Ekonomiska sanktioner mot terrorism

Debatt om förslag 8 november 2023

Protokoll från debatten

Anföranden: 8

Anf. 83 Anna Wallentheim (S)

Herr talman! När jag i går kväll ringde mitt vanliga videosamtal hem till min sjuåriga dotter och mina föräldrar satt jag och skrev på mitt anförande inför denna debatt. De frågade såklart vad debatten skulle handla om, och jag svarade att det skulle handla om ekonomiska sanktioner mot terrorism som syftar till att Sverige ska uppfylla sina internationella förpliktelser på sanktionsområdet samt göra det möjligt att frysa tillgångar i enlighet med ett beslut från FN:s säkerhetsråd.

Då hajade dottern till. Det var många begrepp som hon såklart inte förstod. Men FN var något hon kände till. Hon sa: FN är något bra, mamma. Det har vi pratat om i skolan. De försöker stoppa alla krig i världen. De tänker mycket på barnen och barns rättigheter och att alla familjer är olika. Men även om man är olika är man lika mycket värda.

Jag tänkte: Tänk vad underbart att vara sju år; när jag berättade vad jag skulle debattera om plockade hon endast upp det fina i det sammanhanget.

Herr talman! Tyvärr lever vi i en ganska mörk tid. Förutom ett tufft ekonomiskt läge som påverkar människors vardag och förutom grov gängkriminalitet, konflikter och krig har vi tyvärr dessutom ett läge där terrorism och våldsbejakande extremism fortsätter att vara ett överhängande hot mot vårt land och vårt sätt att leva.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomiska sanktioner mot terrorism

Det är såklart svårt att ha en debatt om detta utan att nämna de fruktansvärda händelserna i Bryssel den 16 oktober då två svenskar tyvärr förlorade sina liv. Det som skedde var en attack mot Sverige, mot vår demokrati, mot vår öppenhet och mot den gemenskap som bland annat idrotten ska ge. Vi får aldrig låta terrorismen segra - inte i går, inte i dag och inte i morgon.

Dock har Sverige efter sommaren gått från att betraktas som ett legitimt mål för terrorattentat till att betraktas som ett prioriterat mål. I en tid då Sverige och världen blir farligare och fattigare för varje dag krävs det handlingskraft för att öka både svensk och internationell säkerhet.

Som jag nämnt i tidigare debatter om terrorism tog den socialdemokratiska regeringen initiativ till en ny nationell strategi mot terrorism. Det ledde till att vi kunde lämna över 28 propositioner med lagförslag som var specifikt riktade mot terrorism och våldsbejakande extremism. Strategin lade sedan grunden för två blocköverskridande överenskommelser om kampen mot terrorism. Det är såklart något som vi som land ska vara stolta över. Det är ett styrkebesked.

Det är välkommet att högerregeringen fortsätter det arbetet. Det har till exempel lett till att vi fattat beslut om att det ska vara straffbart att delta i terroristorganisationer. Vi socialdemokrater vill konstruktivt fortsätta de samtalen, om regeringen är beredd att sträcka ut handen för ett samarbete om detta.

I dag står jag här i kammaren tillsammans med ett utskott som är i princip enigt i fråga om att ställa oss bakom regeringens lagförslag om bland annat frysning av tillgångar för att förhindra och motverka finansiering av terrorhandlingar. Det är ett lagförslag som syftar till att Sverige ska uppfylla sina internationella åtaganden och förpliktelser på sanktionsområdet.

Dessa sanktioner och frysningar av tillgångar syftar till att främja fred och säkerhet, försvara demokratiska principer och mänskliga rättigheter, förhindra användning och spridning av massförstörelsevapen, förhindra cyberattacker och bekämpa terrorism.

Kanske kommer någon av de andra talarna att gå in mer på detaljerna. Men jag kan meddela att vi socialdemokrater står bakom regeringens lagförslag och förslaget i betänkandet i dess helhet.

Herr talman! Som jag nämnde i början av mitt anförande kan jag ibland önska att vi alla kunde se världen genom min dotters eller andra barns ögon. Kanske skulle det göra att vi ser lite ljusare på problematiken?

