Utsädeslag (1976:298)

artal
1976
utfardad
1976-05-13
andrattillochmed
t.o.m. SFS 2005:1218
omtryck
SFS 2000:1262
utdrag
1 § I denna lag förstås med 1. utsäde, dels frö som är avsett till utsäde med undantag av skogsfrö, dels utsäde av potatis (utsädespotatis), 2. certifiering av utsäde, förvaltningsuppgift som innebär kvalitetskontroll av utsäde, försegling av förpackning med utsäde och
SFS nr: 1976:298
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 1976-05-13
Omtryck: SFS 2000:1262
Ändrad: t.o.m. SFS 2005:1218
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna lag förstås med
   1. utsäde, dels frö som är avsett till utsäde med undantag av skogsfrö, dels utsäde av potatis (utsädespotatis),
   2. certifiering av utsäde, förvaltningsuppgift som innebär kvalitetskontroll av utsäde, försegling av förpackning med utsäde och utfärdande av bevis om detta,
   3. saluföring av utsäde, sådan överlåtelse av utsäde, lagerhållning av utsäde för försäljning och utbjudande av utsäde till försäljning, som sker yrkesmässigt. Lag (2000:1262).

2 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att utsäde av visst slag får saluföras endast om utsädet har
   1. certifierats, eller
   2. kvalitetskontrollerats på annat sätt än genom certifiering.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter också om andra villkor för saluföring än som avses i första stycket och om förbud mot saluföring. Lag (2000:1262).

3 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
   1. certifiering och annan kvalitetskontroll,
   2. godkännande av leverantörer av utsäde som skall utföra annan kvalitetskontroll än certifiering, av personer som skall utföra besiktning av utsädesodlingar och av sådana laboratorier som skall analysera utsäde.

Myndighetsutövning som avses i första stycket 1 får av regeringen överlämnas till en juridisk person som regeringen har godkänt för uppgiften. Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet att besluta om sådant överlämnande eller godkännande. Lag (2000:1262).

4 §   Tillsyn över att föreskrifter meddelade med stöd av denna lag följs utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

En tillsynsmyndighet har rätt att få tillträde till lokaler och andra utrymmen och att där ta prov. Myndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Detta gäller också för EG:s institutioner och för inspektörer och experter som utses av institutionerna.

Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsynen.

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att bestämmelserna i första stycket skall efterlevas.
Förelägganden kan förenas med vite. Lag (2000:1262).

4 a §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur tillsynen skall bedrivas. Lag (2000:1262).

5 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde
   1. skall göra anmälan om sin verksamhet till Statens jordbruksverk,
   2. skall föra journal över vissa utsädespartier.
Lag (2005:1218).

6 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om avgifter i ärenden enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Lag (1996:1560).

7 §   Den som till Statens jordbruksverk uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift om en varas slag eller sort döms till böter.

I ringa fall döms inte till ansvar. Lag (2005:1218).

8 §   Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 2 § döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Till samma straff döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter anmälningsskyldighet som föreskrivits med stöd av 5 §.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Vara som varit föremål för brott mot föreskrift, meddelad med stöd av 2 §, skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller utbyte av sådant brott. I stället för varan kan dess värde förklaras förverkat.

Har någon gjort sig skyldig till brott enligt första stycket, skall han ersätta tillsynsmyndigheten kostnader för undersökning av taget prov. Lag (2000:1262).

9 §   Tillsynsmyndighetens beslut enligt 4 § fjärde stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2000:1262).