Protokoll utskottssammanträde 2022/23:11

Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2022/23:11

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.

DOCX
Finansutskottet

Protokoll

Utskottssammanträde 2022/23:11

Datum

2022-11-07

Tid

kl. 14.30-14.54

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

EU-stöd till Ukraina

Utskottet överlade med statssekreteraren Johanna Lybeck Lilja, åtföljd av medarbetare från finansdepartementet.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets överläggningspresentation (dnr. 718-2022/23).

Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspresentationen:

Regeringen välkomnar ett mer förutsägbart och strukturerat upplägg för EU:s fortsatta likviditetsstöd till Ukraina under 2023. Det skulle säkerställa att stödet kan betalas ut snabbt och effektivt och underlätta administration för EU, dess medlemsstater och för Ukraina.

Regeringen anser att den akuta och extraordinära situationen i Ukraina motiverar exceptionella lösningar för att hjälpa landet.

Regeringen kan därför stödja den lösning som väntas föreslås av kommissionen för stödet under 2023. Förslaget möjliggör en snabb process och leverans från EU och dess medlemsstater, vilket är viktigt givet Ukrainas omedelbara behov.

Regeringen kommer verka för begränsningar som klargör stödets exceptionella karaktär.

Likviditetsstödet kommer även att kunna användas för att reparera och återställa förstörd kritisk infrastruktur i landet på kort sikt. Frågan om den långsiktiga återuppbyggnaden av Ukraina är också viktig och bör diskuteras och adresseras så snart som möjligt.

Överläggningen motiverade statssekreteraren att göra följande förtydligande till ståndpunkten i andra stycket:

Regeringen är generellt emot gemensam upplåning inom EU för bidrag till länder men anser att den akuta och extraordinära situationen i Ukraina motiverar exceptionella lösningar för att hjälpa landet.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

MP-ledamoten anmälde följande avvikande ståndpunkt:

Vi anser att finansieringen inte ska gå via biståndsbudgeten.


§ 2

Anmälningar

Kanslichefen påminde om introduktionen om finansutskottets arbete för intresserade ledamöter och suppleanter den 10 november efter sammanträdet.

§ 3

Övrigt

Utskottet beslutade att sammanträda måndag den 14 november, kl. 11.00 och kl. 14.00.

§ 4

Nästa sammanträde
Tisdag 8 november kl. 11.00.

Edward Riedl

Justeras torsdag den 10 november


Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2022/23:11

§ 1-4

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Edward Riedl (M) ordförande

X

Mikael Damberg (S) vice ordförande

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Björn Wiechel (S)

Ida Drougge (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Charlotte Quensel (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

X

Jan Ericson (M)

X

Ali Esbati (V)

X

Vakant (KD)

Martin Ådahl (C)

David Perez (SD)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Carl B Hamilton (L)

X

Suppleanter

Mattias Eriksson Falk (SD)

Eva Lindh (S)

X

Adam Reuterskiöld (M)

O

Joakim Sandell (S)

Josef Fransson (SD)

Hanna Westerén (S)

Boriana Åberg (M)

Mathias Tegnér (S)

Ulf Lindholm (SD)

Peder Björk (S)

Lars Beckman (M)

Ilona Szatmári Waldau (V)

Hans Eklind (KD)

X

Elisabeth Thand Ringqvist (C)

Cecilia Rönn (L)

Linus Lakso (MP)

Oliver Rosengren (M)

Ida Gabrielsson (V)

Ulrika Liljeberg (C)

Magnus Jacobsson (KD)

Larry Söder (KD)

Elin Söderberg (MP)

Juno Blom (L)

Anna Starbrink (L)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.