Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1999:178
Departement/myndighet: Riksåklagaren
Utfärdad: 1999-03-16
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:953
Övrig text: Bilagorna finns inte med. Bilaga 1 senast ändrad genom SFS 2023:549. Bilaga 2 senast ändrad genom SFS 2022:71. Bilaga 3 senast ändrad genom SFS 2022:71. Bilaga 4.1 senast ändrad genom SFS 2020:72. Bilaga 4.2 senast ändrad genom SFS 2022:292. Bilaga 5 senast ändrad genom SFS 2022:71. Bilaga 7 senast ändrad genom SFS 2022:292. Bilaga 8 senast ändrad genom SFS 2013:172. Bilaga 9 senast ändrad genom SFS 2018:2. Bilaga 10 senast ändrad genom SFS 2023:485. Bilaga 11 senast ändrad genom SFS 2022:1875. Bilaga 13 senast ändrad genom SFS 2015:631. Bilaga 14 senast ändrad genom SFS 2023:953. Bilaga 15 senast ändrad genom SFS 2021:727. Bilaga 16 senast ändrad genom SFS 2019:622. Bilaga 17 har upphävts genom SFS 2022:785. Bilaga 19 senast ändrad genom SFS 2016:378. Ny bilaga 20 genom SFS 2021:727. Bilaga 21 har upphävts genom SFS 2018:1557. Ny bilaga 21 genom SFS 2022:1341. Bilaga 22 senast ändrad genom SFS 2022:1875. Ny bilaga 23 genom SFS 2011:949. Bilaga 24 senast ändrad genom SFS 2012:262. Bilaga 25 har upphävts genom SFS 2022:785. Bilaga 26 har upphävts genom SFS 2022:292. Rättelseblad 2007:678, 2010:114 och 2011:949 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § 2 och 3 st.
rättegångsbalken följande.

1 §   Föreläggande av ordningsbot får utfärdas beträffande de brott som upptas i bilagorna till denna författning.
Riksåklagarens föreskrifter (2002:729).

2 §   Ett föreläggande skall uppta ordningsbot med det belopp som anges i anslutning till respektive brott.

3 §   Om ordningsbot skall fastställas gemensamt för flera brott, skall den högsta boten ökas med 50 procentenheter av den sammanlagda boten för övriga brott.

4 §   De belopp som anges i bilagorna avser gärningar som kan betecknas som normalfall och som bör lagföras genom föreläggande av ordningsbot. Föreligger särskilda skäl skall ärendet överlämnas till åklagare.
Riksåklagarens föreskrifter (2002:729).


Övergångsbestämmelser

1999:178

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 1999 utom såvitt avser 3 kap. 61 § i bilaga 1 och bilagorna 7-11 samt 19.
Föreskrifterna i dessa delar träder i kraft den 1 juli 2000.
Genom författningen upphävs Riksåklagarens beslut (1991:2047) om ordningsbot för vissa brott. Det upphävda beslutet skall dock gälla till och med den 30 april 2000 såvitt avser bestämmelsen i 83 § vägtrafikkungörelsen (1972:603).

1999:885
   1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 1999 utom såvitt avser brott mot 3 kap. 61 § trafikförordningen (1998:1276) i bilaga 1 och de brott som anges i bilagorna 7-11 samt 19.
   2. Föreskrifterna beträffande brott mot 3 kap. 61 § trafikförordningen (1998:1276) i bilaga 1 träder i kraft den 1 maj 2000. För de brott som anges i bilagorna 7-11 och 19 träder föreskrifterna i kraft den 1 juli 2000.
   3. Riksåklagarens beslut (1991:2047) om ordningsbot för vissa brott upphör att gälla den 1 oktober 1999. Det upphävda beslutet skall dock tillämpas till och med den 30 april 2000 såvitt avser bestämmelsen i 83 § vägtrafikkungörelsen (1972:603). Riksåklagarens föreskrifter (1999:885).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.