Växtskyddsförordning (2022:795)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:795
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2022-06-07
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:388
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 kap. Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till växtskyddslagen (2022:725).

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 5 § växtskyddslagen i fråga om 2 kap. 1 §,
   - 6 § växtskyddslagen i fråga om 2 kap. 2 §,
   - 7 § växtskyddslagen i fråga om 2 kap. 3 och 4 §§,
   - 8 § växtskyddslagen i fråga om 3 kap. 1 och 2 §§,
   - 9 § växtskyddslagen i fråga om 3 kap. 3 §,
   - 17 § växtskyddslagen i fråga om 5 kap. 9 §,
   - 26 § växtskyddslagen i fråga om 7 kap. 1-4 §§,
   - 31 § växtskyddslagen i fråga om 8 kap. 3 §,
   - 33 § växtskyddslagen i fråga om 8 kap. 2 §, 12 § andra stycket, 16 § första stycket 2-5 och andra stycket,
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 4 kap. 2 § tredje stycket, 5 kap. 10 §, 8 kap. 16 § första stycket 1 och 9 kap. 1 §,
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 §   I denna förordning betyder
   - berörd skogspotential: alla träd av berört eller berörda trädslag på produktiv skogsmark inom den zon där bekämpningsåtgärder har utförts, och
   - produktiv skogsmark: samma sak som i skogsvårdslagen (1979:429).

Ord och uttryck i denna förordning har i övrigt samma betydelse som i växtskyddslagen (2022:725).
Förordning (2022:1366).


2 kap. Bemyndiganden i fråga om förbud och åtgärder som avser växtskadegörare

Bemyndiganden i fråga om karantänskadegörare

1 §   Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) får meddela föreskrifter om förbud, begränsningar eller åtgärder som behövs för att förhindra introduktion, etablering och spridning av karantänskadegörare.

Jordbruksverket får också, utöver vad som följer av de EU- bestämmelser som växtskyddslagen (2022:725) kompletterar, i det enskilda fallet besluta om sådana förbud, begränsningar eller åtgärder som avses i första stycket.

Av 5 § tredje stycket växtskyddslagen framgår att sådana föreskrifter och beslut som avser införsel till eller förflyttning inom Sverige ska vara tidsbegränsade om inte något annat följer med anledning av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Om det är nödvändigt för att utrota eller innesluta karantänskadegörare får Jordbruksverket självt vidta åtgärder som följer av ett sådant beslut som avses i andra stycket.

Bemyndiganden i fråga om reglerade EU-icke-karantänskadegörare

2 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förbud, begränsningar eller åtgärder vid yrkesmässig odling av växter för plantering för att begränsa förekomsten av reglerade EU- icke-karantänskadegörare på sådana växter.

Jordbruksverket får också i det enskilda fallet besluta om sådana förbud, begränsningar eller åtgärder som avses i första stycket.

Bemyndiganden i fråga om andra växtskadegörare för skydd av skog

3 §   Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om förbud, begränsningar eller åtgärder för att begränsa förekomsten av
   1. större märgborre (Tomicus piniperda, Linnaeus [BLASPI]),
   2. åttatandad barkborre, även kallad granbarkborre (Ips typographus, Linnaeus [IPSXTY]), och
   3. sextandad barkborre (Pityogenes chalcographus, Linnaeus [PITYCH]).

Sådana föreskrifter får avse den som
   1. äger trädbevuxen mark eller bedriver skogsbruk, eller
   2. lagrar virke.

Skogsstyrelsen får också i det enskilda fallet besluta om sådana förbud, begränsningar eller åtgärder som avses i första stycket. Beslutet får riktas mot den som omfattas av andra stycket.

Av 7 § fjärde stycket växtskyddslagen (2022:725) framgår att sådana föreskrifter och beslut inte får förbjuda eller begränsa införsel till Sverige från ett land utanför Europeiska unionen eller en annan medlemsstat inom unionen.

4 §   Föreskrifter enligt 3 § får inte strida mot 7 kap. 11 § andra stycket miljöbalken eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 eller 8 kap. samma balk eller med stöd av annan lag.


