Miljöprövningsförordning (2013:251)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2013:251
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2013-05-08
Omtryck: SFS 2016:1188
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:339
Övrig text: Rättelseblad 2013:251 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:


1 kap. Miljöprövning

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om tillståndsplikt och anmälningsplikt för verksamheter och åtgärder som avses i 9 kap. miljöbalken.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 9 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 3, 4, 10 och 11 §§ och 2-32 kap.,
   - 9 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 6 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2016:1188).

2 §   Med tillsynsmyndigheten avses i denna förordning den som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar tillsyn över verksamheten eller åtgärden. Förordning (2020:691).

Tillståndsplikt

3 §   Om det i fråga om en verksamhet eller åtgärd som beskrivs i 2-32 kap. anges att tillståndsplikt gäller, får verksamheten eller åtgärden inte bedrivas eller vidtas utan ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken.

4 §   För ändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det också tillstånd, om
   1. ändringen i sig innebär en sådan verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt 2-32 kap., eller
   2. ändringen i sig eller tillsammans med tidigare ändringar innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma.

I 104 § förordningen (2013:253) om förbränning av avfall finns en bestämmelse om att det krävs tillstånd för att övergå från förbränning av enbart icke-farligt avfall till förbränning av farligt avfall. Förordning (2020:528).

4 a §   I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns bestämmelser om tillståndsplikt
   1. på grund av hantering av farliga ämnen i 5 §,
   2. för avloppsanordningar i 13 § första och fjärde styckena,
   3. för värmepumpsanläggningar i 17 § första stycket andra meningen, och
   4. för att hålla vissa djur i 39 §.
Förordning (2020:528).

Undantag från tillståndsplikt

5 §   Trots 4 § krävs det inte tillstånd till en ändring av en tillståndspliktig verksamhet om ändringen endast avser lagring av timmer eller annat virke som inte sker på eller nära en vattentäkt, om lagringen behövs med anledning av en storm eller orkan och virket hålls väl avgränsat från annat virke.
Förordning (2020:528).

/Rubriken upphör att gälla U:2025-01-01/

Tillfälligt undantag från tillståndsplikt

5 a §   /Upphör att gälla U:2025-01-01 genom förordning (2023:307)./ Trots 4 § krävs det inte tillstånd till en brådskande och tillfällig ändring av en sådan verksamhet som avses i 28 kap. 1-3 §§, om ändringen behövs till följd av att förutsättningarna för att driva verksamheten har förändrats på grund av sådan brist på tillgång till kemiska produkter för att rena avloppsvatten som verksamhetsutövaren inte råder över.

En ändring får dock inte medföra att en verksamhet, som inte är en industriutsläppsverksamhet enligt 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250), efter ändringen omfattas av en verksamhetskod som är markerad med -i.
Förordning (2022:111).

5 b §   Har upphävts genom förordning (2023:306).

5 c §   Har upphävts genom förordning (2020:529).

5 d §   Har upphävts genom förordning (2020:529).

Prövning av tillståndsfrågor

6 §   I 21 kap. miljöbalken finns bestämmelser om att mark- och miljödomstol prövar frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. I denna förordning finns närmare bestämmelser om när frågor om tillståndsplikt prövas av mark- och miljödomstol. För sådana verksamheter och åtgärder anges uttrycket "tillståndsplikt A".

Denna förordning innehåller även bestämmelser om att ansökan om tillstånd för vissa slag av verksamheter och åtgärder ska prövas av en länsstyrelse. För sådana verksamheter och åtgärder anges uttrycket "tillståndsplikt B".

7 §   Av 21 kap. 3 § miljöbalken följer att ansökan i vissa fall får göras hos mark- och miljödomstol även om tillståndsfrågan annars skulle ha prövats av länsstyrelsen.

8 §   I 9 kap. 8 § andra stycket miljöbalken finns en bestämmelse om att tillstånd som rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt alltid ska prövas av länsstyrelsen.

9 §   Ytterligare bestämmelser om prövningen av tillståndsfrågor finns i 4, 6, 6 b, 7-11 b, 13, 18, 20 a, 20 b, 20 e-20 g och 46 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälningsplikt

10 §   Om det i fråga om en verksamhet eller åtgärd som beskrivs i 2-32 kap. anges att anmälningsplikt gäller, får verksamheten eller åtgärden inte bedrivas eller vidtas utan att vara anmäld till tillsynsmyndigheten. För sådana verksamheter och åtgärder anges uttrycket "anmälningsplikt C".

11 §    /Upphör att gälla U:2025-01-01/ Anmälningsplikten gäller även ändringar av en verksamhet
   1. som avses i 3 § eller som omfattas av ett sådant tillstånd utan att vara tillståndspliktig, om ändringen inte är tillståndspliktig enligt 4 §,
   2. om ändringen undantas från tillståndsplikt enligt 5 eller 5 a §, eller
   3. som avses i 10 §, om ändringen har betydelse från störningssynpunkt. Förordning (2023:306).

11 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ Anmälningsplikten gäller även ändringar av en verksamhet
   1. som avses i 3 § eller som omfattas av ett sådant tillstånd utan att vara tillståndspliktig, om ändringen inte är tillståndspliktig enligt 4 §,
   2. om ändringen undantas från tillståndsplikt enligt 5 §, eller
   3. som avses i 10 §, om ändringen har betydelse från störningssynpunkt. Förordning (2023:307).

12 §   I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns särskilda bestämmelser om anmälningsplikt för
   1. avloppsanordningar (13-15 §§),
   2. värmepumpsanläggningar (17 §),
   3. avhjälpande av vissa föroreningsskador (28 §), och
   4. verksamheter där allmänheten erbjuds viss hygienisk behandling, verksamheter med bassängbad och skolverksamheter (38 §).