Som socialdemokrat kommer jag alltid att stå upp för diplomatiska lösningar och fredliga förhandlingar när det gäller mänskliga rättigheter och för att hantera konflikter. Terrorism och våldsbejakande extremism ska vi alltid bekämpa, alltid försvåra och alltid ha rätt verktyg för att förhindra - men det krävs mer än så. Det kanske viktigaste vi måste göra är att angripa roten till hatet, hotet mot demokratin och den minskade samhällsgemenskapen. Vi socialdemokrater anser därför att det är dags för ny nationell samling mot extremismen och för demokratin och tilliten i vårt land.

Avslutningsvis måste vi också lägga ännu mer kraft på att bekämpa orsakerna till terrorism och radikalisering och våga adressera de underliggande orsakerna såsom fattigdom, social ojämlikhet och brist på utbildning. Det är inte ökad segregation, minskade satsningar på välfärden, ett hårt debattklimat eller spridningen av fake news och annan dynga på sociala medier som är lösningen, herr talman, utan det är tron på ökad samhällsgemenskap, solidaritet och mänskliga rättigheter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomiska sanktioner mot terrorism

(Applåder)


Anf. 84 Adam Marttinen (SD)

Herr talman! Vi debatterar justitieutskottets betänkande om ekonomiska sanktioner mot terrorism. Det kommer sannolikt inte att vara den debatt på temat som går till historien, men det är nog så viktigt att vi ställer oss bakom propositionens huvudsakliga innehåll, nämligen att göra det möjligt att frysa tillgångar om personer anses eller misstänks vara delaktiga i utförande av terrorhandlingar.

Jag vill också poängtera allvaret i det samlade arbete regeringen gör mot terrorism, inte bara i Sverige utan även i övriga Europa - inte minst mot bakgrund av att vi har haft ett fruktansvärt terrorattentat nyligen då två svenska medborgare mördades av en islamistisk terrorist.

Det är sorgligt att se hur Europa utvecklats under socialistiska och liberala regeringar, och det är sorgligt att se hur även Sverige utvecklats under socialistiska och liberala regeringar.

Vi får höra från Socialdemokraterna att vi måste angripa orsaken till att den här terrorismen slår så hårt mot oss i vår del av världen. Om Socialdemokraterna får bestämma handlar det då om tro på ökad samhällsgemenskap och att social rättvisa är vägen framåt. Jag frågar mig hur det ska gå till i praktiken. Ska Socialdemokraterna övertala en radikaliserad islamist att ingå i en samhällsgemenskap med oss andra? Det verkar som att Socialdemokraterna på riktigt tror att det är möjligt. Sverigedemokraterna ser inte det som en möjlig väg framåt. Den är däremot förenad med väldigt stora risker.

Vi har haft terrorattentat i Sverige med kopplingar till Islamiska staten och med islamistiska motiv. De har kunnat ske i vårt land på grund av att människor kunnat befinna sig här illegalt och på grund av ansvarslösa regeringar som inte i första hand har tagit säkerheten på allvar utan har trott på en möjlig samhällsgemenskap i ett mångkulturellt Sverige. Det är vad Socialdemokraternas regeringar har trott på i första hand. Tyvärr har vi fått leva med konsekvenserna av den naiva föreställningen om hur ett samhälle ska kunna hålla ihop. Vi har fått blod på våra gator till följd av naiva regeringars politik.

I det här sammanhanget finns det en reservation från Vänsterpartiet i betänkandet. De anser att det är alldeles för lågt ställda beviskrav för när sanktionerna ska kunna göras gällande. Man skriver att ett högre beviskrav skulle kunna minska risken för att sanktioner riktas mot oskyldiga personer och även att vissa etniska grupper misstänkliggörs i högre grad än andra. Det är ett beaktande från vänsterhåll som känns igen, och det är en röd tråd genom rödgröna regeringars samlade politik. Man tar andra perspektiv i beaktande i stället för att ha säkerhet och kamp mot terrorism som huvudprioritet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomiska sanktioner mot terrorism

Jag frågar mig hur en rödgrön regering skulle ha agerat i förhållande till den här lilla propositionen. Gissningsvis hade Vänsterpartiet fått genomslag för sina synpunkter. Det skulle inte vara konstigt, för så har det varit under rödgröna regeringar historiskt sett. Just den här typen av invändningar mot lagförslag har fått genomslag. Vi har haft rödgröna regeringar som värnat andra perspektiv än säkerhet. Därför, herr talman, är jag glad över att det finns en väldigt bred majoritet från utskottets sida som går betydligt längre än vad Vänsterpartiet vill i det här betänkandet.

