Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Debatt om förslag 19 maj 2021
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 4

Anf. 76 Roza Güclü Hedin (S)

Fru talman! Frihet att göra det man vill i livet, frihet att välja vem man vill leva med och hur man vill leva, frihet att ha vilka intressen man vill och frihet att välja yrke och göra det efter vad man själv tycker är viktigt är oerhört viktiga saker för mig. Människor ska inte begränsas av normer, förväntningar, föräldrarnas plånbok eller sin klassbakgrund. Rätten för barn, unga och vuxna att studera och få möjlighet att bilda, förkovra, specialisera och bereda sig för framtiden är för mig oerhört viktig.

Pandemin har påverkat oss, vårt samhälle och varje enskild individ på olika sätt. Pandemin må ha prövat oss och satt drömmar på paus och stoppat oss från det normala, men samhällsbygget stannar inte. Det är just i dessa tider som det är viktigare än någonsin att kunna känna tilltro och hopp om framtiden, att känna att vi gemensamt verkar för att behålla och vårda det som är starkt och om möjligt bygga det ännu starkare.

Under pandemin har regeringen gjort stora insatser och investeringar i vårt gemensamma - i välfärden, på arbetsmarknaden, för näringen och för befolkningen. Vi har investerat i vård, skola och omsorg, utökat och byggt ut utbildningsväsendet och skapat fler platser till både vuxen- och högskoleutbildning. Vi har drivit en aktiv arbetsmarknadspolitik som har varit fokuserad på att stötta och bereda plats för deltagande.

Fru talman! Forskning och utbildning bidrar till frihet och tillväxt. Socialdemokratisk högskolepolitik är en regional och nationell tillväxtmotor som bidrar till jobb, bildning och innovation. För mig som socialdemokrat från landet Dalarna är det viktigt att vi fortsätter att satsa på att hela landet ska leva och på hög kvalitet på alla våra lärosäten. Dina möjligheter ska inte begränsas av var i landet du bor. Du ska ha möjlighet att både bo, verka och bidra där behovet finns.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet för regering-en att tillfälligt frångå huvudregeln för fördel-ning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Därför är det väldigt viktigt att högskolor och universitet ska finnas i hela landet men också att fler utbildningsplatser tillförs i takt med arbetsmarknadens ökade krav på högskoleutbildad arbetskraft. Högskolornas samverkan med arbetslivet ska stärkas. Investeringar i forskning och utveckling är grunden för att svenska företag ska växa och förbättras. Sverige ska fortsätta att konkurrera med nya innovationer och hög kunskap. Då behöver vi såväl framstående grundforskning som framtidsinriktad tilllämpad forskning som sker i nära samverkan mellan näringsliv och akademi.

Fru talman! Detta betänkande rör frågan om möjligheten att ge regeringen mandat att ändra i urvalsgrunderna i fredstid, det vill säga extraordinära situationer just som den situation vi befinner oss i nu.

Coronapandemin har, som jag tidigare nämnde, satt många delar av samhället på prov. En av utmaningarna har varit att dels bedriva god, högkvalitativ undervisning på distans, något som många har gjort väldigt bra, dels att säkra att våra högskoleprov ska kunna genomföras på ett smittsäkert sätt.

Det är viktigt att alla, oavsett bakgrund, som har de förkunskaper och meriter som krävs har möjlighet att gå vidare till högskoleutbildning. I dag är huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskoleutbildning att minst en tredjedel av platserna ska fördelas på grundval av betyg, minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet och högst en tredjedel på grundval av urvalsgrunder som har bestämts av högskolan.

Den här regeln har godkänts av riksdagen och regleras i vår så kallade högskoleförordning.

Högskoleprovet ställdes våren 2020 in av Universitets- och högskolerådet. Hösten 2020 genomfördes provet kraftigt begränsat på grund av smittspridningen av viruset, som vi alla vet har förödande konsekvenser. För våren 2021 planerades två prov, vilka båda tack och lov kunde genomföras. Men om något av eller båda dessa prov inte hade kunnat genomföras av smittskyddsskäl kunde det ha inneburit att enskilda individers möjlighet att konkurrera i urvalet till högskoleutbildningen hösten 2021 hade påverkats så mycket att huvudregeln för fördelning av platser vid urval inte skulle kunna kvarstå.

