Naturgasförordning (2006:1043)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2006:1043
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2006-06-29
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1409
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelse

1 §   I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till naturgaslagen (2005:403).

Definitioner

2 §   Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i naturgaslagen (2005:403).

I denna förordning betyder

gasmarknadsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/692, och

tredjeland: land som inte omfattas av gasmarknadsdirektivet.
Förordning (2019:822).

Undantag från kravet på koncession

3 §   Koncession enligt 2 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403) krävs inte för ombyggnad av en mät- och reglerstation, linjeventilstation, rensdonsstation eller kompressorstation.

Ärenden om koncession

4 §   En ansökan om koncession för en naturgasledning enligt 2 kap. 1 § första stycket naturgaslagen (2005:403) skall innehålla uppgifter om
   1. det överföringsbehov som naturgasledningen är avsedd att tillgodose,
   2. det behov som mät- och reglerstationen eller kompressorstationen är avsedd att tillgodose, och
   3. de alternativa sträckningar av naturgasledningen och de alternativa placeringar av stationen som sökanden undersökt samt resultatet av de samråd som föregått ansökan.

5 §   En ansökan om koncession för en lagringsanläggning eller en förgasningsanläggning enligt 2 kap. 2 eller 3 § naturgaslagen (2005:403) skall innehålla uppgifter om
   1. det behov som anläggningen är avsedd att tillgodose, och
   2. de alternativa placeringar av anläggningen som sökanden undersökt samt resultatet av de samråd som föregått ansökan.

6 §   En ansökan enligt 4 eller 5 § ska vara skriftlig och ges in till Energimarknadsinspektionen. Utöver det som följer av 4 och 5 §§ ska ansökan innehålla
   1. en teknisk beskrivning av den planerade ledningen, stationen eller anläggningen samt en kostnadsberäkning,
   2. en karta över ledningens föreslagna sträckning eller stationens eller anläggningens föreslagna placering samt en beskrivning av den mark som behöver tas i anspråk för ledningen, stationen eller anläggningen,
   3. bestyrkta förteckningar över ägare och innehavare av fastigheter över vilka ledningen avses dras fram eller på vilka stationen eller anläggningen avses placeras eller av fastigheter som på annat sätt behövs för anläggningen,
   4. uppgift om de överenskommelser som träffats om upplåtelse av mark för ledningen, stationen eller anläggningen eller de hinder som finns mot sådana överenskommelser,
   5. en redogörelse för sökandens organisation,
   6. en redogörelse för hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken följs, och
   7. den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 2 kap. 7 § andra stycket 2 eller 3 naturgaslagen (2005:403).

I en beskrivning enligt första stycket 1 ska det finnas en ritning över ledningens, stationens eller anläggningens konstruktion och dess anslutning till naturgasledningar.
Förordning (2017:1036).

6 a §   En ansökan enligt 6 § första stycket får lämnas in elektroniskt.

Med en bestyrkt förteckning enligt 6 § första stycket 3 jämställs ett elektroniskt dokument som har undertecknats med en elektronisk underskrift.

Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om elektronisk inlämning av ansökan och om elektronisk underskrift. Förordning (2022:1409).

7 §   Energimarknadsinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från föreskrifterna i 4-6 §§ eller begära in de ytterligare uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. Förordning (2007:1321).

8 §   Energimarknadsinspektionen ska kungöra en ansökan enligt 4 eller 5 §. Kungörelsen ska göras i en ortstidning. Energimarknadsinspektionen ska dessutom skicka meddelanden om ansökan till de sakägare som angetts i ansökan.

I kungörelsen och i meddelanden enligt första stycket ska det anges att synpunkter på ansökan kan lämnas skriftligt till Energimarknadsinspektionen inom en viss angiven tid, som ska vara minst fyra veckor från det att kungörelsen var införd i ortstidningen.

Bestämmelser om kungörelse av miljökonsekvensbeskrivningar finns i 6 kap. 39-41 §§ miljöbalken och 20 § miljöbedömningsförordningen (2017:966). Förordning (2017:1036).

9 §   I ett ärende om koncession ska yttrande inhämtas från
   1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
   2. Försvarsmakten,
   3. länsstyrelsen i det eller de län som berörs av ansökan,
   4. de kommuner som berörs av ansökan,
   5. de fastighetsägare som berörs av ansökan, och
   6. de övriga sakägare som berörs av ansökan.
Förordning (2008:900).

10 §   Sedan Energimarknadsinspektionen berett ett ärende enligt 4 eller 5 § ska myndigheten med ett eget yttrande överlämna ärendet till regeringens prövning. Om en specifik miljöbedömning krävs enligt 2 kap. 7 § andra stycket 2 naturgaslagen (2005:403), ska myndigheten i sitt yttrande ta ställning till om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken. Förordning (2017:1036).

10 a §   I ärenden enligt 4 och 5 §§ ska beslut meddelas av regeringen inom fem år efter det att en fullständig ansökan kom in till Energimarknadsinspektionen.

I ett ärende enligt 13 § ska beslut meddelas av regeringen inom tio år efter det att en fullständig ansökan kom in till Energimarknadsinspektionen.

Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst den ursprungliga tidsfristens längd. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när fullständig ansökan kommit in och om innehållet i ett sådant bevis. Förordning (2009:1099).

Byggande av naturgasledningar, lagringsanläggningar och förgasningsanläggningar

11 §   Innan en koncessionspliktig naturgasledning, lagringsanläggning eller förgasningsanläggning börjar byggas ska koncessionshavaren göra anmälan om det till Energimarknadsinspektionen och till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.
En karta och en teknisk beskrivning av naturgasledningen, lagringsanläggningen eller förgasningsanläggningen ska lämnas in tillsammans med anmälan. Förordning (2007:1321).

12 §   En koncessionshavare får inte börja använda en naturgasledning, en lagringsanläggning eller en förgasningsanläggning innan Energimarknadsinspektionen har meddelat tillstånd till det (drifttillstånd).
Förordning (2007:1321).

Vissa ärenden enligt 2 kap. naturgaslagen

13 §   En ansökan om förlängning av giltighetstiden för en koncession enligt 2 kap. 12 § första stycket naturgaslagen (2005:403) ska vara skriftlig och ges in till Energimarknadsinspektionen.

I sådana ärenden ska 4-10 §§ tillämpas.
Förordning (2007:1321).

14 §   Energimarknadsinspektionen ska pröva ansökningar enligt 2 kap. 13 § naturgaslagen (2005:403) om tillstånd till överlåtelse av koncession. Förordning (2007:1321).

15 §   Energimarknadsinspektionen ska bereda ärenden enligt 2 kap. 14 § naturgaslagen (2005:403) om återkallelse av koncession och därefter, med eget yttrande, överlämna ärendet till regeringens prövning. Förordning (2007:1321).

16 §   Energimarknadsinspektionen ska pröva ärenden enligt 2 kap. 1 a §, 15 § andra och tredje styckena, 16 § första och andra styckena och 17 § första och andra styckena naturgaslagen (2005:403). Förordning (2013:210).

Mätning och rapportering av överförd naturgas

17 §   Den som bedriver överföring av naturgas ska mäta överförd naturgas och rapportera resultaten av mätningarna i enlighet med de närmare föreskrifter som meddelas av Energimarknadsinspektionen. Förordning (2007:1321).

17 a §   Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om mätning av överförd naturgas och rapportering av resultatet av mätningarna. Förordning (2007:1321).

18 §   Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll meddelar föreskrifter om krav på och kontroll av mätutrustning och utövar tillsyn över efterlevnaden av sådana föreskrifter i enlighet med vad som följer av lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon.
Förordning (2010:805).

Övervakningsplan

19 §   Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om
   1. innehållet i sådana övervakningsplaner som avses i 3 kap. 9 § och 4 kap. 7 § naturgaslagen (2005:403),
   2. utseende av övervakningsansvarig och dennes uppgifter enligt 3 kap. 10 § naturgaslagen, och
   3. offentliggörandet av sådana årliga rapporter som avses i 3 kap. 10 § andra stycket och 4 kap. 8 § naturgaslagen.
Förordning (2012:338).

Offentliggörande av information

19 a §   Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om skyldighet för en transmissionsnätsoperatör eller ett företag som innehar en lagrings- eller förgasningsanläggning att offentliggöra information som har betydelse för naturgasmarknadens funktion. Förordning (2012:338).

Avgifter och övriga villkor

20 §   Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om sådant offentliggörande av
   1. metoder och villkor som avses i 6 kap. 1 a § första stycket 3 naturgaslagen (2005:403), och
   2. avgifter och övriga villkor som avses i 6 kap. 4 § första stycket naturgaslagen. Förordning (2017:1041).

20 a §   Har upphävts genom förordning (2013:210).

Systembalansansvar

21 §   Swedegas AB ska vara systembalansansvarigt enligt 7 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403). Förordning (2013:210).

22 §Den som bedriver överföring av naturgas ska hålla Swedegas AB kontinuerligt underrättat om temperatur, tryck, flöde och ventillägen i mät- och reglerstationer och om sådana driftsstörningar som kan påverka driften av det västsvenska naturgassystemet.

Den som bedriver överföring av naturgas ska också hålla Swedegas AB underrättat om volymen naturgas i ledningarna.

Den som bedriver överföring av naturgas ska utan dröjsmål underrätta Swedegas AB om sådana planerade åtgärder på de egna ledningarna som kan påverka driften av det västsvenska naturgassystemet. Förordning (2014:345).

23 §   Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om underrättelser enligt 22 §.
Förordning (2013:210).

24 §   Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om offentliggörande av villkor enligt 7 kap. 6 § första stycket naturgaslagen (2005:403).
Förordning (2007:1321).

Anmälan och underrättelse om leverans av naturgas

25 §   Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om anmälningar enligt 7 kap. 8 § första stycket och underrättelser enligt 7 kap. 8 § tredje stycket naturgaslagen (2005:403). Förordning (2007:1321).

