Kreditupplysningsförordning (1981:955)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1981:955
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1981-10-01
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:1114
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Ansökan enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) om tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet eller om medgivande att överlåta eller upplåta register som används i sådan verksamhet görs hos Integritetsskyddsmyndigheten.
Förordning (2020:1114).

2 §   Ansökan om tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet skall innehålla uppgift om
   1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, post-adress och telefonnummer samt verksamhetens besöksadress,
   2. varifrån och på vad sätt uppgifter som skall läggas till grund för kreditupplysningar skall samlas in,
   3. till vem och på vad sätt kreditupplysningar skall lämnas ut,
   4. hur register skall förvaras och vilka principer som skall iakttas för gallring av uppgifter i register,
   5. hur den som är registrerad skall få del av de uppgifter som finns lagrade om honom,
   6. hur meddelande om innehållet i kreditupplysning skall lämnas till den som upplysningen avser,
   7. hur och när rättelse, komplettering eller uteslutning av oriktig eller missvisande uppgift skall göras.

En anmälan enligt 3 § tredje stycket kreditupplysningslagen (1973:1173) skall innehålla motsvarande uppgifter.
Förordning (1997:559).

3 §   Ansökan om medgivande att överlåta eller upplåta register som används i kreditupplysningsverksamhet skall innehålla uppgift om
   1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, post adress och telefonnummer,
   2. registrets omfattning och innehåll,
   3. till vem överlåtelse eller upplåtelse skall ske,
   4. ändamålet med överlåtelsen eller upplåtelsen.

4 §   Är ansökan ofullständig, ska Integritetsskyddsmyndigheten förelägga sökanden att inom viss tid komplettera handlingarna, med en upplysning om att ärendet annars kan avgöras i befintligt skick. Förordning (2020:1114).

5 §   Har upphävts genom förordning (1997:559).

6 §   I ärenden som avser företag under Finansinspektionens tillsyn bör Integritetsskyddsmyndigheten samråda med Finansinspektionen.

Om det av en underrättelse som avses i 4 kap. 1 eller 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse framgår att ett utländskt kreditinstitut avser att driva kreditupplysningsverksamhet, ska Finansinspektionen vidarebefordra innehållet i underrättelsen till Integritetsskyddsmyndigheten. Förordning (2020:1114).

7 §   När beslut enligt 4, 6, 13 eller 17 § kreditupplysningslagen (1973:1173) expedieras, skall avskrift av beslutet överlämnas till justitiekanslern.

7 a §   Integritetsskyddsmyndigheten ska på begäran utfärda intyg om att ett tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet inte har återkallats som en disciplinär åtgärd. Förordning (2020:1114).

8 §   Integritetsskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av kreditupplysningslagen (1973:1173). Förordning (2020:1114).


Övergångsbestämmelser

1997:559
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.
   2. Vad som föreskrivs i 2 § andra stycket gäller även i fråga om anmälningar enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1997:556) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.