Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1994:193
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 1994-04-14
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1716
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   I denna förordning finns föreskrifter om tillämpningen av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) med avseende på andra länder och mellanstatliga organisationer.

Vid tillämpningen av upphovsrättslagen skall den som är medborgare i ett land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ett EES-land) alltid behandlas som om han vore svensk medborgare. Vid tillämpningen av lagen skall en juridisk person från ett EES-land alltid behandlas som en svensk juridisk person och en juridisk person med säte i ett EES-land alltid behandlas som en juridisk person med säte i Sverige. Förordning (1995:1275).

Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk

2 §   Bestämmelserna om upphovsrätt i upphovsrättslagen skall tillämpas på
   1. verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat land än Sverige inom den internationella unionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Bernunionen),
   2. verk som först har getts ut i ett annat unionsland än Sverige,
   3. verk som först har getts ut i ett land utanför unionen och därefter inom trettio dagar i ett unionsland,
   4. filmverk vars producent har sitt säte eller sin vanliga vistelseort i ett annat unionsland än Sverige,
   5. byggnadsverk som är uppförda i ett annat unionsland än Sverige, och
   6. verk av grafisk eller plastisk konst som utgör del av en byggnad som är uppförd i ett annat unionsland än Sverige eller som på något annat sätt är fast förenade med marken i ett sådant land.

Vid tillämpningen av första stycket 4 anses den vars namn på sedvanligt sätt har satts ut på exemplar av filmverket som dess producent, om inte något annat visas.

Bestämmelserna i 26 n-26 p §§ upphovsrättslagen skall tillämpas på verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat unionsland än Sverige, om det andra unionslandet har genomfört en sådan ersättningsordning som avses i artikel 14 ter i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk.

Vad som sägs i första stycket gäller inte bestämmelserna i 44 a § upphovsrättslagen. Förordning (2007:520).

3 §   Skyddet enligt svensk lag skall inte gälla när skyddstiden i verkets hemland har gått ut.

Om verket först har getts ut i ett unionsland, är detta land verkets hemland. Om verket inom trettio dagar har getts ut i flera unionsländer, är hemlandet det land som har den kortaste skyddstiden. Om verket inom trettio dagar har getts ut i ett land utanför unionen och i ett unionsland, är unionslandet hemland.

Om ett verk inte har hemland inom unionen enligt andra stycket, är hemlandet det unionsland där upphovsmannen är medborgare eller har sin vanliga vistelseort. För filmverk vars producent har sitt säte eller sin vanliga vistelseort i ett unionsland är dock detta land hemland. För byggnadsverk som är uppförda i ett unionsland, för konstverk som utgör del av en byggnad som är uppförd i ett unionsland och för konstverk som på något annat sätt är fast förenade med marken i ett sådant land är detta land hemland.

4 §   I fråga om ett avtal om bidrag till ett filmverk som avses i 2 § 1--4 gäller vad som sägs i 39 § upphovsrättslagen, om inte något annat följer av avtalet. Lagen i det land där filmproducenten har sitt säte eller sin vanliga vistelseort bestämmer huruvida ett sådant avtal skall vara skriftligt för att det skall ha en sådan verkan som avses i första meningen.

Första stycket tillämpas också på avtal om bidrag till sådana filmverk som avses i 60 § upphovsrättslagen om verket enligt 3 §
   1. har hemland i ett annat unionsland än Sverige, eller
   2. har hemland i Sverige utan att svensk lag skall tillämpas på avtalet.

5 §   Bestämmelserna i 2--4 §§ skall tillämpas också i fråga om rätten till fotografisk bild enligt upphovsrättslagen.

