Spelförordning (2018:1475)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2018:1475
Departement/myndighet: Finansdepartementet OU
Utfärdad: 2018-07-05
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:256
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:


1 kap. Tillämpningsområde och uttryck

Tillämpningsområde

1 §   Denna förordning gäller spel som avses i spellagen (2018:1138).

I 2 § 1 förordningen (2018:1476) med instruktion för Spelinspektionen finns bestämmelser om att Spelinspektionen är den myndighet som fullgör de uppgifter som spelmyndigheten har enligt spellagen.

Uttryck

2 §   Om inte annat anges har de uttryck och benämningar som används i förordningen samma betydelse som i spellagen (2018:1138).

I denna förordning avses med
   1. bakomspel: ett spel där en eller flera spelare spelar på utgången av en annan spelares spel,
   2. fasta odds: vadhållning där licenshavaren i förväg bestämmer odds för alla tänkbara utfall och där vinnande vad får vinst motsvarande insatsen för vadet multiplicerad med oddset,
   3. löpande odds: vadhållning mellan spelare där en i förväg bestämd andel av insatserna avsätts för vinster och där de vinnande vaden i respektive vinstgrupp, vid lika insats, delar vinstgruppens vinstsumma lika mellan sig,
   4. nummerspel: ett lotteri med fast eller rörlig vinstplan där möjligheten att vinna beror på om de nummer som dras stämmer överens med de av spelaren valda numren eller en slumpvald kombination av nummer,
   5. odds: mått på förhållandet mellan en spelares insats och vinst,
   6. sannolikhetsspel: ett lotteri i form av en spelmatris med förutbestämda uppgifter där möjligheten att vinna beror på om spelfälten på matrisen avtäcks,
   7. skraplotteri: ett lotteri med förhandsdragna uppgifter som avgör om lotten utfaller med vinst,
   8. vinstpottspel: ett lotteri där spelarnas insatser helt eller delvis samlas i en pott från vilken vinsten betalas ut till de spelare som vinner, och
   9. matchfixning: manipulation av resultat inom sport med avseende på vadhållning. Förordning (2023:310).

Idrottens regelverk om matchfixning

3 §   Med idrottens regelverk om matchfixning enligt spellagen (2018:1138) avses Sveriges Riksidrottsförbunds skrivelse Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet i dess lydelse enligt beslut den 28 maj 2023. Förordning (2024:256).


2 kap. Licensgivning och registrering av spel

1 §   En ansökan om licens, registrering eller tillstånd enligt spellagen (2018:1138) ska vara skriftlig och på svenska.

2 §   Följande personer ska anses ingå i sökandens ledning enligt 4 kap. 3 § spellagen (2018:1138):
   1. verkställande och vice verkställande direktör eller någon annan som är ansvarig för driften av verksamheten,
   2. bolagsman, komplementär och kommanditdelägare,
   3. firmatecknare och prokurist,
   4. förvaltare av stiftelse,
   5. den som ansvarar för ekonomin,
   6. den som ansvarar för att regler följs,
   7. den som ansvarar för spelprogramvaran och driften av spelet,
   8. den som ansvarar för it-säkerheten,
   9. den som ansvarar för systemändringar, och
   10. den som ansvarar för frågor som rör åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

3 §   Den som ansöker om licens ska utse en kontaktperson som Spelinspektionen kan kommunicera med under ansökningsförfarandet och under licensens giltighetstid.


3 kap. Spel som är förbehållet staten

1 §   Detta kapitel gäller spel som tillhandahålls enligt en licens för spel som är förbehållet staten enligt 5 kap. spellagen (2018:1138).

Spel på kasino

2 §   Automatiserat kasinospel får endast tillhandahållas med stöd av en licens att tillhandahålla spel på ett kasino. Vid tillämpningen av detta kapitel ska sådant spel anses utgöra kasinospel och inte spel på värdeautomater.

3 §   På ett kasino får antalet automatiserade kasinospel uppgå till högst hälften av det totala antalet kasinospel.

4 §   Antalet värdeautomater på samtliga kasinon i Sverige får sammanlagt uppgå till högst 2 500.

På ett kasino får antalet värdeautomater uppgå till högst tio gånger antalet kasinospel.

5 §   Värdet av en insats i ett kasinospel på ett kasino får uppgå till högst två prisbasbelopp för varje vinstmöjlighet.

Värdet av en insats i ett spel på en värdeautomat på ett kasino får uppgå till högst 1/250 prisbasbelopp för varje vinstmöjlighet.

6 §   Värdet av vinsterna från värdeautomatspel på ett kasino ska under licenstiden motsvara minst 85 procent av värdet av insatserna i sådant spel under samma tid.

Spel på värdeautomater

7 §   Antalet värdeautomater i Sverige på andra platser än på ett kasino får uppgå till högst 7 500, varav högst 500 får placeras på platser där det tillhandahålls bingo.

7 a §   Vid spel på värdeautomater får förlustgränsen enligt 14 kap. 7 § spellagen (2018:1138) uppgå till högst 5 000 kronor per vecka. Förordning (2022:1679).

8 §   Värdet av en insats i ett spel på en värdeautomat på andra platser än på ett kasino får uppgå till högst 1/7 000 prisbasbelopp.

Värdet av en vinst från ett sådant spel får uppgå till högst 100 gånger värdet av insatsen i spelet.

