Studentkårsförordning (2009:769)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2009:769
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2009-06-17
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:748
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Tillämpningsområde

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter om studentkårer vid statliga universitet och högskolor.

2 §   Med högskolor avses i denna förordning både universitet och högskolor.

Beslut om ställning som studentkår, m.m.

3 §   En studentsammanslutning som vill få ställning som studentkår ska ansöka om detta hos högskolan. Sammanslutningen ska till ansökan foga sina stadgar och de övriga handlingar som sammanslutningen vill åberopa i ärendet.

4 §   Ett beslut enligt 4 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) ska gälla för tre år om inte annat följer av 5 §. I beslutet ska det anges vid vilken organisatorisk eller geografiskt avgränsad del eller vilka organisatoriska delar av högskolan sammanslutningen ges ställning som studentkår.

5 §   Högskolan ska förena ett beslut enligt 4 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) med villkor om att sammanslutningen ska uppfylla de krav som ställs i 4 kap. 9-14 §§ samma lag. Beslutet får återkallas om studentkåren inte längre uppfyller villkoret eller om studentkåren skriftligen ansöker om det.

Studentkåren ska beredas tillfälle att yttra sig innan ett beslut om återkallelse fattas.

6 §   Högskolan får meddela föreskrifter om hur en studentkår vid högskolan ska redovisa sin verksamhet och sitt medlemsantal.

Ledamöter i styrelsen som studenterna utser och studentrepresentanter

7 §   En studentkår vid en högskola får utse sådana ledamöter i styrelsen som studenterna enligt 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) har rätt att utse. En studentkår vid en högskola får också utse och entlediga sådana representanter som avses i 2 kap. 7 § högskolelagen.

Om det finns flera studentkårer vid en högskola, får uppgiften att utse ledamöter i högskolans styrelse enligt första stycket första meningen fullgöras på det sätt kårerna kommer överens om. När studenterna har rätt att vara representerade i ett organ vid högskolan som täcker flera studentkårers verksamhetsområden eller i övrigt vid beslut eller beredning som berör flera studentkårer, får de uppgifter som avses i första stycket andra meningen fullgöras på det sätt kårerna kommer överens om.

Kan kårerna inte enas får högskolan, efter att ha hört kårerna, besluta hur ledamöter i styrelsen eller representanter för studenterna ska utses. Förordning (2016:748).

8 §   En studentrepresentant ska representera även studenter som inte är medlemmar i en kår. Förordning (2010:1776).

9 §   Om det inom ett av högskolans verksamhetsområden inte finns någon studentkår, ska högskolan bland studenterna inom området anordna direkta eller indirekta val av ledamöter i styrelsen eller studentrepresentanter.

Högskolan får meddela föreskrifter om hur sådana val ska anordnas. Förordning (2016:748).

Överklagande

10 §   Beslut som har fattats av en högskola om att ge en sammanslutning ställning som studentkår eller om att en studentkår inte längre ska ha sådan ställning, får överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan.

Beslut av Överklagandenämnden för högskolan får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2012:585

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012 och ska tillämpas första gången när ledamöter i en högskolas styrelse ska utses för tiden från och med den 1 maj 2013.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.