I övrigt är jag väldigt glad över att vi har en regering som är fri från vänstersidans inflytande så att vi kan utforma en politik som på riktigt sätter svenskars och européers liv främst när det kommer till kampen mot terrorism.


Anf. 85 Anna Wallentheim (S)

Herr talman! Ledamoten Marttinen svingar högt när han står i talarstolen. Jag skulle vilja ställa några enkla och snabba frågor till ledamoten. Han pratar tydligt om att den radikala islamisten är ett problem. Det finns nog ingen som tycker något annat, men jag undrar om någon föds till att vara radikal islamist.

Självklart måste man alltid jobba med både och. Det den socialdemokratiska regeringen gjorde var att ta fram en ny nationell strategi för att jobba mot terrorism. Vi lade fram 28 propositioner inom det här området, men vi menar också att det inte räcker. Man måste alltid jobba förebyggande även när det gäller de här frågorna.

Ingen föds som terrorist. Ingen föds som radikal islamist. Därför är det otroligt viktigt att jobba förebyggande med detta. Skulle ledamoten kunna svara på min fråga? Ska vi inte jobba förebyggande? Ska vi inte se till att inga barn eller unga hamnar utanför? Ska vi inte se till att fånga upp de barn och unga som växer upp inom de här åskådningarna? Ska vi inte jobba mot högerextremismens lika fientliga åsikter? Återigen: Föds man som radikal islamist eller har kanske radikalismen en viss hudfärg enligt ledamoten och Sverigedemokraterna?


Anf. 86 Adam Marttinen (SD)

Herr talman! Vi har helt enkelt helt olika syn på vad som är förebyggande politik och vad som kan göra skillnad. Man kan läsa de rapporter som Säkerhetspolisen gett ut genom åren. De delger oss att den största tillväxten av våldsbejakande extremism i Sverige finns inom den våldsbejakande islamismen. Den har väldigt stark koppling till den stora migration till Sverige som inte minst Anna Wallentheim och hennes parti har klappat händer för genom årtiondena.

Jag ska svara på hur vi ska jobba förebyggande. Vi fick höra att den rödgröna regeringen levererat 28 propositioner mot terrorism. Vi hade blivit mycket gladare om de hade utvisat 28 våldsbejakande terrorister från vårt land, men det var ingenting Socialdemokraterna lyckades göra under sin regeringstid. Terroristerna lever tvärtom kvar i Sverige nu, är flaggade av Säkerhetspolisen och går omkring på våra gator. Det är resultatet av Socialdemokraternas politik.

Visst, kör med er förebyggande politik! Föreslå social rättvisa! Föreslå inkomstfördelning och allt vad det är! Men jag tror att den typ av extremism som vi pratar om här är mer djupt rotad än så. Jag tror inte att man når någon större framgång genom att dela ut bidrag till dem som är mindre bemedlade, utan det krävs helt andra åtgärder. Dessa personer ska helt enkelt utvisas från landet, och de extremister som söker sig till Sverige ska inte släppas in från första början. Då har vi kommit en väldigt bra bit på väg.


Anf. 87 Anna Wallentheim (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomiska sanktioner mot terrorism

Herr talman! Det finns olika rapporter som man kan läsa med olika ögon. Det kan vi väl konstatera. Nationellt centrum för terrorhotbedömning har konstaterat att våldsbejakande islamism och våldsbejakande högerextremism just nu göder varandra. Det är den utveckling vi ser i Sverige. Vi har inte bara en växande islamism utan också en växande högerextremism som just nu ser till att båda de här grupperna växer sig alltför starka. Båda sidorna av den här extremismen tjänar i längden på att vi har ökade motsättningar, på att vi har ett hat och på att vi har en minskad samhällsgemenskap. Det är viktigt att vi vågar se alla delar av den här politiken och att vi också inför politik som ser till att vi jobbar förebyggande. Jag tror på det. Jag kommer alltid att tro på social jämlikhet i första ledet.