9 §   Värdet av vinsterna från spel på värdeautomater på andra platser än på ett kasino ska under licenstiden motsvara minst 85 procent av värdet av insatserna i sådant spel under samma tid.

10 §   Med avkastning från spel på värdeautomater enligt 5 kap. 8 § spellagen (2018:1138) avses den ersättning som tillfaller den som tillhandahåller bingospelet enligt överenskommelse med den som tillhandahåller värdeautomatspelet.

11 §   Innan värdeautomatspel får tillhandahållas på någon annan plats än på ett kasino, ska den kommun där spelet ska tillhandahållas ges tillfälle att yttra sig om spelplatsen.
Förordning (2023:277).

Lotterier

12 §   Licens att enligt 5 kap. 1 § spellagen (2018:1138) tillhandahålla annat spel än kasinospel på ett kasino och spel på värdeautomater får endast omfatta skraplotteri, nummerspel och sannolikhetsspel.

13 §   Skraplotteri får endast tillhandahållas med en fast vinstplan.

14 §   Värdet av vinsterna från ett skraplotteri, ett nummerspel eller ett sannolikhetsspel får under licenstiden uppgå till högst 50 procent av värdet av insatserna i spelet under samma tid.

15 §   Vid händelser som ligger utanför licenshavarens kontroll får värdet av vinsterna överskrida det högsta värde som anges i 14 §.

16 §   En licenshavare ska erbjuda en spelare som saknar spelkonto möjlighet att hämta ut sin vinst under minst tre månader efter det att spelet har avgjorts.


4 kap. Spel för allmännyttiga ändamål

1 §   Detta kapitel gäller spel som tillhandahålls enligt en licens för spel för allmännyttiga ändamål enligt 6 kap. spellagen (2018:1138).

Skraplotteri

2 §   Skraplotteri får endast tillhandahållas med en fast vinstplan.

Insatser, vinster och vinståterbetalning

3 §   Värdet av vinsterna från ett annat lotteri än bingo ska under licenstiden motsvara högst 50 procent av värdet av insatserna i lotteriet under samma tid.

För lotterier som har en i förväg fastställd vinstplan och som bedrivs i flera län, får beräkningen av vinsternas värde baseras på en bedömning av ett sannolikt vinstutfall.

4 §   Vid händelser som ligger utanför licenshavarens kontroll får värdet av vinsterna överskrida de högsta värden som anges i 3 §.

5 §   Värdet av en vinst i bingo får uppgå till högst ett prisbasbelopp. Om det finns särskilda skäl får värdet uppgå till ett högre belopp, dock inte högre än sex prisbasbelopp.

Värdet av vinsterna från bingo ska under licenstiden motsvara minst 35 procent av värdet av insatserna i spelet under samma tid.

6 §   Värdet av en insats i ett lokalt poolspel på hästar får uppgå till högst 1/8 000 prisbasbelopp.

Värdet av en vinst i ett sådant spel får uppgå till högst 1/80 prisbasbelopp.

7 §   Värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018:1138) får uppgå till högst ett prisbasbelopp.

Värdet av insatserna i ett sådant lotteri får uppgå till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod.

Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde i lotteriet.

8 §   En licenshavare ska erbjuda en spelare som saknar spelkonto möjlighet att hämta ut sin vinst under minst tre månader efter det att spelet har avgjorts.


5 kap. Kommersiellt onlinespel

1 §   Detta kapitel gäller spel som tillhandahålls enligt en licens för kommersiellt onlinespel enligt 7 kap. spellagen (2018:1138).

Tillåtna kasinospel

2 §   Licens att tillhandahålla kasinospel får omfatta roulett-, kort- och tärningsspel.

Tilläggsspel

3 §   Licens att tillhandahålla tilläggsspel får endast omfatta vinstpottspel.

Övriga bestämmelser

4 §   De medel som separerats från spelarnas insatser för att vid ett senare tillfälle delas ut till vinnare i ett visst spel ska hållas avskilda från licenshavarens medel.


6 kap. Vadhållning

1 §   Detta kapitel gäller spel som tillhandahålls enligt en licens för vadhållning enligt 8 kap. spellagen (2018:1138).

Otillåten vadhållning

2 §   Licens att tillhandahålla vadhållning får inte omfatta vadhållning på djur som hetsas mot varandra.

Tilläggsspel

3 §   Licens att tillhandahålla tilläggsspel får endast omfatta nummerspel.

Övriga bestämmelser

4 §   Vadhållning ska tillhandahållas med fasta eller löpande odds eller en kombination av dessa.

5 §   Vadhållning på svenska travtävlingar eller galopptävlingar får endast omfatta lopp som är upptagna i en tävlingskalender för en central hästsportorganisation.

6 §   De medel som separerats från spelarnas insatser för att vid ett senare tillfälle delas ut till vinnare i ett visst spel ska hållas avskilda från licenshavarens medel.


7 kap. Landbaserat kommersiellt spel

1 §   Detta kapitel gäller spel som tillhandahålls enligt en licens för landbaserat kommersiellt spel enligt 9 kap. spellagen (2018:1138).

Kasinospel

2 §   Licens att tillhandahålla annat kasinospel än kortspel i turneringsform får endast omfatta roulett-, kort- och tärningsspel.

Licens att tillhandahålla tilläggsspel får endast omfatta tilläggsspel till kortspel där spelaren spelar mot licenshavaren.

