklaringen, som hade vikande siffror.

Sedan bytte vi regering. Och jag vill nu, trots att vi har en annan debattkontext, påminna om hur den här mandatperioden började. Vi fick en regering som talade om omorganisation i termen av besparingar. Det var ett faktum att man skulle tjäna pengar och spara på polisen.

Regeringen började mandatperioden med att ta bort målet om 20 000 poliser och sa att myndigheten själv får bestämma om man behöver några poliser eller inte. Utredningar lades ned, och kraven bara försvann.

Utskottet var för något år sedan ute och träffade de olika regionerna. Ganska slående var att en ledande person, som jobbade med brottsutredningar, vände sig till Beatrice Ask, dåvarande ordförande i justitieutskottet och tidigare justitieminister, och sa: Det var bra att när du var minister frågade du efter våra resultat. Nu verkar det inte vara någon som över huvud taget bryr sig.

Fru talman! Nu har vi en annan kontext, och även regeringen tycks ha insett att det är en viktig fråga för väljarna. Därför låter det på ett helt annat sätt. Plötsligt börjar regeringen driva moderata förslag och alliansförslag. Det är i grunden positivt eftersom dessa satsningar måste göras.

Förra mandatperioden tillsattes två viktiga utredningar för att renodla Polismyndighetens arbetsuppgifter. Den ena gällde transporter, som har tagit stor del av polisens arbetstid. Det handlade om kriminalvårdens ansvar att ta över mer av kriminalvårdens transporttjänst. Detta är nu genomfört efter ganska lång tid.

Den andra viktiga utredningen ligger till grund för dagens betänkande. Utredningen skulle titta generellt på vilka arbetsuppgifter som kunde föras över till andra myndigheter. Den hann lägga fram ett delförslag, och det handlar om dagens ärende, uppgifter på djurområdet. Sedan valde den nya regeringen att lägga ned den. Man skulle inte fortsätta att titta på detta. Arbetet har inte heller återupptagits, även om det för stunden hänvisas till något slags internt departementsarbete.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

Varför är detta viktigt? Jo, för att ingen annan frivilligt tar på sig dessa arbetsuppgifter. Varje gång vi för över arbetsuppgifter protesteras det. Länsstyrelserna har inte varit överförtjusta över att få nya arbetsuppgifter och talar genast om ökade kostnader.

Så här kommer det att låta på vartenda område, så frågan kommer aldrig att lösa sig av sig själv. Den måste lösas med ett gediget utredningsarbete och genom riksdagsbeslut, annars händer ingenting. Ingen tar frivilligt på sig uppgifterna.

Därför har Alliansen varit ganska envis och tyckt att det är viktigt att detta arbete återupptas. Redan i början av mandatperioden fattade riksdagen beslut med en uppmaning till regeringen att återuppta arbetet. Sedan hände ingenting, varvid Alliansen två år senare var tvungen att påpeka att riksdagens beslut måste följas. Men inget har hänt. Det innebär att vi nu sätter ett datum; arbetet måste ha återupptagits den 1 mars 2018. Det är en skarpare uppmaning från riksdagen att åter sätta igång arbetet eftersom de två tidigare besluten har obstruerats under så lång tid.

Möjligen kommer någon i en replik att säga att detta är orealistiskt eftersom det är så kort om tid då vi redan är i mitten av januari. Nej, det är inte kort om tid. Detta har varit känt för regeringen sedan långt före jul. Frågan är om något arbete eller några direktiv har börjat tas fram. Det får vi se den 1 mars.

Fru talman! Jag är övertygad om att om vi ska lösa den svåra situationen som finns i många områden och se till att ha polisbemanning i hela Sverige kommer det att krävas mer resurser. Vi behöver fler poliser eftersom befolkningen har ökat i ganska snabb takt, och vi måste ha resurser till rimliga löner. Vi måste också våga prata i termer av effektivitet och att kunna leverera. För det krävs dels en renodling av polisens uppgifter, dels ledarskap inom myndigheten och politiskt ledarskap. Det, fru talman, är två delar som jag upplever saknas i alltför stor utsträckning i dag.

(Applåder)


Anf. 14 Johan Hedin (C)

Fru talman! Flera av mina kollegor har redogjort för det viktiga i att renodla polisens brokiga flora av uppgifter så att den kan fokusera mer på sin kärnuppgift: att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och att förebygga och utreda brott.