Att högskoleprovet har varit inställt eller begränsat påverkar hur många som har haft möjlighet att skriva högskoleprovet och kan konkurrera med ett högskoleprovsresultat. Effekten av det skulle kunna vara att fler konkurrerar enbart med betyg.

Det är mot denna bakgrund som utskottet ställer sig bakom att huvudregeln för platsfördelning vid urval till högskoleutbildning tillfälligt ska kunna frångås, så att andelen platser som fördelas på grundval av högskoleprovsresultat tillfälligt kan minskas i syfte att andelen platser som fördelas på grundval av betyg därmed tillfälligt ska kunna öka.

Fru talman! Därmed yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet.


Anf. 77 Robert Stenkvist (SD)

Fru talman! Jag har inget annat yrkande än majoriteten i utskottet i detta ärende.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet för regering-en att tillfälligt frångå huvudregeln för fördel-ning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Förslaget i propositionen handlar om ifall regeringen måste ställa in högskoleprov. Det handlar inte om, som jag tycker att Vänsterpartiet har missuppfattat lite grann, om man ska ställa in högskoleprov eller inte. Det handlar alltså om när vi ställs inför fullbordat faktum att högskoleproven är inställda och vad vi ska göra då. Vi måste då naturligtvis fylla upp de platser som vi har på bra och vettiga utbildningar. Det finns kanske inte tillräckligt många behöriga från högskoleprovet.

Vi måste vara pragmatiska, och vi måste i någon mening förvalta landet. Vi kan inte bara ägna oss åt partipolitik, som vi kanske gör allihop i alltför hög grad. Vi måste se till att högskoleväsendet fungerar, vi måste se till att platserna fylls och vi måste vara pragmatiska.

Jag kan mycket väl tänka mig en situation när vi inte vill ställa in ett högskoleprov men att det blir inställt ändå. Vi kan då inte sura över att vi inte fick vår vilja igenom, utan vi måste se till att saker och ting fungerar. Det är därför som vi yrkar bifall till regeringens proposition. Det är ren pragmatism.

Sedan har jag lite grann reflekterat över att en tredjedel alltid ska komma in genom högskoleprovet. Det är ingen naturlag som Newtons naturlag. Vi har någonstans någon gång bestämt att det ska vara så. Men det är ingen som säger att det ska vara så.

Det finns vissa utbildningar där det är väldigt dålig genomströmning i fråga om dem som kommer in genom högskoleprovet, och där det är betydligt bättre genomströmning i fråga om dem som kommer in på betyg. Det gäller till exempel vissa lärarutbildningar.

Jag tycker faktiskt att vi borde fundera lite grann på detta med att en tredjedel ska komma in genom högskoleprovet.

Med detta sagt tycker jag verkligen att vi ska vårda och ha kvar högskoleprovet. Studenter ska få en andra chans. Jag har många bekanta som har tagit en andra chans och kommit in på högskolan. Men jag tycker inte att en tredjedel ska vara någon helig ko på precis alla utbildningar.

Fru talman! Slutligen tror jag inte att detta kommer att bli några problem. Vi står här och debatterar, men jag tror att vi i mångt och mycket debatterar ett icke-problem.

Nu kommer sommaren. Jag tror att antalet smittade kommer att minska, men kanske inte lika mycket som förra sommaren. Men antalet kommer att minska kraftigt. Människor har börjat vaccineras i stor omfattning. Jag har själv fått första sprutan. Till hösten tror jag inte att pandemin kommer att snurra igång som den gjorde förra hösten. Jag är ganska övertygad om det. Då är en väldigt stor del av vår befolkning vaccinerad, och de flesta vacciner har en skyddseffekt på 95 procent. Jag tror inte att detta kommer att bli något problem i framtiden. Detta visste kanske inte regeringen när man lade fram propositionen. Det är naturligtvis bara positivt om vi slipper använda den här lagen.


Anf. 78 Mats Berglund (MP)

Fru talman! Detta ärende handlar om att införa en undantagsregel som gör det möjligt för regeringen att fördela platser till högskolan på ett annat sätt än det normala och det vanliga om det krävs vid extraordinära händelser i fredstid, som det uttrycks. Ärendet är påkallat på grund av coronapandemin, som har stört möjligheterna tidigare att genomföra högskoleprovet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet för regering-en att tillfälligt frångå huvudregeln för fördel-ning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Som vi vet tvingades man att ställa in provet förra våren, och i höstas genomfördes provet med vissa begränsningar på grund av smittspridningen.