Handläggning av anmälningar

13 §    /Upphör att gälla U:2025-01-01/ Bestämmelser om anmälningar finns i 22, 24-27 c och 46 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förordning (2024:162).

13 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ Bestämmelser om anmälningar finns i 22, 24-27 a, 27 c och 46 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förordning (2024:339).

Verksamhetskoder

14 §   I varje paragraf i 2-32 kap. anges den verksamhetskod som gäller för den beskrivna verksamheten eller åtgärden. Verksamhetskoden syftar till att underlätta rapportering och databehandling.

Industriutsläppsverksamhet

15 §   En verksamhet vars verksamhetskod är markerad med -i är enligt 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250) en industriutsläppsverksamhet och ska därför även följa den förordningens bestämmelser. Förordning (2016:1188).


2 kap. Jordbruk

Djurhållning

1 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.10-i gäller för anläggning för djurhållning med
   1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
   2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller
   3. mer än 750 platser för suggor. Förordning (2016:1188).

2 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.11 gäller för anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.

Med en djurenhet avses
   1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder,
   2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
   3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
   4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar.

3 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 1.20 gäller för anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.

Med en djurenhet avses
   1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
   2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
   3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
   4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
   5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
   6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
   7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,
   8. etthundra kaniner,
   9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
   10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
   11. tvåhundra slaktkycklingar,
   12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,
   13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
   14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
   15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
   16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin.

Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § eller endast avser renskötsel. Förordning (2016:1188).

Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion

4 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 1.30 gäller för uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.


3 kap. Fiskodling och övervintring av fisk

1 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 5.10 gäller för fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår.

2 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 5.20 gäller för fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning (2016:1188).


4 kap. Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, mineral, berg, naturgrus och annat

Berg, naturgrus och andra jordarter

1 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.10 gäller för täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. Förordning (2016:999).

2 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.11 gäller för täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

3 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.20 gäller för täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte
   1. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
   2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller
   3. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. Förordning (2016:999).

4 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.30 gäller för täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.

5 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.40 gäller för täkt för markinnehavarens husbehov av
   1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
   2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
   3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. Förordning (2016:999).

6 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.50 gäller för anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter
   1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
   2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

7 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.60 gäller för anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.

Råpetroleum, naturgas och kol

8 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 11.10 gäller för utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.

9 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 11.20 gäller för utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 8 §.

10 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 11.30 gäller för industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.

Malm och mineral

11 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.10 gäller för gruvdrift eller

gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om verksamheten

inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §.

12 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.20-i gäller för anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, inbegripet sulfidmalm. Förordning (2016:1188).

13 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.30 gäller för anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.

14 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.40 gäller för anläggning för

annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och

sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15 §.

15 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.50 gäller för provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring.

16 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.60 gäller för anläggning för utvinning av asbest. Förordning (2016:1188).

Annan utvinningsindustri

17 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 13.70 gäller för djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.

Anmälningsplikten gäller inte djupborrning som sker inom ramen för ett undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45).
Förordning (2023:663).


5 kap. Livsmedel och foder

Slakterier

1 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.10-i gäller för slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår. Förordning (2016:1188).

2 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.20 gäller för slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår. Förordning (2016:1188).

3 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.30 gäller för slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Livsmedel och foder av animaliska råvaror

4 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.40-i gäller för anläggning för framställning av livsmedel eller foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller endast innebär paketering.
Förordning (2021:731).

5 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.45 gäller för anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering. Förordning (2016:1188).

6 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.50 gäller för anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering. Förordning (2016:1188).

6 a §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.65 gäller för anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
   1. är tillståndspliktig enligt 4 §,
   2. endast avser mjölk, eller
   3. endast innebär paketering.
Förordning (2021:731).

Rökeri

7 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.80 gäller för rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Livsmedel och foder av vegetabiliska råvaror

8 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.90-i gäller för anläggning för framställning av livsmedel eller foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
   1. mer än 75 000 ton per kalenderår,
   2. mer än 300 ton per dygn om anläggningen är i drift mer än 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller
   3. mer än 600 ton per dygn om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. Förordning (2021:731).

9 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.95 gäller för anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
   1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
   2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering. Förordning (2016:1188).

10 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.101 gäller för anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
   1. är tillståndspliktig enligt 8 §,
   2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering. Förordning (2016:1188).

10 a §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.115 gäller för anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton produkter per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
   1. är tillståndspliktig enligt 8 §,
   2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller
   3. endast innebär paketering.
Förordning (2021:731).

Kvarnprodukter

11 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.125 gäller anläggning för framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär paketering. Förordning (2018:1460).

Livsmedel och foder av kombinerade råvaror

12 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.131-i gäller för anläggning för framställning av livsmedel eller foder med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår till
   1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till
      a) mer än 75 ton per dygn, eller
      b) mer än 18 750 ton per kalenderår, eller
   2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd
      a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, eller
      b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet.

Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. Förordning (2021:731).

13 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.141 gäller för anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
   1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
   2. endast avser glass eller endast innebär paketering. Förordning (2016:1188).

14 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.151 gäller för anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per år.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
   1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
   2. endast avser glass eller endast innebär paketering. Förordning (2016:1188).

14 a §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.155 gäller för anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 12 § eller endast innebär paketering.
Förordning (2021:731).

Mjölkprodukter

15 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.170-i gäller för anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde. Förordning (2016:1188).

16 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.180 gäller för anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass. Förordning (2016:1188).

Oljor och fetter

17 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.185-i gäller för anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av
   1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
   2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på enbart vegetabiliska råvaror.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §. Förordning (2016:1188).

