Lag (2010:1052) om auktorisation av patentombud

artal
2010
utfardad
2010-07-01
utdrag
Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om auktorisation av patentombud och om Patentombudsnämndens uppgifter. Definitioner 2 § I denna lag avses med 1. patenträttsliga angelägenheter: angelägenheter som rör a) en uppfinnings patenterbarhet, b)
SFS nr: 2010:1052
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 2010-07-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Lagens innehåll

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om auktorisation av patentombud och om Patentombudsnämndens uppgifter.

Definitioner

2 §   I denna lag avses med
   1. patenträttsliga angelägenheter: angelägenheter som rör
      a) en uppfinnings patenterbarhet,
      b) ansökan om patent samt andra förfaranden rörande patent inför en myndighet eller organisation,
      c) ett patents giltighet, ett patents eller en patentansökans skyddsomfång, intrång i patent och bättre rätt till ett patent eller en patentansökan, och
      d) förberedelser och uppträdande inför domstol i patenträttsliga mål och ärenden,
   2. patentombud: en fysisk person som yrkesmässigt lämnar biträde i patenträttsliga angelägenheter, och
   3. auktoriserat patentombud: ett patentombud som har auktoriserats enligt denna lag.

Patentombudsnämnden

3 §   Patentombudsnämnden ska
   1. pröva frågor om auktorisation av patentombud,
   2. föra register över auktoriserade patentombud,
   3. utöva tillsyn över auktoriserade patentombud,
   4. pröva frågor om disciplinära åtgärder mot auktoriserade patentombud, och
   5. verka för att god patentombudssed utvecklas och följs.

Närmare föreskrifter om Patentombudsnämnden meddelas av regeringen.

Auktorisation

4 §   För auktorisation krävs att en sökande
   1. inte är underårig, försatt i konkurs eller underkastad näringsförbud,
   2. inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
   3. har lämplig teoretisk examen och yrkeserfarenhet,
   4. har avlagt godkänt kunskapsprov för auktorisation,
   5. är verksam som patentombud, och
   6. är redbar och i övrigt lämplig att verka som patentombud.

Om det finns särskilda skäl, får Patentombudsnämnden i enskilda fall besluta om undantag från kraven i första stycket 3-5.

God patentombudssed

5 §   Ett auktoriserat patentombud ska iaktta god patentombudssed.

Tystnadsplikt

6 §   Ett auktoriserat patentombud får inte obehörigen röja eller använda vad ombudet har fått kännedom om i sin yrkesutövning.

Ombudet ska se till att ombudets biträden iakttar motsvarande tystnadsplikt.

Uppgiftsskyldighet

7 §   Ett auktoriserat patentombud ska lämna Patentombudsnämnden de uppgifter som nämnden behöver för att utöva tillsyn.

Om det för ett auktoriserat patentombud inträffar någon omständighet som innebär att förutsättningarna enligt 4 § första stycket inte längre är uppfyllda, ska ombudet genast meddela detta till Patentombudsnämnden.

Upphävande av auktorisation

8 §   Patentombudsnämnden ska upphäva auktorisationen för ett patentombud om ombudet begär det eller om ombudet inte längre uppfyller kraven för auktorisation enligt 4 § första stycket 1-5. I sistnämnda fall får nämnden om det finns särskilda skäl underlåta upphävande.

Ett beslut om upphävande av auktorisation gäller omedelbart.

Disciplinära åtgärder

9 §   Patentombudsnämnden ska upphäva auktorisationen för ett auktoriserat patentombud om ombudet
   1. inte längre uppfyller kraven enligt 4 § första stycket 6,
   2. inte betalar föreskrivna avgifter till Patentombudsnämnden, eller
   3. annars inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag.

Om det finns särskilda skäl, får Patentombudsnämnden i stället meddela en varning. Patentombudsnämnden får helt underlåta att vidta åtgärd om det finns synnerliga skäl.

Ett beslut om upphävande av auktorisation gäller omedelbart.

Överklagande

10 §   Patentombudsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Straffansvar

11 §   Den som obehörigen utger sig för att vara auktoriserat patentombud döms till böter.

Bemyndiganden

12 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om auktorisation av patentombud.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna lag.

2010:1052
   1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.
   2. Den som vid ikraftträdandet sedan minst fem år bedriver yrkesverksamhet i Sverige som i huvudsak bestått i att biträda med patenträttsliga angelägenheter och som vid tidpunkten för ikraftträdandet finns upptagen på Europeiska patentverkets lista över behöriga ombud eller är enskild medlem i Sveriges IP-ombuds Samfund, får auktoriseras trots att kraven i 4 § första stycket 3 och 4 inte är uppfyllda.
Detta gäller dock endast om ansökan om auktorisation lämnas in till Patentombudsnämnden före den 1 september 2011.