Licens att tillhandahålla bakomspel får endast omfatta kortspelet Black Jack.

3 §   Värdet av en insats i ett roulett- eller tärningsspel får uppgå till högst 1/2 000 prisbasbelopp för varje vinstmöjlighet.

Värdet av en vinst i ett sådant spel får uppgå till högst 1/67 prisbasbelopp för varje vinstmöjlighet.

4 §   Värdet av en insats i ett kortspel som inte tillhandahålls i turneringsform får uppgå till högst 1/200 prisbasbelopp för varje vinstmöjlighet.

Värdet av en vinst i ett sådant spel får uppgå till högst 1/133 prisbasbelopp för varje vinstmöjlighet.

Varuspelsautomater

5 §   Om Spelinspektionen i ett ärende om licens att tillhandahålla spel på varuspelsautomater begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller annan liknande handling som visar att ett visst krav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande handling från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Myndigheten får dock begära en översättning av handlingen till svenska.

6 §   I ett ärende om licens att tillhandahålla spel på varuspelsautomater ska ett beslut meddelas av Spelinspektionen senast två månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden förlängas en gång med högst två månader. Innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut ska sökanden informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

7 §   Värdet av en insats i ett spel på en varuspelsautomat får uppgå till högst 1/4 000 prisbasbelopp för varje vinstmöjlighet.

Värdet av en vinst från ett sådant spel får uppgå till högst 1/300 prisbasbelopp för varje vinstmöjlighet.

Kortspel i turneringsform

8 §   Licens att tillhandahålla kortspel i turneringsform får endast omfatta sådan poker där det i spelet förekommer både gemensamma och enskilda kort.

9 §   Värdet av varje spelares insats i en kortspelsturnering får uppgå till högst 1/40 prisbasbelopp.

Värdet av varje spelares insats i en sådan årlig kortspelsturnering som avses i 9 kap. 7 § spellagen (2018:1138) får dock uppgå till högst 1/8 prisbasbelopp. För sådant spel gäller även att högst 25 procent av vinstpotten får tillfalla en enskild spelare och att högst 20 procent av insatserna får användas för att täcka licenshavarens kostnader för spelet.

10 §   Spelaren ska betala sin insats i ett kortspel i turneringsform innan spelet börjar. Insatser eller vinster i ett sådant spel får inte betalas med kontanter.

11 §   Vinstpotten i en kortspelsturnering ska till minst hälften bestå av spelarnas insatser.

Övriga bestämmelser

12 §   Innan kasinospel eller kortspel i turneringsform får tillhandahållas på en spelplats, ska Polismyndigheten och den kommun där spelet ska tillhandahållas ges tillfälle att yttra sig om spelplatsen. Förordning (2023:277).


8 kap. Spel på fartyg i internationell trafik

1 §   Detta kapitel gäller spel som tillhandahålls enligt en licens för spel på fartyg i internationell trafik enligt 10 kap. spellagen (2018:1138).

Kasinospel

2 §   Licens att tillhandahålla annat kasinospel än kortspel i turneringsform får endast omfatta roulett-, kort- och tärningsspel.

Licens att tillhandahålla tilläggsspel får endast omfatta tilläggsspel till kortspel där spelaren spelar mot licenshavaren.

Licens att tillhandahålla bakomspel får endast omfatta kortspelet Black Jack.

3 §   Värdet av en insats i ett roulett- eller tärningsspel får uppgå till högst 1/2 000 prisbasbelopp för varje vinstmöjlighet.

Värdet av en vinst i ett sådant spel får uppgå till högst 1/67 prisbasbelopp för varje vinstmöjlighet.

4 §   Värdet av en insats i ett kortspel får uppgå till högst 1/200 prisbasbelopp för varje vinstmöjlighet.

Värdet av en vinst i ett sådant spel får uppgå till högst 1/133 prisbasbelopp för varje vinstmöjlighet.

Kortspel i turneringsform

5 §   Licens att tillhandahålla kortspel i turneringsform får endast omfatta sådan poker där det i spelet förekommer både gemensamma och enskilda kort.

6 §   Värdet av varje spelares insats i en kortspelsturnering får uppgå till högst 1/40 prisbasbelopp.

7 §   Spelaren ska betala sin insats i ett kortspel i turneringsform innan spelet börjar. Insatser eller vinster i ett sådant spel får inte betalas med kontanter.

8 §   Vinstpotten i en kortspelsturnering ska till minst hälften bestå av spelarnas insatser.

Penning- och värdeautomater

9 §   För varje fartyg får licens ges för högst 75 penning- eller värdeautomater.

10 §   Värdet av en insats i ett spel på en penning- eller värdeautomat får uppgå till högst 1/4 000 prisbasbelopp för varje vinstmöjlighet.

Värdet av en vinst från ett sådant spel får uppgå till högst 1/200 prisbasbelopp för varje vinstmöjlighet. På varje fartyg får det dock finnas högst 10 penning- eller värdeautomater där värdet av vinsten för varje vinstmöjlighet uppgår till högst 1/40 prisbasbelopp.

11 §   Vid spel på en penning- eller värdeautomat ska varje insats ge samma vinstchans, oberoende av utfallet av föregående spel. Ett spel får dock vara beroende av det närmast föregående spelet, om detta spel i sin tur inte har varit beroende av ett tidigare spel och inte heller har gett vinst.