18 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.190 gäller för anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av
   1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
   2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om produktionen baseras på vegetabiliska råvaror.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §. Förordning (2016:1188).

19 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.200 gäller för anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 eller 14 § eller om verksamheten endast avser mjölkprodukter. Förordning (2016:1188).

Glass

20 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.210 gäller för anläggning för tillverkning av glass med en produktion av
   1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
   2. mer än 15 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om produktionen baseras på endast vegetabiliska råvaror.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. Förordning (2016:1188).

21 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.220 gäller för anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. Förordning (2016:1188).

Råsprit och alkoholhaltiga drycker

22 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.230 gäller för anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. Förordning (2016:1188).

23 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.240 gäller för anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. Förordning (2016:1188).

Malt, maltdrycker och läskedrycker

24 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.250 gäller för bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. Förordning (2016:1188).

25 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.260 gäller för bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. Förordning (2016:1188).

Jäst

26 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.270 gäller för tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. Förordning (2016:1188).

Kafferostning

27 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.280 gäller för anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. Förordning (2016:1188).

Paketering av livsmedel

28 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.310 gäller för anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1-27 §§. Förordning (2016:1188).

29 §   Har upphävts genom förordning (2021:731).

30 §   Har betecknats 5 kap. 6 a § genom förordning (2021:731).

31 §   Har upphävts genom förordning (2021:731).

32 §   Har betecknats 5 kap. 10 a § genom förordning (2021:731).

33 §   Har upphävts genom förordning (2021:731).

34 §   Har betecknats 5 kap. 14 a § genom förordning (2021:731).


6 kap. Textilvaror

1 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 17.10-i gäller för anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton textilfibrer eller textilier per dygn eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. Förordning (2016:1188).

2 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 17.20 gäller för anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
   1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller
   2. inte medför utsläpp av avloppsvatten eller utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2018:1460).

3 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 17.30 gäller för anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning (2018:1460).


7 kap. Päls, skinn och läder

1 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 18.10-i gäller för anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår. Förordning (2016:1188).

2 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 18.20 gäller för anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår eller för annan beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning (2016:1188).

3 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 18.30 gäller för anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning (2016:1188).


8 kap. Trävaror

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter

1 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.05-i gäller för anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot blånadssvamp. Förordning (2016:1188).

2 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.10 gäller för anläggning för behandling av trä och träprodukter med kemikalier med en produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot blånadssvamp. Förordning (2016:1188).

Sågning, hyvling och svarvning av trä

3 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.20 gäller för sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår.

4 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.30 gäller för sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §. Förordning (2016:1188).

Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter

5 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.40 gäller för anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av
   1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller
   2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.

Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån

6 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.50-i gäller för anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor. Förordning (2016:1188).

7 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.60 gäller för anläggning för tillverkning av
   1. fanér eller plywood, eller
   2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån. Förordning (2016:1188).

Lagring av timmer

8 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.70 gäller för anläggning för lagring av
   1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller
   2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §. Förordning (2020:529).

9 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.80 gäller för anläggning för

lagring av
   1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning,
   2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
   3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.

10 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.90 gäller för anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar
   1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller
   2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten.

10 a §   Har upphävts genom förordning (2020:529).

Behandling mot blånadssvamp

11 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.91 gäller för anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §. Förordning (2016:1188).


9 kap. Massa, papper och pappersvaror

1 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 21.10-i gäller för anläggning för framställning i industriell skala av pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa material. Förordning (2016:1188).

2 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 21.30-i gäller för anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong. Förordning (2016:1188).

3 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 21.40 gäller för anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong. Förordning (2016:1188).


10 kap. Fotografisk och grafisk produktion

1 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.10 gäller för rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §. Förordning (2016:1188).

2 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.20 gäller för anläggning med tillverkning av metallklichéer.

3 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 22.30 gäller för anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.

4 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.40 gäller för anläggning
   1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, eller
   2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.


11 kap. Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle

1 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.05 gäller för anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform. Förordning (2016:1188).

2 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.10-i gäller för anläggning för tillverkning av koks. Förordning (2016:1188).

3 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.11-i gäller för anläggning för förgasning eller förvätskning av kol. Förordning (2016:1188).

4 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.12-i gäller för anläggning för framställning av kol (hårt kol). Förordning (2016:1188).

5 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.13 gäller för anläggning för tillverkning av grafit som inte är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 §. Förordning (2016:1188).

6 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 23.20 gäller för anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. Förordning (2016:1188).

7 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.30-i gäller för anläggning för raffinering av mineralolja eller gas. Förordning (2016:1188).

8 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.40 gäller för anläggning för
   1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle,
   2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller
   3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle. Förordning (2016:1188).

9 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.50 gäller för behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle. Förordning (2016:1188).


12 kap. Kemiska produkter

Organiska kemikalier

1 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.01-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår. Förordning (2016:1188).

2 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.02-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår. Förordning (2016:1188).

3 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.03-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).

4 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.04-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).

5 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.05-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).

6 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.06-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).

7 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.07-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).

8 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.08-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).

9 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.09-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).

10 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.10-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).

11 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.11-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår. Förordning (2016:1188).

12 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.12-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår. Förordning (2016:1188).

13 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.13-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).

14 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.14-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).

15 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.15-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton plaster per kalenderår. Förordning (2016:1188).

16 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.16-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per kalenderår. Förordning (2016:1188).

17 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.17-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi per kalenderår. Förordning (2016:1188).

18 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.18-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per kalenderår. Förordning (2016:1188).

19 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.19-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår. Förordning (2016:1188).

20 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.20-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår. Förordning (2016:1188).

21 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.21-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår. Förordning (2016:1188).

