Vattenförvaltningsförordning (2004:660)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2004:660
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2004-06-17
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:135
Övrig text: Bilaga 2 är inte med här.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:


1 kap. Bestämmelser för förordningens tillämpning

1 §   Denna förordning gäller förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön enligt 5 kap. miljöbalken.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 1-10 §§,
   - 5 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 11-13 §§,
   - 5 kap. 6 c § miljöbalken i fråga om 4 a kap. 2 §,
   - 5 kap. 10 § första stycket miljöbalken i fråga om 6 kap. 4 §,
   - 5 kap. 10 § andra stycket miljöbalken i fråga om 6 kap. 1-3, 5-8 och 10 §§,
   - 5 kap. 15 § miljöbalken i fråga om 3 kap. 1-4 §§, 4 kap. 14 §, 5 kap. 1-5 och 7 §§, 6 kap. 1-3, 5-8 och 10 §§ samt 7 kap. 1 och 2 §§, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Förordning (2024:135).

Definitioner

2 §   Med miljökvalitetsnorm, åtgärdsprogram, vattendistrikt och avrinningsområde avses i denna förordning detsamma som i 5 kap.
miljöbalken.

Med badvatten avses i denna förordning detsamma som i badvattenförordningen (2008:218). Förordning (2008:219).

3 §   I denna förordning avses med

akvifer: lager av geologiska material som är tillräckligt porösa och genomsläppliga för att medge ett betydande flöde eller uttag av grundvatten,

delavrinningsområde: avrinningsområde inom ett huvudavrinningsområde från vilket all ytvattenavrinning strömmar till en viss punkt i ett vattendrag,

direktiv 2000/60/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/101/EU,

direktiv 2006/118/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/80/EU,

direktiv 2008/105/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU,

direktiv (EU) 2020/2184: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 av den 16 december 2020 om kvaliteten på dricksvatten, i den ursprungliga lydelsen,

grundvatten: allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen,

grundvattenförekomst: avgränsad volym grundvatten i en eller flera akviferer,

huvudavrinningsområde: avrinningsområde med en areal som är minst 200 kvadratkilometer uppströms mynningen i havet,

inlandsvatten: allt vatten på markytan undantaget vatten i övergångszon och därutöver allt grundvatten på landsidan av baslinjerna enligt lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner,

internationellt avrinningsdistrikt: vattendistrikt som omfattar flera staters territorium,

internationellt avrinningsområde: huvudavrinningsområde i vilket ingår del av annan stats territorium, om den andra staten tillämpar direktiv 2000/60/EG,

kustområde: landområde vid kusten som inte kan hänföras till ett visst huvudavrinningsområde,

kustvatten: vatten som finns från kusten till de särskilda avgränsningslinjerna en nautisk mil räknat från baslinjerna enligt lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner, undantaget vatten i övergångszon och grundvatten,
skyddade områden: områden som har fastställts för skydd enligt bestämmelser grundade på den gemenskapslagstiftning som avses i bilaga IV till direktiv 2000/60/EG,

vatten i övergångszon: ytvatten i närheten av flodutlopp som delvis är av salthaltig karaktär till följd av närheten till kustvatten men som på ett väsentligt sätt påverkas av sötvattenströmmar,

ytvatten: inlandsvatten utom grundvatten, vatten i övergångszon samt kustvatten (när det gäller kemisk status även territorialvatten), och

ytvattenförekomst: en avgränsad och betydande förekomst av ytvatten såsom t.ex. en sjö, en å, älv eller kanal, ett vatten i övergångszon eller ett kustvattenområde. Förordning (2024:135).

4 §   Vid tillämpning av denna förordning för kvaliteten på ytvatten avses med

ytvattenstatus: det tillstånd en ytvattenförekomst har och som bestäms av vattenförekomstens ekologiska status eller kemiska status, beroende på vilken av dessa som är sämst,
ekologisk status: kvaliteten på strukturen och funktionen hos akvatiska ekosystem som är förbundna med ytvatten, klassificerad i enlighet med bilaga V i direktiv 2000/60/EG och uttryckt såsom "hög", "god", "måttlig", "otillfredsställande" eller "dålig",
kemisk ytvattenstatus: den kemiska kvaliteten hos en ytvattenförekomst, klassificerad i enlighet med bilaga V i direktiv 2000/60/EG och artikel 3, 4 och 6 samt bilaga I i direktiv 2008/105/EG och uttryckt såsom "god" eller "uppnår ej god",
ekologisk potential: tillståndet hos en kraftigt modifierad eller konstgjord ytvattenförekomst, klassificerad i enlighet med bilaga V i direktiv 2000/60/EG och uttryckt såsom "maximal", "god", "måttlig", "otillfredsställande" eller "dålig". Förordning (2009:1108).

5 §   Vid tillämpning av denna förordning för kvaliteten på grundvatten avses med

grundvattenstatus: det tillstånd en grundvattenförekomst har och som bestäms av vattnets kvantitativa status eller kemiska status, beroende på vilken av dessa som är sämst,
kvantitativ status: ett tillstånd relaterat till direkta och indirekta vattenuttags påverkan på en grundvattenförekomst, klassificerat i enlighet med bilaga V i direktiv 2000/60/EG och uttryckt såsom "god" eller "otillfredsställande", och

kemisk grundvattenstatus: den kemiska sammansättningen hos en grundvattenförekomst, klassificerad i enlighet med bilaga V i direktiv 2000/60/EG och bilagorna I-IV i direktiv 2006/118/EG samt uttryckt såsom "god" eller "otillfredsställande".
Förordning (2008:983).


2 kap. Vattendistrikt och vattenmyndigheter

Avgränsning av vattendistrikt

1 §   De vattendistrikt som avses i 5 kap. 13 § miljöbalken är avgränsade enligt följande.

Bottenvikens vattendistrikt omfattar huvudavrinningsområdena från och med Torneälven till och med Öreälven, mellanliggande kustområden samt områden mellan Bottenvikens och Bottenhavets vattendistrikt som dränerar direkt till Örefjärden eller Österfjärden.