Ett annat fundamentalt problem i Sverige i dag är tyvärr att vi har ett regeringsunderlag som omöjliggör det helhetsgrepp som krävs i kampen mot terrorismen och den våldsbejakande extremismen. Uppmaningar till bokbål är någonting som flera pekar på som ett växande problem och ett sätt att understödja det hat och de växande problem vi ser i världen. Det får direkta konsekvenser för vårt lands säkerhet och leder till ökad otrygghet för många av de svenska medborgare som bor här. Det är sådant som jag också tycker att vi borde våga prata om, men det är väldigt sällan Sverigedemokraterna vågar göra det.


Anf. 88 Adam Marttinen (SD)

Herr talman! Jag kan bara konstatera att illegala migranter som skulle ha utvisats från Sverige och Europa har genomfört terrorattentat och dödat oskyldiga människor i Sverige och Europa. De hade aldrig varit i Sverige eller Europa om Sverigedemokraterna fått bestämma. Tusentals personer som i dag befinner sig i Sverige och som Socialdemokraterna välkomnat utgör ett direkt terrorhot mot vårt land. Det är fråga om människor som sjunger visor med antisemitiska texter om hur man vill förinta Israel som nation. De hade aldrig varit här om Sverigedemokraterna fått bestämma.

Både Europa och inte minst Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetsläge. Jag tänker på alla de IS-anslutna som kunde åka från Sverige till Syrien och Irak och delta i de terrorkrig som begicks för att sedan välkomnas tillbaka, till och med flygas tillbaka, till Sverige med den svenska regeringens goda minne. De lever här i dag som fria medborgare. Så hade det inte sett ut om Sverigedemokraterna fått bestämma.

Det är ganska stora skillnader mellan Socialdemokraternas så kallade förebyggande politik och Sverigedemokraternas inriktning och syn på hur man bygger ett tryggt och säkert land. Det är skillnader som jag tycker är väl värda att belysa i en debatt som denna.


Anf. 89 Mikael Damsgaard (M)

Herr talman! Europa har under de senaste decennierna drabbats av en lång rad mycket allvarliga terroristdåd. Det har främst rört sig om islamistiskt motiverad terrorism, men det har också förekommit attentat med exempelvis högerextrema agendor. Efter terrordådet på Drottninggatan för fyra år sedan blev det tydligt att hotet från terrorismen är reellt även i Sverige.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomiska sanktioner mot terrorism

Sverige har under ett antal år haft en förhöjd terrorhotnivå. Men under året har hotbilden skärpts ytterligare. Den 17 augusti beslutade chefen för Säkerhetspolisen att höja terrorhotnivån från en trea till en fyra på en femgradig skala. Terrorhotet mot Sverige bedöms därmed vara stort.

Hotbilden mot Sverige har successivt förändrats, och attentatshotet från aktörer inom våldsbejakande islamism har under året ökat. De senaste årens desinformationskampanjer om den svenska socialtjänsten har fått stor spridning i den muslimska världen, liksom under senare tid rapportering om koranbränningar. Sverige har gått från att vara ett västland bland andra till att pekas ut som ett prioriterat mål för våldsbejakande islamister.

Att denna utsatthet inte enbart är en teoretisk risk utan en i allra högsta grad konkret hotbild blev alltför tydligt i Bryssel den 16 oktober, när två svenska fotbollssupportrar mördades just för att de var svenskar.

Den ökande och alltmer synliga antisemitismen, både i Sverige och i Europa i övrigt, gör den judiska gruppen särskilt utsatt. Hamas bestialiska angrepp på samhällen i södra Israel för en månad sedan visar att den våldsbejakande islamismen inte skyr några medel.

Regeringen arbetar brett med att stärka Sveriges säkerhet i stort och däri också skyddet mot terrorismen. Regeringen överlämnade exempelvis i går en proposition till riksdagen med förslag som bland annat gör det möjligt att återkalla uppehållstillstånd om det kan antas att personen kommer att bedriva statsstyrt företagsspioneri eller verksamhet med koppling till terrorism.

