Lag (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1986:985
Departement/myndighet: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1986-12-04
Ändrad: t.o.m SFS 1997:1237
Upphävd: 2000-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:779
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna lag tillämpas på yrkesmässig handel med ädelmetallarbeten.

Med ädelmetallarbeten avses arbeten av guld, silver eller platina som innehåller, om arbetet är utfört av

guld, 585 tusendelar eller mer fint guld,
silver, 830 tusendelar eller mer fint silver,
platina, 950 tusendelar eller mer fin platina,
med en tillåten avvikelse nedåt för guld och platina av fem tusendelar samt för silver av åtta tusendelar.

Lagen gäller inte sådna arbeten som är avsedda uteslutande för medicinsk, vetenskaplig eller industriell användning eller uppenbarligen har antikvariskt värde.

2 §   I ett ädelmetallarbete får ingå, förutom delar av guld, silver eller platina samt legeringar av dessa metaller, delar av annan metall eller annat ämne under förutsättning att varje sådan del är lätt skönjbar och till utseendet tydligt skiljer sig från ädelmetallen.

Om tillverkningstekniska skäl föranleder det eller det krävs för att arbetet skall fylla sin praktiska uppgift, får även i annat fall ingå delar av annan metall eller annat ämne.

3 §   När arbeten som innehåller guld, silver eller platina saluhålls eller försäljs inom landet, får endast arbeten som uppfyller kraven enligt 1 och 2 §§ utges för att vara ädelmetallarbeten eller vara utförda av guld, silver eller platina. Vid saluhållande eller försäljning av arbeten med lägre halt sådan metall får anges att arbetet innehåller guld, silver eller platina. Det måste dock därvid tydligt framgå att arbetet innehåller lägre halt ädel metall än ett ädelmetallarbete.

Stämplar m. m.

4 §   Med ansvarsstämplar avses stämplar som är avsedda uteslutande för ädelmetallarbeten. De får endast anbringas på sådana arbeten.

5 §   Ansvarsstämplar är tillverkarens eller importörens namnstämpel, finhaltsstämpel, ortsmärke och årsbeteckning.

Namnstämpel skall vara godkänd och registrerad enligt 10 § andra stycket för att få anbringas.

6 §   Ett ädelmetallarbete av guld eller platina skall vid saluhållande eller försäljning vara försett med finhaltsstämpel och namnstämpel.
Namnstämpel behövs inte, om arbetet är kontrollstämplat enligt 8 §.
Namnstämpel krävs dock alltid, om arbetet är försett med ortsmärke eller årsbeteckning.

Om i ett ädelmetallarbete som saluhålls eller försäljs ingår någon del av annan metall eller annat ämne enligt 2 §, skall detta vara angivet på denna del, om inte tillverkningstekniska hinder möter.

7 §   Ansvarsstämpling skall göras genom tillverkarens eller, för importerade arbeten, genom importörens försorg. Som tillverkare anses även den som yrkesmässigt har givit någon annan i uppdrag att utföra ädelmetallarbeten. Tillverkaren och importören ansvarar för att utförda ädelmetallarbeten motsvarar åsatta ansvarsstämplar.

8 §   Ädelmetallarbeten som har försetts med finhaltsstämpel skall på begäran kontrolleras med avseende på finhalt av det organ som regeringen bestämmer (kontrollorganet). Om organet finner att den uppgivna finhalten är riktig, skall organet bekräfta detta med en kontrollstämpel.

Om arbetet inte kan kontrollstämplas utan att det skadas, får organet i stället utfärda bevis om att arbetet uppfyller fordringarna för kontrollstämpling.

Med kontrollstämpel enligt första stycket jämställs kontroll- stämpel från ett kontrollorgan i något annat EES-land under förutsättning att organet är oberoende och kontrollen kan bedömas som likvärdig. Lag (1997:1237).

9 §   Ädelmetallarbeten eller arbeten som inte till utseendet tydligt skiljer sig från sådana får inte förses med stämplar eller andra märken som lätt kan förväxlas med stämplar enligt denna lag.

Registrering

10 §   Den som yrkesmässigt inom landet tillverkar eller försäljer ädelmetallarbeten av guld eller platina eller till landet inför sådana arbeten skall vara registrerad hos kontrollorganet. Detsamma gäller den som yrkesmässigt inom landet tillverkar eller till landet inför ädelmetallarbeten av silver, som förses med ansvarsstämpel.

Kontrollorganet prövar frågor om godkännande och registrering av tillverkares och importörers namnstämplar. Lag (1993:696)

Avgift

11 §   För kontroll enligt 8 § skall en avgift betalas till kontrollorganet. Detsamma skall gälla för registrering enligt 10 §.
Avgift för registrering skall betalas årligen så länge registreringen består. Lag (1993:696)

Bemyndiganden

12 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
   1. meddela ytterligare föreskrifter om anvarsstämplar, kontrollstämplar och annan märkning enligt denna lag,
   2. fastställa avgifter enligt denna lag.

12 a §   Regeringen får utse ett organ att här i landet vara auktoriserad kontrollbyrå för kontroll och märkning av arbeten av ädel metall. Lag (1993:696).

13 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag eller avvikelse från denna lag, om det behövs med hänsyn till överenskommelse med främmande stat eller till internationellt ekonomiskt samarbete eller om det annars finns särskilda skäl. Ett medgivande får förses med villkor.

Påföljder m. m.

14 §   Till böter eller fängelse i högst i sex månader döms, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken, den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
   1. saluhåller eller försäljer ädelmetallarbeten eller andra arbeten i strid mot 3 eller 6 §.
   2. anbringar stämplar eller andra märken i strid mot denna lag eller föreskrifter, som har meddelats med stöd av lagen, eller bryter mot skyldighet som följer av 7 § tredje meningen,
   3. inte iakttar registreringsskyldighet enligt 10 §,
   4. bryter mot villkor som har meddelats med stöd av 13 §.

I ringa fall döms inte till ansvar.

15 §   Ett arbete, som saluhålls i strid mot denna lag, eller värdet därav skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.