Bottenhavets vattendistrikt omfattar huvudavrinningsområdena från och med Leduån till och med Dalälven, inklusive Vefsna, mellanliggande kustområden samt områden mellan Bottenvikens och Bottenhavets vattendistrikt som dränerar direkt till Nordmalingsfjärden eller Yttre Nordmalingsfjärden och områden mellan Bottenhavets och Norra Östersjöns vattendistrikt som dränerar direkt till Skutskärsfjärden eller Gävlebuktens utsjövatten.

Norra Östersjöns vattendistrikt omfattar huvudavrinningsområdena från och med Tämnarån till och med Kilaån, mellanliggande kustområden samt områden mellan Bottenhavets och Norra Östersjöns vattendistrikt som dränerar direkt till Lövstabukten eller Karlsholmsfjärden och områden mellan Norra Östersjöns och Södra Östersjöns vattendistrikt som dränerar direkt till Stadsfjärden, Mellanfjärden, Sjösafjärden, Örsbaken, Aspafjärden, Ålöfjärden eller Furöområdet.

Södra Östersjöns vattendistrikt omfattar huvudavrinningsområdena från och med Motala ström till och med Råån, Gotland, Gotska Sandön, mellanliggande och anslutande kustområden samt områden mellan Norra Östersjöns och Södra Östersjöns vattendistrikt som dränerar direkt till Inre Bråviken, Mellersta Bråviken, Yttre Bråviken, Bråvikens kustvatten, Sillöfjärden eller Marsviken och områden mellan Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt som dränerar direkt till Norra mellersta Öresunds kustvatten eller Norra Öresunds kustvatten.

Västerhavets vattendistrikt omfattar huvudavrinningsområdena från och med Vege å till och med Enningdalsälven, mellanliggande kustområden samt områden mellan Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt som dränerar direkt till Skälderviken.

Den närmare gränsdragningen samt övriga områdens fördelning mellan vattendistrikten framgår av kartor i bilaga 2 till denna förordning. Förordning (2018:2103).

Vattenmyndigheter

2 §   Av 5 kap. 13 § första stycket miljöbalken framgår att för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön ska Sveriges landområden och kustvattenområden delas in i fem vattendistrikt.

För varje vattendistrikt ska i enlighet med 5 kap. 14 § miljöbalken en länsstyrelse vara vattenmyndighet med ansvar för den förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet som avses i denna förordning.

De länsstyrelser som ska vara vattenmyndigheter är
   1. Länsstyrelsen i Norrbottens län för Bottenvikens vattendistrikt,
   2. Länsstyrelsen i Västernorrlands län för Bottenhavets vattendistrikt,
   3. Länsstyrelsen i Västmanlands län för Norra Östersjöns vattendistrikt,
   4. Länsstyrelsen i Kalmar län för Södra Östersjöns vattendistrikt, och
   5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län för Västerhavets vattendistrikt. Förordning (2018:2103).

3 §   Vattenmyndigheten ska på lämpligt sätt dela in distriktet i delområden. Innan en sådan indelning görs ska vattenmyndigheten samråda med de övriga länsstyrelser som berörs. Förordning (2017:873).

3 a §   Av 15 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion framgår att det inom de länsstyrelser som är vattenmyndigheter ska finnas en vattendelegation, som är ett särskilt beslutsorgan.

Bestämmelser om vattendelegationerna finns i förordningen (2017:872) om vattendelegationer. Förordning (2017:873).

Samverkan

4 §   Vattenmyndigheterna skall planera sitt arbete enligt denna förordning så att det möjliggör och uppmuntrar till deltagande av alla som berörs av förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Innan vattenmyndigheten fattar beslut om kvalitetskrav, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram eller i övrigt handlägger frågor enligt denna förordning av större betydelse skall myndigheten samråda med de myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare och enskilda som berörs av beslutet.


3 kap. Kartläggning och analys

1 §   Varje vattenmyndighet ska se till att det för vattendistriktet görs
   1. en beskrivning och analys av distriktet i enlighet med artikel 5 och bilaga II i direktiv 2000/60/EG,
   2. en kartläggning av mänsklig verksamhets påverkan på ytvattnets och grundvattnets tillstånd som ska utföras i enlighet med artikel 5 och bilaga II i direktiv 2000/60/EG och särskilt beakta sådana ämnen som anges i bilaga I i direktiv 2008/105/EG, och
   3. en ekonomisk analys av vattenanvändningen i enlighet med artikel 5 och bilaga III i direktiv 2000/60/EG.

Beskrivningen, kartläggningen och analyserna ska revideras löpande och vara så uppdaterade att de kan beaktas i arbetet med åtgärdsprogram senast den 22 december 2009 och vid de tidpunkter som följer av artikel 5 i direktiv 2000/60/EG.
Förordning (2009:1108).

2 §   Varje vattenmyndighet ska se till att det för vattendistriktet finns register över skyddade områden i enlighet med artikel 6 i direktiv 2000/60/EG och utsläpp och spill enligt artikel 5 i direktiv 2008/105/EG.

Ett register som avses i första stycket ska hållas uppdaterat. Förordning (2009:1108).

3 §   Om vattenmyndigheten begär det, skall kommuner ge in underlag som de innehar och som vattenmyndigheten behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt 1 och 2 §§.

Bemyndiganden

4 §   Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning får inom sina ansvarsområden meddela närmare föreskrifter om hur och när de uppgifter som avses i 1 och 2 §§ ska utföras och redovisas. Förordning (2011:634).


4 kap. Miljökvalitetsnormer

Fastställande av kvalitetskrav för vattendistrikt

1 §   Varje vattenmyndighet skall fastställa kvalitetskrav för ytvattenförekomster, grundvattenförekomster och skyddade områden i vattendistriktet.

Krav på icke-försämring

2 §   Kvalitetskraven för ytvatten och grundvatten ska fastställas så att tillståndet i vattenförekomsterna inte försämras. Förordning (2015:516).

