Tillkännagivande av ändring av beloppsgränser i Montrealkonventionen

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2020:116
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 2020-03-12
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Den i Montreal den 28 maj 1999 antagna konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) trädde för Sveriges del i kraft den 28 juni 2004. Konventionens engelska och franska texter samt en översättning till svenska har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 2004:48). Samma texter och översättning finns som en bilaga till lagen (2010:510) om lufttransporter.

Enligt artikel 24.2 i Montrealkonventionen ska depositarien underrätta de fördragsslutande staterna om sådana ändringar av beloppsgränserna i artiklarna 21 och 22 i konventionen som sker med tillämpning av artikel 24. Enligt 6 § lagen om lufttransporter ska regeringen ge till känna sådana ändringar. Följande ändringar finns att ge till känna.

Med verkan från och med den 28 december 2019 har de beloppsgränser som anges i artiklarna 21 och 22 i Montrealkonventionen ändrats enligt följande.

Beloppsgräns före ändringen  Beloppsgräns efter ändringen
19        22
1 131        1 288
4 694        5 346
113 100        128 821

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.