Miljöbedömningsförordning (2017:966)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2017:966
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2017-11-02
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1731
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 6 kap. 4 § miljöbalken i fråga om 2-4 §§,
   - 6 kap. 21 § miljöbalken i fråga om 6 och 7 §§,
   - 6 kap. 14 och 34 §§ miljöbalken i fråga om 23 och 24 §§,
   - 6 kap. 38 § miljöbalken i fråga om 15 och 19 §§, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Planer och program som ska eller inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan

2 §   En betydande miljöpåverkan ska antas enligt 6 kap. 3 § första stycket miljöbalken, om
   1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, eller
   2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i 6 § eller bilagan till denna förordning och är
      a) ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 8 § miljöbalken,
      b) en avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken eller enligt 9 kap. 11 § avfallsförordningen (2020:614),
      c) en översiktsplan enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900),
      d) en regionplan enligt 7 kap. plan- och bygglagen,
      e) en plan för tillförsel, distribution och användning av energi enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,
      f) en länsplan enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur,
      g) en havsplan enligt havsplaneringsförordningen (2015:400),
      h) en plan för moderna miljövillkor enligt 11 kap. 28 § miljöbalken, eller
      i) en annan plan eller ett annat program som avser jord- eller skogsbruk, fiske, energi, industri, transporter, regional utveckling, avfallshantering, vattenförvaltning, telekommunikationer, turism, fysisk planering eller markanvändning. Förordning (2020:694).

3 §   Trots 2 § ska frågan om betydande miljöpåverkan avgöras efter en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken i fråga om
   1. detaljplaner enligt plan- och bygglagen,
   2. andra planer eller program som enbart avser användningen av små områden på lokal nivå, eller
   3. små ändringar i planer eller program som inte omfattas av 1 eller 2.

4 §   Planer och program som krävs i lag eller annan författning och som upprättas av en myndighet eller kommun samt ändringar i sådana planer och program ska, om de inte omfattas av 2 §, antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om
   1. planerna, programmen eller ändringarna anger förutsättningar för att bedriva verksamheter och åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka miljön, och
   2. en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken visar att en sådan miljöpåverkan kan antas.

Att undersöka om genomförandet av en plan eller ett program kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

5 §   Vid en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken ska identifieringen av omständigheter som i det enskilda fallet talar för eller emot en betydande miljöpåverkan utgå ifrån
   1. i vilken utsträckning planen, programmet eller ändringen
      a) anger förutsättningar för verksamheter eller åtgärder när det gäller lokalisering, typ av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden eller genom att fördela resurser,
      b) har betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra planer eller program medför,
      c) har betydelse för att främja en hållbar utveckling eller för integreringen av miljöaspekter i övrigt, eller
      d) har betydelse för möjligheterna att följa miljölagstiftningen,
   2. miljöproblem som är relevanta för planen, programmet eller ändringen,
   3. de sannolika miljöeffekternas och det påverkade områdets utmärkande egenskaper,
   4. i vilken utsträckning det går att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna,
   5. miljöeffekternas gränsöverskridande egenskaper,
   6. miljöeffekternas omfattning,
   7. riskerna för människors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga olyckor eller andra omständigheter,
   8. det påverkade områdets betydelse och sårbarhet på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, dess kulturvärden eller andra utmärkande egenskaper i naturen, och
   9. påverkan på områden eller natur som har erkänd skyddsstatus nationellt, inom Europeiska unionen eller internationellt.

Verksamheter och åtgärder som ska eller inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan

