Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1976:359
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1976-05-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:618
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet

1 §   Har upphävts genom förordning (1995:791).

2 §   Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till högre belopp än som med erforderlig säkerhet kan anses svara mot den risk försäkringen är avsedd att täcka med tillägg för nödvändiga omkostnader.

Anskaffningskostnader som föranleds av konkurrensskäl får ej belasta trafikförsäkringsrörelsen. Förordning (1995:791).

3 §   Försäkringsgivaren ska varje år informera försäkringstagaren om hur stort belopp eller hur stor andel av trafikförsäkringspremien som hänför sig till den skatt som ska betalas enligt lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. Förordning (2007:472).

4 §   Har upphävts genom förordning (1991:368).

5 §   Skall trafikskadeersättning utgå i form av livränta och har försäkringsanstalten ej rätt att ansvara för sådan ränta, skall anstalten köpa livräntan hos behörig svensk försäkringsanstalt.
Förordning (1983:310).

6 §   Samtliga försäkringsgivare som driver trafikförsäkringsverksamhet i Sverige skall tillsammans med trafikförsäkringsföreningen upprätthålla och bekosta en skaderegleringsnämnd, vars reglemente godkänns av regeringen.

Innan en försäkringsgivare, en representant som avses i 5 § fjärde stycket trafikskadelagen (1975:1410) eller trafikförsäkringsföreningen erbjuder den skadelidande uppgörelse i en sådan viktigare ersättningsfråga som anges i reglementet för nämnden, skall frågan hänskjutas till nämnden för yttrande. Förordning (2007:338).

7 §   Finansinspektionen får meddela föreskrifter om villkor enligt 5 § fjärde stycket trafikskadelagen (1975:1410) när det gäller representanter för försäkringsgivare som driver gränsöverskridande verksamhet i Sverige.
Förordning (2007:338).

8 §   Ytterligare föreskrifter om försäkringsanstalts verksamhet enligt trafikskadelagen (1975:1410) eller denna förordning meddelas av finansinspektionen. Förordning (1993:1437).

Undantag från trafikförsäkringsplikten m.m.

9 §    /Upphör att gälla U:2024-08-15/ Ett motordrivet fordon som inte är registrerat i Sverige får föras in hit och brukas i trafik här utan svensk trafikförsäkring, om det tillhör en stat som har tillträtt den europeiska konventionen d. 20 april 1959 om obligatorisk försäkring mot skadeståndsansvar eller delstat i sådan stat. Intyg om att fordonet tillhör en sådan stat eller delstat ska medföras när fordonet förs in hit eller brukas i trafik här. Intyget ska vara utfärdat av statens regering eller, i fråga om en förbundsstat, av förbundsregeringen.

Ett motordrivet fordon som tillhör en främmande stat och som inte är registrerat i Sverige får föras in hit och brukas i trafik här utan svensk trafikförsäkring inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.

Andra stycket ska även gälla motordrivet fordon som tillhör ett Natohögkvarter som omfattas av följande avtal:
   - det kompletterande tilläggsprotokollet den 19 december 1997 till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor,
   - samförståndsavtalet den 4 september 2014 mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd. Förordning (2016:673).

9 §    /Träder i kraft I:2024-08-15/ Ett motordrivet fordon som inte är registrerat i Sverige får föras in hit och brukas i trafik här utan svensk trafikförsäkring, om det tillhör en stat som har tillträtt den europeiska konventionen den 20 april 1959 om obligatorisk försäkring mot skadeståndsansvar eller en delstat i en sådan stat. Ett intyg om att fordonet tillhör en sådan stat eller delstat ska medföras när fordonet förs in hit eller brukas i trafik här. Intyget ska vara utfärdat av statens regering eller, i fråga om en förbundsstat, av förbundsregeringen.

Ett motordrivet fordon som tillhör en främmande stat och som inte är registrerat i Sverige får föras in hit och brukas i trafik här utan svensk trafikförsäkring inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.

Andra stycket ska även gälla ett motordrivet fordon som tillhör ett Natohögkvarter som omfattas av följande avtal:
   - det kompletterande tilläggsprotokollet den 19 december 1997 till avtalet mellan de stater som är parter i nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor, eller
   - samförståndsavtalet den 4 september 2014 mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd.