Att lägga över uppgifter på djurområdet från polisen till länsstyrelserna är bra och viktigt, men det finns mycket mer att göra på detta område. Det är därför mycket angeläget att regeringen återupptar detta arbete. Vi verkar ju överens om att det är viktigt, så varför inte jobba med frågan på ett seriöst sätt i syfte att ta fram fler sådana förslag som vi ska fatta beslut om i dag? På det verkar vi inte få några klara besked.

Fru talman! När jag skulle skriva detta anförande gjorde jag som jag brukar. Jag uppdaterade mig om vad vi hade beslutat i utskottet, vad som låg till grund för våra ställningstaganden och hur vi på bästa sätt kunde framställa det på ett begripligt sätt.

I denna process brukar det alltid komma idéer som vi vill följa upp och tankar om varför det vi gör just nu är viktigt och varför våra ställningstaganden är de som på bästa sätt för politiken framåt och gör Sverige till ett lite bättre land att leva i.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

Djurvälfärd ligger mig varmt om hjärtat, och det är få saker som berör mig så djupt som djur som far illa. Att dessa uppgifter läggs över från polisen till länsstyrelserna är både en risk och en möjlighet. När en hund eller katt tas om hand kan den sedan säljas, skänkas bort eller avlivas. Det finns en risk att myndigheten av praktiska skäl väljer det sistnämnda. Man har inte tid att hitta nya hem till djuren.

Det är inget konstigt med detta. Det är ju det sätt på vilket de flesta hundar och katter slutar sina jordedagar. Men när det rör sig om friska djur som skulle kunna ha så mycket mer att ge hoppas jag verkligen att de kan komma till hem där de kan få trygghet och tas väl om hand och själva göra stor nytta i det som gör hundar och katter så oändligt värdefulla för oss: att göra oss glada med sina tokigheter och egenheter och den värme och energi de ger oss.

I de flesta fall rör det sig om djur med speciella behov. De kanske inte fungerar i en viss miljö där påminnelser om hemska upplevelser får dem att bete sig på ett sätt som inte är hanterbart. Men de kan fungera väl i en annan miljö.

Jag var inne på en webbplats i går, hundarutanhem.se, och hittade sådana fina, sköna personligheter som kommer att kunna vara till så mycket glädje och själva få känna den trygghet och glädje som alla hundar borde få känna.

En liten kille av okänd terrierblandning heter Mario. Han är ett och ett halvt år och verkar helt underbar. Han påminner mycket om vår jack russell terrier Otto, och jag kan säga att man aldrig har tråkigt med en terrier. Det är mycket hund i ett litet paket. Just Mario kan inte vara bland barn, för han växte upp i en miljö där barn behandlade honom illa. Han behöver sakta vänja sig vid nya människor och har alltså speciella behov, men jag är säker på att det finns ett hem för honom där han hitta sin plats i tillvaron.

En annan hund, en tjej på nästan tre år, Tia, påminner om vår golden retriever, men är av okänd blandning. Enligt beskrivningen är hon pigg och glad och gillar att jogga och springa bredvid cykel. Det är precis som vår Atlas; att springa är det bästa han vet.

Om man av just denna anledning lyssnar på den här debatten - man tycker helt enkelt att det är viktigt att djuren har det bra - finns det en hel del man kan göra. Det bästa är naturligtvis om man har möjlighet att ta hand om en hund eller katt som behöver ett hem, men det är inte alltid praktiskt möjligt.

Då kanske man kan tänka sig att stödja någon av de verksamheter som lägger ideellt engagemang på just detta. Hundarutanhem.se har jag nämnt. Stockholms katthem är ett annat, med webbadressen katthemmet.nu. Det finns många andra att hitta om man söker på nätet.

Om du har husdjur så tänk på när du kommer hem i kväll hur mycket du får ut av det och hur tomt det skulle vara utan honom eller henne i ditt liv. Du som inte har husdjur, tänk på hur det skulle vara att mötas av någon som är jätteglad att se dig och som överöser dig med vänskapsbetygelser. En sådan varelse kräver så lite i utbyte för att få dela sin tillvaro med dig.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

Detta är den ena anledningen till att vi debatterar detta i dag. Den andra är att polisen ska få förutsättningar att göra sitt viktiga jobb med att säkra tryggheten i hela vårt avlånga land. Det, fru talman, är väl ingen dålig kombination.

