Till innehåll på sidan

Lag (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1976:1046
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1976-12-15
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:888
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Har upphävts genom lag (1992:317).

2 §   Har upphävts genom lag (2017:278).

2 a §   Har upphävts genom lag (1992:317).

3 §   Musikaliska akademien prövar
   1. frågor om statsbidrag till musikpedagogisk utbildningsverksamhet inom privata musikskolor i Stockholm och om villkor för detta bidrag,
   2. frågor om statsbidrag till orgelspelarkurs och om villkor för detta bidrag.

Musikaliska akademien handhar
   1. orgelspelarkurs och
   2. kurser för avläggande av organist- och kantorsexamen, för avläggande av pedagogisk examen för kyrkokantorer samt för utbildande av kyrkomusiker vid Svenska diakonsällskapets diakonskola.

Beslut enligt denna paragraf fattas av akademiens styrelse. Lag (1992:317).

4 §   Har upphävts genom lag (1991:932).

5 §   Har upphävts genom lag (1992:317).

6 §   Har upphävts genom lag (1992:317).

7 §   Har upphävts genom lag (1990:232).

7 a §   Har upphävts genom lag (1992:317).

7 b §   Folkbildningsrådet prövar frågor om fördelning av statsbidrag till folkhögskolor, till studieförbund och till studerandeorganisationer inom folkhögskolan. Lag (2023:888).

8 §   Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna prövar frågor om fördelning av statsbidrag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Lag (2014:295).

9 §   Svenska föreningen Norden prövar
   1. frågor om lärarutbyte mellan de nordiska länderna och
   2. frågor om statsbidrag till resor och statliga stipendier inom föreningens verksamhetsområde.

9 a §   Stiftelsen Svenska institutet prövar frågor om statliga stipendier för att främja utbyte av forskarstuderande och forskare mellan Sverige och andra länder och frågor om fördelning av statliga medel för andra åtgärder som syftar till att stärka forsknings- och forskarutbildningssamarbete mellan Sverige och andra länder.

Stiftelsen Svenska institutet prövar också frågor om statliga resestipendier åt lärare i ungdomsskolan för studiebesök i utländska skolor. Lag (1990:232).

10 §   Har upphävts genom lag (1992:317).

10 a §   Har upphävts genom lag (1992:317).

10 b §   Har upphävts genom lag (1992:317).

10 c §   Har upphävts genom lag (1992:317).

11 §   Har upphävts genom lag (1990:232).

11 a §   Folkbildningsförbundet prövar frågor om fördelning mellan länsbildningsförbunden av statsbidrag till länsbildningsförbundens verksamhet. Lag (1979:268).

11 b §   Har upphävts genom lag (1992:317).

11 c §   Enligt föreskrifter om statsbidrag till kulturverksamhet i folkbildningen m. m. kan ideell förening få statsbidrag.
Länsbildningsförbunden prövar frågor om statsbidrag enligt dessa föreskrifter i den mån prövningen inte ankommer på statens kulturråd.

Folkbildningsförbundet bestämmer hur stor del av tillgängliga medel för sådana statsbidrag, som avses i första stycket, som står till varje länsbildningsförbunds förfogande. Lag (1981:520).

12 §   Den som är verksam inom forskningsråds verksamhetsområde får deltaga i val av de elektorer som har att välja ledamöter i forskningsrådet.

12 a §   Har upphävts genom lag (1992:317).

12 b §   Har upphävts genom lag (1992:317).

12 c §   Har upphävts genom lag (1992:317).

13 §   För utövande av förvaltningsuppgift enligt denna lag gäller de föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

Regeringen eller myndighet som regeringen utser kan besluta om undantag från föreskrifterna i denna lag.

14 §   Har upphävts genom lag (2018:1086).


Övergångsbestämmelser

2007:1338

Den upphävda bestämmelsen gäller fortfarande för ärenden om bidrag vid korttidsstudier som har beslutats före ikraftträdandet.

2017:278

Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för utbildningsbidrag för doktorander som lämnas senast den 30 juni 2022.

2018:1086
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
   2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för utbildningsbidrag för doktorander som lämnas senast den 30 juni 2022.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.