3 kap. Andra bemyndiganden

Bemyndiganden i fråga om egenkontroll, dokumentation, uppgiftslämnande och anmälan

1 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
   1. skyldighet för den som yrkesmässigt odlar, handlar med eller på annat sätt yrkesmässigt hanterar växter, växtprodukter eller andra föremål att
      a) utöva en egenkontroll av verksamheten som är lämplig utifrån verksamhetens art,
      b) dokumentera uppgifter som har betydelse för risken för spridning av andra växtskadegörare än sådana som avses i 2 kap. 3 § första stycket,
      c) lämna uppgifter om sin verksamhet till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter, en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter eller en fristående officiell växtskyddsinspektör,
   2. skyldighet för den som icke yrkesmässigt odlar, handlar med eller på annat sätt hanterar växter, växtprodukter eller andra föremål att dokumentera uppgifter som har betydelse för risken för spridning av karantänskadegörare,
   3. skyldighet för den som förflyttar eller på annat sätt hanterar växtskadegörare att till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter, en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter eller en fristående officiell växtskyddsinspektör lämna uppgifter som har betydelse för risken för spridning av andra växtskadegörare än sådana som avses i 2 kap. 3 § första stycket,
   4. skyldighet för den som odlar, handlar med eller på annat sätt hanterar växter, växtprodukter eller andra föremål att till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter, en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter eller en fristående officiell växtskyddsinspektör lämna uppgifter som har betydelse för risken för spridning av andra växtskadegörare än sådana som avses i 2 kap. 3 § första stycket, och
   5. skyldighet för den som till Sverige för in växter, växtprodukter, andra föremål eller växtskadegörare från ett land utanför Europeiska unionen eller en annan medlemsstat inom unionen att anmäla införseln.

2 §   Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldighet för den som bedriver skogsbruk eller yrkesmässigt lagrar virke
   1. att dokumentera uppgifter som har betydelse för risken för spridning av sådana växtskadegörare som avses i 2 kap. 3 § första stycket, och
   2. att till Skogsstyrelsen lämna uppgifter som har betydelse för risken för spridning av sådana växtskadegörare som avses i 2 kap. 3 § första stycket.

Bemyndigande i fråga om sundhetsintyg

3 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om andra sundhetsintyg än de som är reglerade i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG.


4 kap. Registrering och anmälan

Ansökan om registrering

1 §   En ansökan om registrering och uppdatering av registrerade uppgifter enligt artikel 66 i förordning (EU) 2016/2031 ska lämnas till Jordbruksverket.

Anmälningsskyldighet

2 §   En anmälan enligt artiklarna 14, 15 och 33 i förordning (EU) 2016/2031 ska göras till Jordbruksverket eller länsstyrelsen.

Om en anmälan har kommit in till länsstyrelsen ska myndigheten genast sända den vidare till Jordbruksverket.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten i förordning (EU) 2016/2031 att anmäla misstänkt eller konstaterad förekomst av karantänskadegörare.


5 kap. Offentlig kontroll och andra myndighetsuppgifter

Kontrollmyndigheter

1 §   Jordbruksverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll om inget annat följer av 2 eller 3 §.

2 §   Skogsstyrelsen är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll när det gäller sådana växtskadegörare som avses i 2 kap. 3 § första stycket.

3 §   Tullverket ska övervaka att det inte förs in växter, växtprodukter, andra föremål eller växtskadegörare i strid mot förbud mot eller villkor för införsel i EU-bestämmelser som växtskyddslagen (2022:725) kompletterar eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av växtskyddslagen.

Av 5 kap. 3 § andra stycket tullförordningen (2016:287) framgår att järnvägsföretag och postföretag utövar viss kontroll av varor för Tullverkets räkning.

4 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta att länsstyrelsen ska utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet när det gäller växtskadegörarna
   1. Clavibacter sepedonicus, [Spieckermann & Kottho] Nouioui et al. [CORBSE],
   2. Ralstonia solanacearum, (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al. [RALSSL], och
   3. Synchytrium endobioticum, [Schilb.] Percival [SYNCEN].

Jordbruksverket får när det gäller de växtskadegörare som avses i första stycket även meddela föreskrifter om att länsstyrelsen ska dokumentera vissa uppgifter, föra förteckningar och lämna uppgifter till Jordbruksverket.

Behörig myndighet att utföra annan offentlig verksamhet

5 §   Den myndighet som är behörig att utöva offentlig kontroll är också behörig myndighet att utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, om inget annat framgår av denna förordning.

Samordnande myndighet

6 §   Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet, utom när det gäller verksamhet i fråga om skadegörare som avses i 2 kap. 3 § första stycket.

I uppgiften att samordna övriga kontrollmyndigheters verksamhet ingår att samordna samarbetet och kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater när det gäller offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

Övriga myndighetsuppgifter enligt EU-bestämmelserna

7 §   Jordbruksverket ska, utöver de uppgifter som omfattas av 1-6 §§, utföra övriga uppgifter som en behörig myndighet har enligt de EU-bestämmelser som växtskyddslagen (2022:725) kompletterar.