Världskonventionen om upphovsrätt

6 §   Bestämmelserna om upphovsrätt i upphovsrättslagen skall tillämpas på
   1. verk av den som är medborgare i ett annat land än Sverige vilket är anslutet till Världskonventionen om upphovsrätt i dess ursprungliga lydelse eller den ändrade lydelse som den fick i Paris den 24 juli 1971,
   2. verk av den som har hemvist i ett land som avses i 1, om landet genom sin lagstiftning likställer honom eller henne med sina egna medborgare när det gäller tillämpningen av Världskonventionen,
   3. verk av statslösa eller flyktingar som har sin vanliga vistelseort i ett land som är anslutet till tilläggsprotokoll 1 till konventionen i dess ursprungliga eller ändrade lydelse, och
   4. verk som först har getts ut i ett land som är anslutet till konventionen i dess ursprungliga eller ändrade lydelse.

Vad som sägs i första stycket gäller inte bestämmelserna i 26 n-26 p och 44 a §§ upphovsrättslagen. Förordning (2008:851).

7 §   Skyddet enligt svensk lag ska inte gälla när skyddstiden i verkets hemland har gått ut.

Om verket först har getts ut i ett land som är anslutet till världskonventionen, är detta land verkets hemland. Om verket inom trettio dagar har getts ut i flera sådana länder, är hemlandet det land som har den kortaste skyddstiden. Om verket först har getts ut i ett land som inte är anslutet till konventionen eller om verket inte har getts ut, är hemlandet det konventionsland där upphovsmannen är medborgare eller, under de förutsättningar som anges i 6 § första stycket 2 och 3, har hemvist eller sin vanliga vistelseort.
Förordning (2008:851).

8 §   Bestämmelserna i 6 och 7 §§ gäller inte verk vars hemland enligt 3 § är
   1. ett land inom Bernunionen, eller
   2. ett land som har trätt ut ur unionen efter den 1 januari 1951.

Bestämmelserna gäller dock om landet
   1. är ett utvecklingsland enligt b i tilläggsdeklarationen om artikel XVII i den ändrade lydelsen av världskonventionen, och
   2. vid utträdet ur Bernunionen deponerade ett meddelande hos generaldirektören för Förenta nationernas organisation för uppfostran, vetenskap och kultur (UNESCO) om att landet betraktar sig som ett utvecklingsland. Förordning (2008:851).

9 §   Bestämmelserna i 6-8 §§ ska tillämpas också i fråga om rätten till fotografisk bild enligt upphovsrättslagen.
Förordning (2008:851).

Verk av Förenta nationerna m. m.

10 §   Bestämmelserna om upphovsrätt och rätt till fotografisk bild i upphovsrättslagen skall tillämpas på
   1. verk och fotografiska bilder som först har getts ut av Förenta nationerna, något av Förenta nationernas fackorgan eller Organisationen av amerikanska stater, och
   2. outgivna verk och fotografiska bilder som någon av dessa organisationer får ge ut.

Vad som sägs i första stycket gäller inte bestämmelserna i 26 n-26 p och 44 a §§ upphovsrättslagen. Förordning (2008:851).

Romkonventionen

11 §   Bestämmelserna i 45 § upphovsrättslagen och till denna anslutande bestämmelser i lagen i övrigt ska tillämpas på
   1. framföranden som har gjorts i ett annat land än Sverige vilket är anslutet till internationella konventionen den 26 oktober 1961 om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram och radioföretag (Romkonventionen),
   2. framföranden i en ljudupptagning, om ljudupptagningen har gjorts i ett konventionsland,
   3. framföranden i en ljudupptagning vars framställare är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i eller är en juridisk person från ett konventionsland, och
   4. framföranden som inte har tagits upp på en anordning genom vilken framförandet kan återges och som ingår i en ljudradio- eller televisionsutsändning som sänds från ett konventionsland eller av ett radio- eller televisionsföretag som har sitt säte i ett konventionsland.

Det som sägs i första stycket gäller dock inte bestämmelserna om tillgängliggörande för allmänheten av upptagningar i 45 § första stycket 3 upphovsrättslagen. Förordning (2008:851).

