Personuppgiftsförordning (1998:1191)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1998:1191
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1998-09-03
Omtryck: SFS 2006:1221
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:1049
Övrig text: Rättelseblad 2005:57 och 2011:354 har iakttagits.
Upphävd: 2018-05-25
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:219
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelse

1 §   I denna förordning ges kompletterande föreskrifter beträffande sådan behandling av personuppgifter som omfattas av personuppgiftslagen (1998:204).

Tillsynsmyndighet

2 §   Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Anmälan till Datainspektionen

3 §   Anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) gäller inte för behandling av personuppgifter
   1. som utförs till följd av en myndighets skyldighet enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen att lämna ut allmän handling,
   2. som till följd av bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) eller arkivförordningen (1991:446) utförs av en arkivmyndighet,
   3. som regleras genom särskilda föreskrifter i lag eller förordning i andra fall än som nämns i 1 och 2.

4 §   Anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) gäller inte för behandling av personuppgifter i löpande text eller sådant ostrukturerat material som avses i 5 a § personuppgiftslagen. Förordning (2006:1221).

5 §   Anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) gäller inte för behandling av känsliga personuppgifter som utförs med stöd av 17 § personuppgiftslagen. Anmälningsskyldigheten gäller inte heller för en sådan organisations motsvarande behandling av andra slag av personuppgifter än känsliga personuppgifter.

6 §   Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) för sådana typer av behandlingar som sannolikt inte kommer att leda till otillbörligt intrång i den personliga integriteten.

7 §   Datainspektionen skall med automatiserad behandling föra ett register över de behandlingar av personuppgifter som anmälts till inspektionen enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Undantag från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter

8 §   Utöver vad som följer av 5 a och 15-19 §§ personuppgiftslagen (1998:204) får känsliga personuppgifter behandlas av en myndighet i löpande text om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det. Förordning (2006:1221).

Behandling av uppgifter om lagöverträdelser m.m.

9 §   Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.
Datainspektionen får också i enskilda fall besluta om undantag från förbudet. Förordning (2001:582).

Förhandskontroll

10 §   Har upphävts genom förordning (2013:22).

11 §   Datainspektionen ska i fråga om behandling som anmäls dit enligt särskilda föreskrifter om förhandskontroll i en författning särskilt fatta beslut om det ska vidtas åtgärder med anledning av anmälan eller inte.
Förordning (2013:22).

Överföring av personuppgifter till tredjeland

12 §   En kommun eller ett landsting får till tredjeland föra över personuppgifter som ingår i
   1. ett diarium och som anges i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
   2. en kallelse till ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd,
   3. en kungörelse om sammanträde med fullmäktige, eller
   4. ett justerat protokoll som har förts vid ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd.

Personuppgifter som direkt pekar ut den registrerade får inte föras över. Detta förbud gäller dock inte personuppgifter som rör en förtroendevald, när det gäller hans eller hennes uppdrag. Förbudet gäller inte heller om
   1. övriga personuppgifter som rör den registrerade inte är sådana som avses i 13 eller 21 § personuppgiftslagen (1998:204), och
   2. det saknas skäl att anta att det finns risk för att den registrerades personliga integritet kränks genom överföringen.

Personnummer eller samordningsnummer får aldrig föras över.

Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller även ett kommunalförbund. Med fullmäktige avses då i stället förbundsfullmäktige eller förbundsdirektionen och med en nämnd avses ett sådant organ som anges i 9 kap. 5 § andra stycket kommunallagen (2017:725). Förordning (2017:1049).

13 §   Personuppgifter får föras över till tredjeland
   1. om och i den utsträckning Europeiska kommissionen har konstaterat att landet har en adekvat nivå för skyddet av personuppgifter i enlighet med artikel 25.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, eller
   2. om personuppgifterna förs över med tillämpning av ett avtal som innehåller sådana standardavtalsklausuler som kommissionen enligt artikel 26.4 i direktivet har beslutat erbjuder tillräckliga garantier för att privatliv och enskilda personers grundläggande fri- och rättigheter skyddas samt för utövningen av motsvarande rättigheter.

