Till innehåll på sidan

Tillkännagivande (2003:483) om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2003:483
Departement/myndighet: Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad: 2003-06-12
Upphävd: 2022-07-07
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:1338
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Rådets förordning (EG) nr 1206/2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur trädde i kraft den 1 juli 2001. Förordningen, som gäller mellan EU:s medlemsstater med undantag av Danmark, finns publicerad i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT L 174, 27.6.2001, s. 1).

1 §   Regeringen har utsett Justitiedepartementet till centralt organ enligt bestämmelser i artikel 3 i förordningen, med ansvar för att
   1. ge information till domstolarna,
   2. söka lösningar på svårigheter som kan uppstå vid bevisupptagning i en annan medlemsstat,
   3. i undantagsfall och på begäran av en ansökande domstol, vidarebefordra en framställning till behörig domstol och
   4. fatta beslut i fråga om framställningar om direkt bevisupptagning.

2 §   Översändande av handlingar till Sverige får ske genom post, bud eller telefax eller, efter överenskommelse i det enskilda fallet, på annat sätt.

3 §   Standardformulär som används för framställningar till Sverige skall fyllas i på svenska eller engelska.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.