Underrättelser om balansansvar

26 §   Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om underrättelser enligt 7 kap. 9 § andra och fjärde styckena naturgaslagen (2005:403). Förordning (2011:966).

27 §   Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om underrättelser enligt 7 kap. 10 § naturgaslagen (2005:403). Förordning (2013:210).

Underrättelse till konsument och meddelande till socialnämnden

28 §   Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter med fastställande av formulär för underrättelser till konsument och meddelande till socialnämnden enligt 8 kap. 6 § naturgaslagen (2005:403). Förordning (2007:1321).

Undantag enligt 9 kap. naturgaslagen (2005:403)

29 §   Energimarknadsinspektionen prövar frågor om undantag enligt 9 kap. naturgaslagen (2005:403). I 31 § finns dock bestämmelser om att ett ärende om ett sådant undantag i vissa fall ska överlämnas till byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för prövning av den myndigheten.
Förordning (2012:338).

29 a §   Energimarknadsinspektionen ska i ett ärende om undantag enligt 9 kap. naturgaslagen (2005:403) inhämta ett yttrande från en energitillsynsmyndighet i ett sådant land som omfattas av gasmarknadsdirektivet och vars marknader sannolikt kommer att påverkas av den nya ledningen eller anläggningen.

Energimarknadsinspektionen ska även ge en berörd myndighet i ett tredjeland tillfälle att inom en tid av högst tre månader yttra sig i ärendet, om ledningen eller anläggningen är sammankopplad med ledningsnät för naturgas i Europeiska unionen och har sitt ursprung eller sin slutpunkt i tredjelandet.

Om ansökan avser en transmissionsledning mellan Sverige och ett tredjeland, ska Energimarknadsinspektionen när den ger en myndighet tillfälle att yttra sig enligt andra stycket beakta om det finns skäl att särskilt efterfråga information som har betydelse för bedömningen av om gasmarknadsdirektivet tillämpas konsekvent i Sverige när det gäller ledningen.
Förordning (2019:822).

30 §   Om den ledning eller anläggning som avses med en ansökan om undantag enligt 9 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403) sträcker sig över territorium som tillhör en annan medlemsstat i Europeiska unionen, ska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ges tillfälle att yttra sig i ärendet inom två månader från den dag då en begäran om undantag mottogs av den sista av de berörda medlemsstaternas tillsynsmyndigheter.

Om samtliga berörda nationella tillsynsmyndigheter har kommit överens i frågan om undantag inom sex månader från den dag då en begäran om undantag mottogs av den sista av dessa myndigheter, ska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter underrättas om detta.
Förordning (2012:338).

30 a §   Har upphävts genom förordning (2012:338).

31 §   Ett sådant ärende om undantag enligt 9 kap.
naturgaslagen (2005:403) som avses i 30 § första stycket ska överlämnas till byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för prövning, om
   1. Energimarknadsinspektionen och övriga berörda tillsynsmyndigheter inte har kommit överens i frågan om undantag inom sex månader från den dag då begäran om undantag mottogs av den sista av dessa myndigheter, eller
   2. Energimarknadsinspektionen och övriga berörda tillsynsmyndigheter gemensamt begär det.

Den period som avses i första stycket 1 får förlängas med högst tre månader, om tillsynsmyndigheterna är överens om detta. Förordning (2012:338).

32 §   Energimarknadsinspektionen ska så snart den har mottagit en ansökan om undantag enligt 9 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403) skicka en kopia av ansökan till Europeiska kommissionen.

Energimarknadsinspektionen ska utan dröjsmål anmäla ett beslut om undantag till Europeiska kommissionen och förse kommissionen med alla relevanta uppgifter om beslutet.
Förordning (2012:338).

33 §   Har upphävts genom förordning (2012:338).

33 a §   Har upphävts genom förordning (2012:338).

33 b §   Har upphävts genom förordning (2012:338).

Tillsyn m.m.

34 §   Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet enligt 1 kap. 9 § naturgaslagen (2005:403). Förordning (2012:338).

34 a §   Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om skyldighet för naturgasleverantörer att dokumentera och bevara uppgifter om leveransavtal och derivatinstrument samt om transaktioner som gäller sådana avtal eller instrument.
Förordning (2012:338).

34 b §   En naturgasleverantör ska på begäran lämna uppgifter om leveransavtal och derivatinstrument samt om transaktioner som gäller sådana avtal eller instrument till Europeiska kommissionen och Energimarknadsinspektionen. Detta gäller dock endast sådana uppgifter inom handeln med naturgas som utgör räkenskapsinformation enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som ska dokumenteras och bevaras enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 34 a §.
Förordning (2012:338).

Överklagande

35 §   Energimarknadsinspektionens beslut enligt 2 kap. 1 a § och 9 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403) får överklagas till regeringen. Förordning (2013:210).

36 §   Energimarknadsinspektionens beslut enligt 14 § får överklagas till regeringen. Andra beslut av Energimarknadsinspektionen enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2012:338).


Övergångsbestämmelser

2009:1099

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas endast i fråga om ansökningar som har kommit in till Energimarknadsinspektionen efter ikraftträdandet.

2017:1036
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.