Konstgjorda eller kraftigt modifierade ytvattenförekomster

3 §   Vattenmyndigheten ska förklara en ytvattenförekomst som konstgjord eller kraftigt modifierad, om den har skapats genom mänsklig verksamhet eller på grund av mänsklig verksamhet har ändrat sin fysiska karaktär på ett väsentligt sätt och
   1. de hydromorfologiska förändringar som behövs för att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status kan antas på ett betydande sätt negativt påverka
      a) miljön i stort,
      b) sjöfart eller hamnanläggning,
      c) rekreationsintressen,
      d) kraftproduktion, dricksvattenförsörjning, bevattning eller annan verksamhet som vatten lagras för,
      e) verksamhet eller åtgärd för skydd mot översvämning, markavvattning eller annan vattenreglering, eller
      f) annan verksamhet av väsentlig betydelse från allmän synpunkt, och
   2. det av tekniska skäl eller på grund av höga kostnader inte är rimligt att på något annat sätt som är ett väsentligt bättre alternativ för miljön åstadkomma den nytta som följer av att vattenförekomsten är konstgjord eller kraftigt modifierad. Förordning (2018:2103).

Krav för ytvatten

4 §   Kvalitetskraven för ytvatten ska
   1. fastställas så att ytvattenförekomsterna senast den 22 december 2015 uppnår en sådan god ytvattenstatus som enligt bilaga V till direktiv 2000/60/EG samt artiklarna 3, 4 och 6 i och bilaga I till direktiv 2008/105/EG ska ha nåtts vid den tidpunkten,
   2. senast den 22 december 2015 fastställas så att ytvattenförekomsterna i fråga om ämnena 2, 5, 15, 20, 22, 23 och 28 i del A i bilaga I till direktiv 2008/105/EG senast den 22 december 2021 uppnår en sådan god kemisk ytvattenstatus som enligt direktivet ska ha nåtts vid den tidpunkten, och
   3. senast den 22 december 2018 fastställas så att ytvattenförekomsterna i fråga om ämnena 34-45 i del A i bilaga I till direktiv 2008/105/EG senast den 22 december 2027 uppnår en sådan god kemisk ytvattenstatus som enligt direktivet ska ha nåtts vid den tidpunkten.

Första stycket 1 gäller inte ytvattenförekomster som har förklarats som konstgjorda eller kraftigt modifierade.
Förordning (2015:516).

Krav för konstgjorda och kraftigt modifierade ytvatten

4 a §   Kvalitetskraven för konstjorda och kraftigt modifierade ytvattenförekomster ska fastställas så att de senast den 22 december 2015 uppnår en sådan god ekologisk potential och god kemisk ytvattenstatus som enligt bilaga V till direktiv 2000/60/EG samt artiklarna 3, 4 och 6 i och bilaga I till direktiv 2008/105/EG ska ha nåtts vid den tidpunkten.
Förordning (2015:516).

Krav för grundvatten

5 §   Kvalitetskraven för grundvatten ska fastställas så att alla grundvattenförekomster senast den 22 december 2015 uppnår god grundvattenstatus enligt bestämmelserna i bilaga V till direktiv 2000/60/EG och bilagorna I-IV till direktiv 2006/118/EG. Förordning (2015:516).

Krav för skyddade områden

6 §   Kvalitetskraven för skyddade områden skall fastställas så att alla normer och mål uppfylls senast den 22 december 2015, om inte annat följer av den lagstiftning enligt vilken de skyddade områdena har fastställts.

6 a §   Kvalitetskraven för skyddade områden ska i fråga om badvatten fastställas så att
   1. badvattnet senast den 22 december 2015 har en sådan tillfredsställande kvalitet som avses i 7 § badvattenförordningen (2008:218), och
   2. andelen badvatten i vattendistriktet som har en sådan bra eller utmärkt kvalitet som avses i 7 § badvattenförordningen ökar, om ökningen kan åstadkommas med åtgärder som är rimliga, proportionella och lämpliga. Förordning (2008:219).

Strängaste kravet gäller

7 §   Om en vattenförekomst i ett visst avseende omfattas av olika stränga kvalitetskrav enligt 2-6 a §§ eller andra bestämmelser, ska det strängaste kravet gälla.
Förordning (2008:983).

Bemyndiganden

8 §   Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om hur kvalitetskraven för ytvatten ska bestämmas enligt detta kapitel och bilaga V och X till direktiv 2000/60/EG samt artiklarna 3 och 4 i och bilaga I till direktiv 2008/105/EG. Förordning (2015:516).

8 a §   Sveriges geologiska undersökning får meddela föreskrifter om hur kvalitetskraven för grundvatten ska bestämmas enligt detta kapitel, bilaga V till direktiv 2000/60/EG och bilagorna I-IV till direktiv 2006/118/EG.
Förordning (2011:634).

8 b §   Vattenmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om de kvalitetskrav som ska gälla i vattendistriktet.
Kvalitetskrav som avser kemisk ytvattenstatus är miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken. Förordning (2015:516).

Avvikelser, undantag och ändringar för att möjliggöra rimliga och ändamålsenliga miljövillkor

9 §   Vattenmyndigheten ska besluta att kvalitetskraven ska uppfyllas vid en senare tidpunkt än vad som följer av 2-6 §§, om
   1. syftet är att vattenmiljön stegvis ska förbättras så att kvalitetskraven blir uppfyllda vid den senare tidpunkten,
   2. det inte är möjligt av tekniska skäl eller med rimliga kostnader att åstadkomma de förbättringar av vattenmiljön som behövs för att uppfylla kvalitetskraven inom den tid som anges i 2-6 §§, och
   3. vattnets kvalitet inte riskerar att försämras ytterligare.

Ett beslut enligt första stycket får innebära att kvalitetskraven blir uppfyllda senare än den 22 december 2027, endast om det på grund av naturliga förhållanden är omöjligt att åstadkomma förbättringarna dessförinnan.
Förordning (2018:2103).