Ett motordrivet fordon som tillhör en amerikansk styrka och som är registrerat i Sverige får brukas i trafik här utan svensk trafikförsäkring inom ramen för avtalet den 5 december 2023 mellan Sverige och Amerikas förenta stater om försvarssamarbete. Förordning (2024:596).

10 §   Motordrivet fordon får införas till Sverige och tillfälligt brukas i trafik här utan svensk trafikförsäkring, om det är registrerat i Andorra, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland jämte öarna Isle of Man, Alderney, Guernsey och Jersey, Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Ungern, Vatikanstaten eller Österrike.

Första stycket tillämpas även i fråga om icke registrerad moped som är hemmahörande i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Portugal, San Marino, Spanien, Förbundsrepubliken Tyskland, Ungern eller Vatikanstaten. Förordning (2022:441).

11 §   Ett motordrivet fordon som är registrerat i en annan främmande stat än som avses i 10 § får föras in till Sverige från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt brukas i trafik här utan svensk trafikförsäkring, om det är inrättat huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran. Förordning (1994:133).

12 §   I andra fall än som avses i 9-11 §§ får ett motordrivet fordon som är registrerat eller hemmahörande i en främmande stat föras in till Sverige och tillfälligt brukas i trafik här utan svensk trafikförsäkring endast om det
   1. vid införseln visas upp bevis om gällande försäkring som täcker ersättning för skada i följd av trafik med fordonet inom Europiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), exempelvis s.k.
grönt kort, eller
   2. genom det svenska Tullverkets försorg tecknas särskild försäkring som täcker ersättning för skada i följd av trafik med fordonet i länderna i EES och i Schweiz (gränsförsäkring) för tiden till dess att fordonet förs ut till något annat land än ett som ingår i EES. Förordning (2002:348).

13 §   När ett motordrivet fordon som avses i 11 eller 12 § förs ut igen till något annat land än ett som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall Tullverket kontrollera att det för fordonet har funnits försäkring som täckt ersättning för skada i följd av trafik med fordonet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I de fall då gränsförsäkring har tagits, skall Tullverket också kontrollera att premie har betalats för tiden till och med utförseldagen. Kan bevis om detta inte visas upp, skall försäkring tecknas eller felande premie betalas till Tullverket.

För ett motordrivet fordon som avses i 12 § och som inte är inrättat huvudsaklig en för att självständigt användas till person- eller godsbefordran gäller första stycket även när fordonet förs ut till Danmark, Finland eller Norge.

Första och andra styckena skall tillämpas även när fordon som avses där förtullas i Sverige i stället för att föras ut till annan stat.
Förordning (1999:488).

14 §   Särskild ersättning får ej uttagas för Tullverkets handläggning av ärende som avses i denna förordning.
Förordning (1999:488).

15 §   Närmare föreskrifter för tillämpningen av 9-14 § meddelas av Tullverket. Förordning (1999:488).

Motiverat besked om ersättning

15 a §    /Upphör att gälla U:2024-08-01/ Försäkringsgivaren eller dennes skaderegleringsrepresentant enligt 27 § trafikskadelagen (1975:1410) skall lämna ett motiverat besked om ersättning till den skadelidande inom tre månader från det att ett försäkringsfall anmäldes. Med motiverat besked om ersättning avses
   1. ett motiverat anbud om ersättning för sådana fall då försäkringsgivaren inte motsätter sig ersättningsansvar och skadeersättningen har beräknats och
   2. ett motiverat svar på vad som har anförts i anmälan av försäkringsfallet för sådana fall då försäkringsgivaren antingen motsätter sig ersättningsansvar eller ansvaret inte har fastställts eller beräknats fullständigt.

Det som sägs i första stycket om försäkringsgivaren gäller även trafikförsäkringsföreningen när en skada enligt 16 och 33 §§ trafikskadelagen skall ersättas av föreningen.
Förordning (2007:338).