(Applåder)


Anf. 15 Roger Haddad (L)

Fru talman! Liberalerna står givetvis bakom utskottets förslag att vi ska föra över ansvaret för hantering av djurärenden från Polismyndigheten till länsstyrelserna.

Men den egentliga debatten handlar ytterst om polisens förmåga i en underbemannad situation där den inte ens klarar av att hantera de allra grövsta brotten, exempelvis anmälda sexualbrott och våldtäkter.

Därför har utskottet ett tillkännagivande, som Socialdemokraternas Elin Lundgren över huvud taget inte kommenterar i sitt inlägg. År efter år kräver vi att ni ska återuppta arbetet med renodlingen av polisens arbetsuppgifter.

Liberalerna vill ha besked i dag i kammaren om varför ett av regeringens första polisbeslut var att avsluta utredningen i februari 2015. Varför, Elin Lundgren, beslutade ni att lägga ned denna viktiga utredning? Hur kan man skriva i betänkandet att behovet av att renodla polisen enligt regeringen aldrig har varit större än nu? Det är inte trovärdigt när er första åtgärd var att lägga ned arbetet med att renodla polisens arbetsuppgifter.

En annan fråga som också berördes i Elin Lundgrens inlägg var lagen om berusade personer. 60 000 personer omhändertas av polisen varje år, och alltför många avlider i arresten. Vi i Liberalerna har, så sent som i december, föreslagit att polisen ska fråntas ansvaret och att detta i huvudsak ska ligga på sjukvården genom att olika typer av tillnyktringsenheter inrättas. Sjukvården är mycket bättre lämpad att hantera berusade personer än vad polisen är.

I referaten i betänkandet skriver regeringspartierna - de använder det i sin argumentation - att det är på gång, att det har pågått ett projekt, att detta i princip redan är gjort och att polisen i princip har blivit av med ansvaret för lagen om berusade personer. Men det är inte sant. Svensk polis har i allra högsta grad fortfarande det yttersta ansvaret för lagen om berusade personer.

Man ska inte jämföra en lagändring och en riktig renodling av polisens arbetsuppgifter med ett projekt som alliansregeringen införde 2014, som har löpt fram till 2016 och som just nu utvärderas. Dessutom refererar Socialdemokraterna i betänkandet till en utredning från 2002, där man lyfter fram ett antal områden där polisens arbetsuppgifter skulle kunna renodlas, nämligen djurärenden, att låta Kriminalvården sköta ett antal transporter samt lagen om berusade personer.

Det har hänt saker under dessa 16 år. Det är därför vi i Liberalerna och Alliansen tycker att ett riktigt helhetsgrepp måste tas på polisens arbetsuppgifter.

Det må vara att det ärende som vi ska fatta beslut om i dag är litet och smalt och att det enbart omfattar djurärenden - för polisen kommer detta förhoppningsvis att betyda mycket när det gäller att frigöra resurser och tid - men det riktiga och viktiga arbetet ligger framför oss.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

Det blir ännu mer aktuellt i den situation vi ser, när det inte går en vecka utan att vi kan ta del av vad polischefer går ut med i medierna. De säger till allmänheten, nästan vädjande: Vi kommer inte att hantera villainbrott, vi kommer inte att åka ut när ni ringer polisen och vi kan inte hantera sexualbrott. Därför blir frågan om att renodla polisens arbetsuppgifter extra viktig.

(Applåder)


Anf. 16 Elin Lundgren (S)

Fru talman! Först vill jag säga till Roger: Du sa att jag inte nämnde något om reservationen och den motion som ni har lagt fram, men det var så jag avslutade mitt anförande. Det är väldigt tråkigt om vi ledamöter här inne inte ens lyssnar på varandra när vi håller våra anföranden. Jag får tyvärr tolka det som att Roger Haddad inte gjorde det.

Egentligen är det regeringen som ska svara på dessa frågor, men väldigt enkelt kan man säga att skälet till att den nämnda utredningen lades ned var att man kunde se att det var två stora saker som man snabbt och enkelt kunde göra något åt. Det handlar om transporter av frihetsberövade, som jag nämnde, liksom djurärendena, som är det som vi främst debatterar här i dag och som glädjande nog är på gång.