22 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.22-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Oorganiska kemikalier

23 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.23-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per kalenderår. Förordning (2016:1188).

24 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.24-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår. Förordning (2016:1188).

25 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.25-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syror per kalenderår. Förordning (2016:1188).

26 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.26-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per kalenderår. Förordning (2016:1188).

27 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.27-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton baser per kalenderår. Förordning (2016:1188).

28 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.28-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår. Förordning (2016:1188).

29 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.29-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton salter per kalenderår. Förordning (2016:1188).

30 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.30-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår. Förordning (2016:1188).

31 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.31-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).

32 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.32-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Gödselmedel

33 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.33-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium. Förordning (2016:1188).

34 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.34-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium. Förordning (2016:1188).

Växtskyddsmedel och biocider

35 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.35-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår. Förordning (2016:1188).

36 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.36-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår. Förordning (2016:1188).

37 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.37 gäller för anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska organismer för bekämpningsändamål. Förordning (2016:1188).

Läkemedel

38 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.38-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår. Förordning (2016:1188).

39 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.39-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår. Förordning (2016:1188).

40 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.40 gäller för anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning).

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. Förordning (2016:1188).

41 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.41 gäller för anläggning för behandling av mellanprodukter.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 42-47 §§. Förordning (2016:1188).

Sprängämnen

42 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.42-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per kalenderår. Förordning (2016:1188).

43 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.43-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Annan kemisk tillverkning

44 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.44 gäller för anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala. Förordning (2016:1188).

45 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.45 gäller för anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka
   1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
   2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,
   3. sprängämnen,
   4. pyrotekniska artiklar, eller
   5. ammunition.

Tillståndsplikten gäller inte
   1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som
      a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller
      b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande på huden kategori 1A", "frätande på huden kategori 1B", "frätande på huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet",
   2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår,
   3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår,
   4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller
   5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. Förordning (2016:1188).

46 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.46 gäller för anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka
   1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,
   2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §,
   3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §,
   4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller
   5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. Förordning (2016:1188).

47 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.47 gäller för anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
   1. sprängämnen,
   2. pyrotekniska artiklar,
   3. ammunition,
   4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
   5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller
   6. andra kemiska produkter. Förordning (2016:1188).


13 kap. Gummi- och plastvaror

1 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.10 gäller för anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. Förordning (2016:1188).

2 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.11 gäller för anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §. Förordning (2016:1188).

3 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.20 gäller för anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
   1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår,
   2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller
   3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår.

4 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.30 gäller för anläggning för

att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om
   1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och
   2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

5 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.40 gäller för anläggning för flamlaminering med plast.

6 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.50 gäller för anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för
   1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller
   2. beläggning eller kalandrering med plast.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §. Förordning (2016:1188).


14 kap. Mineraliska produkter

Glas, glasvaror och keramiska produkter

1 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.05-i gäller för anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

2 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.10-i gäller för anläggning för smältning av mineraler, inklusive tillverkning av mineralull, med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

3 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.20 gäller för anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
   1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
   2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. Förordning (2016:1188).

4 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.30 gäller för anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
   1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
   2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. Förordning (2016:1188).

5 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.40 gäller för anläggning för tillverkning av glasfiber.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning (2016:1188).

6 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.50-i gäller för anläggning för att tillverka keramiska produkter genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin, med en
   1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller
   2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet på mer än 300 kilogram per kubikmeter. Förordning (2016:1188).

7 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.51 gäller för anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används. Förordning (2016:1188).

8 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.60 gäller för anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. Förordning (2016:1188).

Cement, betong, kalk, krita och gips

9 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 26.70-i gäller för anläggning för att
   1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn eller mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller
   2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton cement per kalenderår. Förordning (2016:1188).

10 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.80 gäller för anläggning för tillverkning av cement.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §. Förordning (2016:1188).

11 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.90-i gäller för anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk per kalenderår. Förordning (2016:1188).

12 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.100 gäller för anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. Förordning (2016:1188).

13 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.110 gäller för anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
   1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
   2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. Förordning (2016:1188).

14 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.120 gäller för anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Andra mineraliska produkter

15 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.130-i gäller för anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade produkter. Förordning (2016:1188).

16 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.140 gäller för anläggning för behandling eller omvandling av asbest eller produkter som innehåller asbest.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §.
Förordning (2022:1306).

17 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.150 gäller för asfaltverk eller oljegrusverk
   1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
   2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. Förordning (2016:1188).

18 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.160 gäller för anläggning för tillverkning av varor av asfalt. Förordning (2016:1188).

19 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.170-i gäller för anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår. Förordning (2016:1188).

20 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.180 gäller för anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning. Förordning (2016:1188).


15 kap. Stål och metall

1 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.10-i gäller för anläggning för att producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), med eller utan utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än 21 900 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

2 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.20 gäller för anläggning för att
   1. producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller
   2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §. Förordning (2016:1188).

3 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.25-i gäller för anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning av mer än 20 ton råstål per timme eller mer än 175 200 ton råstål per kalenderår. Förordning (2016:1188).

4 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.26-i gäller för anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom hammarsmide, om slagenergin per hammare är mer än 50 kilojoule och den använda värmeeffekten är mer än 20 megawatt. Förordning (2016:1188).

5 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.27-i gäller för anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att anbringa skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning av mer än 2 ton råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål per kalenderår. Förordning (2016:1188).

6 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.31 gäller för anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår. Förordning (2016:1188).

7 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.32 gäller för anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår. Förordning (2016:1188).

8 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.40-i gäller för anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktionen är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

9 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.50 gäller för anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §. Förordning (2016:1188).

10 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 27.60 gäller för anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. Förordning (2016:1188).

