Till innehåll på sidan

utfiirdadt vid slutet af 1897 års riksdag

Svensk författningssamling

REGLEMENTE

FÖR

RIKSGÄLDS-KONTORET

utfiirdadt vid slutet af 1897 års riksdag.

Bill. till liilcsd. Prof. 1897. 10 Bind. 1 Afd. 2 Pund.

(Biksg.-k(mtorots reglemente).

In nehålls-förteckning.

Riksgäldskontorets föremål § 1.

)> skulder §§ 2—4.

» fordringar för utbetalda lån § 5.

» återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar

§§ 6-11.

» utbetalningar, anvisade vid innevarande riksdag, §§ 12—13.

Med statsregieringen gemenskap egande utgifter § 14.

På Riksgäldskontoret anvisade kreditiv §§ 15—18.

Från Riksgäldskontoret utgående riksdags- och revisionskostnader, aflöningar, förvaltningsutgifter

m. m. §§ 19—29.

Riksgäldskontorets inkomster och tillgångar §§ 30—41.

Redovisningen af