Roger Haddad nämnde också lagen om berusade personer, som jag också nämnde. Jag skulle inte vilja påstå att jag på något sätt slog mig för bröstet och sa att det är klart. Tvärtom sa jag att arbetet pågår. Jag delar bilden att där finns mer som behöver göras.

Jag ser inte på detta som en allmän polisdebatt, även om jag förstår att flera andra tar tillfället i akt att lyfta upp olika saker kring polisen och till exempel insinuera att den nuvarande regeringen inte skulle vara intresserad av att göra någonting för att förändra situationen, vilket naturligtvis inte är sant. Den bild som Roger Haddad ger och där han svartmålar hela situationen inom polisen är naturligtvis inte sann. Polisen har också framgångar hela tiden, precis som vi vill.


Anf. 17 Roger Haddad (L)

Fru talman! När det gäller de exempel som jag nämnde med polischefer som uttalar sig i medierna är det Polismyndigheten själv som går ut och berättar om sin situation, inte Liberalernas kommunikationsavdelning.

Socialdemokraterna besvarade inte min fråga. Varför lade din regering och ditt parti ned denna viktiga utredning i februari 2015, Elin Lundgren? Jag vill veta det.

Sedan hänvisar ni till ytterligare ett argument för att inte gå vidare med att renodla polisens arbetsuppgifter, nämligen att det pågår ett arbete internt inom Regeringskansliet. Ditt parti basar över Justitiedepartementet, som jobbar med dessa frågor. Berätta för mig här i kammaren, Elin Lundgren, vad det är som är på gång, eftersom ni anser att vårt förslag och vår utredning inte höll måttet och lika gärna kunde läggas ned!


Anf. 18 Elin Lundgren (S)

Fru talman! Jag konstaterar återigen att när jag levererar svar på den fråga som Roger Haddad ställde om varför utredningen lades ned är det som att det inte gick fram. Då betonar jag igen att regeringen främst såg två stora saker som utkristalliserade sig. Dem skulle man vidta åtgärder kring, och då ansåg man inte att just denna utredning skulle rulla vidare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

Och nej, jag kan inte redogöra exakt för vad regeringen kommer att göra, men bland annat det vi har pratat om - lagen om berusade personer - är en av de saker man tittar på. Roger Haddad delar bilden att det finns något som behöver göras.

Jag är väl medveten om att poliser naturligtvis berättar om den problematik som finns inom organisationen, men jag noterar att när Roger Haddad ska berätta om hur polisarbetet går väljer han konsekvent att välja ut de rubriker som är svarta. Jag hör aldrig något om det fantastiska polisarbete som också görs.

Med detta vill jag inte säga att vi inte har några problem med att förebygga, motverka och lagföra, för det har vi. Den bilden delar vi, men den är absolut inte så nattsvart som Roger Haddad vill påstå.


Anf. 19 Roger Haddad (L)

Fru talman! Liberalerna påstår inte att allt är nattsvart, utan vi pekar på exempel där polisen i dag, på grund av alla arbetsuppgifter, inte lyckas hantera sitt uppdrag och till och med tvingas prioritera mellan grova brott. Därav följer att vi naturligtvis kommenterar det andra yrkandet i betänkandet, som handlar om polisens arbetsuppgifter.

Jag delar inte uppfattningen om den nedlagda utredningen, för det var där som frågan om lagen om berusade personer skulle utredas grundligt. Det var där man skulle ha återkommit med konkreta förslag på vem som skulle kunna ta över. Är Kriminalvården bäst lämpad, är sjukvården bäst lämpad, ska psykiatrin vara involverad och hur ska häktes- och arrestfrågan hanteras? Det är därför det är viktigt. Man kan inte bara avsluta ärendet och hoppas att någon på Justitiedepartementet ska komma framåt med detta. Det är därför man tillsätter en utredning.

Jag har debatterat denna fråga många gånger med Socialdemokraterna, och jag vet att för er var denna fråga inte viktig. Men nu, när det har gått tre år sedan utredningen lades ned, skriver ni plötsligt i betänkandet att det nästan inte finns något viktigare än att renodla polisens arbetsuppgifter och att behovet nu är stort.

