Valideringsförordning (2022:1549)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:1549
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2022-11-24
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om validering av en persons kunnande för att personen ska få en kvalifikation som omfattas av förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande eller en del av en sådan kvalifikation eller för att personen ska bli behörig till en utbildning som kan leda till en sådan kvalifikation eller del av en kvalifikation.

Om en lag eller en förordning innehåller en bestämmelse som avviker från denna förordning, gäller den bestämmelsen.

Förordningen är meddelad med stöd av 1 § lagen (2015:478) med bemyndiganden att meddela föreskrifter om validering och om avgift för ansökan som avser kvalifikationer för livslångt lärande.

Definitioner

2 §   I förordningen avses med
   - kunnande: resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter, ansvar och självständighet, och
   - validering: en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning som syftar till ett erkännande av en persons kunnande oberoende av hur det förvärvats.

Validering

3 §   En validering ska kunna leda till
   1. en kvalifikation som motsvarar en nivå i referensramen enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande eller en del av en sådan kvalifikation, eller
   2. behörighet till en utbildning som kan leda till en sådan kvalifikation eller del av en kvalifikation som avses i 1.

4 §   Valideringen som avses i 3 § 1 ska omfatta följande moment:
   1. en fördjupad kartläggning av personens tidigare lärande för att synliggöra och dokumentera kunnandet på ett sådant sätt att det går att bedöma mot den kvalifikation eller del av en kvalifikation som valideringen avser, och
   2. en bedömning av om personens kunnande motsvarar kvalifikationen eller delen av kvalifikationen.

Om personens kunnande bedöms motsvara den kvalifikation eller del av en kvalifikation som valideringen avser, ska ett betyg eller intyg utfärdas som styrker detta.

5 §   Bedömningen som avses i 4 § första stycket 2 ska göras av en person som har ämnes- eller yrkeskompetens inom området för det kunnande som ska bedömas. Bedömningen ska göras med relevanta och tillförlitliga metoder.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.