Mervärdesskatteförordning (2023:328)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2023:328
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2023-05-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:610
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning gäller vid tillämpning av mervärdesskattelagen (2023:200).

Förordningen innehåller, förutom inledande bestämmelser, bestämmelser om
   - formulär (5 §),
   - import i vissa fall (6 och 7 §§),
   - intyg i vissa fall vid transaktioner till andra EU-länder eller till en plats utanför EU (8-13 §§),
   - intyg vid leverans av motorfordon till utländska beskickningar m.fl. (14 §),
   - varor i vissa lager (15 och 16 §§),
   - frivillig beskattning (17 §),
   - återbetalning till beskattningsbara personer etablerade i andra EU-länder (18-26 §§),
   - återbetalning till beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU (27-29 §§),
   - återbetalningsansökningar riktade till andra EU-länder (30 och 31 §§),
   - handel med investeringsguld (32 §),
   - särskilda ordningar för distansförsäljning av varor och vissa tillhandahållanden av tjänster (33-41 §§), och
   - verkställighetsföreskrifter (42-44 §§).

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 5 § första och andra styckena, 18 § andra stycket, 27, 30, 36 och 42-44 §§,
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3 §   I denna förordning avses med
   - förordningen om administrativt samarbete: rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri,
   - kommissionens genomförandeförordning nr 79/2012: kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 79/2012 av den 31 januari 2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i rådets förordning (EU) nr 904/2010 angående administrativt samarbete och bedrägeribekämpning i fråga om mervärdesskatt,
   - mervärdesskattedirektivet: rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2022/890.

4 §   Termer och uttryck som används i denna förordning har i övrigt samma innebörd som i mervärdesskattelagen (2023:200).

Formulär

5 §   Skatteverket fastställer formulär som behövs för tillämpningen av mervärdesskattelagen (2023:200).

Tullverket ska dock fastställa formulär för en sådan sammanställning som avses i 23 kap. 3 § mervärdesskattelagen. Tullverket ska också fastställa hur det underlag som avses i 23 kap. 5 § andra stycket i den lagen ska göras tillgängligt på elektronisk väg.

Fastställda formulär ska tillhandahållas kostnadsfritt.

Import i vissa fall

6 §   Vid tillämpning av 10 kap. 55 § mervärdesskattelagen (2023:200) ska Tullverket lämna uppgift om importen till Skatteverket. Om importen inte följs av en leverans av varan till ett annat EU-land, ska Skatteverket underrätta Tullverket.

7 §   Den som är skyldig att betala mervärdesskatt till staten för import av en vara ska på uppmaning av Tullverket lämna en skriftlig försäkran om ändamålet med införseln.

Intyg i vissa fall vid transaktioner till andra EU-länder eller till en plats utanför EU

Leverans av nya transportmedel

8 §   En beskattningsbar person vars leverans av nya transportmedel undantas från skatteplikt enligt 10 kap. 42 och 45 §§ mervärdesskattelagen (2023:200) ska till Skatteverket ge in en kopia av den faktura som utfärdats för leveransen.

Transaktioner till beskickningar, konsulat, EU-organ och andra internationella organisationer samt till vissa väpnade styrkor

9 §    /Upphör att gälla U:2024-08-15/ Vid sådana leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som undantas från skatteplikt enligt 10 kap. 84, 88, 89, 90, 92, 93 eller 94 § mervärdesskattelagen (2023:200), ska säljaren styrka skattefriheten genom att i sina räkenskaper ha ett intyg från förvärvaren motsvarande det som avses i 4 a § förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

Intyget ska vara utfärdat av behörig myndighet i det EU-land där förvärvaren är stationerad.

9 §    /Träder i kraft I:2024-08-15/ Vid sådana leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som undantas från skatteplikt enligt 10 kap. 84, 88, 89, 90, 92, 93 eller 94 § mervärdesskattelagen (2023:200), ska säljaren styrka skattefriheten genom att i sina räkenskaper ha ett intyg från förvärvaren motsvarande det som avses i 13 § förordningen (2024:609) om förfarandet vid återbetalning av mervärdesskatt och punktskatter i vissa fall och om intyg vid skattefrihet.

Intyget ska vara utfärdat av behörig myndighet i det EU-land där förvärvaren är stationerad. Förordning (2024:610).