10 §   Vattenmyndigheten ska för en viss vattenförekomst besluta om mindre stränga kvalitetskrav än vad som följer av 2-6 §§, om
   1. det på grund av sådan mänsklig verksamhets påverkan som avses i 3 kap. 1 § första stycket 2 eller på grund av vattenförekomstens naturliga tillstånd är omöjligt eller skulle medföra orimliga kostnader att uppnå de strängare kraven,
   2. de miljömässiga eller samhällsekonomiska behov som verksamheten fyller inte utan orimliga kostnader kan tillgodoses på ett sätt som är väsentligt bättre för miljön,
   3. alla möjliga åtgärder vidtas för att med hänsyn till verksamhetens karaktär eller vattenförekomstens naturliga tillstånd uppnå
      a) bästa möjliga ekologiska och kemiska status, om vattenförekomsten är ett ytvatten, och
      b) bästa möjliga status, om vattenförekomsten är ett grundvatten, och
   4. vattnets kvalitet inte riskerar att försämras ytterligare. Förordning (2018:2103).

11 §   Trots 5 kap. 4 § miljöbalken får en myndighet eller kommun tillåta en verksamhet eller åtgärd som
   1. ändrar en ytvattenförekomsts fysiska karaktär eller en grundvattenförekomsts nivå, eller
   2. medför en risk att en ytvattenförekomsts kvalitet försämras från hög status till god status och verksamheten eller åtgärden är en hållbar mänsklig utvecklingsverksamhet. Förordning (2018:2103).

12 §   En verksamhet eller åtgärd får tillåtas enligt 11 § endast om
   1. verksamheten eller åtgärden
      a) behöver vidtas för att tillgodose ett allmänintresse av större vikt, eller
      b) innebär att dess fördelar för människors hälsa och säkerhet eller för hållbar utveckling uppväger nackdelarna med en sådan ändring eller försämring som avses i 11 §,
   2. det av tekniska skäl eller på grund av orimliga kostnader inte är möjligt att uppfylla syftet med verksamheten eller åtgärden på något annat sätt som är väsentligt bättre för miljön, och
   3. alla genomförbara åtgärder vidtas för att mildra de negativa konsekvenserna för vattenförekomstens status.
Förordning (2018:2103).

13 §   Den myndighet eller kommun som prövar en fråga om att tillåta en verksamhet eller åtgärd enligt 11 § ska
   1. ge vattenmyndigheten i det vattendistrikt där verksamheten ska bedrivas eller åtgärden vidtas tillfälle att yttra sig innan frågan avgörs, och
   2. om verksamheten eller åtgärden tillåts, snarast informera vattenmyndigheten om detta. Förordning (2018:2103).

14 §   När vattenmyndigheten har tagit del av en sådan utredning som avses i 22 kap. 13 § första stycket 1 miljöbalken eller informerats om att en verksamhet eller åtgärd har tillåtits enligt 11 §, ska vattenmyndigheten fatta de beslut om förvaltningen av vattenmiljön som utredningen eller tillåtandet föranleder.

Om vattenmyndigheten finner att det inte finns förutsättningar för att ändra en miljökvalitetsnorm i enlighet med en sådan redogörelse som avses i 22 kap. 13 § andra stycket miljöbalken, ska vattenmyndigheten
   1. anmäla detta till regeringen och i anmälan redovisa sin bedömning, det som kommit fram i ändringsfrågan och de skäl som talar för respektive emot en ändring,
   2. informera den som har begärt vattenmyndighetens yttrande om att ändringsfrågan har anmälts till regeringen, och
   3. avvakta med sitt slutliga yttrande till dess regeringen har beslutat i ändringsfrågan. Förordning (2018:2103).

15 §   Om en vattenförekomsts kvalitet försämras tillfälligt av exceptionella naturliga orsaker eller av naturliga orsaker som inte rimligen hade kunnat förutses eller till följd av olyckor som inte rimligen hade kunnat förutses, ska vattenmyndigheten
   1. besluta de åtgärder som, utan att äventyra återställandet av vattenförekomstens kvalitet när orsaken till försämringen inte längre föreligger, behöver vidtas för att förebygga ytterligare försämringar av kvaliteten eller för att inte äventyra uppnåendet av kvalitetskraven för andra vattenförekomster, och
   2. årligen se över effekterna och, om förhållandena inte är sådana som avses i 9 §, se till att alla genomförbara åtgärder vidtas för att återställa vattenförekomstens kvalitet som den var innan försämringen inträffade.
Förordning (2018:2103).

16 §   Tillämpningen av 3, 9, 10, 11, 12, 13 eller 15 § får inte permanent hindra eller äventyra uppfyllandet av kvalitetskraven för andra vattenförekomster inom vattendistriktet. Förordning (2018:2103).


4 a kap. Tillrinningsområden för uttag av dricksvatten

Bedömning av risker för dricksvatten

1 §   Varje vattenmyndighet ska se till att det görs en riskbedömning avseende de tillrinningsområden för uttagspunkter för dricksvatten som finns inom vattendistriktet.

Riskbedömningen ska för varje sådant tillrinningsområde omfatta
   1. karakterisering i enlighet med artikel 8.2 a i direktiv (EU) 2020/2184,
   2. identifiering av faror och farliga händelser och en bedömning av den risk som de kan utgöra för kvaliteten på dricksvatten i enlighet med artikel 8.2 b i direktiv (EU) 2020/2184, och
   3. lämplig övervakning av relevanta parametrar, ämnen eller förorenande ämnen i ytvatten och grundvatten samt i råvatten i enlighet med artikel 8.2 c och 8.6 i direktiv (EU) 2020/2184.
Förordning (2024:135).

2 §   Om vattenmyndigheten begär det, ska en kommun ge in det underlag som den innehar och som vattenmyndigheten behöver för att utföra riskbedömningen enligt 1 §. Förordning (2024:135).

3 §   Vattenmyndigheten ska se till att den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning har tillgång till riskbedömningen enligt 1 §. Förordning (2024:135).