6 §   En verksamhet eller åtgärd ska antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 20 § första stycket 2 miljöbalken, om verksamheten eller åtgärden
   1. är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 8, 9 eller 11-16 §, 6 kap. 1 eller 2 §, 7 kap. 1 eller 2 §, 8 kap. 1 eller 6 §, 9 kap., 11 kap. 1, 2 eller 7-9 §, 12 kap. 1-36 eller 38, 39, 42 eller 43 §, 14 kap. 1-3, 9, 10, 15 eller 16 §, 15 kap. 1-9 eller 11-17 §, 17 kap. 1, 4 eller 5 §, 18 kap. 3, 6, 7 eller 9 §, 19 kap. 2 eller 3 §, 20 kap. 1 eller 3 §, 21 kap. 5, 7-9, 13 eller 14 §, 22 kap., 24 kap. 1, 3 eller 4 §, 28 kap. 1 eller 2 §, 29 kap. 5, 7, 9, 11, 15, 20, 21, 23-25, 27, 30, 36, 45, 53, 58-64, 68, 71 eller 72 § eller 30 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251),
   2. omfattas av 4 kap. 1, 2 eller 3 § miljöprövningsförordningen och
      a) är en torvtäkt som omfattar mer än 150 hektar eller har en produktion som överstiger 25 000 kubikmeter per kalenderår, eller
      b) är en täkt för annat än husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, torv och matjord undantagna, som omfattar mer än 25 hektar eller har en produktion som överstiger 25 000 ton per kalenderår,
   3. är en vattenverksamhet med
      a) minikraftverk eller annat vattenkraftverk,
      b) vattenöverledning av mer än fem procent av normal lågvattenmängd i något av de berörda områdena, eller
      c) muddring i ett miljöriskområde eller för en farled,
   4. omfattas av någon av bestämmelserna om regeringens tillåtlighetsprövning i 17 kap. 1 § 1, 2 eller 3 eller 4 a § 13-17 miljöbalken,
   5. innefattar en rörledning med en diameter som överstiger 800 millimeter och en längd som överstiger 40 kilometer för transport av gas, olja eller kemikalier eller av koldioxid för geologisk lagring,
   6. innefattar en anläggning för starkströmsluftledning med en spänning på minst 220 kilovolt och en längd av minst 15 kilometer,
   7. motorvägar och motortrafikleder samt andra vägar med minst fyra körfält och en sträckning av minst tio kilometer, eller
   8. järnvägar avsedda för fjärrtrafik och anläggande av nytt spår på en sträcka av minst fem kilometer för befintliga järnvägar för fjärrtrafik.

Första stycket avgör inte frågan om betydande miljöpåverkan när en verksamhet eller åtgärd ändras.

7 §   En verksamhet eller åtgärd ska inte antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 20 § första stycket 2 miljöbalken, om det endast är fråga om
   1. en avloppsanordning eller anslutning som avses i 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
   2. en värmepumpsanläggning som avses i 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
   3. något som är tillståndspliktigt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 39, 40 eller 42 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, eller
   4. markavvattning enligt 11 kap. miljöbalken om ansökan avser en markavvattning, vars miljöpåverkan är utan betydelse.

Samrådsunderlag för verksamheter och åtgärder

8 §   Samrådsunderlaget enligt 6 kap. 24 § första stycket 1 och 30 § andra stycket miljöbalken ska innehålla uppgifter om
   1. verksamhetens eller åtgärdens utformning och omfattning,
   2. rivningsarbeten, om sådana kan förutses,
   3. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering,
   4. miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade,
   5. vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat,
   6. de betydande miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga,
   7. åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga, och
   8. den bedömning som den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden gör i frågan om huruvida en betydande miljöpåverkan kan antas.

Om samrådsunderlaget avser en verksamhet eller åtgärd som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, ska underlaget innehålla en upplysning om detta.

9 §   De uppgifter som ska finnas med i samrådsunderlaget ska ha den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för att kunna ta ställning till
   1. om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan utifrån sådana omständigheter som avses i 10-13 §§, om samrådsunderlaget tas fram inför undersökningssamrådet, och
   2. vilken omfattning och detaljeringsgrad miljökonsekvensbeskrivningen bör ha, om samrådsunderlaget tas fram inför avgränsningssamrådet.

Att undersöka och besluta om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

10 §   Vid undersökning eller beslut om huruvida en verksamhet eller en åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 23 eller 26 § miljöbalken ska hänsyn tas till
   1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper,
   2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och
   3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.

11 §   I fråga om verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper enligt 10 § 1 ska särskild hänsyn tas till
   1. verksamhetens eller åtgärdens omfattning och utformning,
   2. hur verksamheten eller åtgärden bidrar till kumulativa miljöeffekter tillsammans med andra verksamheter som bedrivs, som har fått ett tillstånd eller som har anmälts och får påbörjas,
   3. verksamhetens eller åtgärdens användning av mark, jord, vatten, biologisk mångfald, andra naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt,
   4. det avfall och andra förväntade restprodukter som verksamheten eller åtgärden ger upphov till,
   5. föroreningar och störningar från verksamheten eller åtgärden,
   6. sannolikheten för allvarliga olyckor som är relevanta för den aktuella verksamheten eller åtgärden, och
   7. risker för människors hälsa.