9 a §    /Träder i kraft I:2024-08-15/ Bestämmelser om det intyg som avses i 10 kap. 93 a § mervärdesskattelagen (2023:200) och undantag från kravet på att sådant intyg ska uppvisas finns i 18-21 §§ förordningen (2024:609) om förfarandet vid återbetalning av mervärdesskatt och punktskatter i vissa fall och om intyg vid skattefrihet.
Förordning (2024:610).

10 §   Vid sådan leverans av varor som undantas från skatteplikt enligt 10 kap. 84, 88, 92, 93 eller 94 § mervärdesskattelagen (2023:200) och där varutransporten ombesörjs av förvärvaren, ska säljaren i sina räkenskaper ha ett intyg som förvärvaren utfärdat och som visar att denne i nära anslutning till leveransen har för avsikt att föra varorna från Sverige till ett annat EU-land.

Varor som ska medföras i resandes personliga bagage

11 §   Om varor ska medföras av förvärvaren i dennes personliga bagage ska säljaren vid tillämpning av undantaget från skatteplikt i 10 kap. 65 § första stycket mervärdesskattelagen (2023:200) i sina räkenskaper ha
   1. ett intyg som visar att förvärvaren har medfört varorna till en plats utanför EU och som är utfärdat av en intygsgivare som är godkänd av Skatteverket, eller
   2. en faktura eller en motsvarande handling påstämplad av det tullkontor där varan lämnade EU för att medföras till en plats utanför EU.

12 §   Vid försäljning i transithallar på flygplatser, eller om det annars finns särskilda skäl, kan säljaren anses ha fullgjort sin skyldighet enligt 11 § även utan de handlingar som anges där.

13 §   Om en vara har förvärvats i ett annat EU-land av en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande vistas på en plats utanför EU och förvärvaren vid utresa från Sverige för med sig varan till en plats utanför EU, ska tullkontoret där varan lämnar Sverige på förvärvarens begäran intyga utförseln genom en stämpel på den faktura eller motsvarande handling som ligger till grund för varuleveransen.

Intyg vid leverans av motorfordon till utländska beskickningar m.fl.

14 §   Det intyg som avses i 10 kap. 78 § andra stycket mervärdesskattelagen (2023:200) ska vara utfärdat av Utrikesdepartementet.

Leverantören ska ge in en kopia av intyget och en kopia av fakturan till Skatteverket.

Varor i vissa lager

15 §   I fråga om beskattning enligt 11 kap. 6 § mervärdesskattelagen (2023:200) är Skatteverket beskattningsmyndighet om inte annat följer av andra stycket.

I fråga om varor i en anläggning för tillfällig lagring, ett tullager eller en frizon är Tullverket beskattningsmyndighet i de fall varorna inte levereras enligt 11 kap. 4 § 3 mervärdesskattelagen och det följer av 2 kap. 1 och 2 §§ tullagen (2016:253) att mervärdesskatt ska tas ut i enlighet med tullagen.

16 §   Om varor ska levereras på sådant sätt som avses i 11 kap. 4 § 3 mervärdesskattelagen (2023:200), ska den som lagt upp varorna i anläggningen för tillfällig lagring, tullagret eller frizonen lämna uppgift om detta till Tullverket snarast och senast när varorna upphör att vara placerade på ett sådant sätt.

Om en sådan uppgift har lämnats ska Tullverket underrätta Skatteverket om det.

Frivillig beskattning

17 §   Det intyg som avses i 12 kap. 10 § mervärdesskattelagen (2023:200) ska vara utfärdat av Utrikesdepartementet.

Återbetalning till beskattningsbara personer etablerade i andra EU-länder

18 §   I 19-25 §§ finns föreskrifter om sådana ansökningar om återbetalning av ingående skatt till beskattningsbara personer etablerade i andra EU-länder som avses i 14 kap. 12 § första stycket mervärdesskattelagen (2023:200).

Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i 23 och 24 §§.

Vilka språk som får användas i ansökan och vid kommunikation

19 §   En ansökan om återbetalning ska vara skriven på svenska eller engelska.

Detsamma gäller den kommunikation som sker med anledning av att Skatteverket begär ytterligare uppgifter enligt 14 kap. 18 eller 19 § mervärdesskattelagen (2023:200).

