Lag (2017:1200) om skatt på flygresor

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2017:1200
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2017-11-30
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Lagens tillämpningsområde

1 §   Skatt ska betalas till staten enligt denna lag för kommersiella flygresor och för flygresor med svenskt statsflyg (flygskatt).

Uttryck i lagen

2 §   I denna lag avses med
   1. flygföretag:
      a) en fysisk eller juridisk person som innehar ett giltigt drifttillstånd eller motsvarande tillstånd som ger personen rätt att utföra kommersiella flygresor,
      b) den som svarar för driften av det svenska statsflyget,
   2. flygplats: ett mark- eller vattenområde som helt eller delvis har inrättats så att flygplan ska kunna ankomma, avgå samt röra sig på marken eller vattnet,
   3. flygande personal: varje person ombord på ett flygplan som
      a) flyger flygplanet,
      b) tar hand om teknisk övervakning, underhåll eller reparation,
      c) är ansvarig för säkerheten för passagerare i kabinen, eller
      d) ger service till passagerarna.

Skattepliktens omfattning

3 §   Flygskatt ska betalas för passagerare som reser från en flygplats i Sverige i ett flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare.

Undantag från skatteplikt

4 §   Flygskatt ska inte betalas för
   1. barn under två år,
   2. passagerare som på grund av teknisk störning, väderförhållanden eller annan oförutsedd händelse inte har nått destinationsflygplatsen och som medföljer vid en förnyad avgång,
   3. flygande personal som är i tjänst under flygningen,
   4. passagerare som ankommit till en flygplats i Sverige och därifrån fortsätter flygresan med samma flygplan (transitpassagerare) enligt vad som framgår av resedokumentationen, eller
   5. passagerare som ankommit till en flygplats i Sverige och därifrån fortsätter med ett annat flygplan (transferpassagerare) om den efterföljande flygningen enligt vad som framgår av resedokumentationen påbörjas inom 24 timmar.

Skattskyldighet

5 §   Det flygföretag som utför flygningen är skattskyldigt.

Skattskyldighetens inträde

6 §   Skyldighet att betala skatt inträder när flygplanet lyfter från en flygplats i Sverige.

Skattens storlek

7 §   Skatten ska betalas med
   - 60 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till denna lag,
   - 250 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till denna lag, och
   - 400 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.

Med slutdestination avses den destination som framgår av resedokumentationen.

Skatteomräkning

8 §   För kalenderåret 2019 och efterföljande kalenderår ska flygskatt tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 7 § angivna skattebeloppen multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2017.

Flygskattebeloppen avrundas till hela kronor.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

Förfarandet

9 §   Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Bilaga 1 till lag om skatt på flygresor

Land

Albanien

Andorra

Belgien

Bosnien och Hercegovina

Bulgarien

Cypern

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Grekland

Irland

Island

Italien

Kosovo

Kroatien

Lettland

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Makedonien

Malta

Moldavien

Monaco

Montenegro

Nederländerna

Norge

Polen

Portugal

Rumänien

San Marino

Schweiz

Serbien

Slovakien

Slovenien

Spanien

Storbritannien

Sverige

Tjeckien

Turkiet

Tyskland

Ukraina

Ungern

Vatikanstaten

Vitryssland

Österrike

Bilaga 2 till lag om skatt på flygresor

Land

Afghanistan

Algeriet

Armenien

Azerbajdzjan

Bahrain

Burkina Faso

Djibouti

Egypten

Elfenbenskusten

Eritrea

Etiopien

Förenade Arabemiraten

Gambia

Georgien

Guinea

Guinea-Bissau

Irak

Iran

Israel

Jemen

Jordanien

Kanada

Kap Verde

Kazakstan

Kirgizistan

Kuwait

Libanon

Libyen

Mali

Mauretanien

Marocko

Niger

Oman

Pakistan

Palestina

Qatar

Ryssland

Saudiarabien

Senegal

Sudan

Syrien

Tadzjikistan

Tchad

Tunisien

Turkmenistan

USA

Uzbekistan

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.