12 §   Värdet av vinsterna från spel på penning- eller värdeautomater ska under licenstiden motsvara minst 85 procent av insatsernas värde under samma tid.


9 kap. Licenshavares samarbetspartner

Internationellt samarbete

1 §   Möjligheten att samarbeta internationellt enligt 11 kap. 1 § spellagen (2018:1138) förutsätter att
   1. Spelinspektionen har godkänt samarbetet efter en prövning av om spelet kan antas bedrivas på ett sunt, säkert och ur allmän synpunkt lämpligt sätt, och
   2. licenshavaren intygar att den internationella samarbetspartnern uppfyller
      a) de tekniska krav som har fastställts enligt 16 kap. spellagen eller motsvarande krav, och
      b) kraven i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller likvärdiga krav som garanterar att motsvarande skydd mot penningtvätt och finansiering av terrorism uppnås.

2 §   Spelinspektionen får, under förutsättning att övriga krav i 11 kap. 1 § spellagen (2018:1138) och 1 § är uppfyllda, besluta om vilka jurisdiktioner utanför EES som en licenshavare får utöva internationella samarbeten i.

Spelombud

3 §   Ett spelombud som avses i 11 kap. 2 § spellagen (2018:1138) ska registreras om ansökan visar att spelombudet är lämpligt att tillhandahålla spel.

En ansökan om registrering ska innehålla
   1. spelombudets namn, adress och personnummer, organisationsnummer eller motsvarande,
   2. om spelombudet är en juridisk person: namn, adress och personnummer eller motsvarande för dels de personer som ingår i spelombudets styrelse, dels den person som är verkställande direktör eller på motsvarande sätt företräder spelombudet, och
   3. uppgifter som visar att de personer som avses i 1 och 2 är lämpliga som spelombud.


10 kap. Spelkonton

1 §   Ett belopp som betalas in av en spelare till ett spelkonto ska krediteras på kontot när licenshavaren har tagit emot beloppet. Vinster ska krediteras omedelbart eller så snart det kan ske med hänsyn till säkerheten i transaktionen.

2 §   En utbetalning till spelaren enligt 13 kap. 8 § första stycket spellagen (2018:1138) ska göras senast fem vardagar efter det att spelkontot har avslutats.

3 §   En licenshavares skyldigheter enligt spellagen (2018:1138) gentemot en spelare ska inte påverkas av att licenshavaren tillåter spelare att ha flera spelkonton.

4 §   Vid onlinespel får en licenshavare inte ta emot kontanter som betalningsmedel.


11 kap. Spelansvar

Omsorgsplikt

1 §   Licenshavaren ska ha fastställda rutiner för kontakt med spelare i de fall problemspelande har identifierats eller misstänks.

2 §   Licenshavaren ska dokumentera varje spelansvarsåtgärd som vidtas.

Gränser för insättningar, förluster och inloggningstid

3 §   Gränserna för insättningar och förluster enligt 14 kap. 7 § spellagen (2018:1138) ska anges per dag, vecka och månad.

Om spelaren vill sänka en gräns enligt första stycket ska ändringen gälla omedelbart. Om ändringen avser en höjning ska ändringen gälla tidigast efter 72 timmar.

4 §   Vid onlinespel enligt 5-8 kap. spellagen (2018:1138) och vid spel på värdeautomater på andra platser än på ett kasino enligt 5 kap. 1 § samma lag, ska spelaren ange om inloggningstiden ska begränsas. Om spelaren väljer att begränsa sin inloggningstid ska spelaren även ange hur lång denna tid ska vara.

5 §   Licenshavaren ska säkerställa att angivna gränser enligt 3 och 4 §§ inte kan överskridas. Om en spelare höjer en gräns eller anger en högre gräns för insättningar än 10 000 kr per månad, ska licenshavaren kontakta spelaren i syfte att fullgöra sin omsorgsplikt enligt 14 kap. 1 § spellagen (2018:1138).

Bonuserbjudanden

6 §   En licenshavare som erbjuder en spelare en bonus enligt 14 kap. 9 § spellagen (2018:1138) ska på ett klart och tydligt sätt i samband med att erbjudandet lämnas, och när erbjudandet utnyttjas av spelaren, informera spelaren om de villkor och regler som gäller för erbjudandet. Utbetalning av en bonus ska göras så snart det är möjligt efter det att villkoren har uppfyllts.

En bonus till en enskild spelare får inte erbjudas på andra villkor än de som under samma förutsättningar erbjuds andra spelare som spelar samma spel.

En spelare ska ha minst 60 dagar på sig att uppfylla eventuella villkor som har knutits till en utbetalning av en bonus.

Självtest

7 §   Ett självtest enligt 14 kap. 10 § spellagen (2018:1138) ska placeras väl synligt och alltid vara möjligt att göra på samtliga sidor på webbplatsen där spelaren kan spela eller där det finns uppgifter om spelkontot eller information om spelansvar.

Självavstängning

8 §   En licenshavare ska informera spelaren om möjligheten till självavstängning enligt 14 kap. 12 § spellagen (2018:1138). Licenshavaren ska på sin webbplats även tillhandahålla en länk till den sida på Spelinspektionens webbplats där anmälan om självavstängning kan göras.

9 §   Vid registrering av en spelare ska licenshavaren kontrollera om spelaren är avstängd från spel enligt 14 kap. 12 § spellagen (2018:1138). Om kontrollen visar att spelaren har stängt av sig från spel, ska licenshavaren neka spelaren registrering.