12 §   Bestämmelserna i 48 § upphovsrättslagen och till denna anslutande bestämmelser i lagen i övrigt ska tillämpas på
   1. ljudradio- och televisionsutsändningar som har gjorts i ett annat land än Sverige vilket är anslutet till Romkonventionen, och
   2. utsändningar av radio- eller televisionsföretag som har sitt säte i ett konventionsland.

Det som sägs i första stycket gäller dock inte bestämmelserna om spridning till allmänheten i 48 § första stycket 3 samt om överföring av upptagna utsändningar i 48 § första stycket 5 upphovsrättslagen. Förordning (2008:851).

13 §   En framställare av en ljudupptagning och de utövande konstnärer vars framförande finns på en sådan ska ha rätt till ersättning på motsvarande sätt som anges i 47 § andra-fjärde styckena upphovsrättslagen, om
   1. ljudupptagningen har gjorts i ett annat land än Sverige och det landet är anslutet till Romkonventionen, eller
   2. framställaren är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i eller är en juridisk person från ett konventionsland.

Rätten till ersättning enligt första stycket gäller endast om ljudupptagningen används
   1. vid en ljudradio- eller televisionsutsändning,
   2. vid annan överföring till allmänheten, eller
   3. vid ett offentligt framförande.

Rätten till ersättning enligt första och andra stycket gäller inte ljudfilm.

Bestämmelserna i 45 § tredje stycket och 46 § tredje stycket upphovsrättslagen ska tillämpas på rätten till ersättning enligt första och andra stycket.

Rätten till ersättning enligt första och andra stycket gäller endast i den omfattning och under den tid som det andra landet ger en rätt till ersättning för användning av ljudupptagningar med anknytning till Sverige. Den omständigheten att landet i fråga endast ger rätt till ersättning till antingen framställaren eller de utövande konstnärer vars framförande finns på ljudupptagningen, ska dock inte påverka rätten till ersättning. Förordning (2008:851).

14 §   Rättigheterna enligt 11 § första stycket 1 och 2 samt 12 § första stycket 1 ska inte gälla när skyddstiden har gått ut i det land där framförandet, ljudupptagningen eller utsändningen gjordes. Rättigheterna enligt 11 § första stycket 3 ska inte gälla när skyddstiden i det land som framställaren är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i eller är en juridisk person från har gått ut. I fråga om framföranden och utsändningar som skyddas enligt 11 § första stycket 4 eller 12 § första stycket 2 ska skyddet inte gälla när skyddstiden i det land där företaget har sitt säte har gått ut.
Förordning (2008:851).

Den Europeiska televisionsöverenskommelsen

15 §   Bestämmelserna i 48 § upphovsrättslagen och till denna anslutande bestämmelser i lagen i övrigt ska tillämpas på televisionsutsändningar som görs i ett annat land än Sverige vilket är anslutet till europeiska överenskommelsen den 22 juni 1960 om skydd för televisionsutsändningar samt tilläggsprotokoll den 22 januari 1965 och den 21 mars 1983.
Bestämmelserna ska också tillämpas på utsändningar av televisionsföretag som har sitt säte i ett sådant land.

Det som sägs i första stycket gäller dock inte bestämmelserna om spridning till allmänheten i 48 § första stycket 3 upphovsrättslagen.

Skyddet enligt första stycket ska inte gälla när skyddstiden har gått ut i det land där utsändningen ägde rum eller televisionsföretaget har sitt säte.

I fråga om televisionsutsändningar från Storbritannien ska rätten till upptagning av en utsändning på en anordning genom vilken den kan återges och rätten till exemplarframställning av en upptagning av utsändningen inte gälla upptagning av stillbilder genom fotografi och framställning av exemplar av sådana bilder. Förordning (2008:851).

Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter

16 §   Bestämmelserna om upphovsrätt i upphovsrättslagen skall tillämpas på verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat land än Sverige som är anslutet till Världshandelsorganisationen och därmed har godkänt avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (ett WTO- land).

