Protokoll utskottssammanträde 2023/24:1

Utskottens protokollJustitieutskottets protokoll 2023/24:1

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.

DOCX

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:1

DATUM

2023-09-14

TID

09.30-10.10, 10.15-11.55.

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Förslag till förordning för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn

Utskottet överlade med statssekreterare Charlotte Kugelberg, biträdd av medarbetare från Justitiedepartementet.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets överläggningspromemoria (dnr 2023/24:50).

Statssekreterare Charlotte Kugelberg redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian:

Regeringen välkomnar ordförandeskapets arbete med förordningsförslaget. Det är viktigt att arbetet för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn kan bedrivas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Brottsligheten är allvarlig och omfattade. Situationen riskerar att förvärras. Därför är det viktigt att förhandlingarna om förordningen kan föras framåt.

Samtidigt bör flera rättssäkerhets- och integritetsaspekter få ökat genomslag för att nå rätt balans i förslaget. Regeringen kommer att verka för sådana förändringar som ytterligare stärker rättssäkerheten och minskar intrånget i den personliga integriteten. Detta utan att den brottsbekämpande effekten i förslaget äventyras. Regeringen avser i linje med det att verka för att begränsa tillämpningsområdet till dels redan känt och av medlemsstaterna identifierat övergreppsmaterial och alltså utesluta nytt material och grooming, dels till endast nummeroberoende tjänster, så kallade kommunikationsappar, vilket utesluter sedvanlig mobiltelefoni och sms.

Regeringen välkomnar inrättandet av ett samordnande och stödjande EU-center. Det bör bland annat ges i uppgift att driva ett utvecklingsarbete mot en ännu säkrare och mer precis spårning av tidigare okänt material och grooming, med hjälp av nya tekniska metoder, t.ex. AI. Regeringen kommer att verka för ett bibehållet nationellt handlingsutrymme när det gäller hur arbetet ska organiseras och utvecklas.

Regeringen ställer sig positiv till att endast domstolar eller oberoende myndigheter ska kunna besluta om spårningsordrar samt att behöriga myndigheter ska kunna utfärda ordrar för att avlägsna, blockera och avlista identifierat och publikt tillgängligt sexuellt övergreppsmaterial från sökmotorer och värdtjänster. Regleringen bör så långt som möjligt vara teknikneutral för att möjliggöra en ändamålsenlig teknikanvändning. En spårningsorder måste i sista hand kunna verkställas utan hinder av att en tjänst är krypterad, t.ex. genom en maskinscanning innan meddelandet krypteras och skickas. Samtidigt får inte informationssäkerheten äventyras, krypterade meddelanden ska vara skyddade mot obehörig åtkomst. Kraven på berörda tjänsteleverantörer får inte heller bli orimliga.

Regeringen bevakar även att den slutliga förordningen inte kommer i konflikt med konstitutionella regler om tryckfrihet och mediegrundlagar.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

S-ledamöterna anmälde följande avvikande ståndpunkt:

Vi anser att förslaget till den svenska ståndpunkten bör vara i enlighet med ordförandelandets (Spaniens) kompromissförslag.

V-ledamoten anmälde följande avvikande ståndpunkt:

Jag delar regeringens uppfattning att det är viktigt att arbetet med att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn kan bedrivas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, men anser till skillnad mot regeringen att förslaget till förordning inte är tillräcklig för att säkerställa rättssäkerheten och skyddet av grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Tekniken för kryptering är i dag inte färdigutvecklad, vilket bl.a. innebär en risk att förslaget leder till massövervakning och att det blir svårare att bedriva granskande journalistik. Det krävs att tekniken utvecklas ytterligare. Det är dessutom ett stort problem att regleringen föreslås ske i en förordning, vilket bl.a. innebär att reglerna blir direkt tillämpliga i Sverige från och med ikraftträdandet.

§ 2

Förslag till revidering av EU:s brottsofferdirektiv

Utskottet överlade med statssekreterare Charlotte Kugelberg, biträdd av medarbetare från Justitiedepartementet.

Underlaget utgjordes av kommissionens förslag COM(2023) 424 och Regeringskansliets faktapromemoria 2022/23:FPM32.