8 §   Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat ska utföra när det gäller att
   1. pröva frågor om tillstånd enligt artiklarna 8, 46, 48, 56, 58 och 60 i förordning (EU) 2016/2031,
   2. inventera karantänskadegörare enligt artiklarna 22-24 i förordning (EU) 2016/2031,
   3. upprätta och uppdatera beredskaps- och handlingsplaner för prioriterade karantänskadegörare och organisera och utföra simuleringsövningar för sådana skadegörare enligt artiklarna 25-27 i förordning (EU) 2016/2031,
   4. utse karantänstationer och inneslutningsanläggningar enligt artikel 60 i förordning (EU) 2016/2031,
   5. utse nationellt referenslaboratorium enligt artikel 100 i förordning (EU) 2017/625 och utföra de övriga uppgifter som en medlemsstat har enligt artikeln, och
   6. anmäla och lämna uppgifter och rapporter till EU- kommissionen, andra medlemsstater och tredjeländer enligt förordning (EU) 2016/2031.

Bemyndiganden i fråga om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

9 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
   1. hur ett organ med delegerade uppgifter, en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter eller en fristående officiell växtskyddsinspektör ska bedriva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, och
   2. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter, en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter eller en fristående officiell växtskyddsinspektör att
      a) lämna information till Jordbruksverket, och
      b) lämna information och ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften eller utsett inspektören.

10 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur länsstyrelsen ska bedriva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.


6 kap. Rapporteringssystem för överträdelser

1 §   En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporteringssystem för den som vill anmäla överträdelser av förordning (EU) 2017/625.


7 kap. Avgifter

Växtskyddsavgift

1 §   En växtskyddsavgift ska tas ut för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som gäller varor enligt artikel 47.1 c-f i förordning (EU) 2017/625. Avgiften ska betalas av den som är skyldig att betala tull för en vara eller skulle ha varit det om varan varit tullbelagd. Avgiften ska tas ut av Tullverket i de fall en tulldeklaration lämnas in för varan. I andra fall ska avgiften tas ut av Jordbruksverket.

Ytterligare avgifter

2 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet att betala ytterligare avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

Beräkning av avgifter

3 §   Växtskyddsavgift och andra avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska beräknas på grundval av den allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser i artikel 78.1 i förordning (EU) 2017/625.

I artiklarna 81 och 82 i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om hur avgiften för offentlig kontroll för verksamheter som omfattas av artiklarna 79.1 a och 79.2 i samma förordning ska beräknas. Artiklarna 81 och 82 ska även tillämpas vid beräkningen av avgift för annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur växtskyddsavgift enligt 1 § och andra avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 2 § ska beräknas.

Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter enligt tredje stycket ska verket ha gett Ekonomistyrningsverket tillfälle att yttra sig. Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter som avser växtskyddsavgift ska Jordbruksverket ha gett Tullverket tillfälle att yttra sig.

4 §   Om det finns särskilda skäl får kontrollmyndigheten eller den behöriga myndigheten sätta ned avgiftsbeloppet helt eller delvis.

Kontrollmyndigheten får även, i det fall som anges i artikel 79.4 i förordning (EU) 2017/625, besluta att en avgift i det enskilda fallet inte ska tas ut om beloppet är så lågt att ett uttag skulle vara oekonomiskt med hänsyn till kostnaderna för uttaget och de totala förväntade inkomsterna från avgiften.


8 kap. Ersättning vid utrotning eller inneslutning av karantänskadegörare

Grundläggande villkor för statligt stöd

1 §   Ersättning som utgör statligt stöd till företag får endast lämnas i enlighet med
   1. kapitel I och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) 2022/2472 av den 14 december 2022 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 327, 21.12.2022, s. 1),
   2. kommissionens beslut den 4 juli 2022 i ärende SA.102031 (2022/N), om ersättningen lämnas till företag inom skogsbrukssektorn, och
   3. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, om ersättningen lämnas till andra företag.
Förordning (2023:388).

Förlorat värde

2 §   Ersättning enligt 1 § 1 och 3 för förlorat värde enligt 27 § 2 växtskyddslagen (2022:725) får lämnas med högst det marknadsvärde som de växter, växtprodukter eller andra föremål som är föremål för bekämpningsåtgärder hade vid tidpunkten omedelbart före angreppet eller påverkan.

Vid värdering av förlorat värde på träd i skogsmark ska Skogsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig.
Förordning (2022:1366).

Ersättning till företag inom skogsbrukssektorn

2 a §   Ersättning enligt 1 § 2 får endast lämnas om skadeangreppet eller bekämpningsåtgärderna har orsakat förstörelse av minst 20 procent av den berörda skogspotentialen. Förordning (2022:1366).