15 a §    /Träder i kraft I:2024-08-01/ Försäkringsgivaren eller dennes skaderegleringsrepresentant enligt 27 § trafikskadelagen (1975:1410) ska lämna ett motiverat besked om ersättning till den skadelidande inom tre månader från det att ett försäkringsfall anmäldes. Med motiverat besked om ersättning avses
   1. ett motiverat anbud om ersättning, när försäkringsgivaren inte motsätter sig ersättningsansvar och skadeersättningen har beräknats, eller
   2. ett motiverat svar på det som har anförts i anmälan av försäkringsfallet, när försäkringsgivaren motsätter sig ersättningsansvar eller ansvaret inte har fastställts eller beräknats fullständigt.

Det som sägs i första stycket om försäkringsgivaren gäller även Trafikförsäkringsföreningen, när en skada ska ersättas av föreningen enligt 16 och 33 §§ eller 29 a och 33 §§ trafikskadelagen. Förordning (2024:618).

Intyg om trafikskadeersättning

15 b §   Försäkringsgivaren skall på försäkringstagarens begäran lämna ett intyg om trafikskadeersättning som har betalats ut under de senaste fem åren av försäkringstiden och som har lett till en höjning av årspremien för trafikförsäkringen. Om någon sådan ersättning inte har betalats ut, skall intyget innehålla uppgift om det. Intyget skall lämnas senast 15 dagar från det att det begärdes. Förordning (2007:338).

Skada under resa inom EES m.m.

16 §   En sådan skaderegleringsrepresentant som avses i 27 § trafikskadelagen (1975:1410) skall gentemot den skadelidande kunna sköta skaderegleringen på det eller de språk som är officiella i det EES-land där den skadelidande är bosatt.
Förordning (2002:348).

17 §   Har upphävts genom förordning (2007:338).

18 §   När ett ärende enligt 28 § trafikskadelagen (1975:1410) har anmälts till Trafikförsäkringsföreningen ska föreningen lämna en underrättelse om detta till försäkringsgivaren eller dennes skaderegleringsrepresentant i Sverige och till den som vållat skadan, om denne är känd. En sådan underrättelse ska lämnas även till den som i det land där försäkringsgivaren är etablerad har utsetts till skadeersättningsorgan enligt artikel 24 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/2118. Av underrättelsen ska det framgå att föreningen kommer att påbörja skaderegleringen inom den tid som anges i 28 § trafikskadelagen. Förordning (2023:672).

19 §   Den som meddelar trafikförsäkring enligt 5 § första stycket 1 trafikskadelagen (1975:1410) ska underrätta Trafikförsäkringsföreningen om namn och adress på de skaderegleringsrepresentanter som har utsetts enligt 27 § trafikskadelagen. En sådan underrättelse ska lämnas även till dem som i övriga länder har utsetts till informationscentrum enligt artikel 23 i direktiv 2009/103/EG, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2021/2118.

När en gränsförsäkring har tecknats enligt 12 och 13 §§ ska Tullverket underrätta Trafikförsäkringsföreningen om detta.
Förordning (2023:672).

/Rubriken träder i kraft I:2024-08-01/

Insolvensgarantisystem

19 a §    /Träder i kraft I:2024-08-01/ En domstol som beslutar om konkurs för en sådan försäkringsgivare som avses i 5 § första stycket 1 eller 2 trafikskadelagen (1975:1410) ska genast underrätta Trafikförsäkringsföreningen om beslutet. Detsamma gäller för en domstol eller Bolagsverket vid beslut om tvångslikvidation för en sådan försäkringsgivare.

Om högre rätt upphäver ett beslut om konkurs ska tingsrätten underrätta Trafikförsäkringsföreningen om beslutet. Om en domstol upphäver en dom eller ett beslut om tvångslikvidation ska likvidatorn, när avgörandet har fått laga kraft, underrätta Trafikförsäkringsföreningen om detta. Om domen eller beslutet ännu inte har verkställts, ska i stället domstolen underrätta Trafikförsäkringsföreningen.
Förordning (2024:618).

19 b §    /Träder i kraft I:2024-08-01/ När Trafikförsäkringsföreningen har informerats om ett sådant beslut som avses i 19 a § ska föreningen lämna en underrättelse om beslutet till
   1. de som i övriga länder har utsetts till insolvensorgan enligt artiklarna 10a och 25a i direktiv 2009/103/EG, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2021/2118, och
   2. de som i övriga länder har utsetts till skadeersättningsorgan enligt direktiv 2009/103/EG, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2021/2118. Förordning (2024:618).