12 §   I fråga om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering enligt 10 § 2 ska särskild hänsyn tas till
   1. pågående eller tillåten markanvändning,
   2. de naturresurser som finns i det område som kan antas bli påverkat och deras relativa förekomst, tillgänglighet, kvalitet och förnyelseförmåga i området, och
   3. naturresursernas, naturmiljöns och kulturmiljöns tålighet i det område som kan antas bli påverkat, med särskild uppmärksamhet på påverkan som avser
      a) ett stort opåverkat område,
      b) en våtmark, ett strandområde eller en älvmynning,
      c) ett kustområde eller en marin miljö,
      d) ett bergs- eller skogsområde,
      e) ett betydelsefullt kulturlandskap,
      f) ett tätbefolkat område,
      g) en nationalpark, ett naturreservat, ett kulturreservat eller ett annat område som är skyddat enligt 7 kap. miljöbalken,
      h) ett område eller en byggnad som skyddas enligt 2-4 kap. kulturmiljölagen (1988:950), förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen m.m. eller plan- och bygglagen (2010:900),
      i) ett sådant område som är upptaget på världsarvslistan i enlighet med Unescos konvention av den 16 november 1972 om skydd för världens kultur- och naturarv, eller
      j) ett område där miljökvalitetsnormer inte följs eller riskerar att inte kunna följas.

13 §   I fråga om de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper enligt 10 § 3 ska särskild hänsyn tas till
   1. effekternas storlek, utbredning, karaktär, intensitet och komplexitet,
   2. sannolikheten för att effekterna uppkommer, hur de uppkommer, vilken varaktighet eller frekvens de har och hur reversibla de är,
   3. hur gränsöverskridande effekterna är,
   4. effekternas kumulativa verkan tillsammans med effekterna av andra verksamheter som bedrivs, som har fått ett tillstånd eller som har anmälts och får påbörjas, och
   5. möjligheten att begränsa effekterna på ett effektivt sätt.

Vid bedömningen ska hänsyn tas till allmänhetens behov av information.

Länsstyrelsens beslut i frågan om miljöpåverkan

14 §   Om samrådsunderlaget är fullständigt och ett undersökningssamråd har genomförts, ska länsstyrelsen så snart som möjligt och senast 60 dagar efter att ha fått samrådsredogörelsen enligt 6 kap. 25 § 2 miljöbalken avgöra frågan om huruvida verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Trots första stycket får handläggningstiden förlängas, om det är nödvändigt på grund av verksamhetens eller åtgärdens art, komplexitet, lokalisering eller omfattning. Länsstyrelsen ska i så fall, innan den ursprungliga tidsfristen löpt ut, informera den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden om skälen för förlängningen och ange när beslutet senast kommer att meddelas.

Miljökonsekvensbeskrivningen i den specifika miljöbedömningen

15 §   Den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden ska se till att miljökonsekvensbeskrivningen tas fram med den sakkunskap som krävs i fråga om verksamhetens eller åtgärdens särskilda förutsättningar och förväntade miljöeffekter.

16 §   Miljökonsekvensbeskrivningen ska i fråga om sådana andra egenskaper som avses i 6 kap. 35 § 1 miljöbalken innehålla relevanta uppgifter om
   1. behovet av mark,
   2. förutsebara rivningsarbeten,
   3. vad som utmärker verksamheten eller åtgärden i fråga om energibehov, energianvändning samt arten och mängden av de material och naturtillgångar som används,
   4. uppskattade typer och mängder av avfall och andra restprodukter och utsläpp som kan förutses, och
   5. andra verksamheter eller särskilda anläggningar som kan komma att behövas för att verksamheten ska kunna komma till stånd eller bedrivas på ett ändamålsenligt sätt.

17 §   Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll enligt 6 kap. 35 § 2 miljöbalken ska avse uppgifter om
   1. möjliga alternativa utformningar och skälen för den valda utformningen med hänsyn till miljöeffekter,
   2. möjliga alternativa platser och skälen för valet av plats med hänsyn till skillnader i miljöeffekterna mellan den valda platsen och alternativen,
   3. undersökta möjliga alternativ i fråga om teknik, storlek, omfattning, skyddsåtgärder, begränsningar, försiktighetsmått och andra relevanta aspekter och skälen för de val som har gjorts med hänsyn till miljöeffekter, och
   4. en redovisning av alternativa sätt att nå samma syfte, om länsstyrelsen under samrådet har begärt att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en sådan redovisning.