Hantering av risker för dricksvatten

4 §   Vattenmyndigheten ska på grundval av resultatet av riskbedömningen enligt 1 §
   1. ta fram och besluta om förslag till förebyggande och begränsande åtgärder i tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten, och
   2. se till att det finns och genomförs övervakning av parametrar, ämnen eller förorenande ämnen i ytvatten eller grundvatten, eller både och, i tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten. Förordning (2024:135).

Översyn av riskbedömningen och riskhanteringen

5 §   Riskbedömningen enligt 1 § och den riskhantering som bedömningen medför enligt 4 § ska ses över minst vart sjätte år och uppdateras vid behov. Förordning (2024:135).

Bemyndiganden

6 §   Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning får inom sina ansvarsområden meddela föreskrifter om
   1. vad riskbedömningen enligt 1 § ska omfatta och hur den ska göras, och
   2. sådana undantag från kravet på riskbedömning enligt 1 § som är förenliga med artikel 3 i direktiv (EU) 2020/2184.

Innan föreskrifter om undantag enligt första stycket 2 meddelas, ska Livsmedelsverket ges tillfälle att yttra sig.
Förordning (2024:135).

7 §   Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning får inom sina ansvarsområden meddela föreskrifter om
   1. förebyggande och begränsande riskhanteringsåtgärder enligt artikel 8.4 a och b i direktiv (EU) 2020/2184, och
   2. övervakning enligt artikel 8.4 c i direktiv (EU) 2020/2184.
Förordning (2024:135).


5 kap. Förvaltningsplaner

1 §   Varje vattenmyndighet skall besluta en förvaltningsplan för vattendistriktet. Förvaltningsplanen skall innehålla en sammanfattande redogörelse för vattenförhållandena och förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet.
Förvaltningsplanen skall utformas på det sätt som är lämpligt med hänsyn till förhållandena i olika avrinningsområden inom distriktet.

Förvaltningsplanen för distriktet skall innehålla den information som anges i bilaga 1 till denna förordning och vara färdig senast den 22 december 2009. Planen skall därefter revideras minst vart sjätte år.

2 §   Om det behövs får vattenmyndigheten besluta delförvaltningsplaner för avrinningsområde, sektor, fråga eller vattentyp som beaktar särskilda aspekter på vattenmiljöförvaltningen. En delförvaltningsplan skall på lämpligt sätt tas in i förvaltningsplanen för distriktet.

Delförvaltningsplaner skall innehålla den information som vattenmyndigheten finner lämplig.

3 §   Innan förvaltningsplanen för distriktet beslutas eller revideras skall vattenmyndigheten
   1. senast tre år före den period som planen avser, upprätta en tidtabell och ett arbetsprogram för utarbetandet av planen samt en redogörelse för vilka samråd som planeras,
   2. senast två år före den period som planen avser, upprätta en preliminär översikt över väsentliga frågor som rör förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön, samt
   3. senast ett år före den period som planen avser, upprätta ett förslag till förvaltningsplan.

De handlingar som avses i första stycket skall hållas tillgängliga hos vattenmyndigheten och samtliga länsstyrelser och kommuner inom distriktet.

4 §   Vattenmyndigheten skall genom kungörelse i ortstidning ge myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare, allmänhet och övriga som berörs tillfälle att under minst sex månader lämna synpunkter på de handlingar som anges i 3 §. Av kungörelsen skall det framgå var handlingarna finns tillgängliga samt inom vilken tid, på vilket sätt och till vem synpunkter kan lämnas.

Efter samråd enligt första stycket skall vattenmyndigheten i en särskild sammanställning redovisa de synpunkter som har lämnats och hur de har beaktats. Sammanställningen skall fogas till handlingarna i ärendet.

5 §   När förvaltningsplanen för distriktet har beslutats skall vattenmyndigheten snarast kungöra detta i ortstidning. Av kungörelsen skall det framgå var förvaltningsplanen finns tillgänglig.

En förvaltningsplan skall finnas tillgänglig för allmänheten hos vattenmyndigheten och samtliga länsstyrelser och kommuner inom distriktet.

6 §   Bestämmelser om kungörande finns i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

Bemyndiganden

7 §   Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning får inom sina ansvarsområden meddela närmare föreskrifter om hur förvaltningsplaner ska redovisas.
Förordning (2011:634).


6 kap. Åtgärdsprogram

1 §   Vattenmyndigheten ska upprätta förslag till och fastställa ett åtgärdsprogram för vattendistriktet och i det arbetet beakta
   1. de beskrivningar, kartläggningar och analyser som avses i 3 kap.,
   2. den riskbedömning och det förslag till riskhanteringsåtgärder som avses i 4 a kap., och
   3. artikel 11.3 och 11.4 i direktiv 2000/60/EG.

Åtgärdsprogrammet ska ange de åtgärder som behöver vidtas för att miljökvalitetsnormerna som avses i 4 kap. ska kunna uppfyllas eller för att i övrigt skydda kvaliteten på dricksvatten.

I 5 kap. 7-11 §§ miljöbalken finns bestämmelser om åtgärdsprogram. Förordning (2024:135).

2 §   De åtgärder som anges i ett åtgärdsprogram som har omprövats enligt 5 kap. 9 § tredje stycket miljöbalken ska ha vidtagits senast tre år efter det att programmet omprövades och fastställdes. Förordning (2018:2103).

2 a §   Vattenmyndigheten ska senast den 22 december 2018 fastställa ett åtgärdsprogram som anger de åtgärder som enligt myndighetens bedömning behöver vidtas för att följa de miljökvalitetsnormer som har fastställts enligt 4 kap. 4 § första stycket 3. Vattenmyndigheten ska därefter ompröva programmet och fastställa det omprövade programmet senast den 22 december 2021. Åtgärderna ska vara vidtagna senast den 22 december 2024. Förordning (2015:516).

3 §   Om det behövs får vattenmyndigheten fastställa delåtgärdsprogram för delar av vattendistriktet där speciella åtgärder behövs eller för sektor, fråga eller vattentyp som beaktar särskilda aspekter på vattenmiljöförvaltningen. Ett delåtgärdsprogram skall på lämpligt sätt tas in i åtgärdsprogrammet för distriktet.

