Till innehåll på sidan

Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst

Yttrande 2008/09:KU7y

2008/09:KU7 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst

Konstitutionsutskottets yttrande

2008/09:KU7

Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst

Till justitieutskottet

Justitieutskottet beslutade den 11 juni 2009 att bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens meddelande Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst (KOM(2009) 262).

Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till de delar av meddelandet som berör konstitutionsutskottets beredningsområde, bl.a. dataskydd och informationsutbyte i den mån grundläggande fri- och rättigheter påverkas, och eventuella framtida konflikter mellan unionens lagstiftning inom ramen för programmet och den svenska grundlagsregleringen