Ansökans innehåll

20 §   En ansökan ska innehålla följande uppgifter:
   1. sökandens namn och fullständiga adress,
   2. en adress för kontakt på elektronisk väg,
   3. en beskrivning av sökandens affärsverksamhet för vilken varorna och tjänsterna förvärvats,
   4. uppgift om vilken återbetalningsperiod ansökan avser,
   5. sökandens registreringsnummer för mervärdesskatt eller skatteregistreringsnummer, och
   6. uppgifter om bankkonto för återbetalning, inbegripet IBAN- och BIC-koder.

Ansökan ska också innehålla en förklaring från sökanden om att denne under återbetalningsperioden inte har levererat några andra varor eller tillhandahållit några andra tjänster inom landet än sådana som anges i 14 kap. 4-6 §§ mervärdesskattelagen (2023:200).

21 §   Den beskrivning av sökandens affärsverksamhet som avses i 20 § 3 ska anges med hjälp av de harmoniserade koder som fastställts i enlighet med artikel 48.3 andra stycket i förordningen om administrativt samarbete.

22 §   En ansökan ska för varje faktura eller importdokument innehålla följande uppgifter:
   1. varu- eller tjänsteleverantörens namn och fullständiga adress,
   2. varu- eller tjänsteleverantörens registreringsnummer för mervärdesskatt,
   3. prefixet för Sverige enligt artikel 215 i mervärdesskattedirektivet,
   4. fakturans eller importdokumentets datum och nummer,
   5. beskattningsunderlaget och mervärdesskattebeloppet,
   6. den ingående skatt för vilken det finns rätt till återbetalning enligt 14 kap. 7-9 §§ mervärdesskattelagen (2023:200) uttryckt i svenska kronor,
   7. den avdragsgilla andelen, uttryckt i procent, som beräknats i enlighet med tillämpning av artikel 173 i mervärdesskattedirektivet i det EU-land där sökanden är etablerad, om sökanden utför transaktioner som medför respektive inte medför rätt till avdrag av ingående skatt, och
   8. de förvärvade varornas och tjänsternas art, beskrivna med koderna i 23 §.

Första stycket 2 och 3 gäller inte i fråga om import.

23 §   I ansökan ska de förvärvade varornas och tjänsternas art, för varje faktura eller importdokument, beskrivas med följande koder:

För                används kod
bränsle,            1
hyra av transportmedel,        2
utgifter med anknytning till transportmedel (bortsett från de varor och tjänster som hänförs till
kod 1 eller 2),              3
vägtullar och vägavgifter,    4
utgifter för resor, såsom passageraravgift för taxi och
kollektivtrafik,            5
logi,                6
mat, dryck och restaurangtjänster,  7
inträdesavgifter till mässor och
utställningar,              8
utgifter för lyxartiklar, underhållning
och representation,           9
övrigt                10
Om sökanden använder kod 10 ska de levererade varornas och tillhandahållna tjänsternas art anges.

24 §   Sökanden ska lämna ytterligare uppgifter för att beskriva varornas eller tjänsternas art när uppgifterna behövs på grund av
   1. begränsningar av avdragsrätten enligt följande bestämmelser i mervärdesskattelagen (2023:200):
   - 13 kap. 18 och 19 §§ om försäljning från fartyg på vissa linjer,
   - 13 kap. 20-23 §§ om personbilar och motorcyklar,
   - 13 kap. 24 och 25 §§ om representation och liknande ändamål,
   - 13 kap. 26 och 27 §§ om stadigvarande bostad,
   - 19 kap. 8 § om tillhandahållande av resetjänster, eller
   2. vad som föreskrivs i lagen (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund.

25 §   Sökanden ska lämna de uppgifter som avses i 24 § genom att använda följande av de koder som anges i bilaga III till kommissionens genomförandeförordning nr 79/2012:

För                används kod
hyra av transportmedel med en vikt av mer än 3 500 kilogram, bortsett från transportmedel för betalande
passagerare,              2.1
hyra av transportmedel med en vikt av högst 3 500 kilogram, bortsett från transportmedel för betalande
passagerare,              2.2
hyra av transportmedel för betalande
passagerare,              2.3
förvärv av transportmedel med en vikt av mer än 3 500 kilogram, bortsett från transportmedel för betalande
passagerare,              3.1.1
förvärv av transportmedel med en vikt av högst 3 500 kilogram, bortsett från transportmedel för betalande
passagerare,              3.2.1
förvärv av transportmedel för
betalande passagerare,          3.3.1
vägtullar för Öresundsbron,    4.5
utgifter för mottagningar och
representation,            9.3
arbete på fastighet,        10.4.1
arbete på fastighet som används som
bostad,                10.4.2
förvärv eller hyra av fastighet som används som bostad eller för
rekreations- eller fritidsändamål,   10.5.2
varor och tjänster som förvärvas av en researrangör och kommer
resenären direkt till godo      10.13
När originalhandlingar ska återsändas

26 §   Skatteverket ska senast i samband med att sökanden meddelas beslut om återbetalning återsända en originalhandling som tagits emot i enlighet med 14 kap. 19 § mervärdesskattelagen (2023:200) till den som gett in handlingen till Skatteverket. Detsamma gäller om en ansökan anses ha avslagits enligt 14 kap. 23 § samma lag.

Återbetalning till beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU

Verkställighetsföreskrifter

27 §   Skatteverket får meddela de närmare föreskrifter som avses i 14 kap. 41 § andra stycket mervärdesskattelagen (2023:200) om ansökans innehåll, vilka språk som får användas i en ansökan och om vilka handlingar som ska bifogas en ansökan om återbetalning.

Handlingar som ska bifogas en ansökan

28 §   Till en ansökan ska följande handlingar ges in:
   1. Ett av en behörig myndighet utfärdat intyg som visar att sökanden kan anses som en beskattningsbar person.
   2. Om den ingående skatten avser ett förvärv: fakturan i original. Om en faktura hänvisar till underliggande fakturor ska även dessa bifogas.
   3. Om den ingående skatten avser en sådan leverans av varor eller ett sådant tillhandahållande av tjänster i Sverige som avses i 14 kap. 35 § mervärdesskattelagen (2023:200) för vilka förvärvaren är skyldig att betala mervärdesskatten: fakturan avseende sökandens efterföljande leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster i Sverige. Om en faktura hänvisar till underliggande fakturor ska även dessa bifogas.
   4. Om den ingående skatten avser en import av varor: ett importdokument utfärdat av Tullverket.
   5. Andra handlingar som behövs för att Skatteverket ska kunna bedöma sökandens rätt till återbetalning.

När originalhandlingar ska återsändas

29 §   Skatteverket ska senast i samband med att beslut om återbetalning meddelas den sökande återsända en originalhandling som tagits emot i enlighet med 28 § till den som gett in handlingen till Skatteverket.

Återbetalningsansökningar riktade till andra EU-länder

Verkställighetsföreskrifter

30 §   Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna om hur en ansökan om återbetalning ska göras enligt 14 kap. 55 § första stycket mervärdesskattelagen (2023:200).

Kreditering på skattekonto

31 §   En överföring av återbetalning av mervärdesskatt enligt artikel 48.1 andra stycket i förordningen om administrativt samarbete ska krediteras ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Handel med investeringsguld

32 §   Skatteverket ska senast den 1 juni varje år underrätta Finansdepartementet om vilka guldmynt som uppfyller de kriterier som anges i 21 kap. 2 § 2 mervärdesskattelagen (2023:200) och som är föremål för handel i Sverige.

Särskilda ordningar för distansförsäljning av varor och vissa tillhandahållanden av tjänster

Ansökan om identifieringsbeslut för tredjelandsordningen

33 §   En ansökan om sådant identifieringsbeslut för tredjelandsordningen som avses i 22 kap. 11 § mervärdesskattelagen (2023:200) ska innehålla följande uppgifter:
   1. namn,
   2. postadress,
   3. elektroniska adresser (inbegripet webbplatser), och
   4. nationellt skattenummer,
   5. en försäkran om att sökanden inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land, och
   6. uppgift om när den beskattningsbara verksamheten är planerad att inledas.

Ansökan om identifieringsbeslut för importordningen

34 §   En ansökan om sådant identifieringsbeslut för importordningen som avses i 22 kap. 15 § mervärdesskattelagen (2023:200) ska, om ansökan görs av en beskattningsbar person som inte företräds av en representant, innehålla följande uppgifter:
   1. namn,
   2. postadress,
   3. elektroniska adresser (inbegripet webbplatser), och
   4. registreringsnummer för mervärdesskatt eller nationellt skattenummer.

