Protokoll utskottssammanträde 2023/24:22

Utskottens protokollNäringsutskottets protokoll 2023/24:22

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.

DOCX

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:22

DATUM

2024-03-21

TID

10.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2023/24:21.

§ 2

Elmarknadsfrågor (NU9)


Utskottet fortsatte beredningen av skrivelse 2023/24:58 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2023/24:NU9.

S-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Handelspolitik (NU13)

Utskottet fortsatte beredningen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2023/24:NU13.

S-, SD-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Regeringens klimathandlingsplan (NU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om ett yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över skrivelse 2023/24:59 och motioner.

Utskottet justerade yttrande NU2y.

S-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 5

Vissa aktuella EU-frågor på immaterialrättsområdet

Statssekreterare Mikael Kullberg, biträdd av medarbetare från Justitiedepartementet, lämnade information och svarade på frågor om aktuella EU-frågor på immaterialrättsområdet.

§ 6

Konsekvenser för LKAB av trafikstopp på Malmbanan

Statssekreterare Lars Hjälmered, biträdd av medarbetare från Finansdepartementet samt kommunikationsdirektör Niklas Johansson, LKAB, lämnade information och svarade på frågor om konsekvenser för LKAB av trafikstopp på Malmbanan.

§ 7

Aktuellt om SAS AB

Statssekreterare Lars Hjälmered, biträdd av medarbetare från Finansdepartementet, lämnade information och svarade på frågor om

SAS AB.

§ 8

Förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet

Utskottet överlade med statssekreterare Sara Modig, åtföljd av medarbetare från Klimat- och näringslivsdepartementet.

Underlaget utgjordes av regeringens överläggningspromemoria

(dnr. 1455–2023/24).

Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian:

Regeringen anser att näringslivet har en viktig roll att spela i arbetet för en hållbar utveckling och det finns en förväntan på svenska företag att agera hållbart och ansvarsfullt där de är verksamma. För många svenska företag är ett sådant agerande även viktigt ur ett konkurrensperspektiv. Därmed arbetar en del av det svenska näringslivet redan med att minska negativ inverkan på mänskliga rättigheter och miljö i globala affärsled, vilket är mycket positivt.

I dag finns nationella lagstiftningar på området i några EU-länder, och regeringen anser att ambitionen att söka harmoniserade regler på EU-nivå i syfte att fördjupa den inre marknaden är rimlig. Det behöver dock göras på ett smart sätt som ser till att administrativa bördor för företag blir proportionerliga och ändamålsenliga i förhållande till de nya reglernas syften. I enlighet med den ståndpunkt som förankrades vid överläggning i näringsutskottet i november 2022 har detta varit fokus för det svenska förhandlingsarbetet. Med de ändringar som gjorts i texten sedan den behandlades i Coreper den 28 februari, såvitt avser framför allt tröskelvärdena och definitionen av begreppet verksamhetskedja, bedömer regeringen att texten lever upp till målsättningen.

När det gäller det civilrättsliga skadeståndsansvaret har det gjorts förbättringar i texten under förhandlingen. Viktiga begränsningar som ingår i rådets allmänna riktlinje har behållits. Jämfört med ursprungligt förslag innebär det ett betydligt mer förutsebart skadeståndsansvar för de företag som kommer att omfattas av bestämmelserna.

Med de ändringar som gjorts i förhandlingens slutskede anser regeringen att kompromisstexten sammantaget har rört sig i en så pass positiv riktning sett till svenska ståndpunkter att Sverige kan ställa sig bakom den.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

S-ledamöterna anmälde följande avvikande ståndpunkt.

Vi anser att näringslivet spelar en viktig roll i arbetet för en hållbar utveckling och välkomnar därför förslaget till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet. Svenska företag ligger i framkant när det gäller hållbarhet, men tvingas i dag att konkurrera på orättvisa villkor med företag som inte gör samma prioriteringar. Ett harmoniserat regelverk på EU-nivå, i stället för ett lapptäcke av nationella regler, bidrar till konkurrensneutralitet och rättssäkerhet för företagen. Vidare har en tydlig lagstiftning om företagsansvar efterfrågats av stora delar av näringslivet, civilsamhället och fackföreningsrörelsen.

De krav som ställs på företagen ska enligt förslaget till direktiv vara tydliga, proportionerliga och ändamålsenliga. Därtill framgår det av förslaget att hänsyn ska tas till de förutsättningar som råder för små och medelstora företag. Dessa företag ska även få stöd för att hantera risker och krav på ökad aktsamhet. Det är enligt vår mening viktigt att direktivet inte medför oproportionerliga kostnader eller administrativa bördor för företagen.

Sverige har sedan länge en hög ambitionsnivå i arbetet för mänskliga rättigheter, klimat och miljö. Vi menar att det därför är olyckligt att regeringen har bidragit till att bromsa och blockera förhandlingarna om direktivet. Sverige var exemplevis det enda medlemslandet som uttryckligen aviserade att de tänkte rösta nej till direktivet, vilket var en ståndpunkt som därtill saknade förankring i riksdagen. Tyvärr tvingas vi konstatera att de ändringar som har gjorts i förhandlingarnas slutskede har bidragit till att urvattna direktivet i flera avseenden.