19 c §    /Träder i kraft I:2024-08-01/ När Trafikförsäkringsföreningen har tagit emot ett anspråk på en sådan ersättning som avses i 29 a § trafikskadelagen (1975:1410) ska föreningen lämna en underrättelse om anspråket till
   1. den försäkringsgivare som är föremål för likvidationsförfarandet, och
   2. den som i det land där försäkringsgivaren har sitt huvudkontor har utsetts till insolvensorgan enligt artiklarna 10a och 25a i direktiv 2009/103/EG, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2021/2118. Förordning (2024:618).

19 d §    /Träder i kraft I:2024-08-01/ En försäkringsgivare som är föremål för konkurs eller tvångslikvidation och som betalar ersättning till en skadelidande eller lämnar ett motiverat svar enligt 15 a § första stycket 2 ska underrätta Trafikförsäkringsföreningen om betalningen eller det motiverade svaret.

En försäkringsgivare som har tagit emot en underrättelse om anspråk motsvarande den i 19 c § från den som i ett annat land har utsetts till insolvensorgan enligt artiklarna 10a och 25a i direktiv 2009/103/EG, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2021/2118, och som betalar ersättning för den skada som omfattas av anspråket eller bestrider anspråket ska underrätta organet i det andra landet om betalningen eller bestridandet. Förordning (2024:618).

Övriga bestämmelser

20 §   När en trafikförsäkring har meddelats ska försäkringsgivaren utfärda ett bevis om trafikförsäkringen, om försäkringstagaren begär det. Gäller försäkringen en moped eller ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning ska beviset utfärdas utan någon begäran, om fordonet omfattas av trafikskadelagen (1975:1410) men inte är registrerat i vägtrafikregistret. Beviset ska utfärdas enligt ett formulär som Finansinspektionen fastställer.

När ett avtal om trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret har upphört att gälla ska försäkringsgivaren, eller representanten för sådana försäkringsgivare som avses i 5 § första stycket 3 trafikskadelagen, anmäla det hos Transportstyrelsen. Detsamma gäller om ett avtal om trafikförsäkring som har ingåtts med den som har en saluvagnslicens upphör att gälla.

Försäkringsgivaren eller representanten för sådana försäkringsgivare som avses i 5 § första stycket 3 trafikskadelagen ska på Trafikförsäkringsföreningens begäran lämna uppgifter om huruvida en trafikförsäkring har meddelats för ett fordon som omfattas av trafikskadelagen men som inte är registrerat i vägtrafikregistret och om vem som äger fordonet. Förordning (2023:672).

21 §    /Upphör att gälla U:2024-08-01/ Väcks talan om skadestånd i följd av trafik med motordrivet fordon, skall domstolen i god tid före huvudförhandlingen i målet lämna underrättelse därom till den försäkringsanstalt som har meddelat trafikförsäkring för fordonet eller, i fall som avses i 5 § tredje stycket trafikskadelagen (1975:1410), till representanten för försäkringsgivaren eller, i fall som avses i 15 eller 16 § samma lag, till den myndighet som därvid företräder staten respektive till trafikförsäkringsföreningen. Förordning (2002:348).

21 §    /Träder i kraft I:2024-08-01/ Om det väcks en talan om skadestånd i följd av trafik med ett motordrivet fordon ska domstolen i god tid före huvudförhandlingen i målet lämna en underrättelse om att talan har väckts till den försäkringsgivare som har meddelat trafikförsäkring för fordonet. För sådana försäkringsgivare som avses i 5 § första stycket 3 trafikskadelagen (1975:1410) ska underrättelsen i stället lämnas till representanten för försäkringsgivaren. I sådana fall som avses i 15 § samma lag ska underrättelsen lämnas till den myndighet som företräder staten och i sådana fall som avses i 16, 28 eller 29 a § samma lag till Trafikförsäkringsföreningen. Förordning (2024:618).


Övergångsbestämmelser

1998:1260
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1998.
   2. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 § fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse före den 1 november 1998 eller godkänts vid mopedbesiktning enligt 48-54 §§ fordonskungörelsen i dess lydelse före den 1 november 1998 och därefter inte ändrats på sådant sätt som anges i 50 § nämnda kungörelse, skall vad som sägs om moped klass II gälla.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.