2 b §   För ersättning enligt 1 § 2 för förlorat värde enligt 27 § 2 växtskyddslagen (2022:725) gäller som villkor för ersättningen att 5-6 b §§ skogsvårdslagen (1979:429), 2-6 §§ skogsvårdsförordningen (1993:1096) och Skogsstyrelsens föreskrifter meddelade med stöd av 7 § och 8 § första stycket 1 skogsvårdsförordningen följs.

Vid värdering av förlorat värde på träd i skogsmark ska Skogsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig.
Förordning (2022:1366).

Beslutande myndighet

3 §   Frågor om ersättning enligt växtskyddslagen (2022:725) prövas av Jordbruksverket.

Ansökan om ersättning

4 §   En ansökan om ersättning ska vara skriftlig och ges in till Jordbruksverket.

Krav på offentliggörande

5 §   Om uppgifter om ett stöd enligt 1 § ska offentliggöras enligt artikel 9 i förordning (EU) 2022/2472 eller kommissionens beslut i ärende SA.102031 (2022/N) får ersättning endast beviljas om den sökande samtycker till offentliggörandet. Förordning (2023:388).

Stöd av mindre betydelse

6 §   En ansökan som avser ersättning enligt 1 § 3 ska innehålla en redogörelse för allt annat stöd
   1. av mindre betydelse som företaget fått under det beskattningsår som ansökan lämnas och de två föregående beskattningsåren, och
   2. som företaget tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan omfattar.
Förordning (2022:1366).

7 §   Ersättning enligt 1 § 3 får inte beviljas förrän det har kontrollerats att det sammanlagda stödet av mindre betydelse inte överskrider det tak som följer av artikel 6.3 i förordning (EU) nr 1407/2013. Förordning (2022:1366).

8 §   Innan ersättning beslutas enligt 1 § 3 ska Jordbruksverket lämna de upplysningar till mottagaren som framgår av artikel 6.1 i förordning (EU) nr 1407/2013. Förordning (2022:1366).

Företag i svårigheter

9 §   I artikel 1.5 i förordning (EU) 2022/2472 finns bestämmelser om när ersättning enligt 1 § 1 får lämnas till ett företag i svårigheter.

Ersättning som lämnas med stöd av 1 § 2 får lämnas till ett företag i svårigheter endast om svårigheterna har orsakats av växtskadegöraren.

Ett företag ska anses vara i svårigheter om det är fråga om någon av de omständigheter som anges i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.
Förordning (2023:388).

Företag som tagit emot stöd som förklarats olagligt

10 §   Ersättning enligt denna förordning får inte lämnas till ett företag som är föremål för oreglerat betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Hinder mot att betala ut ersättning

11 §   Jordbruksverket ska besluta att en ersättning helt eller delvis inte ska betalas ut om
   1. den som har ansökt om eller beviljats stöd genom att lämna oriktiga uppgifter har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. ersättningen av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
   3. ett villkor för ersättningen enligt Europeiska unionens regler om statligt stöd inte har följts.

Återbetalning och återkrav

12 §   Den som tagit emot ersättning är återbetalningsskyldig om någon av grunderna i 11 § 1, 2 eller 3 är uppfyllda.

Ränta enligt räntelagen (1975:635) ska betalas på det belopp som en mottagare är återbetalningsskyldig för.

13 §   Om den som tagit emot ersättning är återbetalningsskyldig enligt 12 §, ska Jordbruksverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ersättningen tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl.

Bevakning av statens rätt

14 §   Jordbruksverket ska vid domstolar och myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot mottagare av ersättning enligt denna förordning.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

15 §   Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Bemyndiganden i fråga om ersättning

16 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
   1. vad ansökan ska innehålla och när en sådan ansökan senast ska ges in,
   2. beräkningen av förlorat värde enligt 27 § 2 växtskyddslagen (2022:725) för växter, växtprodukter eller andra föremål,
   3. att ett visst högsta värde ska läggas till grund för ersättning för sådan förlust som anges i 27 § 2 växtskyddslagen,
   4. vilken typ av produktionsbortfall som ska berättiga till ersättning, och
   5. i vilka fall ersättning inte ska beviljas om en växtsort har odlats som inte är resistent mot en viss växtskadegörare.

När beräkningen enligt första stycket 2 avser förlorat värde på träd i skogsmark ska Skogsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig innan föreskrifter meddelas.


9 kap. Övriga bestämmelser

Bemyndigande att meddela verkställighetsföreskrifter

1 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av de EU-bestämmelser som växtskyddslagen (2022:725) kompletterar.

Överklagande

2 §   Bestämmelser om överklagande finns i 51-53 §§ växtskyddslagen (2022:725) och i 40 § förvaltningslagen (2017:900).


Övergångsbestämmelser

2023:388
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2023.
   2. För stöd som har beviljats före ikraftträdandet gäller 8 kap. 5 § i den äldre lydelsen.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.