Lag (1944:219) om djurskydd

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1944:219
Departement/myndighet: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1944-05-19
Upphävd: 1988-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:534
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

11 §   För annan särskild behandling av djur än ovan sägs i syfte att bota sjukdom eller skada skall veterinär anlitas, därest behandlingen är förenad med operativt ingrepp av någon betydelse eller avsevärt lidande för djuret.

Vad nu sagts skall dock ej gälla, om anlitandet av veterinär skulle vålla tidsutdräkt som äventyrar ändamålet med behandlingen. Lag (1978:979).

12 §   Djur får ej utan lantbruksstyrelsens tillstånd användas för vetenskaplig forskning eller undervisning, sjukdomsdiagnos, framställning av läkemedel eller annat härmed jämförligt ändamål, om användningen är förenad med operativt ingrepp, insprutning eller blodavtappning eller eljest medför ångest eller annat lidande för djuret.

Vid verksamhet som avses i första stycket får användas endast djur som har fötts upp till verksamheten.

Uppfödning som avses i andra stycket får ej ske utan tillstånd av lantbruksstyrelsen.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från första, andra eller tredje stycket. Lag (1978:979).

12 a §   Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om prövning från etisk synpunkt i fråga om användningen av djur i verksamhet som avses i 12 § första stycket. Lag (1978:979).

14 § */kurs/2 mom.*/slut kurs/ Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan, om ej annat är särskilt föreskrivet, meddela föreläggande eller förbud som behövs för att bestämmelserna i 2-6 § eller 8 b § skall efterlevas. Sådan föreskrift kan avse förbud att hålla djur i visst förvaringsrum eller inom visst område. I beslut om föreläggande eller förbud kan nämnden utsätta vite. Underlåter någon att vidtaga föreskriven åtgärd, kan nämnden låta verkställa åtgärden på hans bekostnad. Nämnden får förordna, att dess beslut skall lända till efterrättelse omedelbart.

Talan mot beslut av miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt första stycket föres genom besvär hos länsstyrelsen.

Föreligga sådana omständigheter att förbud enligt 4 mom. andra stycket kan komma i fråga, skall miljö- och hälsoskyddsnämnden göra anmälan därom till länsstyrelsen. Lag (1983:300).

*/kurs/ 3 mom.*/slut kurs/har upphört att gälla enligt lag (1977:201).

*/kurs/ 4 mom.*/slut kurs/ Länsstyrelsen har samma befogenheter som enligt 2 mom. första stycket tillkommer miljö- och hälsoskyddnämnden.

Underlåter någon att följa beslut som miljö- och hälsoskyddsnämnd eller länsstyrelse meddelat enligt 2 mom. och som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt eller föreligger annat missförhållande av allvarlig natur i fråga om djurs vård eller behandling, får länsstyrelsen meddela den försumlige förbud att handha djur eller visst slag av djur. Är den försumlige ägare av djuret eller djuren, får länsstyrelsen dessutom ålägga honom att avhända sig djuret eller djuren och förbjuda honom att anskaffa djur eller visst slag av djur. Förbud enligt detta stycke skall avse viss tid eller gälla tills vidare.

Länsstyrelsens beslut skall lända till omedelbar efterrättelse, om ej annorlunda förordnas. Lag (1983:300).

16 a §   Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att den som yrkesmässigt eller eljest i större omfattning upplåter hästar eller använder hästar i ridskoleverksamhet skall göra anmälan om verksamheten. Lag (1978:979).

17 §   Utsättes djur genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt otillbörligen för lidande och sker ej rättelse på tillsägelse av polismyndigheten, miljö- och hälsoskyddsnämnden eller länsstyrelsen, får länsstyrelsen förordna att djuret skall omhändertagas genom polismyndighetens försorg.

Länsstyrelsen får även förordna att djur skall omhändertagas genom polismyndighetensförsorg,omdjurägaren ej iakttager föreläggande enligt 14 § 4 mom. att avhända sig djur eller förbud att anskaffa djur eller förbud enligt 14 § 2 mom. att hålla djur i visst förvaringsrum eller inom visst område.

Om det är påkallat från djurskyddssynpunkt, får länsstyrelsen eller polismyndigheten förordna att djur skall omhändertagas genom polismyndighetens försorg i avvaktan på beslut varigenom länsstyrelsen avgör ärendet. Meddelar polismyndigheten sådant beslut, skall det underställas länsstyrelsen som har att snarast avgöra om beslutet skall bestå eller ej.

Beslut som avses i första, andra eller tredje stycket skall omedelbart lända till efterrättelse, om ej annorlunda förordnas. Lag (1983:300).

18 §   Sedan djur omhändertagits, får ägaren ej förfoga över det utan tillstånd av polismyndigheten.

Polismyndigheten skall efter värdering låta sälja eller avliva djur som omhändertagits enligt beslut som vunnit laga kraft.
Polismyndigheten kan i stället tillse att djuret tages om hand tills vidare. Lag (1978:979).

19 §   Kostnad som föranledes av åtgärd enligt 17 § förskotteras av allmänna medel.

Omhändertages djur enligt 17 §, skall kostnaden återbetalas av den mot vilken åtgärden har riktats, om ej särskilda skäl föranleder annat.

Har omhändertaget djur sålts genom polismyndighetens försorg, får kostnad som skall återbetalas av ägaren uttagas ur köpesumman. Lag (1978:979).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.