11 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.70-i gäller för anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. Förordning (2016:1188).

12 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.80-i gäller för anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. Förordning (2016:1188).

13 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.100-i gäller för att i gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktionen av bly eller kadmium är mer än 4 ton per dygn eller mer än 1 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

14 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.101-i gäller för att i gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktionen är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

15 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.110 gäller för anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast avser gjuterier. Förordning (2016:1188).

16 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.120 gäller för anläggning för att yrkesmässigt smälta eller raffinera icke-järnmetall ur annan råvara och genom andra processer än de som anges i 11-15 §§.

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. Förordning (2016:1188).

17 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.130 gäller för anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. Förordning (2016:1188).

18 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 27.140 gäller för anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. Förordning (2016:1188).


16 kap. Metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttagning

1 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.10-i gäller för anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter. Förordning (2016:1188).

2 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.20 gäller för anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
   1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 1 men högst 30 kubikmeter, och
   2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta. Förordning (2016:1188).

3 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.25 gäller för anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast.

Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. Förordning (2016:1188).

4 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.30 gäller för anläggning för
   1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
   2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod. Förordning (2016:1188).

5 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.40 gäller för anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §. Förordning (2016:1188).

6 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.50 gäller för anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. Förordning (2016:1188).

7 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.71 gäller för att blästra mer än 500 kvadratmeter yta.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §. Förordning (2016:1188).

8 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.80 gäller för anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. Förordning (2016:1188).

9 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.90 gäller för anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §. Förordning (2016:1188).

10 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.95 gäller för anläggning för
   1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §,
   2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
   3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
   4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,
   5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller
   6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår. Förordning (2016:1188).


17 kap. Elektriska artiklar

1 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.10 gäller för anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. Förordning (2016:1188).

2 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 31.20 gäller för anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. Förordning (2016:1188).

3 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 31.30 gäller för anläggning för att tillverka eller repararera ljuskällor som innehåller kvicksilver. Förordning (2016:1188).

4 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.40-i gäller för anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning eller grafitisering. Förordning (2016:1188).

5 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.50 gäller för anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §. Förordning (2016:1188).

6 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 31.60 gäller för anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel. Förordning (2016:1188).


18 kap. Metallbearbetning

Motorer, turbiner och reaktorer

1 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.10 gäller för anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.

2 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.20 gäller för provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.

Motorfordon

3 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 34.30 gäller för anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
   1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
   2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

4 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.40 gäller för anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
   1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
   2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.

Järnvägsutrustning och flygplan

5 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.50 gäller för anläggning för
   1. tillverkning av järnvägsutrustning,
   2. tillverkning av motordrivna luftfartyg, eller
   3. reparation av motordrivna luftfartyg.
Förordning (2018:1460).

Maskinell metallbearbetning

6 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 34.60 gäller för anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter.

7 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 34.70 gäller för anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §.

Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.

8 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.80 gäller för anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10 §.

Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. Förordning (2016:1188).

Gas- och oljeplattformar

9 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 35.10 gäller för byggande av en plattform som är avsedd att användas vid utvinning av olja eller gas inom havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken.

Skeppsvarv

10 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 35.20 gäller för skeppsvarv.


19 kap. Förbrukning av organiska lösningsmedel

1 §   Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall. Förordning (2016:1188).

2 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.10-i gäller för anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla, rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller produkter, om förbrukningen av organiska lösningsmedel är mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

3 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.15 gäller för anläggning där det per kalenderår förbrukas
   1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
   2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,
   3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller
   4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.

När förbrukningen beräknas ska inte sådana organiska lösningsmedel medräknas som omfattas av förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §. Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus. Förordning (2022:1601).

4 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.30 gäller för anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
   1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som
      a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna "misstänks kunna ge cancer" (R40), "kan ge cancer" (R45), "kan ge ärftliga genetiska skador" (R46), "kan ge cancer vid inandning" (R49), "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" (R60) eller "kan ge fosterskador" (R61), eller
      b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", eller "reproduktionstoxicitet kategori 1B",
   2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
   3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
   4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. Förordning (2016:1188).

5 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.35 gäller för anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. Förordning (2016:1188).

6 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.50 gäller för anläggning där det per kalenderår förbrukas
   1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
   2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. Förordning (2016:1188).


20 kap. Hantering av bränslen och andra kemiska produkter

1 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.60 gäller för anläggning för lagring eller annan hantering av
   1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår,
   2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna
      a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller
      b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet, eller
   3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle. Förordning (2016:1188).

2 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.70 gäller för anläggning för lagring av
   1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
   2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och
      a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller
      b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 1272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet", eller
   3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle. Förordning (2016:1188).

3 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.80 gäller för anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning (2016:1188).

4 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.90 gäller för anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.


21 kap. Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla

1 §   Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614). Förordning (2020:691).

Anaerob biologisk behandling

2 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.01 gäller för anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. Förordning (2016:1188).

3 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.02 gäller för anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar biogas.

Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §. Förordning (2016:1188).

Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen

4 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.05-i gäller för anläggning för förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol där anläggningen har en kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer. Förordning (2016:1188).

5 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.15 gäller för anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 §. Förordning (2016:1188).

6 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.20 gäller för anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Kärnkraft

7 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 40.30 gäller för kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor. Förordning (2016:1188).

Förbränning

8 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 40.40-i gäller för anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. Förordning (2016:1188).

9 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.50-i gäller för anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av minst 50 megawatt men högst 300 megawatt. Förordning (2016:1188).

10 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.51 gäller för anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt. Förordning (2016:1188).

11 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.60 gäller för anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
   1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
   2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott. Förordning (2016:1188).

12 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.70 gäller för gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt. Förordning (2016:1188).

