Viltskadeförordning (2001:724)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2001:724
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2001-09-13
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:606
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Allmän bestämmelse

1 §   I mån av tillgång på medel lämnas bidrag av statsmedel för åtgärder för att förebygga skada av vilt och för att ersätta skada av vilt i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Bidrag till förebyggande åtgärder och ersättning för skada på ren

2 §   Bidrag enligt 3 § och ersättning enligt 4 § lämnas till åtgärder och för skador inom en samebys betesområde i Sverige och inom de områden i Norge som disponeras av svenska samebyar med stöd av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning.

3 §   Sametinget får till en sameby lämna bidrag till åtgärder för att förebygga att varg, björn, järv, lo eller kungsörn orsakar skador på renar. Bidrag får lämnas endast efter ansökan och för åtgärder som normalt inte ingår i renskötseln. Förordning (2013:1098).

4 §   Sametinget lämnar ersättning för skador på ren som orsakas av varg, björn, järv, lo eller kungsörn. Ersättningen skall utan ansökan betalas ut till en sameby utom i de fall som avses i 10 §.

5 §   Ersättning för skador som orsakas av varg, järv och lo lämnas på grundval av antalet föryngringar eller regelbunden eller tillfällig förekomst av respektive rovdjursart inom samebyns betesområde. Ersättning för skador som orsakas av björn och kungsörn lämnas om arterna förekommer inom en samebys betesområde.

6 §   Efter förslag av Sametinget beslutar regeringen med vilket belopp ersättning skall lämnas till samebyarna för
   1. varje föryngring av varg, järv och lo inom en samebys betesområde och
   2. regelbunden eller tillfällig förekomst av varg, järv och lo.

Efter förslag av Sametinget beslutar regeringen med vilket totalt belopp ersättning skall lämnas för skador som björn och kungsörn orsakar på renar.

Ersättningen enligt andra stycket fördelas mellan de ersättningsberättigade samebyarna i förhållande till betesområdenas areal.

7 §   Ersättningsbeloppen enligt 6 § första stycket beräknas med ledning av
   1. medelslaktvärdet på en ren med tillägg för honrenarnas produktionsvärde,
   2. uppskattningar av hur många renar som dödas av respektive rovdjursart,
   3. uppskattningar av i vilken utsträckning kalvar respektive vuxna renar dödas av respektive rovdjursart och
   4. det merarbete som angrepp av respektive rovdjursart orsakar.

Det totala ersättningsbeloppet för skador som björn och kungsörn orsakar på renar beräknas med ledning av förhållandena i första stycket.

8 §   Har upphävts genom förordning (2009:1264).

9 §   Sametingets beslut om ersättning till en sameby ska grunda sig på resultatet av undersökningarna enligt 8 § andra stycket förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn.

Förekomst av varg, björn, järv, lo eller kungsörn som inte konstaterats av länsstyrelsen ger rätt till ersättning endast om det finns särskilda skäl och förekomsten kan anses styrkt.
Innan ersättning lämnas i sådana fall ska länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig. Förordning (2009:1264).

10 §   Om ett eller flera rovdjur av samma art under en begränsad tidsperiod och inom ett begränsat område dödar eller skadar ett stort antal renar lämnar Sametinget efter ansökan ersättning för skadorna till ägaren av de dödade renarna. Ersättningen beräknas utifrån renarnas slaktvärde med tillägg för honrenarnas produktionsvärde. Ersättning får också lämnas för det merarbete som kan styrkas.

Ersättningen får lämnas endast om skadorna har besiktats av länsstyrelsen.

Stöd för att förebygga och ersätta skada av vilt på annat än ren

11 §   Stöd får lämnas för åtgärder för att förebygga skada av vilt på annat än ren, fisk och fiskeredskap.

Stöd till företag får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 14 i kommissionens förordning (EU) 2022/2472 av den 14 december 2022 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 327, 21.12.2022, s. 1). Förordning (2023:606).

11 a §   Stöd får lämnas för att ersätta skada av vilt på annat än ren, fisk och fiskeredskap, om det är uppenbart oskäligt att den skadelidande själv ska svara för de kostnader som skadan medför.

Stöd till företag får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 29 i förordning (EU) 2022/2472. Förordning (2023:606).

11 b §   Stöd får lämnas för att ersätta skada av vilt på fisk och fiskeredskap.

Stödet får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 53 i kommissionens förordning (EU) 2022/2473 av den 14 december 2022 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 327, 21.12.2022, s. 82). Förordning (2023:386).

11 c §   Stöd enligt 11-11 b §§ får inte lämnas till företag som är föremål för ett betalningskrav på grund av ett tidigare beslut av Europeiska kommissionen om att ett stöd är olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Förordning (2023:386).

11 d §   Om uppgifter om stöd enligt 11-11 b §§ ska offentliggöras enligt artikel 9 i förordning (EU) 2022/2472 eller förordning (EU) 2022/2473, får stöd endast beviljas om den sökande samtycker till offentliggörandet. Förordning (2023:386).

11 e §   Stöd enligt 11-11 b §§ lämnas av länsstyrelsen.

Vid prövningen enligt 11 och 11 a §§ ska det särskilt beaktas om viltet får jagas, skadans omfattning samt möjligheten att genomföra en effektiv skyddsjakt eller andra skadeförebyggande åtgärder.

Länsstyrelsen ska i beslut om stöd enligt 11-11 b §§ ange de villkor som ska gälla för stödet. Förordning (2023:386).

Ersättning för angrepp av björn på människa

12 §   Länsstyrelsen får efter ansökan lämna ersättning om en person dödats eller skadats av björn, om det är uppenbart oskäligt att den skadelidande själv skall svara för de kostnader som skadan föranleder.

Återbetalning och återkrav

12 a §   En mottagare av stöd enligt 11-11 b §§ är återbetalningsskyldig om
   1. den som har ansökt om eller beviljats stöd genom att lämna oriktiga uppgifter har orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med ett för högt belopp,
   2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
   3. ett villkor för stödet inte har följts.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Förordning (2023:386).

12 b §   Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 12 a § ska länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl.
Förordning (2023:386).

Offentliggörande, rapportering och registerföring

12 c §   Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Förordning (2023:386).

Bemyndiganden

13 §   Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om bidrag och ersättning som avser annan skada av vilt än skada på fisk och fiskeredskap.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om ersättning för skada av vilt på fisk och fiskeredskap.

Sametinget får meddela föreskrifter om bidrag och ersättning som avser skada av vilt när det gäller rennäringen.
Förordning (2015:841).

Överklagande

14 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Sametingets beslut enligt denna förordning och länsstyrelsens beslut enligt 12 § och 12 b § får dock inte överklagas.
Förordning (2023:386).


Övergångsbestämmelser

2001:724

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Bestämmelserna i 29 a § jaktförordningen (1987:905) gäller fortfarande för bidrag och ersättningar för tiden före ikraftträdandet.

2023:386
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2023.
   2. Bestämmelserna i 12 a och 12 b §§ tillämpas inte på stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
   3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om stöd för att ersätta skada av vilt på fisk och fiskeredskap om skadan har inträffat under 2022.

2023:606
   1. Denna förordning träder i kraft den 10 november 2023.
   2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 15 juli 2023.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.