18 §   Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll enligt 6 kap. 35 § 4 miljöbalken ska omfatta sådana miljöeffekter som kan förväntas uppkomma till följd av
   1. verksamhetens eller åtgärdens uppbyggnad, drift eller rivning,
   2. användningen av naturresurser,
   3. buller, vibrationer, ljus, värme, strålning, utsläpp av föroreningar eller andra störningar,
   4. bortskaffande och återvinning av avfall,
   5. den teknik och de ämnen som har använts,
   6. verksamheten eller åtgärden tillsammans med andra verksamheter som bedrivs, som har fått ett tillstånd eller som har anmälts och får påbörjas,
   7. verksamhetens klimatpåverkan, eller
   8. verksamhetens utsatthet och sårbarhet för klimatförändringar eller andra yttre händelser.

19 §   Miljökonsekvensbeskrivningen ska utöver det som anges i 6 kap. 35 § miljöbalken innehålla
   1. uppgifter om beredskapen för och föreslagna insatser vid allvarliga olyckor, om sådana uppgifter är relevanta med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning,
   2. en redogörelse för de prognos- och mätmetoder, underlag och informationskällor som har använts med uppgift om eventuella brister och osäkerheter i metoderna och underlagen,
   3. en referenslista med uppgifter om de källor som har använts, och
   4. uppgifter om hur kravet på sakkunskap i 15 § är uppfyllt.

Lämpligt kungörande av miljökonsekvensbeskrivningen

20 §   En publik webbplats som tillhör den som prövar tillståndsfrågan är en lämplig webbplats för att kungöra miljökonsekvensbeskrivningen.

Samråd med andra länder

21 §   Naturvårdsverket är ansvarig myndighet enligt 6 kap. 13, 18, 33 och 45 §§ miljöbalken och enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (SÖ 1992:1). Regeringen får efter anmälan av verket i ett visst ärende besluta att den ansvariga myndighetens uppgifter ska fullgöras av en annan myndighet. Förordning (2020:77).

22 §   Om en statlig myndighet får kännedom om en plan, ett program, en verksamhet eller en åtgärd som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land, ska myndigheten underrätta Naturvårdsverket om detta.

23 §   När samråd ska ske med ett annat land enligt 6 kap. 13 eller 33 § miljöbalken, ska Naturvårdsverket komma överens med den ansvariga myndigheten i det landet om hur samrådet ska genomföras så att de myndigheter och den allmänhet som kan antas bli berörda i det andra landet ges möjlighet att lämna synpunkter inom en skälig tid som ska vara minst 30 dagar.

24 §   Naturvårdsverket ska
   1. lämna och ta emot underrättelser och i övrigt fullgöra de skyldigheter som en part har enligt artikel 2 punkterna 4-6, artikel 3 punkterna 1-3 och 5-8, artikel 4 punkten 2 och artiklarna 5-7 i Esbokonventionen om miljö- konsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (SÖ 1992:1), samt artikel 10 i konventionens protokoll om strategiska miljöbedömningar,
   2. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan, i den ursprungliga lydelsen,
   3. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009,
   4. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 26 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), i den ursprungliga lydelsen,
   5. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 7 och artikel 9.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU, och
   6. samråda med andra berörda myndigheter i den utsträckning som behövs för fullgörandet av uppgifterna enligt 1-5.
Förordning (2020:77).

25 §   För fullgörandet av samråd med andra länder får Naturvårdsverket kungöra information i Sverige, i ett annat land i Europeiska unionen och i ett annat land som är utsatt part enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (SÖ 1992:1) eller konventionens protokoll om strategiska miljöbedömningar.

Innan ett kungörande sker i ett annat land, ska verket höra det landets ansvariga myndighet.

Underrättelser för regeringens tillåtlighetsprövning

26 §   En underrättelse till regeringen enligt 17 kap. 5 § miljöbalken ska göras snarast efter det att myndigheten eller kommunen i samrådet enligt 6 kap. miljöbalken har fått kännedom om att en verksamhet förbereds som inte omfattas av obligatorisk tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. 1 § miljöbalken men som kan antas kunna bli föremål för tillåtlighetsprövning efter förbehåll enligt 17 kap. 3 § miljöbalken.