Vindkraft

13 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.90 gäller för verksamhet med
   1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre 150 meter,
   2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
   3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. Förordning (2016:1188).

14 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.95 gäller för verksamhet med
   1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter,
   2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
   3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 §. Förordning (2016:1188).

15 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.100 gäller för verksamhet med
   1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,
   2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
   3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. Förordning (2016:1188).

Värme- och kylanläggningar

16 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.110 gäller för värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt.

Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt. Förordning (2016:1188).

17 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.120 gäller för anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar. Förordning (2016:1188).


22 kap. Avveckling av kärnreaktorer

1 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 45.10 gäller för verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört genom att allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen.


23 kap. Fordonsservice och drivmedelshantering

1 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 50.10 gäller för anläggning för tvättning av
   1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
   2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
   3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
   4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

2 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 50.20 gäller för anläggning där det per kalenderår hanteras
   1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
   2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.


24 kap. Hamnar och flygplatser

Hamnar

1 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 63.10 gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350.

Tillståndsplikten gäller inte
   1. hamn för Försvarsmakten, eller
   2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.

2 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 63.20 gäller för fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.

Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1 §.

Flygplatser

3 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 63.30 gäller för civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter.

Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 4 §.

4 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 63.40 gäller för flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200 meter.

5 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 63.50 gäller för flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.

Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.


25 kap. Laboratorier

1 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 73.10 gäller för kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.

Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
   1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning,
   2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken, eller
   3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.


26 kap. Tankrengöring

1 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 74.10 gäller för anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt, a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller
      b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet". Förordning (2016:1188).

2 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 74.20 gäller för anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.


27 kap. Hälso- och sjukvård

1 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 85.10 gäller för sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

2 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 85.20 gäller för anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliseringsmedel.


28 kap. Rening av avloppsvatten

1 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.10 gäller för avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 2 000 personekvivalenter eller mer. Förordning (2018:1460).

2 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.11 gäller för avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller fler.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning (2016:1188).

3 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.15-i gäller för avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250).

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning (2016:1188).

4 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.16 gäller för avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000 personekvivalenter. Förordning (2018:1460).

5 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.20 gäller för
   1. en anläggning för återvinning av avloppsvatten från en verksamhet enligt 1, 2 eller 4 § för sådan bevattning inom jordbruket som anges i avsnitt 1 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/741 av den 25 maj 2020 om minimikrav för återanvändning av vatten, i den ursprungliga lydelsen, och
   2. tillhandahållande av återvunnet vatten från en sådan anläggning.

Anmälningsplikten gäller inte för forsknings- eller pilotprojekt som har undantagits från tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/741, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2024:162).


29 kap. Avfall

Ordförklaringar

1 §   Med avfall, behandla avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall, deponi, deponera avfall och uttjänt bil avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken. Förordning (2022:1306).

2 §   Med farligt avfall och icke-farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i avfallsförordningen (2020:614).
Förordning (2022:1306).

3 §   Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a § förordningen (2001:512) om deponering av avfall. Förordning (2016:1188).

4 §   Med avfallsförbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i detta kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
Förordning (2018:1460).

Förbränning

5 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.180-i gäller för samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

6 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.181-i gäller för avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

7 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.190 gäller för samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

8 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.191 gäller för avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

9 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.200-i gäller för samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. Förordning (2016:1188).

10 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.201-i gäller för avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. Förordning (2016:1188).

11 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.210-i gäller för samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är
   1. mer än 3 ton per timme, eller
   2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. Förordning (2016:1188).

12 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.211-i gäller för avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är
   1. mer än 3 ton per timme, eller
   2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. Förordning (2016:1188).

13 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.212-i gäller för samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är
   1. mer än 10 ton per dygn, eller
   2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

14 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.213-i gäller för avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är
   1. mer än 10 ton per dygn, eller
   2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

15 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.220 gäller för samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är
   1. högst 3 ton per timme, eller
   2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. Förordning (2016:1188).

16 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.221 gäller för avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är
   1. högst 3 ton per timme, eller
   2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. Förordning (2016:1188).

17 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.230 gäller för samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke- farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner naturligt, icke-farligt vegetabiliskt material från jordbruk eller skogsbruk för energiproduktion på ett sätt som inte medför skada på människors hälsa eller miljön. Förordning (2022:1306).

Deponering

18 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.271 gäller för att deponera icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om
   1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller
   2. föroreningsrisken inte endast är ringa. Förordning (2016:1188).

19 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.281 gäller för att deponera icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från eller icke-farliga rensningsmassor på land i anslutning till det vatten som har rensats, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 18 §.

Anmälningsplikten gäller inte uppläggning av rensningsmassor från jordbruk eller skogsbruk om uppläggningen inte medför skada för människors hälsa eller miljön. Förordning (2022:1306).

20 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.290-i gäller för att deponera icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

21 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.300-i gäller för att deponera icke-farligt avfall som inte är inert, om
   1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall per kalenderår, eller
   2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 20 §. Förordning (2016:1188).

22 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.310 gäller för att deponera icke-farligt avfall.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §. Förordning (2016:1188).

23 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.320-i gäller för att deponera farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår. Förordning (2016:1188).

24 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.330-i gäller för att deponera farligt avfall, om
   1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, eller
   2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 23 §. Förordning (2016:1188).

25 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.340 gäller för att deponera farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. Förordning (2016:1188).

26 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.341 gäller för sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning. Förordning (2016:1188).

27 §   Har upphävts genom förordning (2022:1306).

28 §   Har upphävts genom förordning (2022:1306).

29 §   Har upphävts genom förordning (2022:1306).

Biologisk behandling

30 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.161 gäller för att behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och
   1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, eller
   2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk nedbrytning och den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
   1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller
   2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §. Förordning (2016:1188).

