Ordenskungörelse (1974:768)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1974:768
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1974-12-06
Omtryck: SFS 1995:1025
Ändrad: t.o.m. SFS 1995:1025
Upphävd: 2023-02-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:1800
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Inom Kungl. Serafimerorden kan utmärkelser tilldelas statschefer och därmed jämställda personer samt medlemmar av det svenska konungahuset. Förordning (1995:1025).

2 §   Inom Kungl. Nordstjärneorden kan utmärkelser tilldelas medlemmar av det svenska konungahuset samt utländska medborgare som har gjort personliga insatser för Sverige eller för svenskt intresse.

Med utländsk medborgare likställs statslös som är bosatt utomlands.
Förordning (1995:1025).

3 §   Beslut om utmärkelse enligt 1 eller 2 § meddelas av Kungl.
Maj:ts Orden. I fråga om utländska medborgare meddelas beslut på förord av regeringen.

Förslag om utmärkelse enligt 2 § till utländska medborgare skall av myndigheter under regeringen ges in till det departement dit myndigheten hör. Förordning (1995:1025).

4 §   Stadgar för Kungl. Serafimer- och Nordstjärneordnarna fastställs av Kungl. Maj:ts Orden, sedan de godkänts av regeringen. Förordning (1995:1025).

5 §   Ordensavgift och avgift för ordensbrev bekostas av statsmedel.

6 §   Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna kungörelse meddelas av chefen för Utrikesdepartementet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.