Ansökan ska också innehålla uppgift om när den beskattningsbara verksamheten inom ramen för importordningen är planerad att inledas.

35 §   En representants ansökan om ett identifieringsbeslut enligt 22 kap. 15 § 1 b mervärdesskattelagen (2023:200) ska innehålla följande uppgifter om representanten:
   1. namn,
   2. postadress,
   3. elektronisk adress, och
   4. registreringsnummer för mervärdesskatt.

Ansökan ska också innehålla de uppgifter som avses i 34 § för varje beskattningsbar person som representanten företräder och det särskilda identifieringsnummer som representanten har tilldelats.

Identifieringsnummer

36 §   Skatteverket får meddela föreskrifter om utformningen av identifieringsnummer enligt 22 kap. 23 § mervärdesskattelagen (2023:200).

37 §   Den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 22 kap. mervärdesskattelagen (2023:200) och som inte redan har ett registreringsnummer för mervärdesskatt här i landet ska på elektronisk väg få underrättelse från Skatteverket om sitt identifieringsnummer enligt 22 kap. 23 § i den lagen.

Vid ett identifieringsbeslut enligt 22 kap. 15 § 1 b mervärdesskattelagen ska Skatteverket på elektronisk väg underrätta representanten om
   1. det särskilda identifieringsnummer som tilldelats representanten, och
   2. det separata identifieringsnummer som tilldelats representanten för varje beskattningsbar person som representanten företräder enligt 22 kap. 25 § andra stycket i den lagen.

Valutaomräkning till euro

38 §   Om ett belopp ska redovisas i en särskild mervärdesskattedeklaration enligt 22 kap. mervärdesskattelagen (2023:200) och varorna har levererats eller tjänsterna har tillhandahållits i en annan valuta än euro, ska beloppet räknas om till euro. Omräkningen ska göras enligt den växelkurs som offentliggjorts av Europeiska centralbanken för den sista dagen i redovisningsperioden eller, om någon kurs inte har offentliggjorts för den dagen, enligt den växelkurs som offentliggörs närmast därefter.

Redovisning av inbetald skatt från konto för skattebetalningar

39 §   Den som för det konto för skattebetalningar som avses i 22 kap. 44 § andra stycket mervärdesskattelagen (2023:200) ska redovisa inbetald skatt till Skatteverket.

Informationsutbyte mellan EU-länder

40 §   Bestämmelser om förfarandet för utbyte av information och överföring av pengar mellan EU-ländernas behöriga myndigheter när det gäller sådan mervärdesskatt som omfattas av bestämmelserna i 22 kap. mervärdesskattelagen (2023:200) eller av motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land finns i rådets förordning om administrativt samarbete.

Förvaring och gallring

41 §   För deklarationer och övriga uppgifter som har lämnats till Skatteverket enligt 22 kap. mervärdesskattelagen (2023:200) eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land tillämpas bestämmelserna om förvaring och gallring i 20 kap. 1 §, 2 § första stycket och 3 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Detsamma gäller för uppgifter i handlingar som har upprättats eller tagits om hand för granskning av Skatteverket enligt 22 kap. mervärdesskattelagen eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land.

Verkställighetsföreskrifter

42 §   Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i mervärdesskattelagen (2023:200) som rör
   1. mervärdesskattegrupper i 4 kap. 7-14 §§,
   2. anmälningsskyldighet vid frivillig beskattning för fastighetsupplåtelser i 12 kap. 20 och 21 §§,
   3. förenklad faktura i 17 kap. 26 § 1 och 2,
   4. faktura som utfärdas och tas emot i ett elektroniskt format,
   5. investeringsguld i 21 kap. 5-9 §§,
   6. särskilda ordningar för distansförsäljning av varor och vissa tillhandahållanden av tjänster i 22 kap., och
   7. verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker.

43 §   Skatteverket får, efter att ha gett Tullverket tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i mervärdesskattelagen (2023:200) som rör
   1. varor i vissa lager i 11 kap., och
   2. import av varor.

44 §   Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i 33-41 §§.


Övergångsbestämmelser

2023:328
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023.
   2. Genom förordningen upphävs
      a) mervärdesskatteförordningen (1994:223), och
      b) förordningen (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster.
   3. De upphävda förordningarna gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.