31 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.171 gäller för att behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
   1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller
   2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §. Förordning (2016:1188).

Animaliskt avfall

32 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.241-i gäller för att behandla animaliskt avfall om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 5-17, 30 eller 31 §§.
Förordning (2022:1306).

33 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.251 gäller för att yrkesmässigt behandla animaliskt avfall om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 5-17, 30 eller 31 §§.
Förordning (2022:1306).

Återvinning för anläggningsändamål

34 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.131 gäller för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. Förordning (2016:1188).

35 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. Förordning (2016:1188).

Uppgrävda massor

36 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.361 gäller för att behandla farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §. Förordning (2016:1188).

37 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.370 gäller för att behandla avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt någon av 5-17, 21-25, 65-67 eller 70 a §§. Förordning (2022:1306).

Konvertering av smittförande avfall

38 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.382 gäller för att på ett sjukhus konvertera smittförande avfall. Förordning (2016:1188).

Avvattning

39 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.375 gäller för att avvattna icke-farligt eller farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton per kalenderår. Förordning (2018:1460).

Mekanisk bearbetning och sortering

40 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.100 gäller för att återvinna mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning.

Tillståndsplikten gäller inte
   1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
   2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §. Förordning (2016:1188).

41 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.110 gäller för att
   1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller
   2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. Förordning (2016:1188).

42 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.70 gäller för att sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. Förordning (2016:1188).

43 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.80 gäller för att sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är
   1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
   2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall. Förordning (2016:1188).

Elavfall

44 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.90 gäller för att i fråga om avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfallet innan ytterligare behandling.

Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja. Förordning (2016:1188).

Uttjänta fordon

45 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.119 gäller för att tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är anmälningspliktig enligt 46 § 2. Förordning (2016:1188).

46 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.120 gäller för att tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna
   1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), eller
   2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen. Förordning (2016:1188).

Förberedelse för återanvändning

47 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.29 gäller för att yrkesmässigt förbereda avfall för återanvändning. Förordning (2018:1460).

Lagring som en del av att samla in avfall

48 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.30 gäller för att lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
   1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
   2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. Förordning (2016:1188).

49 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för att lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
   1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
   2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. Förordning (2016:1188).

50 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.50 gäller för att lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
   1. mer än 5 ton och utgörs av olja,
   2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,
   3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
   4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä,
   5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
   6. mer än 1 ton i andra fall. Förordning (2016:1188).

51 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.60 gäller för att lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
   1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,
   2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,
   3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
   4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
   5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
   6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. Förordning (2016:1188).

Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar

52 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.454-i gäller för att underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall. Förordning (2016:1188).

53 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.455 gäller för att permanent lagra kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar.

Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är tillståndspliktig enligt 52 §. Förordning (2016:1188).

54 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.457 gäller för att underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall. Förordning (2016:1188).

55 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.458 gäller för att underjordsförvara icke-farligt avfall. Förordning (2016:1188).

Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande

56 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.408-i gäller för att lagra farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton. Förordning (2016:1188).

Fartygsåtervinning

57 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.451 gäller för att återvinna avfall genom sådant yrkesmässigt omhändertagande av fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2016:1188).

Radioaktivt avfall

58 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.460 gäller för att behandla högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt avfall. Förordning (2016:1188).

59 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.470 gäller för att bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (2018:396), om hanteringen inte är tillståndspliktig enligt 58 §. Förordning (2018:515).

Lagring och avskiljning av koldioxid

60 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.480 gäller för anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är planerad att lagras är mer än 100 000 ton. Förordning (2016:1188).

61 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.485 gäller för anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är planerad att lagras är högst 100 000 ton. Förordning (2016:1188).

62 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.500-i gäller för att avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250). Förordning (2016:1188).

63 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.510 gäller för att avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt 62 §. Förordning (2016:1188).

64 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.520 gäller för att borra i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av koldioxid. Förordning (2016:1188).

Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande

65 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.406-i gäller för att återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser
   1. biologisk behandling,
   2. behandling innan förbränning eller samförbränning,
   3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller
   4. behandling av slagg eller aska.

Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

66 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.405-i gäller för att bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten avser
   1. biologisk behandling,
   2. fysikalisk-kemisk behandling,
   3. behandling innan förbränning eller samförbränning,
   4. behandling i anläggning för fragmentering av metall, eller
   5. behandling av slagg eller aska. Förordning (2016:1188).

67 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.435-i gäller för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och verksamheten avser
   1. biologisk behandling,
   2. fysikalisk-kemisk behandling,
   3. materialåtervinning av lösningsmedel,
   4. materialåtervinning av oorganiska material, utom metaller och metallföreningar,
   5. regenerering av syror eller baser,
   6. återvinning av komponenter som används till att minska föroreningar,
   7. återvinning av katalysatorer,
   8. omraffinering eller annan behandling för återanvändning av olja,
   9. invallning,
   10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet behandlas enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf, eller
   11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling av avfall enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf. Förordning (2016:1188).

68 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.410 gäller för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. Förordning (2022:1306).

69 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.420 gäller för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. Förordning (2022:1306).

70 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.430 gäller för att yrkesmässigt behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. Förordning (2016:1188).

70 a §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.436 gäller för att behandla icke-farligt avfall genom kemisk behandling om den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per dygn.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 65 eller 66 §. Förordning (2022:1306).

71 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.440 gäller för att behandla farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. Förordning (2016:1188).

72 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.450 gäller för att yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. Förordning (2016:1188).


30 kap. Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar

1 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 92.10 gäller för skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.

2 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 92.20 gäller för skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.

3 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 92.30 gäller för permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.


