Protokoll utskottssammanträde 2023/24:43

Utskottens protokollJustitieutskottets protokoll 2023/24:43

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.

DOCX

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:43

DATUM

2024-06-18

TID

10.00-10.10
10.15-10.17

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Förslag till förordning om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn

Utskottet överlade med statssekreterare Mikael Kullberg, biträdd av medarbetare från Justitiedepartementet.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets överläggningspromemoria (dnr 2023/23:1994).

Statssekreterare Mikael Kullberg redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian:

Regeringen välkomnar ordförandeskapets arbete med förordningsförslaget. Det är viktigt att arbetet för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn kan bedrivas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Brottsligheten är allvarlig och omfattande och riskerar att öka. Därför är det viktigt att förhandlingarna om förordningen kan föras framåt.

Samtidigt anser regeringen att det är viktigt att upprätthålla skyddet för den personliga integriteten och rättssäkerheten. Detta är av särskild betydelse i fråga om möjligheten att använda en så kallad spårningsorder, en åtgärd som behöver vara tydligt avgränsad och proportionerlig.

Regeringen bedömer att ordförandeskapets kompromissförslag gett rättssäkerhets- och integritetsaspekter ett ökat genomslag i förhållande till kommissionens ursprungliga förslag. Därmed har en godtagbar balans uppnåtts mellan motstående intressen. Regeringen bedömer vidare att förslaget i nuvarande utformning är förenligt med mediegrundlagarna och regeringsformen. Sverige avser därmed stödja att förslaget godkänns som rådets allmänna riktlinje för fortsatta förhandlingar mellan Europaparlamentet och rådet.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

SD- och C-ledamöterna anmälde följande avvikande ståndpunkt:

Sverigedemokraterna och Centerpartiet säger nej till det belgiska ordförandeskapets kompromissförslag då vi menar att det fortfarande inbegriper en möjlighet att utfärda en spårningsorder på ett sätt som gör att krypterade tjänster tvingas till att bryta sin kryptering. Detta borde tydligt framgå i den svenska ståndpunkten.

§ 2

Nästa sammanträde


Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 18 juni 2024 kl. 11.00.

Vid protokollet

Sara Dadnahal

Justeras den 18 juni 2024

Richard JomshofJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2023/24:43

§ 1-2

§

§

§

§

N

R

N

R

N

R

N

R

N

R

N

R

LEDAMÖTER

Richard Jomshof (SD) ordf.

X

Ardalan Shekarabi (S) vice ordf.

X

Louise Meijer (M)

X

Annika Strandhäll (S)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Petter Löberg (S)

X

Mikael Damsgaard (M)

X

Anna Wallentheim (S)

Katja Nyberg (SD)

X

Mattias Vepsä (S)

X

Charlotte Nordström (M)

X

Gudrun Nordborg (V)

X

Torsten Elofsson (KD)

X

Ulrika Liljeberg (C)

X

Pontus Andersson Garpvall (SD)

X

Rasmus Ling (MP)

X

Martin Melin (L)

X

SUPPLEANTER

Mats Arkhem (SD)

O

Sanna Backeskog (S)

X

Fredrik Kärrholm (M)

O

Lars Isacsson (S)

O

Lars Andersson SD)

Carina Ödebrink (S)

Noria Manouchi (M)

Gustaf Lantz (S)

Victoria Tidblom (SD)

Serkan Köse (S)

Ellen Juntti (M)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

O

Ingemar Kihlström (KD)

Malin Björk (C)

Mauricio Rojas (L)

Ulrika Westerlund (MP)

Sten Bergheden (M)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Wistedt (SD)

Lorena Delgado Varas (V)

Helena Vilhelmsson (C)

Gudrun Brunegård (KD)

Camilla Rinaldo Miller (KD)

Annika Hirvonen (MP)

Patrik Karlson (L)

Robert Hannah (L)

Kajsa Fredholm (V)

Amanda Palmstierna (MP)

Katarina Luhr (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

R = Omröstning med rösträkning

o = ledamöter som har varit närvarande men inte deltagit

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.