Till innehåll på sidan

Totalförsvarsdataförordning (2020:153)

SFS nr: 2020:153
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2020-03-19
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:1292
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Allmän bestämmelse

1 §   I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av totalförsvarsdatalagen (2020:151).

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen.

Direktåtkomst

2 §   Försvarsmaktens direktåtkomst ska begränsas till de personuppgifter som är nödvändiga för myndighetens verksamhet.

Direktåtkomsten får endast avse uppgifter om
   1. personnummer eller samordningsnummer, namn, adress, telefonnummer och folkbokföringsort,
   2. hinder för genomförande av mönstring, annan utredning, utbildning, krigsplacering eller annat ianspråktagande av den registrerade för totalförsvarets räkning,
   3. utbildning, anställning, kunskaper, färdigheter, anlag och intressen som har betydelse för bedömningen av den registrerades användbarhet inom totalförsvaret,
   4. fysisk och psykisk hälsa och förmåga samt de uppgifter som ligger till grund för den bedömningen,
   5. om den registrerade är svensk medborgare eller inte,
   6. utgången i mål om ansvar för brott mot totalförsvarsplikten,
   7. att den registrerade har dömts till påföljd för brott som framgår av uppgifter ur belastningsregistret som Totalförsvarets plikt- och prövningsverk har fått del av,
   8. att den registrerade har genomgått säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), vilken säkerhetsklass som prövningen har avsett och resultatet av denna,
   9. vad som bestämts vid inskrivningen för att fullgöra värnplikt eller civilplikt,
   10. krigsplacering, annat ianspråktagande av den registrerade för totalförsvaret eller en särskild uppgift som han eller hon ska utföra vid höjd beredskap,
   11. tjänstgöring inom totalförsvaret och betyg, vitsord, förordnanden och utmärkelser som rör tjänstgöringen, och
   12. personliga förhållanden i övrigt som åberopas av den registrerade, om de rör hans eller hennes tjänstgöring inom totalförsvaret. Förordning (2020:1292).

3 §   Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får ställa villkor i fråga om behörighet och säkerhet för att myndigheten ska medge Försvarsmakten direktåtkomst enligt 12 § totalförsvarsdatalagen (2020:151).

Direktåtkomst får inte medges innan Totalförsvarets plikt- och prövningsverk har försäkrat sig om att Försvarsmakten uppfyller kraven på behörighet och säkerhet.
Förordning (2020:1292).

Försvarsmaktens införande och rättelse av personuppgifter

4 §   Försvarsmakten får i Totalförsvarets plikt- och prövningsverks informationssystem endast föra in och rätta uppgifter om
   1. personnummer eller samordningsnummer, namn, adress, telefonnummer och folkbokföringsort,
   2. krigsplacering, annat ianspråktagande av den registrerade för totalförsvaret eller en särskild uppgift som han eller hon ska utföra vid höjd beredskap, och
   3. tjänstgöring inom totalförsvaret och betyg, vitsord, förordnanden och utmärkelser som hör till tjänstgöringen.
Förordning (2020:1292).

5 §   Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får ställa villkor i fråga om behörighet och säkerhet för Försvarsmaktens införande och rättelse av personuppgifter enligt 14 § totalförsvarsdatalagen (2020:151). Förordning (2020:1292).

Avskiljande

6 §   Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får meddela föreskrifter om avskiljande av personuppgifter enligt 15 § första och andra stycket totalförsvarsdatalagen.
Förordning (2020:1292).