Nu har högskoleprovet genomförts på ett bra, säkert och smittfritt sätt under våren vid två tillfällen. Den regel som vi diskuterar i dag bör då inte bli aktuell till hösten. Den kan i värsta fall komma att bli aktuell framöver om till exempel pandemin tar en annan väg än den vi hoppas och tror på. Men den kan också bli aktuell av andra orsaker som vi i dag inte känner till.

Det normala är att platserna fördelas med minst en tredjedel var utifrån betyg och högskoleprovspoäng och maximalt en tredjedel utifrån lokala urvalsgrunder. Det är denna fördelning som ska kunna ändras av regeringen.

Högskoleprovet är väldigt betydelsefullt, och den kvot som är reserverad för högskoleprovet är helt avgörande för väldigt många blivande studenter. Den har tillkommit för att möjliggöra en andra chans där betygen inte har räckt till, men också för att betygsystemet i grundskolan och i gymnasieskolan har väldigt många problem och baksidor.

Studiestress, orimliga prestationskrav och brister i likvärdighet är några av de baksidor som vi ser i betygssystemet. Hade vi bara haft betyg som ensamt urval till högre studier hade många duktiga och högpresterande blivande studenter sållats bort, kanske på grund av tillfälliga livssituationer under gymnasieåren. Man kan helt enkelt vara det som vi kallar skoltrött. Skoltrötthet är inget speciellt bra eller precist begrepp. Men man kan ändå använda det. Det är ett symtom på ett väldigt brett spektrum av orsaker. Men psykisk ohälsa, problematiska hemförhållanden och så vidare kan verkligen bidra till att pressa ned prestationsförmågan i skolan och i gymnasieskolan, och betygen följer med ned.

Excellens är ett begrepp som vi brukar använda. Det brukar innebära att den som har bäst förutsättningar att prestera i forskning - men det gäller också utbildning - ska premieras. Den som har bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska ha företräde i urvalet till antagningen till högskolan. Men det är faktiskt inte det som gymnasiebetygen mäter. Gymnasiebetygen mäter någonting annat. Det är tidigare prestationer, inte framtida.

Högskoleprovet är både en möjlighet till en andra chans och, tycker jag, faktiskt ett bättre fungerande verktyg än betyg för urval utifrån till exempel excellensprincipen.

Men om det nu på grund av exempelvis en pandemi blir så att färre har skrivit provet är det rimligt att frångå det normala regelverket och kanske minska andelen som antas genom högskoleprovet.

Fru talman! Den proposition som vi diskuterar och som riksdagen kommer att anta är en av många åtgärder som regeringen har vidtagit inom området högre utbildning och forskning på grund av just coronapandemin.

För att säkra högskoleprovet, efter förra vårens inställda prov, har nya medel avsatts - 30 miljoner kronor förra året och lika mycket i år. En särskild samordnare har tillsatts, och nu under våren har två prov i stället för ett, som jag nämnde, kunnat genomföras på ett bra sätt. Och för de närmaste åren ska det också fortsättningsvis finnas tillgång till tre prov varje år. Giltighetstiden för proven har också förlängts från tidigare fem år till åtta år, för att motverka effekten av eventuella uteblivna högskoleprov.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjlighet för regering-en att tillfälligt frångå huvudregeln för fördel-ning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Om det blir fortsatta problem med att genomföra fullskaliga prov - vi vet ju inte vart pandemin tar vägen - finns även möjligheten att begränsa antalet deltagare på olika sätt, vilket vi har använt oss av. S-MP-regeringen har också under flera år målinriktat byggt ut antalet platser i högskolan, vilket höjer utbildningsnivån i landet. Även om utbyggnaden inleddes långt innan pandemin möter den även pandemins effekter genom att fler kan välja att läsa en utbildning när arbetsmarknaden vacklar.

