Till innehåll på sidan

Förordning om nationella järnvägssystem (2022:419)

SFS nr: 2022:419
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2022-05-12
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:


1 kap. Inledande bestämmelser

Förordningens innehåll

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem.

2 §   Bestämmelserna i förordningen avser
   - inledande bestämmelser (1 kap.),
   - säkerhetsansvar och säkerhetskrav (2 kap.),
   - godkännande av järnvägsinfrastruktur och fordon (3 kap.),
   - tillstånd för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare (4 kap.), och
   - övriga bestämmelser (5 kap.).

3 §   Förordningen är meddelad med stöd av
   - 1 kap. 6 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem i fråga om 1 kap. 6 §,
   - 1 kap. 7 § i samma lag i fråga om 1 kap. 7 §,
   - 2 kap. 10 § i samma lag i fråga om 2 kap. 2, 5 och 6 §§,
   - 3 kap. 10 § i samma lag i fråga om 3 kap. 4 §,
   - 4 kap. 10 § i samma lag i fråga om 4 kap. 2 och 3 §§,
   - 8 kap. 11 § i samma lag i fråga om 1 kap. 8 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Tillsynsmyndighet

4 §   Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem.

Ord och uttryck

5 §   De ord och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem.

Bemyndiganden

6 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att vissa spåranläggningar inte ska anses vara järnvägsinfrastruktur.

7 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn, registrering och ärendehandläggning enligt lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem, denna förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till förordningen.

Avgifter för kulturhistorisk järnvägsverksamhet som bedrivs i begränsad omfattning och utan vinstsyfte får bestämmas upp till full kostnadstäckning. Detsamma gäller avgifter för prövning av undantag från medicinska krav för den som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom sådan verksamhet.

8 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem och av denna förordning.


2 kap. Säkerhetsansvar och säkerhetskrav

Säkerhet

1 §   Transportstyrelsen ska övervaka säkerheten i de järnvägssystem som omfattas av lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem.

Säkerhetsstyrningssystem

2 §   Ett säkerhetsstyrningssystem ska främja en kultur av ömsesidigt förtroende, tillit och lärande.

Säkerhetsstyrningssystemet ska särskilt beskriva
   1. ansvarsfördelningen inom en infrastrukturförvaltares eller ett järnvägsföretags organisation,
   2. hur ledningen säkerställer kontroll på olika nivåer inom organisationen,
   3. personalens roll i säkerhetsarbetet,
   4. hur en kontinuerlig förbättring av säkerhetsstyrningssystemet säkerställs, och
   5. hur tillgängliga kunskaper och metoder när det gäller inverkan av mänskliga faktorer omhändertas i verksamheten.

Rapportering av olyckor

3 §   Transportstyrelsen ska regelbundet rapportera tillbaka till Statens haverikommission enligt 15 b § förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av säkerhetsrekommendationer som riktats till styrelsen.

4 §   Föreskrifter om verksamhetsutövares skyldighet att rapportera om olyckor och olyckstillbud finns även i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor.

Bemyndiganden

5 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. riskkontroll,
   2. lämplighetskrav i fråga om kunskap, hälsa och personliga förhållanden i övrigt för att få utföra säkerhetskritiska arbetsuppgifter,
   3. att händelser som är av betydelse för järnvägssäkerheten ska rapporteras i andra fall än de som anges i 2 kap. 8 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem, och
   4. undantag från kravet att ge in en årlig säkerhetsrapport.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket 2 ska styrelsen ha gett Socialstyrelsen tillfälle att yttra sig.

6 §   Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem enligt 2 §.


3 kap. Godkännande av järnvägsinfrastruktur och fordon

Transportstyrelsens prövning

1 §   En ansökan om godkännande av järnvägsinfrastruktur och fordon ska lämnas in till Transportstyrelsen.

2 §   Transportstyrelsen ska meddela ett beslut om att bevilja eller avslå en ansökan om godkännande av järnvägsinfrastruktur eller ett fordon så snart som möjligt, dock senast fyra månader efter det att Transportstyrelsen har tagit emot en fullständig ansökan.

Provkörning av fordon

3 §   Om provkörning behöver utföras på ett järnvägsnät som förvaltas av Trafikverket och det krävs för att ett fordon ska kunna godkännas för att tas i bruk, ska Trafikverket se till att provkörningen kan utföras inom tre månader efter det att en begäran om det kom in till Trafikverket.

Bemyndiganden

4 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. vad som utgör en väsentlig ombyggnad enligt 3 kap. 1 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem,
   2. de krav på säkerhet som ska vara uppfyllda för att ett godkännande ska kunna beviljas enligt 3 kap. 2 § i samma lag,
   3. beviljande av tillfälliga godkännanden i andra fall än de som anges i 3 kap. 3 § i samma lag,
   4. krav för godkännande av en utomstående granskare enligt 3 kap. 5 § i samma lag,
   5. undantag från krav på registrering av fordon enligt 3 kap. 8 § i samma lag, och
   6. undantag från krav på märkning av fordon enligt 3 kap. 9 § i samma lag.


4 kap. Tillstånd för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare

Nationellt trafiksäkerhetstillstånd och nationellt infrastrukturtillstånd

1 §   En ansökan om utfärdande av ett nationellt trafiksäkerhetstillstånd eller ett nationellt infrastrukturtillstånd som avses i 4 kap. lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem ska ges in till Transportstyrelsen.

2 §   En ansökan om ett nationellt trafiksäkerhetstillstånd ska innehålla ett intyg av försäkringsgivaren eller den som har ställt annan säkerhet om att försäkringen eller säkerheten täcker det ansvar som avses i 4 kap. 2 § första stycket 3 lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem.

3 §   Vid prövningen av en ansökan om nationellt infrastrukturtillstånd ska kravet på sådana ekonomiska förutsättningar som avses i 4 kap. 5 § första stycket 3 lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem anses uppfyllt, om sökanden visar att denne enligt realistiska antaganden kan uppfylla sina ekonomiska skyldigheter under de närmaste 12 månaderna från Transportstyrelsens beslut.

Kravet i 4 kap. 5 § första stycket 3 lagen om nationella järnvägssystem ska inte anses uppfyllt av den som har betydande skulder för skatter och sociala avgifter.

Bemyndiganden

4 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om uppdatering av ett tillstånd om det krävs enligt 4 kap. 7 § första stycket lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem.

5 §   Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. försäkring eller motsvarande enligt 2 §, och
   2. vad som avses med tillräckliga ekonomiska förutsättningar enligt 3 §.


5 kap. Övriga bestämmelser

Sanktionsavgift

1 §   En sanktionsavgift enligt 7 kap. lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem ska bestämmas till lägst 5 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

När avgiftens storlek bestäms ska särskild hänsyn tas till
   1. den skada eller risk för skada som har uppstått till följd av överträdelsen,
   2. om aktören tidigare har begått en överträdelse, och
   3. de kostnader som aktören har undvikit till följd av överträdelsen.

Namn på trafikplatser

2 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om namnet på trafikplatser för järnväg och får i enskilda fall besluta om namnet på en sådan trafikplats.

Innan ett namn fastställs eller ändras ska Transportstyrelsen ge Lantmäteriet, berörda länsstyrelser, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter som avses i 5 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag tillfälle att yttra sig.

Överklagande

3 §   I 9 kap. 1 och 2 §§ lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem finns bestämmelser om överklagande av Transportstyrelsens beslut.