En sådan kontroll ska även göras varje gång spelaren loggar in i spelsystemet. Om kontrollen visar att spelaren har stängt av sig från spel, ska licenshavaren neka spelaren tillträde till spelet.

10 §   Om en licenshavare får kännedom om att en spelare är avstängd från spel tills vidare, ska licenshavaren omedelbart avsluta spelkontot.

11 §   Funktionen för självavstängning enligt 14 kap. 11 § andra stycket spellagen (2018:1138) ska vara väl synlig och åtkomlig från samtliga sidor på webbplatsen där spelaren kan spela eller där det finns uppgifter om spelkontot eller information om spelansvar.

12 §   En anmälan enligt 14 kap. 12 § första stycket spellagen (2018:1138) ska vara personlig och innehålla en uttrycklig begäran om avstängning.

Internationellt informationsutbyte om matchfixning

13 §   I sådana rutiner som en licenshavare med licens för vadhållning enligt 8 kap. 1 § spellagen (2018:1138) ska ha för att motverka och upptäcka matchfixning och som avses i 14 kap. 16 § första stycket spellagen ska det framgå i vilken utsträckning licenshavaren deltar i ett internationellt utbyte av information om misstänkt matchfixning.
Förordning (2024:256).


12 kap. Behandling av personuppgifter

Självavstängning

1 §   En licenshavare får för att fullgöra sin skyldighet vid självavstängning enligt 14 kap. 11 § spellagen (2018:1138) endast behandla de identitetsuppgifter som behövs för att en avstängd spelare inte ska ges tillträde till spelet.

2 §   Spelinspektionen får för att fullgöra sin skyldighet att ansvara för självavstängningsregistret enligt 14 kap. 12 § spellagen (2018:1138) endast registrera de identitetsuppgifter som behövs för att en avstängd spelare ska kunna nekas tillträde till spel eller för att förhindra att direktreklam sänds till en avstängd spelare.

Uppgifter ur självavstängningsregistret får endast lämnas till en licenshavare för att denne ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt
   1. 14 kap. 12 § spellagen och denna förordning att inte registrera en avstängd spelare eller ge denne tillträde till spel, och
   2. 15 kap. 2 § första stycket spellagen att inte skicka direktreklam.

3 §   En licenshavare får endast behandla de identitetsuppgifter som behövs för att licenshavaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt
   1. 14 kap. 12 § spellagen (2018:1138) och denna förordning att inte registrera en avstängd spelare eller ge denne tillträde till spel, och
   2. 15 kap. 2 § första stycket spellagen att inte skicka direktreklam.

4 §   Ett spelombud får behandla personuppgifter ur självavstängnings-registret endast i egenskap av personuppgiftsbiträde åt licenshavaren.

5 §   Behandling av personuppgifter vid hantering av självavstängning ska vara automatiserad. Om det finns särskilda skäl får personuppgifter behandlas manuellt.

Matchfixning

6 §   Behandling av personuppgifter enligt 14 kap. 4-12 §§ får endast avse de personuppgifter som behövs för att
   1. identifiera den aktuella sporthändelsen, och
   2. påvisa vad som gett anledning till misstanken.
Förordning (2024:256).

7 §   Behandling av personuppgifter enligt 14 kap. 13 och 14 §§ får endast avse de personuppgifter som behövs för att fastställa om en person har deltagit i vadhållning i strid med idrottens regelverk om matchfixning. Förordning (2024:256).


13 kap. Tillsyn och andra åtgärder

Betalningsblockering

1 §   Betaltjänstleverantörer enligt lagen (2010:751) om betaltjänster ska avvisa betalordrar där betalkort används och auktorisation sker genom användning av detaljhandelskoden Merchant Category Code (MCC) 7995.

Skyldigheten att avvisa betalordrar gäller inte om betalordern avser en verksamhet som har licens enligt spellagen (2018:1138) eller där sådan licens inte krävs.
Förordning (2023:310).

Uppgifter till och från betaltjänstleverantörer

1 a §   En betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster ska på begäran av Spelinspektionen snarast möjligt lämna tillgängliga uppgifter om kontonummer, namn, butiks-id och inlösar-id som används vid förmedling av insatser eller vinster till eller från en spelverksamhet utan nödvändig licens enligt spellagen (2018:1138). Detsamma gäller om sådana uppgifter används av ett företag som på uppdrag av en sådan spelverksamhet främjar olovligt spel genom att förmedla betaltransaktioner. Förordning (2023:310).

1 b §   Spelinspektionen ska hålla alla betaltjänstleverantörer enligt lagen (2010:751) om betaltjänster informerade om vilka som har licens enligt spellagen (2018:1138).

Om betalkort kan användas vid betalning av de spel en licenshavare erbjuder ska licenshavarens butiks-id och inlösar-id framgå av informationen. Förordning (2023:310).

1 c §   Spelinspektionen ska hålla alla betaltjänstleverantörer enligt lagen (2010:751) om betaltjänster informerade om förelägganden eller förbud som myndigheten med stöd av 18 kap. 23 § spellagen (2018:1138) meddelar till företag som
   1. tillhandahåller spel utan nödvändig licens enligt spellagen, eller
   2. tillhandahåller betalningslösningar för spelbranschen.

