Till innehåll på sidan

Lag (2017:1273) om Sveriges angränsande zon

SFS nr: 2017:1273
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2017-12-07
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Sveriges angränsande zon sträcker sig högst 24 nautiska mil räknat från baslinjerna. Zonen omfattar de områden utanför, och i direkt anslutning till, sjöterritoriet som framgår av bilaga 5 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

2 §   Inom den angränsande zonen får åtgärder vidtas i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention 1982 och vad som i övrigt följer av folkrätten för att
   1. utöva nödvändig kontroll för att förhindra eller bestraffa överträdelser på svenskt territorium, inklusive territorialhav, av lagar och andra författningar som rör tullar, skatter, inresa eller hälsofrågor, och
   2. skydda fornlämningar, fornfynd och andra föremål av arkeologiskt eller historiskt intresse.