I det ärende vi behandlar i dag tas ytterligare steg för att förhindra och motverka finansiering av terrorhandlingar genom att det skapas förutsättningar för att frysa tillgångar för den som är misstänkt eller dömd för brott enligt terroristbrottslagen eller är uppsatt på sanktionslistor. Att strypa finansiering till våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att reducera terroristhotet, både i Sverige och globalt. Det är därför välkommet och viktigt att vi i dag kan ta ytterligare steg.

Jag noterar dock att Vänsterpartiet återigen uppvisar en lättsinnig hållning i förhållande till hotet från terrorismen. Det kan tyckas att ett höjt beviskrav är av marginell betydelse. Men rent praktiskt kan det innebära att terrorfinansiering kan fortgå längre och i större omfattning än vad som är nödvändigt. Det är därför bekymmersamt att man går fram med ett sådant förslag. Men det som bekymrar mig allra mest är naturligtvis att Vänsterpartiet i framtiden skulle kunna bli en del av en rödgrön regering och ha inverkan på den svenska terroristpolitiken. Då skulle jag vara bekymrad på allvar.

(Applåder)


Anf. 90 Gudrun Nordborg (V)

Herr talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation. Vänsterpartiet ställer sig bakom propositionen i dess helhet med ett undantag. Vi tycker att det är mycket i regeringens proposition som är värdefullt och viktigt. Det stöder vi till fullo. Men vi är emot att man ska vidta den här viktiga åtgärden, frysning, med ett svagt beviskrav. Enligt propositionen ska det räcka att man är skäligen misstänkt för brott här eller i annat land. Beslutet behöver ha en fastare förankring än så. Vi menar att det är angeläget att det är sannolika skäl som ska gälla.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ekonomiska sanktioner mot terrorism

Det har förts fram här att detta skulle innebära att Vänsterpartiet på ett lättsinnigt sätt öppnar slussarna för terrorism. Det är givetvis en grov överskattning av det krav som vi framställer av rättssäkerhetsskäl.

Jag är stolt över att Vänsterpartiet håller på de svenska principer som ska gälla i ett svenskt rättsväsen och en svensk demokrati.

Det högre beviskravet minskar risken för misstag, och vi vet att sådana förekommer redan i dag där oskyldiga riskerar att inkluderas och där risken ökar om man har en annan etnicitet än rent svensk och är "icke-vit". Vi instämmer genom detta i remissinstansernas kritik, och även Lagrådet har yttrat sig.

Jag uppskattade mycket det Anna Wallentheim framförde om att vi måste agera mycket mer förebyggande. Det handlar om att angripa sociala orättvisor, etnisk diskriminering och det som föder hot och hat. Vi ska inte bygga vårt rättssystem och vår politik på skrämselpropaganda. Vi ska ha respekt för det onda som kan slå till och verka även i vårt samhälle, men vi ska inte driva det så långt att vi utarmar de rättsliga principer som gäller här.

Det är oerhört viktigt att vi håller fast vid de mänskliga rättigheterna och fokuserar på en framtid där vi bygger ett Sverige där barn har rätt att känna hopp och framtidstro oavsett om de är födda vita eller med annan hudfärg.

Jag yrkar bifall till reservationen.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 15 november.)

Beslut

Ny lag för ekonomiska sanktioner mot terrorism (JuU2)

Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om frysning av tillgångar för att förhindra och motverka finansiering av terrorhandlingar. Den nya lagen innebär att tillgångar kan frysas för den som skäligen kan misstänkas för brott enligt terroristbrottslagen, eller den som har dömts för brott enligt terroristbrottslagen.

Även den som på grund av innehållet i en utländsk brottsutredning, eller den som skäligen kan misstänkas för att i en annan stat ha begått brott som motsvarar brott enligt terroristbrottslagen, ska omfattas av lagen.

Det blir också möjligt att besluta om att tillfälligt frysa tillgångar för någon som listats av FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommitté.

De nya bestämmelserna syftar till att Sverige ska uppfylla sina internationella förpliktelser på sanktionsområdet och börjar gälla den 1 januari 2024.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.