Havsplaneringsförordning (2015:400)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2015:400
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2015-06-17
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1107
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förslag till havsplaner

2 §   Enligt denna förordning ska det tas fram förslag till sådana havsplaner som avses i 4 kap. 10 § miljöbalken. Förslagen ska
   1. för Bottniska viken avse havsområdet från gränsen mot Finland i Haparanda kommun till Östhammars kommuns gräns mot Norrtälje kommun,
   2. för Östersjön avse havsområdet från Norrtälje kommuns gräns mot Östhammars kommun till Helsingborgs kommuns gräns mot Höganäs kommun, och
   3. för Västerhavet avse havsområdet från Höganäs kommuns gräns mot Helsingborgs kommun till gränsen mot Norge i Strömstads kommun.

3 §   Ett förslag till havsplan ska bestå av
   1. en karta som redovisar
      a) grunddragen för användningen av havsområdet,
      b) de områden inom havsområdet som är av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken, och
      c) andra allmänna intressen av väsentlig betydelse, och
   2. en planbeskrivning som ska
      a) ange inriktningen för användningen av havsområdet,
      b) ange och beskriva de områden inom havsområdet som är av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken,
      c) redogöra för andra allmänna intressen av väsentlig betydelse, den nuvarande användningen av havsområdet och de planeringsförutsättningar i övrigt som planen tar hänsyn till,
      d) redovisa de överväganden som legat till grund för planen,
      e) ange hur frågor om oförenliga ändamål bör lösas, och
      f) tydligt redovisa innebörden och konsekvenserna av användningen av havsområdet enligt planen.

4 §   Ett förslag till havsplan ska utformas så att planen
   1. integrerar näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål,
   2. bidrar till att
      a) god miljöstatus i havsmiljön nås och upprätthålls,
      b) havets resurser används hållbart så att havsanknutna näringar kan utvecklas, och
      c) främja samexistens mellan olika verksamheter och användningsområden, och
   3. ger den vägledning som behövs för att de områden som omfattas av den kan användas för det eller de ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn till områdenas beskaffenhet och läge samt de behov som finns.

Förslaget ska vara förenligt med 3 och 4 kap. miljöbalken.

Arbetet med att ta fram ett förslag till havsplan

5 §   Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram förslag till havsplaner enligt 2-4 §§ och i förslagsarbetet samverka med
   1. Boverket,
   2. Statens jordbruksverk,
   3. de myndigheter som räknas upp i 2 § andra stycket förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden, och
   4. berörda länsstyrelser.

6 §   De myndigheter som avses i 5 § 1-3 ska inom sina ansvarsområden samverka med Havs- och vattenmyndigheten när den tar fram ett förslag till havsplan och baserat på information som de innehar ge Havs- och vattenmyndigheten det underlag som behövs för att ta fram förslaget.

Skyldigheten enligt första stycket gäller inte uppgifter som omfattas av sekretess.

7 §   De länsstyrelser som är berörda av ett förslag till havsplan ska utöver att samverka med Havs- och vattenmyndigheten enligt 5 §
   1. ta fram, sammanställa och överlämna det underlag till Havs- och vattenmyndigheten som myndigheten behöver i arbetet med att ta fram förslaget,
   2. aktivt delta i Havs- och vattenmyndighetens arbete för kommunal medverkan enligt 9 § och i annat stödjande och samordnande arbete gentemot kommuner, och
   3. i övrigt hjälpa Havs- och vattenmyndigheten i arbetet med att ta fram förslaget.

8 §   I förslagsarbetet ska länsstyrelserna samarbeta med varandra. Samarbetet ska samordnas av
   1. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, om förslaget avser Bottniska viken,
   2. Länsstyrelsen i Kalmar län, om förslaget avser Östersjön, och
   3. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, om förslaget avser Västerhavet.

9 §   Havs- och vattenmyndigheten ska ge de kommuner och regioner som kan beröras av ett förslag till havsplan tillfälle att medverka i förslagsarbetet så att hänsyn kan tas till lokala och regionala förutsättningar och behov.
Förordning (2019:1107).

10 §   Havs- och vattenmyndigheten ska i sitt arbete med förslag till havsplaner tillämpa en ekosystemansats.

Samarbete med andra länder

11 §   Havs- och vattenmyndigheten ska verka för samarbete med andra EU-länder i frågor som rör havsplanering och verka för att förslagen till havsplaner samordnas med den havsplanering av angränsande områden som genomförs av andra EU-länder.

12 §   Havs- och vattenmyndigheten ska, när det är lämpligt, verka för samarbete med länder utanför EU i frågor som rör havsplanering.

Samråd om förslaget till havsplan

13 §   Bestämmelser om strategiska miljöbedömningar av planer och program finns i 6 kap. miljöbalken och i miljöbedömningsförordningen (2017:966).
Förordning (2017:984).

14 §   Havs- och vattenmyndigheten ska hålla förslaget till havsplan, som det utformats efter samråd enligt 13 §, tillgängligt så att den som vill yttra sig kan göra det inom en viss tid.

15 §   Havs- och vattenmyndigheten ska kungöra att förslaget till havsplan är tillgängligt för den som vill granska det. Kungörelsen ska ske på myndighetens webbplats och i lämpliga ortstidningar.

Av kungörelsen ska det framgå
   1. vilket havsområde som förslaget avser,
   2. var förslaget finns tillgängligt och hur lång tiden för yttrande enligt 14 § är,
   3. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under tiden för yttrande, och
   4. till vem skriftliga synpunkter på förslaget ska lämnas.

Bestämmelser om kungörande finns i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

Förslag till föreskrifter för att uppnå syftet med en havsplan

16 §   Om det behövs för att uppnå syftet med en havsplan, ska Havs- och vattenmyndigheten ta fram förslag till föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för verksamheter eller åtgärder inom ett havsplanerat område.

17 §   När Havs- och vattenmyndigheten tar fram förslag till föreskrifter ska den samverka med de berörda myndigheter som avses i 5 § och med berörda kommuner och regioner.
Förordning (2019:1107).

Överlämnande av förslag till regeringen

18 §   När Havs- och vattenmyndigheten enligt 5-15 §§ är färdig med förslaget till havsplan, ska myndigheten lämna det slutliga förslaget till regeringen tillsammans med
   1. ett sammanfattande yttrande,
   2. en redogörelse för samrådet enligt 13 § och yttrandeförfarandet enligt 14 §, och
   3. det övriga underlag som har betydelse för bedömningen av förslaget.

Av underlaget ska det framgå vilka synpunkter som inkommit och hur hänsyn tagits till synpunkterna.

19 §   När Havs- och vattenmyndigheten enligt 16 och 17 §§ är färdig med ett förslag till föreskrifter, ska myndigheten lämna det slutliga förslaget till regeringen tillsammans med ett yttrande och det övriga underlag som har betydelse för bedömningen av förslaget.

Allmänhetens tillgång till beslutade havsplaner

20 §   När regeringen har beslutat om en havsplan, ska Havs- och vattenmyndigheten hålla planen tillgänglig för allmänheten.

Uppföljning och uppdatering av havsplaner

21 §   När en havsplan har beslutats av regeringen, ska Havs- och vattenmyndigheten löpande hålla sig underrättad om utvecklingen inom de berörda områdena och vid behov eller minst vart åttonde år ta fram nya förslag enligt 5-15 §§ så att havsplanen hålls aktuell och kan uppfylla sitt syfte.

I fråga om miljöpåverkan ska Havs- och vattenmyndigheten göra det som en beslutande myndighet ska göra enligt 6 kap. 18 § miljöbalken.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.