Fastställandet av delåtgärdsprogram inskränker inte skyldigheten att i ett åtgärdsprogram för vattendistriktet ange den information som följer av 5 och 6 §§.

4 §   Vattenmyndigheten ska ge regeringen möjlighet att pröva ett förslag till åtgärdsprogram om
   1. det rör ett annat allmänt intresse av synnerlig vikt än ett sådant som avses i 1 kap. 1 § miljöbalken,
   2. Havs- och vattenmyndigheten eller Sveriges geologiska undersökning har funnit att förslaget allvarligt avviker från denna förordning eller direktiv 2000/60/EG och senast vid samrådstidens utgång begärt att regeringen ges möjlighet att pröva förslaget, eller
   3. en annan myndighet eller en kommun har funnit att de åtgärder som den föreslås vidta strider mot annan lagstiftning eller allvarligt avviker från bestämmelserna i denna förordning eller i direktiv 2000/60/EG och senast vid samrådstidens utgång begärt att regeringen ges möjlighet att pröva förslaget i denna del.

Vattenmyndigheten ska lämna en begäran enligt 2 eller 3 till regeringen senast en vecka efter samrådstidens utgång.
Förordning (2011:634).

Åtgärdsprogrammens innehåll

5 §   Ett åtgärdsprogram för vattendistrikt ska bland annat innehålla
   1. åtgärder för inrättande av vattenskyddsområden eller för att på annat sätt skydda dricksvatten,
   2. åtgärder för att i den mån det är behövligt åstadkomma omprövning av tillstånd till eller villkor för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet,
   3. åtgärder för att upptäcka och beivra brott mot bestämmelser till skydd för vatten,
   4. åtgärder för att hindra eller reglera diffusa utsläpp av förorenande ämnen,
   5. åtgärder för att förebygga eller begränsa att föroreningar indirekt tillförs grundvatten,
   6. åtgärder för att motverka alla andra betydande negativa konsekvenser för vattenmiljön, särskilt de åtgärder som behövs för att nödvändig ekologisk status eller god ekologisk potential ska kunna nås när det gäller vattenförekomsters hydromorfologiska förhållanden, och
   7. de föreskrifter eller förslag till föreskrifter som behövs för att övriga åtgärder ska kunna genomföras.

Åtgärdsprogrammet ska därutöver innehålla sådana åtgärder och hänvisningar till övrig lagstiftning som avses i artikel 11.3, 11.4 och 11.6 i direktiv 2000/60/EG.
Förordning (2008:983).

6 §   En sådan analys av åtgärdsprogrammets konsekvenser som avses i 5 kap. 6 § andra stycket 6 miljöbalken ska innehålla en bedömning av såväl de ekonomiska som de miljömässiga konsekvenserna av åtgärderna, varvid kostnader och nytta ska kvantifieras. Förordning (2015:516).

Åtgärdsprogrammens upprättande och tillkännagivande

7 §   Vid samråd enligt 5 kap. 7 § tredje stycket miljöbalken ska den tid under vilken synpunkter kan lämnas på förslaget till åtgärdsprogram för ett vattendistrikt vara minst sex månader och bestämmas så att det efter samrådstidens utgång finns skälig tid för en sådan prövning som avses i 4 §.

Av kungörelsen av förslaget till åtgärdsprogram ska det framgå var handlingarna finns tillgängliga samt inom vilken tid och till vem synpunkter ska lämnas.

Förslaget till åtgärdsprogram ska finnas tillgängligt för allmänheten hos vattenmyndigheten och samtliga länsstyrelser och kommuner inom det område som programmet omfattar.
Förordning (2018:2103).

8 §   När ett åtgärdsprogram har fastställts skall vattenmyndigheten snarast kungöra detta i ortstidning. Av kungörelsen skall det framgå var åtgärdsprogrammet finns tillgängligt.

Ett åtgärdsprogram skall finnas tillgängligt för allmänheten hos vattenmyndigheten och samtliga kommuner inom det område som programmet omfattar.

9 §   Bestämmelser om kungörande finns i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

Bemyndiganden

10 §   Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning får inom sina ansvarsområden meddela närmare föreskrifter om hur åtgärdsprogram ska redovisas.
Förordning (2011:634).


7 kap. Övervakning

1 §   Varje vattenmyndighet ska se till att program för övervakning av vattnets tillstånd i vattendistriktet finns och genomförs enligt artikel 8 i direktiv 2000/60/EG och artikel 3 i direktiv 2008/105/EG. Övervakning enligt 4 a kap. 4 § 2 ska ingå i programmet om vattenmyndigheten finner att det är lämpligt i enlighet med föreskrifter som avses i 4 a kap. 7 § 2. Ett övervakningsprogram ska revideras minst vart sjätte år.

Vattenmyndigheten ska se till att övervakningsprogrammet senast den 22 december 2018 omfattar ämnena 34-45 i del A i bilaga I till direktiv 2008/105/EG.

När vattenmyndigheten genomför programmen ska det ske i samverkan med de myndigheter, kommuner, organisationer och övriga som vattenmyndigheten finner lämpligt.
Förordning (2024:135).

Bemyndiganden

2 §   Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning får inom sina ansvarsområden meddela närmare föreskrifter om programmens innehåll och genomförande.
Förordning (2011:634).

3 §   Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan mindre intensiv övervakning som avses i artikel 8a.2 i direktiv 2008/105/EG. Förordning (2015:516).


8 kap. Internationell vattenförvaltning

1 §   I Bottenvikens, Bottenhavets och Västerhavets vattendistrikt finns internationella avrinningsområden som är gemensamma med Norge. Dessa vattendistrikt är därför sådana internationella vattendistrikt som avses i artikel 3.3 i direktiv 2000/60/EG.

I fråga om det internationella avrinningsområde som är gemensamt för Finland och Sverige gäller särskilda bestämmelser enligt lagen (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland.
Förordning (2010:1099).