Ni har noll trovärdighet i denna fråga.


Anf. 20 Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Kristdemokraterna står bakom förslaget att renodla polisens arbetsuppgifter i den del som rör djurområdet, som betänkandet handlar om.

Jag lyssnade på replikskiftet alldeles nyss mellan Roger Haddad och Elin Lundgren. Jag tycker att det blir lite inkonsekvent från regeringen. Som jag uppfattade det var svaret på frågan om varför det var så viktigt att lägga ned utredningen, som en av de första åtgärderna på polisområdet, att två områden har utkristalliserat sig som regeringen tyckte att man kunde gå vidare med utan att fortsätta utredningen.

Samtidigt sa Elin Lundgren i sitt anförande - det står också i betänkandet - att frågorna om att renodla polisens arbetsuppgifter bedrivs intensivt i Regeringskansliet. Det intrycket ges i debatten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

Varför är det så viktigt att jobba med detta i Regeringskansliet, om det redan har utkristalliserats två områden som regeringen tycker sig ha levererat på? Resonemanget hänger inte ihop.

Detta tycker jag synliggör regeringens nonchalanta inställning till Polismyndigheten, som man framför allt hade när man tog över. Man lade ned utredningen om att renodla polisens arbete. Man tog bort målet om att antalet poliser skulle vara minst 20 000. Dåvarande inrikesministern med ansvar för polisen ska ha sagt att det inte spelar så stor roll om det är 19 000 eller 20 000 poliser. Man avfärdade också i flera år Kristdemokraternas och Alliansens förslag om fler poliser och ökade resurser till polisen som sifferbingo.

Jag menar att regeringens nonchalanta inställning till polisen och krisen inom polisen har förvärrat poliskrisen. Arbetet med att renodla polisens uppgifter måste fortsätta. Det måste undersökas hur ännu mer resurser kan frigöras för att förstärka de centrala delarna av polisarbetet - att klara av utredningarna, att klara av det brottsförebyggande arbetet, att klara av att bekämpa gängen och att se till att vi får stopp på den utveckling som vi ser.

Därför är det så angeläget att återuppta den utredning som regeringen lade ned som en av sina första åtgärder på polisområdet. Det är därför som vi från Kristdemokraternas sida och från Alliansens sida nu har återkommit med ett tillkännagivande med ett datum - den 1 mars 2018 ska regeringen återuppta denna utredning. Riksdagen kommer, som det ser ut, att fatta beslut om det vid eftermiddagens votering.

Därför skulle jag vilja höra från regeringens företrädare i denna debatt hur man kommer att göra. Regeringen kommer att få ett riksdagsbeslut om att återuppta en utredning om att man ska frigöra resurser och renodla polisens arbete.

Det duger inte heller riktigt att som regeringsföreträdare i en riksdagsdebatt säga att regeringen får svara på frågorna. Jag tycker att Elin Lundgren, som företrädare för det största regeringspartiet, ska företräda regeringen.

Det har sagts i betänkandet att regeringen jobbar med dessa frågor i Regeringskansliet. Men vi har inte sett några tecken på att man tar upp denna utredning igen. Det är därför som vi riktar ett nytt tillkännagivande till regeringen.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 12.)

Beslut

Hantering av djur flyttas från polisen till länsstyrelserna (JuU6)

Länsstyrelserna ska ta över vissa av polisens nuvarande uppgifter som gäller hantering av djur. Det gäller till exempel omhändertagande av vanvårdade djur och administration av kostnader för djuren. Syftet med ändringarna är att renodla polisens arbetsuppgifter så att de kan koncentrera sig på sina huvudsakliga uppgifter, att upprätthålla allmän ordning och att förebygga och utreda brott.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2018.

Tidigare har riksdagen uppmanat regeringen att återuppta och skynda på en utredning om hur polisens arbetsuppgifter kan renodlas. Riksdagen anser inte att regeringen har gjort det i tillräcklig utsträckning. Därför uppmanar riksdagen återigen regeringen, i ett tillkännagivande, att återuppta utredningen senast den 1 mars 2018.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Bifall till motioner om att ytterligare renodla polisens verksamhet och att regeringen senast den 1 mars 2018 ska återuppta Utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.