Informationen ska även innehålla uppgifter om vilka kontonummer, namn, butiks-id och inlösar-id som används för att förmedla insatser eller vinster till eller från de företag som besluten om förelägganden eller förbud berör, om sådana uppgifter finns tillgängliga. Förordning (2023:310).

Uppgifter till Skatteverket

2 §   Spelinspektionen ska underrätta Skatteverket om meddelade och återkallade licenser enligt 5 och 7-10 kap. spellagen (2018:1138).

2 a §   Spelinspektionen ska underrätta Skatteverket om Spelinspektionen med stöd av 18 kap. 23 § spellagen (2018:1138) meddelar förelägganden eller förbud till företag som
   1. tillhandahåller spel utan nödvändig licens enligt spellagen, eller
   2. tillhandahåller betalningslösningar för spelbranschen.

En underrättelse ska innehålla uppgifter om vilka kontonummer, namn, butiks-id och inlösar-id som används för att förmedla vinster från de företag som besluten om förelägganden eller förbud berör, om sådana uppgifter finns tillgängliga.
Förordning (2023:310).

Bevarande av uppgifter

3 §   Den som har licens eller tillstånd för spelprogramvara ska spara uppgifter så länge som det behövs för att Spelinspektionen ska kunna utöva sin tillsyn enligt spellagen (2018:1138). Förordning (2022:1679).


14 kap. Samverkan

Råd för spelmarknadsfrågor

1 §   Inom Spelinspektionen ska det finnas ett råd för spelmarknadsfrågor.

Rådet för spelmarknadsfrågor ska ledas av Spelinspektionen och bestå av representanter för Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Skatteverket, Konsumentverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Spelinspektionen får tillåta att representanter för andra myndigheter får närvara vid rådets sammanträden.

Rådet ska sammanträda minst två gånger per år och utbyta erfarenheter.

Råd mot matchfixning

2 §   Inom Spelinspektionen ska det finnas ett råd mot matchfixning.

Rådet mot matchfixning ska ledas av Spelinspektionen och bestå av representanter för Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten. Spelinspektionen får tillåta att representanter från Sveriges Riksidrottsförbund och särskilt berörda idrottsförbund, branschorganisationer som representerar licenshavare som anordnar vadhållning samt andra särskilt berörda organisationer deltar. Förordning (2024:256).

3 §   Rådet mot matchfixning ska främja strategisk och operativ samverkan i frågor om att motverka matchfixning, vilket kan ske genom utbyte av information och samverkan om riskbedömningar.

Informationsdelning om matchfixning

4 §   Spelinspektionen ska ta fram och sprida information som är relevant i arbetet med att upptäcka och motverka matchfixning.
Förordning (2024:256).

5 §   Spelinspektionen ska skaffa, sammanställa och analysera uppgifter om misstänkt matchfixning. Förordning (2024:256).

6 §   Informationsdelning enligt 7-12 §§ ska göras genom en plattform som ska inrättas av Spelinspektionen.
Förordning (2024:256).

7 §   På begäran av Spelinspektionen ska en licenshavare med licens för vadhållning enligt 8 kap. 1 § spellagen (2018:1138) snarast möjligt lämna alla de uppgifter om misstänkt matchfixning som myndigheten behöver. Förordning (2024:256).

8 §   Om en licenshavare med licens för vadhållning enligt 8 kap. 1 § spellagen (2018:1138) har skäl att misstänka matchfixning, ska licenshavaren snarast möjligt rapportera det till Spelinspektionen.

Rapporteringsskyldigheten omfattar inte uppgifter som tagits emot enligt 11 §. Förordning (2024:256).

9 §   Om Sveriges Riksidrottsförbund eller ett sådant specialidrottsförbund som är anknutet till Riksidrottsförbundet har skäl att misstänka matchfixning, får förbundet rapportera det till Spelinspektionen. Förordning (2024:256).

10 §   Vid rapportering enligt 8 och 9 §§ ska följande uppgifter anges:
   1. vilken sporthändelse misstanken avser, och
   2. vad som gett anledning till misstanken.
Förordning (2024:256).

11 §   Spelinspektionen ska vidarebefordra uppgifter som rapporterats enligt 8 och 9 §§ till licenshavare med licens för vadhållning enligt 8 kap. 1 § spellagen (2018:1138).
Förordning (2024:256).

12 §   Om uppgifter som rapporterats enligt 8 § rör en sporthändelse i Sverige eller en sporthändelse med svenskt deltagande, ska Spelinspektionen vidarebefordra uppgifterna till Sveriges Riksidrottsförbund och vid behov till berört specialidrottsförbund. Förordning (2024:256).

Vadhållning i strid med idrottens regelverk om matchfixning

13 §   Om en licenshavare med licens för vadhållning enligt 8 kap. 1 § spellagen (2018:1138) har skäl att misstänka att en person deltagit i vadhållning i strid med idrottens regelverk om matchfixning, får licenshavaren rapportera det till berört specialidrottsförbund. Förordning (2024:256).

14 §   På begäran av ett sådant specialidrottsförbund som är anknutet till Sveriges Riksidrottsförbund ska en licenshavare med licens för vadhållning enligt 8 kap. 1 § spellagen (2018:1138) snarast möjligt kontrollera om en person ingått vadhållning.

En sådan kontroll får endast ske om specialidrottsförbundet visat att det finns skäl att misstänka att personen deltagit i vadhållning i strid med idrottens regelverk om matchfixning.
Förordning (2024:256).