Statssekreterare Charlotte Kugelberg redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med faktapromemorian:

Regeringen välkomnar förslaget. Att stärka brottsoffers rättigheter är en viktig fråga för regeringen och det är angeläget att brottsoffer ges adekvat stöd och skydd inom hela unionen. Samtidigt behöver insatserna ge ett reellt mervärde för presumtiva brottsoffer i EU och inte vara kostnadsmässigt mer långtgående än nödvändigt. Åtgärderna får inte heller försämra brottsbekämpande och andra myndigheters möjligheter att effektivt förebygga, utreda och lagföra brott. I det fortsatta förhandlingsarbetet kommer regeringen att verka för att bestämmelserna inte blir för detaljerade och att viktiga aspekter av det svenska rättssystemet inte påverkas på ett negativt sätt. Regeringen kommer också att verka för en flexibilitet i hur bestämmelserna ska genomföras nationellt så att regleringen utformas med respekt för medlemsstaternas frihet att organisera sin offentliga förvaltning.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

§3

Information från regeringen om resultatet av det svenska EU-ordförandeskapet

Statssekreterare Charlotte Kugelberg, biträdd av medarbetare från Justitiedepartementet, informerade om resultatet av det svenska EU-ordförandeskapet.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2022/23:35.

§ 5

Fråga om utskottsinitiativ om att fler brott ska ingå i utdrag ur belastningsregistret

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om ett initiativ om att fler brott ska ingå i utdrag ur belastningsregistret.

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

C-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig mot beslutet och ansåg att utskottet borde ha inlett ett beredningsarbete i syfte att kunna ta ett initiativ i frågan.

§ 6

Inkomna skrivelser

Inkommen skrivelse anmäldes, (dnr. 2714-2022/23)

§ 7

Utskottsresa

Justitieutskottet beslutade att besöka New York/New Jersey den 19–23 februari 2024.

Syftet med utskottets resa är främst att fördjupa sig i olika frågor inom utskottets beredningsområde. Det rör sig främst om frågor rörande brottsförebyggande arbete, bl.a. i utsatta områden, och arbete mot organiserad brottslighet, gängbrottslighet och skjutvapenvåld. Andra frågor som utskottet är intresserade av är bl.a. organisering och ledning av polisarbete samt arbetet mot våld i nära relationer, mot ungdomsbrottslighet och mot terrorism.

§ 8

Nästa sammanträde


Torsdagen den 21 september 2023 kl. 10.00.

Vid protokollet

Sara Dadnahal

Justeras den 21 september 2023

Richard JomshofJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2023/24:1

§ 1

§ 2-8

§

§

§

N

R

N

R

N

R

N

R

N

R

N

R

LEDAMÖTER

Richard Jomshof (SD) ordf.

X

X

Ardalan Shekarabi (S) vice ordf.

X

X

Louise Meijer (M)

X

X

Annika Strandhäll (S)

-

-

Adam Marttinen (SD)

X

X

Petter Löberg (S)

X

X

Mikael Damsgaard (M)

X

X

Anna Wallentheim (S)

X

X

Katja Nyberg (SD)

X

X

Mattias Vepsä (S)

-

-

Charlotte Nordström (M)

X

X

Gudrun Nordborg (V)

X

X

Torsten Elofsson (KD)

X

X

Ulrika Liljeberg (C)

X

X

Pontus Andersson Garpvall (SD)

X

X

Rasmus Ling (MP)

X

X

Juno Blom (L)

X

X

SUPPLEANTER

Mats Arkhem (SD)

Sanna Backeskog (S)

X

X

Fredrik Kärrholm (M)

O

O

Lars Isacsson (S)

X

X

Lars Andersson SD)

Carina Ödebrink (S)

Noria Manouchi (M)

Gustaf Lantz (S)

Victoria Tidblom (SD)

Serkan Köse (S)

Ellen Juntti (M)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

O

O

Ingemar Kihlström (KD)

Malin Björk (C)

Mauricio Rojas (L)

Ulrika Westerlund (MP)

Sten Bergheden (M)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Wistedt (SD)

Lorena Delgado Varas (V)

Helena Vilhelmsson (C)

O

Gudrun Brunegård (KD)

Camilla Rinaldo Miller (KD)

Annika Hirvonen (MP)

Märta Stenevi (MP)

Martin Melin (L)

Robert Hannah (L)

Kajsa Fredholm (V)

Marcus Wennerström (S)

Lars Larsson (SD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

R = Omröstning med rösträkning

o = ledamöter som har varit närvarande men inte deltagit

Förteckningen uppdat. 2023-09-12

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.