Rapportering till Europeiska kommissionen

27 §   Naturvårdsverket ska ansvara för den rapportering av information som avses i artikel 12.2 i direktiv 2011/92/EU i dess lydelse enligt direktiv 2014/52/EU. Förordning (2022:1731).

28 §   Statliga förvaltningsmyndigheter ska lämna de uppgifter som behövs för att Naturvårdsverket ska kunna fullgöra sitt ansvar enligt 27 §. Förordning (2022:1731).

29 §   Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av 28 §. Förordning (2022:1731).


Övergångsbestämmelser

2017:966
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.
   3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
      a) handläggningen och bedömningen av ärenden om planer eller program som har påbörjats före ikraftträdandet,
      b) handläggningen och prövningen av mål och ärenden om verksamheter eller åtgärder där ansökan inkommit till den som ska pröva tillståndsfrågan före ikraftträdandet, och
      c) beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.
   4. Om 6 § första stycket 1 innebär strängare krav på en verksamhet eller åtgärd på så sätt att den alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan medan den enligt äldre föreskrifter inte alltid skulle antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska de äldre föreskrifterna tillämpas.

Bilaga

Verksamheter och åtgärder av betydelse för att avgöra planers och programs miljöpåverkan
   1. Verksamheter och åtgärder inom jordbruk, skogsbruk eller vattenbruk som avser
      a) omstrukturering av fastighetsbildningen på landsbygden,
      b) användning av obrukad mark eller delvis orörda naturområden för intensivjordbruk,
      c) bevattning, markavvattning eller annan vattenförsörjning inom jordbruket,
      d) nyplantering av skog eller avskogning i syfte att ändra markanvändningen,
      e) andra anläggningar för intensiv djuruppfödning än de som anges i 6 §,
      f) intensiv fiskodling, eller
      g) återvinning av land från havet.
   2. Verksamheter och åtgärder inom utvinningsindustrin som avser
      a) andra stenbrott, annan gruvdrift i dagbrott eller annan torvutvinning än de som omfattas av 6 §,
      b) underjordisk gruvdrift,
      c) utvinning av mineraler genom muddring till havs eller i vattendrag,
      d) geotermisk borrning, borrning för lagring av kärnavfall, borrning efter vatten eller annan djupborrning, eller
      e) industrianläggningar ovan jord för utvinning av kol, olja, naturgas, malmer eller bituminös skiffer.

