Tobaksförordning (2001:312)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2001:312
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2001-05-31
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:832
Upphävd: 2016-05-20
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:354
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning ansluter till tobakslagen (1993:581). De uttryck och benämningar som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

2 §   Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om
   1. varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar till tobaksvaror enligt 9 § tobakslagen (1993:581),
   2. gränsvärden för sådana skadliga ämnen som tobaksvaror får innehålla eller ge upphov till enligt 18 § tobakslagen,
   3. mätning och övervakning av gränsvärden enligt 18 § tobakslagen, och
   4. hur kontrollköp ska genomföras enligt 22 a § tobakslagen.
Förordning (2014:832).

3 §   Tillverkare och importörer av tobaksvaror ska årligen till Folkhälsomyndigheten lämna en förteckning för varje märke och typ av tobaksvara över alla ingredienser och kvantiteter av dessa som används vid tillverkningen av varan.
Varje ingrediens som ingår i varan ska anges i förteckningen i fallande viktordning. Förteckningen ska åtföljas av
   1. en förklaring med skälen till att sådana ingredienser ingår i denna tobaksvara,
   2. en förklaring om ingrediensernas funktion och kategori, samt
   3. de toxikologiska uppgifter som är tillgängliga för tillverkaren eller importören när det gäller dessa ingredienser i deras förbrända eller oförbrända form, särskilt när det gäller deras effekter på hälsan, och med beaktande bland annat av de beroendeframkallande effekterna.

Folkhälsomyndigheten ska sprida den information som avses i första stycket till konsumenter. Uppgift som utgör företagshemlighet ska inte spridas.
Förordning (2013:898).

4 §   Folkhälsomyndigheten ska årligen till Europeiska kommissionen översända sådan information som avses i 3 § första stycket. Förordning (2013:898).

5 §   Sådana rum som avses i 6 § andra stycket tobakslagen (1993:581) skall vara så utformade och ventilerade att rök inte sprids till övriga delar av serveringsstället.
Förordning (2004:972).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.