Lag (1973:650) om medling mellan samlevande

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1973:650
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1973-06-05
Ändrad: t.o.m. SFS 1998:322
Upphävd: 1998-10-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:322
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Medling enligt denna lag har till ändamål att utjämna motsättningar mellan man och kvinna som sammanlever eller har sammanlevt.

Medlare skall på lämpligt sätt göra sig underrättad om anledningen till motsättningarna och, om fråga uppkommit att bryta samlevnaden, rådgöra med parterna om möjligheterna att fortsätta den.

2 §   För varje kommun skall utses minst två medlare. Om det är påkallat av särskilda skäl, kan samme person förordnas till medlare för mer än en kommun.

Medlare utses av länsstyrelsen för två kalenderår efter hörande av kommunen. Är medlare ej lämplig för sitt uppdrag, skall han entledigas. Avgår medlare före utgången av den tid för vilken han blivit utsedd, skall annan förordnas för den återstående tiden. Lag (1979:711).

3 §   Medlare är skyldig att söka medla på begäran av mannen eller kvinnan, om någon av dem är bosatt i den kommun för vilken medlaren förordnats.

4 §   Ersättning till medlare betalas av kommunen. Lag (1979:711).

5 §   Medlare får ej obehörigen yppa vad han erfarit under medlingen.


Övergångsbestämmelser

1998:322

Den upphävda lagen tillämpas fortfarande i fråga om medling som har inletts före utgången av september 1998.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.