Bestämmelserna i 26 n-26 p §§ upphovsrättslagen skall tillämpas på verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett WTO-land, om det andra landet har genomfört en sådan ersättningsordning som avses i artikel 14 ter i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk.

Vad som sägs i första stycket gäller inte bestämmelserna i 44 a § upphovsrättslagen. Förordning (2008:851).

17 §   Bestämmelserna i 3 § skall tillämpas även på verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett WTO-land.

Bestämmelserna i 4 § skall tillämpas även i fråga om ett avtal om bidrag till ett filmverk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett WTO-land. Förordning (2008:851).

18 §   Bestämmelserna i 45 § upphovsrättslagen och till paragrafen anslut-ande bestämmelser i lagen i övrigt ska tillämpas på ett framförande av den som är medborgare i ett WTO-land, dock endast när det gäller
   1. upptagning av framförandet på ljudanordning genom vilken det kan återges,
   2. trådlös utsändning av framförandet i ljudradio eller television eller tillgängliggörande för allmänheten av framförandet genom direkt överföring,
   3. exemplarframställning av upptagningar av utsändningen, och
   4. tillgängliggörande för allmänheten av framförandet genom uthyrning av ljudupptagningar. Förordning (2008:851).

19 §   Bestämmelserna i 46 § upphovsrättslagen och till paragrafen anslutande bestämmelser i lagen i övrigt skall tillämpas på ljudupptagningar vars framställare är medborgare i ett WTO-land eller juridisk person från ett WTO-land såvitt avser tillgängliggörande för allmänheten genom uthyrning. Förordning (2008:851).

20 §   Bestämmelserna i 48 § upphovsrättslagen och till paragrafen anslutande bestämmelser i lagen i övrigt ska tillämpas på utsändningar av radio- eller televisionsföretag som har säte i ett WTO-land, dock endast när det gäller
   1. upptagning av utsändningar på anordningar genom vilka de kan återges,
   2. trådlös återutsändning av utsändningar,
   3. återgivning för allmänheten av televisionsutsändningar på platser där allmänheten har tillträde mot inträdesavgift,
   4. exemplarframställning av upptagningar av utsändningen, och
   5. spridning till allmänheten av ljudupptagningar genom uthyrning. Förordning (2008:851).

WIPO-fördraget om upphovsrätt

21 §   Bestämmelserna om upphovsrätt samt bestämmelserna om skydd för tekniska åtgärder och för elektronisk information om rättighetsförvaltning i upphovsrättslagen ska tillämpas på
   1. verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat land än Sverige vilket är anslutet till WIPO-fördraget om upphovsrätt, antaget den 20 december 1996,
   2. verk som först har getts ut i ett annat fördragsland än Sverige,
   3. verk som först har getts ut i ett land som inte är fördragsland och därefter inom trettio dagar i ett fördragsland,
   4. filmverk vars producent har sitt säte eller sin vanliga vistelseort i ett annat fördragsland än Sverige,
   5. byggnadsverk som är uppförda i ett annat fördragsland än Sverige, och
   6. verk av grafisk eller plastisk konst som utgör del av en byggnad som är uppförd i ett annat fördragsland än Sverige eller som på något annat sätt är fast förenade med marken i ett sådant fördragsland.

Vid tillämpningen av första stycket 4 anses den vars namn på sedvanligt sätt har satts ut på exemplar av filmverket som dess producent, om inte något annat visas.

Bestämmelserna i 26 n-26 p §§ upphovsrättslagen ska tillämpas på verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat fördragsland än Sverige, om det andra fördragslandet har genomfört en sådan ersättningsordning som avses i artikel 14 ter i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk.

Det som sägs i första stycket gäller inte bestämmelserna i 44 a § upphovsrättslagen. Förordning (2008:851).

22 §   Bestämmelserna i 3 § ska tillämpas även på verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat land än Sverige vilket är anslutet till WIPO-fördraget om upphovsrätt.