Första stycket d gäller inte borrning för att undersöka markens bärighet.
   3. Verksamheter och åtgärder inom energiproduktion som avser
      a) andra anläggningar för produktion av elektricitet, ånga eller hetvatten än de som omfattas av 6 §,
      b) andra anläggningar för transport av gas, ånga eller hetvatten eller för överföring av elektrisk energi med luftledningar än de som omfattas av 6 §,
      c) lagring av naturgas ovan jord,
      d) lagring under jord av brännbara gaser,
      e) lagring av fossila bränslen ovan jord,
      f) industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol,
      g) andra anläggningar för behandling eller lagring av radioaktivt avfall än de som omfattas av 6 §,
      h) anläggningar för produktion av vattenkraftsbaserad energi, eller
      i) grupper av vindkraftverk.
   4. Verksamheter och åtgärder för framställning eller bearbetning av metaller som avser
      a) anläggningar för produktion av råjärn eller stål (primär eller sekundär smältning), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning,
      b) anläggningar för behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning, genom hammarsmide eller genom anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall,
      c) järn- eller stålgjuterier,
      d) anläggningar för smältning, inklusive framställning av legeringsmetaller, av andra icke-järnmetaller än ädelmetaller, inklusive återvinningsprodukter (färskning, formgjutning eller liknande),
      e) anläggningar för ytbehandling av metaller eller plaster med användning av en elektrolytisk eller kemisk process,
      f) tillverkning eller sammansättning av motorfordon eller tillverkning av fordonsmotorer,
      g) skeppsvarv,
      h) anläggningar för tillverkning eller reparation av motordrivna luftfartyg,
      i) tillverkning av järnvägsutrustning,
      j) formning med användning av sprängmedel, eller
      k) rostnings- eller sintringsverk för metalliska malmer.
   5. Verksamheter och åtgärder inom mineralindustrin som avser
      a) koksverk (torrdestillation av kol),
      b) cementfabriker,
      c) andra anläggningar för produktion av asbest eller tillverkning av asbestbaserade produkter än de som omfattas av 6 §,
      d) anläggningar för produktion av glas eller glasfiber,
      e) anläggningar för smältning av mineraler eller för tillverkning av mineralull, eller
      f) tillverkning av takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods, porslin eller andra keramiska produkter genom bränning.
   6. Verksamheter och åtgärder inom kemisk industri som avser
      a) behandling av mellanprodukter eller framställning av kemikalier,
      b) framställning av bekämpningsmedel, farmaceutiska produkter, färger, lacker, elastomerer eller peroxider, eller
      c) anläggningar för lagring av olja, petrokemiska produkter eller kemiska produkter.
   7. Verksamheter och åtgärder inom livsmedelsindustrin som avser
      a) framställning av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter,
      b) förpackning eller konservering av animaliska eller vegetabiliska produkter,
      c) framställning av mejeriprodukter,
      d) bryggning eller maltning,
      e) sockervaruindustrier,
      f) slakterier,
      g) industriell framställning av stärkelse,
      h) fiskmjöls- eller fiskoljefabriker, eller
      i) sockerfabriker.
   8. Verksamheter och åtgärder inom textil-, läder-, trä- eller pappersindustrin som avser
      a) andra industrianläggningar för framställning av papper eller papp än de som omfattas av 6 §,
      b) anläggningar för färgning av fibrer eller textiler eller för tvättning, blekning, mercerisering eller annan förbehandling av fibrer eller textilier,
      c) garverier, eller
      d) anläggningar för produktion eller bearbetning av cellulosa.
   9. Verksamheter och åtgärder inom gummiindustrin som avser tillverkning eller behandling av elastomerbaserade produkter.
   10. Infrastrukturprojekt som avser
      a) anläggning av industriområden,
      b) tätortsbebyggelse, inklusive byggande av shoppingcentrum och parkeringsplatser,
      c) byggande av järnvägar, omlastningsstationer eller terminaler för kombinerad trafik,
      d) anläggning av flygfält,
      e) byggande av vägar, hamnar eller hamnanläggningar, inklusive fiskehamnar,
      f) anläggning av inre vattenvägar eller anläggningar för reglering av vattenflöden,
      g) dammar och andra fördämningar eller vattenmagasin för långvarigt bruk,
      h) spårvägar, upphöjda eller underjordiska järnvägar, hängbanor eller liknande banor av speciell typ som endast eller i huvudsak används för passagerartransport,
      i) byggande av rörledningar för gas eller olja,
      j) anläggning av vattenledningar över långa avstånd,
      k) kustanläggningar för att bekämpa erosion eller havsanläggningar i form av vallar, pirer, vågbrytare eller andra anläggningar för skydd mot havet eller andra havsanläggningar varigenom kustlinjen kan ändras (andra verksamheter och åtgärder än sådana som avser underhåll eller återuppbyggnad av anläggningar),
      l) system för utvinning av grundvatten eller konstgjord grundvattenbildning, eller
      m) anläggningar för överledning av vatten mellan avrinningsområden.

Första stycket gäller inte verksamheter och åtgärder som omfattas av 6 §.
   11. Verksamheter och åtgärder för turism eller fritid som avser
      a) skidbackar, skidliftar eller linbanor med tillhörande anläggningar,
      b) hamnar för fritidsbåtar,
      c) hotellkomplex eller fritidsbyar med tillhörande anläggningar utanför sammanhållen bebyggelse,
      d) permanenta campingplatser, eller
      e) temaparker.
   12. Permanenta tävlings- och testbanor för motorfordon.
   13. Provbänkar för motorer, turbiner eller reaktorer.
   14. Anläggningar för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer.
   15. Verksamheter och åtgärder för avfallshantering som avser
      a) lagring av skrotbilar eller järnskrot,
      b) anläggningar för behandling av djurkadaver,
      c) anläggningar för återvinning eller förstöring av explosiva ämnen,
      d) andra avloppsreningsverk än de som omfattas av 6 §,
      e) deponering av slam från reningsverk, eller
      f) andra anläggningar för bortskaffande av avfall än de som omfattas av 6 §.
Förordning (2018:1461).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.