2 §   Vattenmyndigheterna i de internationella vattendistrikten ansvarar för den samordning som föreskrivs i 3 §.
Förordning (2010:1099).

3 §   Innan vattenmyndigheten beslutar de kvalitetskrav, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för vattendistrikt som avses i denna förordning för ett internationellt vattendistrikt, ska myndigheten samråda med den eller de myndigheter i Norge som har motsvarande uppgifter i de internationella avrinningsområden som omfattas av distriktet.
Samrådet ska syfta till att i hela avrinningsområdet åstadkomma en enhetlig tillämpning av de norska och svenska regler som har införts för genomförandet av direktiv 2000/60/EG.

Vattenmyndigheten ska lämna de upplysningar som sådana myndigheter i Norge som avses i första stycket behöver för att fullgöra uppgifter i enlighet med direktiv 2000/60/EG samt bistå dessa myndigheter vid samråd i Sverige som följer av samma direktiv. Förordning (2010:1099).

4 §   Om en vattenmyndighet finner att en fråga som har konsekvenser för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet även berör annan stat på sätt som avses i artikel 12 i direktiv 2000/60/EG, skall vattenmyndigheten underrätta regeringen om detta.

5 §   När ett avrinningsområde har gränsöverskridande påverkan på ett badvatten ska vattenmyndigheterna i sådana frågor om badvatten som regleras i denna förordning eller badvattenförordningen (2008:218) eller i föreskrifter som meddelats med stöd av förordningarna genom informationsutbyte, samordnade insatser eller på annat lämpligt sätt samarbeta med den eller de myndigheter som har motsvarande uppgifter i de andra berörda länderna. Förordning (2008:219).

6 §   Om god kemisk ytvattenstatus enligt 4 kap. 4 och 4 a §§ inte kan uppnås trots effektiva åtgärder enligt 6 kap. 1 § och det beror på att ett ämne som anges i bilaga I till direktiv 2008/105/EG kommer från en föroreningskälla utanför Sverige, ska vattenmyndigheten underrätta regeringen om detta.

Innan vattenmyndigheten underrättar regeringen ska den genomföra ett sådant samråd som avses i 3 § med den eller de berörda myndigheterna i de internationella vattendistrikten och, i tillämpliga fall, besluta om sådana kvalitetskrav som avses i 4 kap. 9 och 10 §§, eller fastställa och vidta sådana åtgärder som avses i 4 kap. 12 §. Förordning (2015:516).


9 kap. Rapportering

1 §   Havs- och vattenmyndigheten ska inom sitt och Sveriges geologiska undersöknings ansvarsområden fullgöra de uppgifter i fråga om information och rapportering till Europeiska kommissionen som följer av direktiv 2000/60/EG, direktiv 2006/118/EG och direktiv 2008/105/EG. Förordning (2011:634).

2 §   Havs- och vattenmyndigheten ska inom sitt och Sveriges geologiska undersöknings ansvarsområden fullgöra de uppgifter i fråga om rapportering till Europeiska kommissionen, Europeiska miljöbyrån och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar som följer av artikel 18.1 b i direktiv (EU) 2020/2184.

Rapporteringen ska inte omfatta säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förordning (2024:135).

Bemyndiganden

3 §   Vattenmyndigheterna ska till Havs- och vattenmyndigheten lämna de förvaltningsplaner, de åtgärdsprogram, de riskbedömningar och förslag till riskhanteringsåtgärder för dricksvatten och de andra uppgifter som Havs- och vattenmyndigheten behöver för sin rapportering enligt 1 och 2 §§ detta kapitel eller 20 § badvattenförordningen (2008:218). Förordning (2024:135).

Bemyndiganden

4 §   Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning får inom sina ansvarsområden meddela föreskrifter om hur och när de uppgifter som avses i 3 § ska redovisas.
Förordning (2024:135).


Övergångsbestämmelser

2009:1108
   1. Denna förordning träder i kraft den 7 december 2009.
   2. En förvaltningsplan som enligt 5 kap. 1 § har beslutats senast den 22 december 2009 får kompletteras med sådan information som följer av direktiv 2008/105/EG, om beslutet att komplettera förvaltningsplanen har föregåtts av ett sådant samråd som avses i 5 kap. 4 § och beslutet kungörs i enlighet med 5 kap. 5 §.

2024:135
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2024.
   2. Riskbedömning och riskhantering enligt 4 a kap. 1 och 4 §§ ska göras första gången senast den 12 juli 2027.