Bestämmelserna i 4 § ska tillämpas även i fråga om ett avtal om bidrag till ett filmverk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett fördragsland. Förordning (2008:851).

23 §   Bestämmelserna i 21 och 22 §§ ska tillämpas också i fråga om rätten till fotografisk bild enligt upphovsrättslagen.
Förordning (2008:851).

WIPO-fördraget om framföranden och fonogram

24 §   Bestämmelserna i 45 § upphovsrättslagen och till denna anslutande bestämmelser i lagen i övrigt ska tillämpas på
   1. framföranden som har gjorts i ett annat land än Sverige vilket är anslutet till WIPO-fördraget om framföranden och fonogram, antaget den 20 december 1996,
   2. framföranden i en ljudupptagning, om ljudupptagningen har gjorts i ett fördragsland,
   3. framföranden i en ljudupptagning vars framställare är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i eller är en juridisk person från ett fördragsland, och
   4. framföranden som inte har tagits upp på en anordning genom vilken framförandet kan återges och som ingår i en ljudradio- eller televisionsutsändning av ett radio- eller televisionsföretag som har sitt säte i ett fördragsland.

Det som sägs i första stycket gäller dock inte bestämmelserna om tillgängliggörande för allmänheten av upptagningar i 45 § första stycket 3 upphovsrättslagen utom när det är fråga om
   1. spridning i form av överlåtelse eller uthyrning av en ljudupptagning, eller
   2. överföring till allmänheten som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till en ljudupptagning av ett framförande från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer. Förordning (2008:851).

25 §   Bestämmelserna i 46 § upphovsrättslagen och till denna anslutande bestämmelser i lagen i övrigt ska, utöver vad som följer av 61 § upphovsrättslagen, tillämpas på
   1. ljudupptagningar som har gjorts i ett annat land än Sverige vilket är anslutet till WIPO-fördraget om framföranden och fonogram, och
   2. ljudupptagningar vars framställare är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i eller är en juridisk person från ett fördragsland.

Det som sägs i första stycket gäller dock inte bestämmelserna om tillgängliggörande för allmänheten i 46 § första stycket 2 upphovsrättslagen utom när det är fråga om
   1. spridning i form av överlåtelse eller uthyrning av en ljudupptagning, eller
   2. överföring till allmänheten som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till en ljudupptagning från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.
Förordning (2008:851).

26 §   En framställare av en ljudupptagning och de utövande konstnärer vars framförande finns på en sådan ska ha rätt till ersättning på motsvarande sätt som anges i 47 § andra-fjärde styckena upphovsrättslagen, om
   1. ljudupptagningen har gjorts i ett annat land än Sverige och det landet är anslutet till WIPO-fördraget om framföranden och fonogram, eller
   2. framställaren är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i eller är en juridisk person från ett fördragsland.

Rätten till ersättning enligt första stycket gäller endast om ljudupptagningen används
   1. vid en ljudradio- eller televisionsutsändning,
   2. vid annan överföring till allmänheten utom i fall då överföringen sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till ljudupptagningen från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer, eller
   3. vid ett offentligt framförande.

Rätten till ersättning enligt första och andra stycket gäller inte ljudfilm.

Bestämmelserna i 45 § tredje stycket och 46 § tredje stycket upphovsrättslagen ska tillämpas på rätten till ersättning enligt första och andra stycket.

Rätten till ersättning enligt första och andra stycket gäller endast i den omfattning och under den tid som det andra landet ger en rätt till ersättning för användning av ljudupptagningar med anknytning till Sverige. Förordning (2008:851).

Ersättning vid tillverkning och införsel av anordningar för ljud- eller bildupptagningar

27 §   Bestämmelserna i 26 k-26 m §§ upphovsrättslagen skall, under de förutsättningar som anges i andra stycket, tillämpas på
   1. verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat land än Sverige, och
   2. filmverk vars producent har sitt säte eller sin vanliga vistelseort i ett annat land än Sverige.