Beslut av kommissionen som avses i första stycket 1 anges i bilaga 1 till denna förordning. Av bilagan framgår att vissa av besluten enbart gäller överföringar till sådana mottagare som är specificerade i besluten.

Beslut av kommissionen som avses i första stycket 2 anges i bilaga 2 till denna förordning. Förordning (2010:193).
Förordning (2010:193).

13 a §   En transportör, som luftvägen transporterar passagerare till eller från ett tredjeland, får till det landet föra över personuppgifter som finns i transportörens passagerarförteckning (Passenger Name Record), om det sker enligt villkor som framgår av en överenskommelse mellan tredjelandet och Europeiska unionen avseende behandling och överföring av uppgifter rörande flygpassagerare.

Överenskommelser som avses i första stycket anges i bilaga 3 till denna förordning. Förordning (2006:1221).

14 §   Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 33 § personuppgiftslagen (1998:204) att till tredjeland föra över personuppgifter som är under behandling och att föra över personuppgifter för behandling i tredjeland om det finns tillräckliga garantier till skydd för de registrerades rättigheter. Datainspektionen får också under samma förutsättning i enskilda fall besluta om undantag från förbudet. Förordning (2006:1221).

Branschöverenskommelser

15 §   Datainspektionen skall på begäran av en organisation som företräder en väsentlig del av de personuppgiftsansvariga inom en viss bransch eller inom ett visst område avge yttrande över förslag till överenskommelser vad avser behandling av personuppgifter inom branschen eller området (branschöverenskommelse).

Ett yttrande enligt första stycket skall avse branschöverenskommelsens förenlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och andra författningar som reglerar den behandling av personuppgifter det är fråga om.

Inspektionen skall innan den avger yttrande om det är lämpligt se till att organisationer som företräder de registrerade har fått tillfälle att yttra sig över förslagen till branschöverenskommelser. Förordning (2001:582).

Bemyndiganden

16 §   Datainspektionen får meddela närmare föreskrifter om
   1. i vilka fall behandling av personuppgifter är tillåten,
   2. vilka krav som ställs på den personuppgiftsansvarige,
   3. i vilka fall användning av personnummer är tillåten,
   4. vad en anmälan eller ansökan till en personuppgiftsansvarig skall innehålla,
   5. vilken information som skall lämnas till registrerade och hur informationen skall lämnas,
   6. anmälan till inspektionen och förfarandet när anmälda uppgifter har ändrats. Förordning (2001:582).

Bistånd till personer som är registrerade utomlands

17 §   Den som är bosatt i Sverige och som är eller kan antas vara registrerad i ett register som omfattas av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter i ett land, som är anslutet till konventionen, får till Datainspektionen ge in en sådan framställning om bistånd som avses i artikel 14, punkt 2, i konventionen. Datainspektionen förmedlar framställningen till det andra landet.

Framställningen skall innehålla uppgifter om
   1. namn, adress och andra uppgifter som behövs för att identifiera den person som gör framställningen,
   2. det register som framställningen avser eller den som är ansvarig för registret,
   3. ändamålet med framställningen. Förordning (2001:582).


Övergångsbestämmelser

1998:1191

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1998 då dataförordningen (1982:480) skall upphöra att gälla.
Dataförordningen gäller dock fortfarande i de fall datalagen (1973:289) skall tillämpas enligt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till personuppgiftslagen (1998:204).

2013:22
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.
   2. Äldre föreskrifter gäller för anmälningar som kommit in till Datainspektionen före ikraftträdandet.

Bilaga 1

Europeiska kommissionen har meddelat följande beslut enligt artikel 25.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Av beslut 1, 5 och 9 framgår att dessa beslut bara gäller överföringar till vissa specificerade mottagare i respektive land.