15 kap. Avgifter

Ansökningsavgift

1 §   Spelinspektionen ska ta ut avgift för att pröva en ansökan enligt spellagen (2018:1138). Vid prövningen av ansökningar tillämpas i övrigt 11-14 §§ och 30 a § andra och tredje styckena avgiftsförordningen (1992:191).

2 §   Avgift enligt 1 § ska tas ut med följande belopp:

Licens eller tillstånd enligt      Avgift kronor
spellagen (2018:1138)  
Spel som är förbehållet staten
   1. Licens för statligt lotteri och landbaserade värdeautomater
utanför ett kasino  
a) grundbelopp              200 000
b) tilläggsbelopp per spelplats avseende landbaserade värdeautomater
utanför ett kasino          2 000
2. Licens för kasinospel på ett kasino  200 000
Spel för allmännyttiga ändamål

3. Licens för lotteri, grundbelopp  
a) omslutning, till och
med 500 000 kronor          6 000
b) omslutning, mer än 500 000 kronor
till och med 1 miljon kronor      18 000
c) omslutning, mer än 1 miljon kronor
till och med 5 miljoner kronor      65 000
d) omslutning, mer än 5 miljoner
kronor till och med 15 miljoner kronor 110 000  
e) omslutning, mer än 15
miljoner kronor              175 000
4. Licens för bingo  
a) grundbelopp              6 000
b) tilläggsbelopp för varje tillkommande juridisk person som
är sökande eller förmånstagare      500
5. Licens för lokalt poolspel      4 000
på hästar  
Kommersiellt spel och spel på fartyg
   6. Licens för kommersiellt
onlinespel eller vadhållning      230 000
7. Licens för kommersiellt kasinospel  
a) grundbelopp om sökanden är en
fysisk person              25 000
b) grundbelopp om sökanden är
en juridisk person          80 000
c) tilläggsbelopp per spelplats
(gäller inte spel på fartyg)      3 000

8. Licens för penning-, värde- 
eller varuspelsautomat  
a) grundbelopp om sökanden är
en fysisk person          25 000
b) grundbelopp om sökanden är
en juridisk person          80 000
c) tilläggsbelopp per spelplats
(gäller inte spel på fartyg)      3 000

9. Licens för kortspel i 
turneringsform  
a) om sökanden är en fysisk person  25 000
b) om sökanden är en juridisk person  80 000
c) om sökanden har en licens enligt 6  30 000
d) tilläggsbelopp per spelplats      3 000
Spelprogramvara och innehav av automater

10. Tillstånd för spelprogramvara  120 000
11. Tillstånd till innehav av penning-, värde- eller
varuspelsautomat          4 000
Anmälan om ändring
   12. Anmälan om ändring av personkretsen enligt 4 kap. 3 och
4 §§ och 11 kap. 6 c § spellagen  
a) avseende fysiska personer      1 000
b) avseende juridiska personer      3 000 
Förordning (2023:277).

3 §   Har upphävts genom förordning (2023:277).

Registreringsavgift

4 §   Spelinspektionen ska ta ut en avgift för en ansökan om registrering av spelombud enligt 11 kap. 2 § spellagen (2018:1138), anmälan om ändring enligt 11 kap. 3 § spellagen och begäran om avregistrering enligt 11 kap. 4 § spellagen. Avgiften ska tas ut med 1 500 kronor för varje spelombud.
Förordning (2023:277).

Tillsynsavgift

5 §   Spelinspektionen ska ta ut en avgift av den som har licens eller tillstånd för spelprogramvara för den tillsyn som myndigheten utövar enligt spellagen (2018:1138). Avgiften ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås för tillsynsverksamheten. Förordning (2022:1679).


16 kap. Bemyndiganden

Uttryck i förordningen

1 §   Spelinspektionen får meddela föreskrifter om vad som utgör elektroniska kommunikationsmedel enligt spellagen (2018:1138).

Licensgivning och registrering

2 §   Spelinspektionen får meddela föreskrifter om vilka handlingar som ska ges in och om vilka uppgifter som behövs för att pröva en ansökan om licens eller tillstånd till innehav av spelautomater.

3 §   Spelinspektionen får meddela föreskrifter om krav på spelets bedrivande för att det ska anses tillhandahållet på ett sunt, säkert och ur allmän synpunkt lämpligt sätt.

Spel som är förbehållet staten

4 §   Spelinspektionen får meddela föreskrifter om
   1. vilka kasinospel som får omfattas av licens enligt 5 kap. 1 § spellagen (2018:1138),
   2. öppettider, entréavgifter och betalningsmedel som får användas på ett kasino, och
   3. hur licenshavarens skyldighet att övervaka kasinospelen och lokalerna enligt 5 kap. 5 § spellagen ska fullgöras.

Kommersiellt onlinespel

5 §   Spelinspektionen får meddela föreskrifter om vilka roulett-, kort- och tärningsspel som får omfattas av licens enligt 7 kap. 1 § spellagen (2018:1138).

Vadhållning

6 §   Spelinspektionen får meddela föreskrifter om förbud eller begränsningar av spel på vissa tävlingar eller händelser i tävlingar, eller andra åtgärder för att bekämpa manipulation av resultat inom sport som utgör objekt för vadhållning.

Innan föreskrifter beslutas enligt första stycket, ska det idrottsförbund som berörs få möjlighet att yttra sig.