Vi anser emellertid att det är angeläget att få denna EU-lagstiftning på plats och noterar att det belgiska ordförandeskapet har samlat en majoritet av medlemsländerna bakom kompromisstexten i fråga. Vi menar därför att även Sverige bör ställa sig bakom denna kompromiss, vilket enligt vår uppfattning ändå kommer att stärka svensk konkurrenskraft, svenska jobb och skyddet för såväl människor som miljö.

V- och MP- ledamöterna anmälde följande avvikande ståndpunkt.

Vi anser att näringslivet spelar en central roll i arbetet för en hållbar utveckling. Näringslivets insatser behövs för att såväl hejda klimatförändringen och säkerställa att ekosystemens funktionalitet upprätthålls som att mänskliga rättigheter respekteras. Vi välkomnade därför förslaget till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet, och vi har verkat för att förstärka förslaget så att dess syften uppnås på ett effektivt sätt. Vi beklagar därför djupt att förslaget istället urvattnats under förhandlingarna.

Svenska företag ligger i framkant när det gäller hållbarhet, men tvingas i dag att konkurrera på orättvisa villkor med företag som inte gör samma prioriteringar. Ett harmoniserat regelverk på EU-nivå, i stället för ett lapptäcke av nationella regler, bidrar till konkurrensneutralitet och rättssäkerhet för företagen. Vidare har en tydlig lagstiftning om företagsansvar efterfrågats av stora delar av näringslivet, civilsamhället och fackföreningsrörelsen.

De krav som ställs på företagen ska enligt förslaget till direktiv vara tydliga och ändamålsenliga. Vidare framgår det av förslaget att hänsyn ska tas till de förutsättningar som råder för små och medelstora företag och att dessa företag även ska få stöd för att hantera risker och krav på ökad aktsamhet.

Sverige har sedan länge en hög ambitionsnivå i arbetet för mänskliga rättigheter, klimat och miljö. Det är enligt vår uppfattning därför djupt olyckligt att regeringen har bidragit till att bromsa och blockera förhandlingarna om direktivet. De ändringar som har gjorts i förhandlingarnas slutskede har bidragit till att urvattna direktivet i flera avseenden. Därmed ökar risken för exploatering av människor och natur, samt att seriösa företag fortsatt tvingas konkurrera med företag som inte respekterar mänskliga rättigheter och miljö, jämfört med om det ursprungliga förslaget istället hade utformats på ett ändamålsenligt sätt.

Direktivet om tillbörlig aktsamhet bidrar till att stärka svenska företag och svensk konkurrenskraft – samtidigt som mänskliga rättigheter och miljö värnas. Det är något alla vinner på. Vi ser därför ytterst allvarligt på att regeringen verkat för att urvattna förslaget, men vi anser emellertid att det är angeläget att få denna EU-lagstiftning på plats. Vi kan även konstatera att det belgiska ordförandeskapet har samlat en majoritet av medlemsländerna bakom kompromisstexten i fråga. Vi menar därför att även Sverige bör ställa sig bakom denna kompromiss.  

Vid sammanträdet närvarade även en tjänsteman från EU-nämndens kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbar justerad.

§ 9

Regelförenkling för företag (NU10)

Utskottet fortsatte beredningen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Näringspolitik (NU11)

Utskottet fortsatte beredningen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 11

Fråga om utskottsinitiativ om en genomlysning av EKN:s beslutsprocesser

V-ledamoten föreslog att utskottet skulle ta ett initiativ om en genomlysning av EKN:s beslutsprocesser.

Frågan bordlades.

§ 12

Offentligt sammanträde

Kanslichefen informerade om utskottets offentliga utfrågning om en forsknings- och innovationspolitik för ett konkurrenskraftigt näringsliv den 25 april 2024.

§ 13

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes (dnr 943–2023/24).

§ 14

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 4 april 2024 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 4 april 2024NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2023/24:22

§ 1–7

§ 8–14

N

V

LEDAMÖTER

Tobias Andersson (SD), ordf.

X

X

Elisabeth Thand Ringqvist (C),

vice ordf.

Fredrik Olovsson (S)

X

X

Mats Green (M)

Monica Haider (S)

X

X

Jessica Stegrud (SD)

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Marianne Fundahn (S)

O

X

Josef Fransson (SD)

Isak From (S)

X

Kjell Jansson (M)

X

X

Birger Lahti (V)

Camilla Brodin (KD)

Eric Palmqvist (SD)

Elin Söderberg (MP)

X

X

Louise Eklund (L)

X

X

SUPPLEANTER

Johnny Svedin (SD)

X

X

Aida Birinxhiku (S)

X

X

Helena Storckenfeldt (M)

Daniel Vencu Velasquez Castro (S)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Fredrik Ahlstedt (M)

Åsa Eriksson (S)

Charlotte Quensel (SD)

Lars Isacsson (S)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Lorena Delgado Varas (V)

X

X

Lili André (KD)

X

X

Rickard Nordin (C)

X

X

Helena Gellerman (L)

Linus Lakso (MP)

Anna af Sillén (M)

X

X

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Ulf Lindholm (SD)

Daniel Riazat (V)

Anders Ådahl (C)

Dan Hovskär (KD)

Cecilia Engström (KD)

Rebecka Le Moine (MP)

Emma Nohrén (MP)

Jakob Olofsgård (L)

Camilla Mårtensen (L)

Andrea Andersson Tay (V)

Anette Rangdag (SD)

X

X

N = närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

R = omröstning med rösträkning

O = ledamöter som närvarande men inte deltagit

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.