Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1997:1024
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1997-12-04
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:319
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt
   1. skattebrottslagen (1971:69),
   2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),
   3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
   4. 4 kap. 6 b §, 14 kap. 1-4 och 10 §§ och 15 kap. 10-13 §§ brottsbalken, om gärningen avser uppgift eller handling i ärende hos Skatteverket,
   5. 9 kap. 1-3 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet enligt
   - lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,
   - lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, eller
   - lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik,
   6. 11 kap. 5 § brottsbalken,
   7. lagen (2014:836) om näringsförbud,
   8. folkbokföringslagen (1991:481),
   9. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, och
   10. lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta. Lag (2020:1067).

Förundersökning

2 §   Åklagare som leder förundersökning enligt 23 kap.
rättegångsbalken får vid undersökningens verkställande anlita biträde av Skatteverket.

Åklagaren får begära biträde av Skatteverket också i fråga om utredning av brott innan förundersökning har inletts.

Skatteverket får, utöver vad som följer av 3 och 4 §§, inte verkställa beslut om tvångsmedel. Lag (2006:580).

Tvångsmedel

3 §   Skatteverket får verkställa beslut om beslag enligt 27 kap. 1 § rättegångsbalken i de fall våld mot person inte behöver användas. Lag (2006:580).

4 §   Om en husrannsakan eller en genomsökning på distans verkställs av en polisman, får åklagaren ge Skatteverket i uppdrag att medverka vid förrättningen. Skatteverket får då genomsöka de utrymmen som är föremål för husrannsakan eller det avläsningsbara informationssystem som genomsökningen på distans avser. Lag (2022:319).

Förenklad brottsutredning

5 §   Skatteverket får, utan att biträde begärs av åklagare, i fall som avses i 23 kap. 22 § rättegångsbalken utreda sådan brottslighet som anges i 1 § första stycket, om den misstänkte kan antas erkänna gärningen.

Första stycket gäller endast om den misstänkte fyllt tjugoett år. Lag (2006:580).

Förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet

6 §   Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar, utöver vad som föreskrivs i 2-5 §§, även att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet som avses i 1 § första stycket. Lag (2017:453).

Skyldighet att lämna uppgifter inom Skatteverket

7 §   Uppgifter som förekommer i Skatteverkets beskattningsverksamhet, folkbokföringsverksamhet eller verksamhet för utfärdande av identitetskort för folkbokförda i Sverige ska lämnas till den brottsbekämpande verksamheten, om uppgifterna kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet som avses i 1 § första stycket och som
   1. innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer, eller
   2. sker systematiskt.
Lag (2020:376).

8 §   Uppgifter som förekommer i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet och som kan antas ha särskild betydelse för ett ärende i en sådan annan verksamhet hos Skatteverket som avses i 7 § ska lämnas till den verksamheten.

Medan det pågår en förundersökning avgör förundersökningsledaren om och i så fall när det är lämpligt att lämna uppgifterna. Lag (2020:376).

9 §   En uppgift enligt 7 eller 8 § som omfattas av sekretess ska inte lämnas om övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut. Lag (2020:376).


Övergångsbestämmelser

1998:517

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2005:924
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
   2. I fråga om utredning om brott enligt 19 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (1975:1385) tillämpas 1 § i sin äldre lydelse.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.