31 kap. Textiltvätterier

1 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 93.10 gäller för tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.

Anmälningsplikten gäller inte om
   1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller
   2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §. Förordning (2016:1188).


32 kap. Begravningsverksamhet

1 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 93.20 gäller för krematorium.


Övergångsbestämmelser

2013:251
   1. Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.
   2. Ett beslut eller en dom om tillstånd eller en anmälan enligt en bestämmelse som fanns i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och där en motsvarande bestämmelse finns i denna förordning ska fortsätta gälla för sådana verksamheter som omfattas av 2-32 kap. denna förordning. Sådana beslut och domar ska anses meddelade enligt de motsvarande bestämmelserna i denna förordning. Även en anmälan ska anses gjord enligt de motsvarande bestämmelserna i denna förordning.
   3. Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller motsvarande äldre bestämmelser, om verksamheten blir tillståndspliktig genom denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 7 juli 2015. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 7 juli 2015 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat.
   4. Det som sägs i punkten 3 gäller inte om tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 6 a § miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.
   5. Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som inte omfattas av tillstånd eller har anmälts enligt 5 eller 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller motsvarande äldre bestämmelser, om verksamheten blir anmälningspliktig genom denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 7 juli 2015. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den 7 juli 2015.

2015:23
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2015.
Förordning (2015:118).
   2. Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före den 15 mars 2015 och som inte har tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller motsvarande äldre bestämmelser, om tillståndsplikt införs genom 29 kap. 56 a §. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2015. Om verksamhetsutövaren senast den 31 december 2015 har gett in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten, får verksamheten därefter fortsätta att bedrivas till dess tillståndsfrågan är slutligt avgjord. Om tillståndsmyndigheten beslutar om inskränkningar för verksamheten som ska gälla under prövningstiden eller beslutar att verksamheten inte får bedrivas i avvaktan på att tillståndsfrågan är slutligt avgjord, får verksamheten dock inte bedrivas i strid med tillståndsmyndighetens beslut.
Förordning (2015:118).

2016:999
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för verksamhet som omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.

2016:1188
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
   2. Mål och ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som har inletts före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre bestämmelser.
   3. För verksamheter som har påbörjats före ikraftträdandet och inte omfattas av tillstånd eller tillståndsplikt enligt tidigare bestämmelser men blir tillståndspliktiga genom denna förordning gäller följande. Verksamhetsutövaren ska senast den 1 januari 2019 ge in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten. Verksamheten får därefter fortsätta att bedrivas om inte tillståndsmyndigheten eller tillsynsmyndigheten beslutar något annat.
   4. För verksamheter som har påbörjats före ikraftträdandet och inte omfattas av tillstånd eller har anmälts enligt tidigare bestämmelser men blir anmälningspliktiga genom denna förordning gäller följande. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 1 januari 2019. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld och den myndighet som handlägger anmälningsärendet inte beslutar något annat.

2018:1460
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2018.
   2. För en verksamhet som avses i 5 kap. 34 § som har påbörjats före ikraftträdandet och inte omfattas av tillstånd eller har anmälts enligt tidigare bestämmelser men blir anmälningspliktig genom denna förordning gäller följande. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 15 augusti 2019. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld och den myndighet som handlägger anmälningsärendet inte beslutar något annat.

2020:528
   1. Denna förordning träder i kraft den 25 juni 2020.
   2. Bestämmelserna i 5 a-5 c §§ och 8 kap. 10 a § tillämpas även på anmälningar som gjorts före ikraftträdandet.

2021:731
   1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2021.
   2. För verksamheter som har påbörjats före ikraftträdandet och inte omfattas av tillstånd eller tillståndsplikt enligt tidigare bestämmelser men blir tillståndspliktiga genom denna förordning ska verksamhetsutövaren senast den 1 augusti 2022 ge in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten. Verksamheten får därefter fortsätta att bedrivas om inte tillståndsmyndigheten eller tillsynsmyndigheten beslutar något annat.

2022:111
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2022.
   2. Bestämmelsen i 5 a § tillämpas även på anmälningar som gjorts före ikraftträdandet.

2022:1306
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
   2. En verksamhet som bedrivs vid ikraftträdandet och som enligt äldre bestämmelser inte är tillståndspliktig får fortsätta verksamheten utan tillstånd till och med den 1 januari 2025. För att fortsätta verksamheten efter det datumet krävs ett tillstånd. Om en ansökan om tillstånd har kommit in till tillståndsmyndigheten före den 1 januari 2025 får verksamheten dock fortsätta till dess att ansökan har prövats slutligt, om prövningsmyndigheten inte bestämmer annat.
   3. En verksamhet som bedrivs vid ikraftträdandet och som enligt äldre bestämmelser inte är anmälningspliktig får fortsätta verksamheten utan att göra en anmälan till och med den 1 januari 2024. För att fortsätta verksamheten efter det datumet krävs en anmälan. Om en anmälan har gjorts till tillsynsmyndigheten före den 1 januari 2024 får verksamheten dock fortsätta till dess att handläggningen av anmälan avslutats, om tillsynsmyndigheten inte bestämmer annat.

2022:1601
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
   2. Bestämmelserna i 1 kap. 5 b § tillämpas även på anmälningar som har gjorts före ikraftträdandet.

2024:162
   1. Denna förordning träder i kraft den 2 juni 2024.
   2. Den som före ikraftträdandet har påbörjat uppförandet eller användandet av en anläggning för återvinning av avloppsvatten eller påbörjat tillhandahållande av sådant återvunnet vatten, som ska anmälas enligt 28 kap. 5 § får dock fortsätta med verksamheten till utgången av december 2024. Därefter får uppförandet eller användandet fortsätta endast om det har anmälts.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.