Till innehåll på sidan

Tillkännagivande (2022:190) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

SFS nr: 2022:190
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-03-10
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Vid tillämpningen av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt
   1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1952 av den 10 november 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller tröskelvärden för offentliga varu-, tjänste- och byggentreprenadkontrakt samt projekttävlingar,
   2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1953 av den 10 november 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller tröskelvärden för varu-, tjänste- och byggentreprenadkontrakt samt projekttävlingar,
   3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1951 av den 10 november 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller tröskelvärden för koncessioner,
   4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1950 av den 10 november 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG vad gäller tröskelvärden för varu-, tjänste- och byggentreprenadkontrakt, och
   5. kommissionens meddelande (2021/C 457/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU och 2009/81/EG.

Upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:

Vad upphandlingen    Tröskelvärdet i     Tröskelvärdet                   
avser          euro          i svenska 
                        kronor

Varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av centrala upphandlande 
myndigheter      140 000          1 456 476
Projekttävlingar som anordnas av centrala upphandlande
myndigheter      140 000          1 456 476
Varukontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter på försvarsområdet, om kontraktet avser de varor som förtecknas i tillkännagivandet (2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling  140 000          1 456 476
Varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av upphandlande myndigheter som inte är centrala upphandlande
myndigheter       215 000          2 236 731
Projekttävlingar som anordnas av upphandlande myndigheter som inte är centrala upphandlande
myndigheter      215 000       2 236 731
Varukontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter på försvarsområdet, om kontraktet avser varor som inte förtecknas i tillkännagivandet (2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling  215 000          2 236 731
Byggentreprenadkontrakt 5 382 000      55 991 099
Tjänstekontrakt enligt bilaga 2 till lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling  750 000          7 802 550
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 2 §:

Vad upphandlingen    Tröskelvärdet i     Tröskelvärdet                   
avser          euro          i svenska 
                        kronor
Tjänstekontrakt      215 000          2 236 731
Byggentreprenadkontrakt  5 382 000      55 991 099
Upphandling enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:

Vad upphandlingen    Tröskelvärdet i     Tröskelvärdet                   
avser          euro          i svenska 
                        kronor
Varu- och tjänstekontrakt samt
projekttävlingar    431 000          4 483 865
Byggentreprenadkontrakt  5 382 000      55 991 099
Tjänstekontrakt enligt bilaga 2 till lagen (2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorerna 1 000 000      10 403 400
Upphandling enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:

Vad upphandlingen    Tröskelvärdet i     Tröskelvärdet                   
avser          euro          i svenska 
                        kronor
Koncessioner      5 382 000      55 991 099
Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 1:

Vad upphandlingen    Tröskelvärdet i     Tröskelvärdet                   
avser          euro          i svenska 
                        kronor
Varu- och
tjänstekontrakt      431 000          4 483 865
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 2:

Vad upphandlingen    Tröskelvärdet i     Tröskelvärdet                   
avser          euro          i svenska 
                        kronor
Byggentreprenadkontrakt  5 382 000      55 991 099