Inför sommaren kommer regeringen även att förstärka lärosätenas möjligheter att anordna fler sommarkurser. Mer resurser till lärosätena och mer studiemedel kommer att ge ytterligare studieplatser också i år, precis som förra året. Det har också vidtagits åtgärder för att stärka distansundervisningen, som vi har lärt oss väldigt mycket av under det gångna året. Detta och mycket annat har gjorts. Det vi beslutar om nu är alltså att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid, vilket är ytterligare en i raden av regeringens åtgärder.

Med det yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet.


Anf. 79 Ilona Szatmari Waldau (V)

Fru talman! Det är riksdagen som beslutar om antagningskvoter och om det ska vara betyg, högskoleprov eller lärosätenas egen del. Nu vill regeringen ha möjlighet att tillfälligt frångå huvudregeln om fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid. Skälet är att högskoleprovet ställdes in våren 2020 och att det gavs begränsat under hösten.

Hela grunden för detta ärende är att det fanns en risk att coronapandemin skulle göra att högskoleprovet på grund av smittskyddsskäl fick ställas in även under våren 2021. När vi i dag ska debattera och besluta ärendet vet vi att högskoleprovet kunde genomföras våren 2021. UHR har än så länge inte fått rapporter om några större incidenter vid det senaste tillfället. Vid det första tillfället var det några enstaka prov som ställdes in, men de skrivande hänvisades då till majtillfället. Vi vet alltså att det inte finns någon anledning för regeringen att frångå reglerna utifrån resonemanget i detta ärende. Det rimliga vore egentligen att majoriteten drog tillbaka hela betänkandet.

Möjlighet för regering-en att tillfälligt frångå huvudregeln för fördel-ning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Från Vänsterpartiets sida var vi beredda att säga ja till förslaget om det skulle vara så att högskoleprovet ställdes in under våren. Så blev det dock inte, och därför vore det logiska att övriga partier stöder vår reservation nu när förslaget inte dras tillbaka. UHR och lärosätena har dessutom visat att de kan genomföra provet trots pandemin och att regeringens befogenhet att ändra riksdagens beslut om huvudregel för fördelning av platser vid urval till högskolan inte behövs vad gäller högskoleprovet.

Vi vet att UHR och lärosätena kan anpassa sig. Kunde de anordna provet nu under våren kommer de också att kunna anordna det i framtiden, om pandemin skulle fortsätta. Det finns också tid att ändra reglerna för antagning till våren 2022 om det skulle behövas. Till skillnad från många andra frågor där regeringen kan behöva mandat för att göra ändringar med kort varsel sker antagning till högskolan två gånger per år - tre om man räknar in sommarkurserna. Det finns alltså gott om tid för riksdagen att göra de förändringar som behövs om man skulle behöva ändra antagningsreglerna.

Lika tillgång till utbildning är en fråga om rättvisa och jämlikhet. Detsamma gäller ett öppet och samtidigt tydligt antagningssystem. Det kan finnas många skäl att se över reglerna för urval till högskolan för att högskolan ska vara öppen för så många som möjligt och för att så många som möjligt ska kunna studera på högskolan, men det är en fråga för riksdagen att besluta om - inte regeringen.

Fru talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 20.)

Beslut

Ja till möjlighet till tillfälliga urvalsregler för högskolan (UbU18)

Det ska vara möjligt för regeringen att tillfälligt kunna ändra urvalsreglerna till högskola och universitet vid extraordinära händelser i fredstid, till exempel under coronapandemin. Det anser riksdagen och sa ja till regeringens förslag.

Huvudregeln i dag är att minst en tredjedel av utbildningsplatserna ska fördelas baserat på betyg, minst en tredjedel på högskoleprovsresultat och högst en tredjedel på urvalsgrunder som är beslutade av högskolan själv.

Risken under coronapandemin är bland annat att högskoleprov under våren 2021 måste ställas in på grund av smittskyddsskäl. Det kan i förlängningen påverka möjligheten att enligt nuvarande regler bli antagen till en högskoleutbildning hösten 2021. Regeringen ska därför ha möjlighet att ändra reglerna så att andelen som antas baserat på högskoleprovsresultat tillfälligt minskas.

Möjligheten till tillfälliga urvalsregler kan börja användas på antagning till utbildning som påbörjas efter den 1 augusti 2021. Om ytterligare en fredstida kris inträffar i framtiden kan möjligheten komma att utnyttjas igen.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.