Bestämmelserna i första stycket gäller endast om det andra landet har genomfört en ersättningsordning för anordningar på vilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp, vilken ger motsvarande möjlighet till ersättning för svenska rättighetshavare. De skall inte tillämpas om skyddstiden för verket har löpt ut i rättighetshavarens hemland.
Förordning (2006:10).

28 §   Bestämmelserna i 45 och 46 §§ upphovsrättslagen skall när det gäller hänvisningarna till 26 k-26 m §§ samma lag, under de förutsättningar som anges i andra stycket, tillämpas på
   1. framföranden av den som är medborgare i ett annat land än Sverige, och
   2. upptagningar av ljud eller rörliga bilder vars framställare är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat land än Sverige eller är en juridisk person från ett annat land.

Bestämmelserna i första stycket gäller endast om det andra landet har genomfört en ersättningsordning för anordningar på vilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp, vilken ger motsvarande möjlighet till ersättning för svenska rättighetshavare. De skall inte tillämpas om skyddstiden för framförandet eller upptagningen har löpt ut i rättighetshavarens hemland. Förordning (2006:10).

Kompletterande bestämmelser om ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt)

29 §   Bestämmelserna i 26 n-26 p §§ upphovsrättslagen skall, utöver vad som i övrigt gäller enligt denna förordning, tillämpas på verk av den som är medborgare i ett annat land än Sverige, om det andra landet har genomfört en sådan ersättningsordning som avses i artikel 14 ter i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk och ger svenska rättighetshavare rätt till ersättning enligt denna.

Bestämmelserna skall inte tillämpas om skyddstiden för verket har löpt ut i rättighetshavarens hemland.
Förordning (2007:520).

Framställare av kataloger och presspublikationer

30 §   Bestämmelserna i 49 § upphovsrättslagen och till paragrafen anslutande bestämmelser i lagen i övrigt skall, utöver vad som följer av 1 § andra stycket, tillämpas på arbeten vars framställare har sin vanliga vistelseort i ett EES-land. Bestämmelserna skall tillämpas även på arbeten vars framställare är juridisk person från ett EES-land och har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet i ett EES-land. Om den juridiska personen har sitt säte i ett EES- land men inte sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet där, skall bestämmelserna dock tillämpas endast om arbetet ingår i en ekonomisk verksamhet som har etablerats i ett EES-land.

Detta tillämpas också på arbeten vars framställare har motsvarande anknytning till Isle of Man. Förordning (2008:851).

30 a §   Bestämmelserna i 48 b § upphovsrättslagen ska tillämpas på presspublikationer vars framställare är etablerade i ett annat EES-land. Förordning (2022:1716).

Tillämpning av det internationella skyddet i tiden

31 §   Bestämmelserna i 2-9, 16, 17 och 21-23 §§ gäller även verk som har kommit till före den dag då landet blev medlem av Bernunionen, bundet av världskonventionen, anslutet till Världshandelsorganisationen eller anslutet till WIPO-fördraget om upphovsrätt.

Exemplar av verk som har framställts före den dag som avses i första stycket får fritt spridas och visas. Bestämmelserna om uthyrning och utlåning i 19 § upphovsrättslagen tillämpas dock också på sådana exemplar.

Trycksatser, klichéer, formar och andra hjälpmedel som för mångfaldigande av ett visst verk har framställts före den dagen får användas för sitt ändamål under två år och sex månader från den dagen. I fråga om exemplar som har framställts med stöd av denna bestämmelse ska bestämmelserna i andra stycket tillämpas.
Förordning (2008:851).

32 §   Bestämmelserna i 31 § tillämpas också på rättigheter som skyddas på grund av 5, 9, 11-15, 17-20 och 24-26 §§.
Förordning (2008:851).


Övergångsbestämmelser

1994:193

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då förordningen (1973:529) om tillämpning av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild med avseende på andra länder och områden m. m.
skall upphöra att gälla.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.