Till innehåll på sidan

Lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

SFS nr: 2010:536
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad: 2010-06-03
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1243
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Arbetsförmedlingen får besluta att tillhandahålla valfrihetssystem för tjänster inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

Med valfrihetssystem avses i denna lag ett förfarande med löpande annonsering efter leverantörer till ett system där den enskilde som ska nyttja en tjänst har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten bland samtliga leverantörer som uppfyller de krav som Arbetsförmedlingen har ställt och som myndigheten har godkänt och tecknat kontrakt med.
Lag (2022:1243).

2 §   När Arbetsförmedlingen tillhandahåller valfrihetssystem enligt denna lag ska myndigheten tillämpa lagen (2008:962) om valfrihetssystem. I stället för det som sägs i 2 kap. 3 § första meningen, 6 och 7 §§ lagen om valfrihetssystem ska med
   1. leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller tjänster som nämns i 1 §,
   2. tjänst avses sådan tjänst som nämns i 1 §, och
   3. upphandlande myndighet avses Arbetsförmedlingen.

3 §   Arbetsförmedlingen ska, trots 1 kap. 3 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem, tillämpa bestämmelserna om jäv i 16-18 §§ förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:839).