Bilaga 1

Information i förvaltningsplaner för vattendistrikt
   1. En allmän beskrivning av vattendistriktet i enlighet med 3 kap. 1 § som
      a) för ytvatten innehåller
   - en kartläggning av ytvattenförekomsternas lokalisering och gränser,
   - en kartläggning av ekoregioner och typer av ytvattenförekomster,
   - en beskrivning av referensförhållanden för typer av ytvattenförekomster, och
      b) för grundvatten innehåller en kartläggning av grundvattenförekomsternas lokalisering och gränser.
   2. En sammanfattning av betydande påverkan och effekter på ytvattnets och grundvattnets tillstånd orsakade av mänsklig verksamhet, såsom
      a) en uppskattning av föroreningar från punktkällor,
      b) en uppskattning av föroreningar från diffusa källor, inbegripet en sammanfattning av markanvändning,
      c) en uppskattning av påverkan på vattenmängden, inbegripet uttag, och
      d) en analys av andra konsekvenser som mänsklig verksamhet har för vattnets tillstånd.
   3. En redovisning av register över skyddade områden samt utsläpp och spill i enlighet med 3 kap. 2 §.
   4. En karta över de nätverk för övervakning som upprättas för de syften som anges i 7 kap. och en redovisning i kartform över resultaten av de övervakningsprogram som genomförts i enlighet med dessa bestämmelser när det gäller tillståndet för ytvatten (ekologisk och kemisk status), grundvatten (kemisk och kvantitativ status) och skyddade områden.
   5. En redovisning av
      a) de kvalitetskrav som har fastställts enligt 4 kap. för ytvatten, grundvatten och skyddade områden, inbegripet de fall då ytvattenförekomster förklarats som konstgjorda eller kraftigt modifierade eller då undantagsreglerna i 4 kap. 9-12 §§ tillämpats,
      b) skälen för att ytvattenförekomster förklarats som konstgjorda eller kraftigt modifierade eller att undantagsreglerna i 4 kap. 9-12 §§ tillämpats, och
      c) den information som i övrigt krävs enligt 4 kap.
   6. Information om hur riktvärden för grundvatten har fastställts och hur riskbedömningen har gjorts samt den information som i övrigt krävs enligt bilaga II del C i direktiv 2006/118/EG.
   7. Information om blandningszoner enligt artikel 4 i direktiv 2008/105/EG, om direktivets bestämmelser om sådana zoner har tillämpats.
   8. En sammanfattning av den ekonomiska analys av vattenanvändningen som har utförts i enlighet med 3 kap. 1 §.
   9. En sammanfattning av
      a) det eller de åtgärdsprogram som har fastställts i enlighet med 6 kap., inklusive en beskrivning av hur åtgärderna avser att bidra till att kvalitetskraven i 4 kap. uppnås, och
      b) om kvalitetskraven ska uppfyllas vid en senare tidpunkt enligt 4 kap. 9 §, de åtgärder som anses nödvändiga för att stegvis förbättra vattenförekomsternas status, anledningarna till varje betydande försening med genomförandet av dessa åtgärder och den förväntade tidtabellen för åtgärdernas genomförande.
   10. En sammanfattning av de åtgärder som har vidtagits enligt 8 kap. 6 § andra stycket med anledning av gränsöverskridande föroreningar.
   11. En sammanfattning av de åtgärder som behövs för att genomföra gemenskapslagstiftningen för vattenskydd.
   12. En rapport om vilka praktiska åtgärder som har vidtagits för att tillämpa principen om återvinning av kostnaderna för vattenanvändning i artikel 9 i direktiv 2000/60/EG.
   13. En sammanfattning av de åtgärder som har vidtagits för att uppfylla kraven i fråga om uttag av dricksvatten i artikel 7 i direktiv 2000/60/EG.
   14. En sammanfattning av regleringar för uttag och uppdämning av vatten, inklusive hänvisning till de register och redovisning av sådana undantag som avses i artikel 11.3 e i direktiv 2000/60/EG.
   15. En sammanfattning av de regleringar som har fastställts för punktkälleutsläpp och annan verksamhet som inverkar på vattentillståndet och som avses i artikel 11.3 g respektive 11.3 i i direktiv 2000/60/EG.
   16. En redovisning av de fall då direkta utsläpp till grundvattnet har tillåtits.
   17. En sammanfattning av de miljökvalitetsnormer och andra åtgärder som har beslutats beträffande sådana prioriterade ämnen som avses i artikel 16 i direktiv 2000/60/EG.
   18. En tabell över kvantifieringsgränserna för de analysmetoder som används och information om dessa metoders prestanda i förhållande till minimikriterierna i artikel 4 i kommissionens direktiv 2009/90/EG av den 31 juli 2009 om bestämmelser, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, om tekniska specifikationer och standardmetoder för kemisk analys och övervakning av vattenstatus, i den ursprungliga lydelsen.
   19. De uppgifter som följer av artikel 3.5 b i direktiv 2008/105/EG, i de fall artikel 3.3 i samma direktiv har tillämpats.
   20. En motivering för den övervakningsfrekvens som tillämpas i enlighet med artikel 3.4 i direktiv 2008/105/EG, om övervakningsfrekvensen är längre än ett år.
   21. En sammanfattning av de åtgärder som har vidtagits för att hindra eller minska konsekvenserna av oavsiktliga föroreningsincidenter.
   22. En sammanfattning av de åtgärder som har vidtagits när övervakningsdata eller andra data indikerat att det är osannolikt att de kvalitetskrav som fastställts enligt 4 kap. kommer att uppfyllas.
   23. Uppgifter om kompletterande åtgärder som har befunnits nödvändiga för att de kvalitetskrav som har fastställts för vattendistriktet ska kunna uppfyllas.
   24. Uppgifter om de åtgärder som har vidtagits för att undvika ökad förorening av marina vatten och som avses i artikel 11.6 i direktiv 2000/60/EG.
   25. En sammanfattning av den information till allmänheten som har lämnats, de samråd som har genomförts och hur samråden har redovisats.
   26. Uppgifter om
      a) vattenmyndighetens officiella namn och adress,
      b) vattendistriktets geografiska omfattning, inklusive namnen på de viktigaste avrinningsområdena och en detaljerad beskrivning av distriktets gränser, och
      c) en beskrivning av vattenmyndighetens rättsliga ställning samt dess rättsliga och administrativa ansvar.
   27. Information om var och hur man kan få tillgång till
      a) sådana handlingar som avses i 5 kap. 3 §,
      b) detaljer om regleringar som har beslutats för punktkälleutsläpp och annan verksamhet som inverkar på vattentillståndet, och
      c) sådana övervakningsdata som samlats in enligt 7 kap.
   28. Om förvaltningsplanen är reviderad:
      a) en sammanfattning av alla förändringar och revideringar som har gjorts sedan den föregående versionen, inklusive en sammanfattning av de revideringar som har genomförts i enlighet med 3 kap. och 4 kap. 9 §,
      b) en bedömning av framstegen vad gäller uppfyllande av kvalitetskraven, inklusive en redovisning i kartform av resultaten av övervakningen och en förklaring till varför ett eller flera kvalitetskrav inte har uppfyllts,
      c) en sammanfattning av, och förklaring till, varje åtgärd som planerats i den tidigare versionen av förvaltningsplanen men som inte har vidtagits, och
      d) en sammanfattning av varje ytterligare övergångsåtgärd som i enlighet med 22 har fastställts sedan den senaste versionen av förvaltningsplanen. Förordning (2016:734).

/Bilaga 2 är inte med här./

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.