Tredjeland    Beslut
Amerikas förenta stater  1. Kommissionens genomförandebeslut 
      (EU) 2016/1250 av den 12 juli 2016 
      enligt Europaparlamentets 
      och rådets direktiv 95/46/EG om 
      huruvida ett adekvat skydd 
      säkerställs genom skölden för skydd av 
      privatlivet i EU och Förenta staterna. 
Andorra       2. Kommissionens beslut 2010/625/EU av 
      den 19 oktober 2010 i enlighet med 
      Europaparlamentets och rådets direktiv 
      95/46/EG om adekvat skydd för 
      personuppgifter i Andorra.
Argentina     3. Kommissionens beslut 2003/490/EG av 
      den 30 juni 2003 i enlighet med 
      Europaparlamentets och rådets direktiv 
      95/46/EG om adekvat skydd för 
      personuppgifter i Argentina.
Bailiwick of Guernsey, dvs. öarna Guernsey, Alderney, Sark, Herm, Jethou, Brecqhou och
Lihou       4. Kommissionens beslut 2003/821/EG av 
      den 21 november 2003 om skyddsnivån för 
      personuppgifter på Guernsey.
Färöarna     5. Kommissionens beslut 2010/146/EU av 
      den 5 mars 2010 i enlighet med 
      Europaparlamentets och rådets direktiv 
      95/46/EG om en adekvat skyddsnivå genom 
      den färöiska lagen om behandling av 
      personuppgifter.
Isle of Man     6. Kommissionens beslut 2004/411/EG av 
      den 28 april 2004 om skyddsnivån för 
      personuppgifter på Isle of Man.
Israel      7. Kommissionens beslut 2011/61/EU av 
      den 31 januari 2011 i enlighet med 
      Europaparlamentets och rådets direktiv 
      95/46/EG om en adekvat skyddsnivå vid 
      automatiserad behandling av 
      personuppgifter i Staten Israel. 
Jersey      8. Kommissionens beslut 2008/393/EG av 
      den 8 maj 2008 i enlighet med 
      Europaparlamentets och rådets direktiv 
      95/46/EG om adekvat skydd för 
      personuppgifter på Jersey. 
Kanada      9. Kommissionens beslut 2002/2/EG av 
      den 20 december 2001 i enlighet med 
      Europaparlamentets och rådets direktiv 
      95/46/EG om adekvat skydd för 
      personuppgifter genom den kanadensiska 
      lagen om elektroniska handlingar och 
      skydd för personuppgifter (Personal 
      Information Protection and Electronic 
      Documents Act).
Nya Zeeland     10. Kommissionens genomförandebeslut 
      2013/65/EU av den 19 december 2012 i 
      enlighet med Europaparlamentets och 
      rådets direktiv 95/46/EG om ett adekvat 
      skydd av personuppgifter i Nya Zeeland.
Schweiz     11. Kommissionens beslut 2000/518/ EG av 
      den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets 
      och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat 
      skydd av personuppgifter i Schweiz.
Uruguay       12. Kommissionens genomförandebeslut 
      2012/484/EU av den 21 augusti 2012 i 
      enlighet med Europaparlamentets och 
      rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat 
      skyddsnivå vid automatiserad behandling av 
      personuppgifter i Republiken Uruguay. 
Förordning (2016:852).

Bilaga 2

Europeiska kommissionen har meddelat följande beslut enligt artikel 26.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG.
   1. Kommissionens beslut av den 15 juni 2001 om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredjeland enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG och kommissionens beslut av den 27 december 2004 om ändring av nämnda beslut.
   2. Kommissionens beslut av den 5 februari 2010 om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare etablerade i tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG.
Förordning (2010:193).

Bilaga 3

Mellan Europeiska unionen och tredjeland gäller följande internationella överenskommelser om överföring av uppgifter i lufttrafikföretags passagerarförteckningar (Passenger Name Record).

Tredjeland       Överenskommelse
Amerikas förenta stater 1. Avtal den 26 juli 2007 mellan
            Europeiska unionen och Amerikas förenta
            stater om lufttrafikföretags behandling
            av passageraruppgifter (PNR) och
            överföring av dessa till Förenta
            staternas Department of Homeland
            Security.
Australien       2. Avtal den 30 juni 2008 mellan
            Europeiska unionen och Australien om
            lufttrafikföretags behandling av
            passageraruppgifter (PNR) från
            Europeiska unionen och överföring av
            dessa till Australiens tullmyndighet.
Förordning (2008:750).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.