6 a §   Spelinspektionen beslutar när och hur licenshavare med licens för vadhållning enligt 8 kap. 1 § spellagen (2018:1138) samt Sveriges Riksidrottsförbund och ett sådant specialidrottsförbund som är anknutet till Riksidrottsförbundet får ansluta till den plattform som avses i 14 kap. 6 §.

Spelinspektionen får meddela föreskrifter om hur uppgifter om matchfixning samt uppgifter om vadhållning i strid med idrottens regelverk om matchfixning enligt 14 kap. 7-12 §§ ska rapporteras, tas emot respektive begäras.
Förordning (2024:256).

Licenshavares samarbetspartner

7 §   Spelinspektionen får meddela föreskrifter om
   1. förutsättningar för internationellt samarbete,
   2. vilka uppgifter som ska ingå i lämplighetsprövningen enligt 9 kap. 3 § första stycket och de övriga villkor som ska gälla för att tillhandahålla spel genom spelombud,
   3. undantag från krav på registrering av spelombud, och
   4. krav för att förhindra att en spelautomat används för annat än det som tillståndet enligt 11 kap. 7 § spellagen (2018:1138) omfattar.

7 a §   Spelinspektionen får meddela föreskrifter om vilka handlingar och uppgifter som ska ges in i samband med en ansökan om tillstånd att tillverka, tillhandahålla, installera eller ändra spelprogramvara eller om ändring av ett sådant tillstånd. Förordning (2022:1679).

Registrering av spelare och spelkonton

8 §   Spelinspektionen får meddela föreskrifter om
   1. undantag från skyldighet enligt 13 kap. spellagen (2018:1138) att tillhandahålla information om spelkontot,
   2. undantag från kravet på registrering enligt 12 kap. 1 och 3 §§ spellagen,
   3. hur kontrollerna av en spelares identitet enligt 12 kap. 2 och 4 §§ spellagen ska göras, och
   4. hur licenshavaren ska hantera spelkonton och betalningar enligt 13 kap. spellagen. Förordning (2022:1679).

Tekniska krav

9 §   Spelinspektionen får meddela föreskrifter om
   1. sådana tekniska krav och rutiner som avses i 16 kap. 1 § spellagen (2018:1138),
   2. den bedömning av överensstämmelse med tekniska krav som avses i 16 kap. 3 § spellagen, och
   3. undantag från det bedömningsförfarande som avses i 16 kap. 3 § spellagen och i så fall föreskriva vilket annat bedömningsförfarande som i stället ska gälla.
Förordning (2022:1679).

Spelansvar

10 §   Spelinspektionen får meddela föreskrifter om
   1. vilken information som licenshavaren ska ge till spelarna i spelet,
   2. undantag från kravet på handlingsplan enligt 14 kap. 1 § spellagen (2018:1138),
   3. vad en utbildning enligt 14 kap. 14 § spellagen ska innehålla, vilka spel utbildningen ska gälla, när och hur ofta utbildning ska hållas samt undantag från vilka som ska utbildas,
   4. det självtest som avses i 14 kap. 10 § spellagen och vilka åtgärder licenshavaren behöver vidta för att uppfylla kraven i 14 kap. 1 § spellagen,
   5. anställdas deltagande i licenshavarens spel enligt 14 kap. 15 § spellagen,
   6. det nationella självavstängningsregistret enligt 14 kap. 12 § spellagen, och
   7. övriga spelansvarsåtgärder.

Tillsyn

11 §   Spelinspektionen får meddela föreskrifter om
   1. vilka uppgifter en licenshavare ska rapportera till Spelinspektionen för myndighetens tillsyn över licenshavarens hantering av spelare och spelkonton samt rutiner för att motverka problem med överdrivet spelande,
   2. vilken information om verksamheten en licens- eller tillståndshavare ska ge Spelinspektionen för myndighetens tillsynsverksamhet, och
   3. formerna för varningsmeddelanden enligt 18 kap. 28 § spellagen (2018:1138). Förordning (2022:1679).

12 §   Spelinspektionen får meddela föreskrifter om den tillsyn som utövas av kommunerna enligt 18 kap. 1 § spellagen (2018:1138).

Avgifter

13 §   Spelinspektionen får meddela föreskrifter om beräkning och uttag av sådan avgift som avses i 15 kap. 5 §.


Övergångsbestämmelser

2018:1475
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
   2. Förordningen tillämpas även på ansökningar om licens som lämnas in till Lotteriinspektionen efter den 1 augusti 2018 och som avser tid efter den 1 januari 2019.
   3. Genom förordningen upphävs lotteriförordningen (1994:1451).
   4. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för beslut som har meddelats före ikraftträdandet, om besluten inte avser tillämpningen av denna förordning.

2022:1679
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2023 i fråga om 3 kap. 7 a §, 13 kap. 3 § och 15 kap. 2 och 5 §§ och i övrigt den 1 januari 2023.
   2. Bestämmelserna i 15 kap. 2 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för ansökningar som har getts in till Spelinspektionen före ikraftträdandet.

2023:277
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023.
   2. Bestämmelserna i 15 kap. 2 och 4 §§ i den äldre lydelsen gäller fortfarande för ansökningar som har getts in till Spelinspektionen före ikraftträdandet.

2023:310
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023.
   2. Bestämmelsen i 13 kap. 1 b § andra stycket ska inte tillämpas för licenshavare som fått sin licens före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.